Białystok, dnPobieranie 1.56 Mb.
Strona1/11
Data09.04.2018
Rozmiar1.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Białystok, dn. 14.10.2015r.

ZP/X/15/452


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku (sprawa 59/2015)
PYTANIA:
Pytanie 1 (dotyczy Pakietu nr 47):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni z włókniny o gramaturze 28 g/m2 , wykonanych z nieprzezroczystej włókniny typu SMS, w rozmiarze L?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2 (dotyczy Pakietu nr 48):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszew w rozmiarze 210 x 160 cm oraz włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/ m2?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3 (dotyczy Pakietu nr 50):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł w rozmiarze 80 x 210 cm?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 1, ust. 5 na zapis: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT. Zmiana stawki VAT wchodzi automatycznie w dzień wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, bez konieczności aneksowania umowy”.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 3, ust1 na zapis: „Zamawiający informuje, iż ilości określone w załączniku stanowią przybliżoną ilość asortymentu przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze (max o 20%). Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego”.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art., 5, ust. 1a na zapis: „(…) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% niedostarczonej części towaru za każdy dzień zwłoki”.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 5, ust. 1c na zapis: „(…) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości towaru reklamowanego a czekającego na rozpatrzenie reklamacji za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 5, ust. 1 d na zapis: „(…) nie wykonania zamówienia z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy (do danego pakietu)”.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9 (dotyczy Wzoru umowy):

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art., 5, ust. 1e na zapis: „(…) odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy (do danego pakietu).


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10 (dotyczy Wzoru umowy):

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 11 (dotyczy Pakietu nr 54 poz. 1):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej za op. 8 szt. (zgodnie z wymaganiem Zamawiającego) oraz przeliczenie Zamawianych ilości do pełnych opakowań, czyli 750 op. a 8 szt.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 12 (dotyczy Pakietu nr 54 poz. 2):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej za op. 24 szt. (zgodnie z wymaganiem Zamawiającego) oraz przeliczenie Zamawianych ilości do pełnych opakowań, czyli 72 op. a 24 szt.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 13 (dotyczy Pakietu nr 54 poz. 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej za op. 6 szt. (zgodnie z wymaganiem Zamawiającego) oraz przeliczenie Zamawianych ilości do pełnych opakowań, czyli 300 op. a 6 szt.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 14 (dotyczy Pakietu nr 54 poz. 3):

W związku z faktem, iż przedmiotem zamówienia w powyższej pozycji pakietu są produkty lecznicze, których zasady obrotu, reguluje prawo farmaceutyczne, które nie zezwala na dostarczenie produktów leczniczych podmiotom nieuprawnionym (art. 78 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne) prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w zakresie ww. pozycji. W przypadku Zamawiającego jednostką, której hurtownia farmaceutyczna może powierzyć produkt leczniczy jest wyłącznie apteka lub dział farmacji szpitalnej (w zależności od tego jaką organizację przyjął zakład opieki zdrowotnej), a nie np. Dział Zamówień Publicznych. Tymczasem miejscem składania ofert jest Dział Zamówień Publicznych. W związku z powyższym informujemy, iż dostarczenie próbek produktów leczniczych wraz z ofertą jest niemożliwe ze względu na restrykcyjne przepisy Prawa Farmaceutycznego, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Prosimy zatem o wycofanie się z wymogu dostarczenia próbek w odniesieniu wyłącznie do produktów leczniczych. Do oferty zostaną dołączone karty katalogowe zaoferowanego produktu, zawierające szczegółowy opis.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15 (dotyczy Pakietu nr 55):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w formie rękawicy (prostokątnych), do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, jednostronnie impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 23 cm x 15,5 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,5 g, grubość myjki 3 mm. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 16 (dotyczy Pakietu nr 56):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w formie rękawicy (prostokątnych), do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, jednostronnie impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 23 cm x 15,5 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,5 g, grubość myjki 3 mm. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 17 (dotyczy Pakietu nr 57):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w formie rękawicy do mycia i/lub osuszania ciała pacjenta, myjka bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy, bez impregnacji mydłem, wykonana z tkaniny bawełnianej drapanej dwustronnie (70g/m2 ), pokrytej od wewnątrz folią PE (25g/m2). Wymiary 23 cm x 16 cm (+/- 1cm), waga pojedynczej myjki 6,8 g, grubość pojedynczej myjki - 1 mm, w kolorze białym. 50 szt. w op. zbiorczym.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 18 (dotyczy Pakietu nr 58):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w formie rękawicy (prostokątnych), do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, jednostronnie impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 23 cm x 15,5 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,5 g, grubość myjki 3 mm. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 19 (dotyczy Pakietu nr 41):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 41 fartucha o gramaturze 20 g/m2 pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 20 (dotyczy Pakietu nr 43 poz 1, 2):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 43 poz. 1,2 czepek o gramaturze 16 g/m2 pakowane w opakowanie foliowe pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 21 (dotyczy Pakietu nr 43 poz. 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 43 poz. 3 czepek o gramaturze 25 g/m2 pakowane w opakowanie foliowe pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 22 (dotyczy Pakietu nr 43 poz. 6):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 43 poz. 6 maski pakowanej w kartonik 50 szt.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 23 (dotyczy Pakietu nr 57):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 57 myjki j.u. z zewnętrzną warstwą włókniny a wewnętrzną zabezpieczoną folią pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 24 (dotyczy Pakietów nr 27, 28, 29 poz. 1):

Czy Zamawiający wymaga aby w Pakiecie nr 27, 28, 29, Pozycji 1 w serwecie angiograficznej warstwa chłonna wykonana była z włókniny pochłaniającej materiał biologiczny i płyny, pozostając tym samym sucha na powierzchni oraz niepowodująca tworzenia się mikro włókien na powierzchni serwety. Dzięki zastosowaniu takiej warstwy chłonnej nie będzie możliwości przedostania się mikro włókien z serwety do organizmu pacjenta (np. poprzez zanieczyszczony prowadnik). W sytuacji przedostania się w/w włókien do tętnic lub naczyń wieńcowych istnieje ryzyko zamknięcia światła naczynia, co z kolei prowadzi do kolejnego zabiegu, z którym wiąże się ryzyko, a zatem narażone jest zdrowie i życie pacjenta.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 25 (dotyczy Pakietów nr 27, 28, 29 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 27, 28, 29, Pozycji 1 Serwety na stolik narzędziowy – owinięcie zestawu o wym. 150x200 cm wykonanej w całości z laminatu dwuwarstwowego.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 26 (dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 21, Pozycji 1 Serwety urologicznej o wymiarze 190x230 cm z przylepnym otworem brzusznym 6 cm przysłonięty dodatkowym zabezpieczaniem i nieprzylepnym otworem kroczowy o wymiarze 5 cm. Serweta zintegrowana z workiem na płyny z sitem i zaworem.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 27 (dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 24, Pozycji 1 Zestawu do ginekologii laparoskopowej wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen–polietylen) o gramaturze min. 54g/m2.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 28 (dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 24, Pozycji 1 Zestawu do ginekologii laparoskopowej o składzie:

- 1x serweta do nakrycia stołu instrumentalnego 150cm x 200cm;

- 1x serweta do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 250cm x 280cm, zintegrowana z nogawicami, w części centralnej serwety otwór o wymiarze 30 x 30cm otoczony taśma lepną w części krokowej przylepny otwór o wymiarze 12cm z przykrywającą go klapką. Pozostałe parametry spełnione.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 29 (dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1, 2, 3):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 34, Pozycji 1, 2, 3 Obłożeń wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen–polietylen) o gramaturze min. 54g/m2.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 30 (dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 34, Pozycji 1 Serwety 75x100 cm z przylepcem na dłuższej stronie.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 31 (dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 34, Pozycji 1 Serwety 75x100 cm bez przylepca.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 32 (dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 34, Pozycji 1 Kompresy z gazy, rozmiar 10x10cm, 17 nitkowej 8 warstwowe z podwiniętymi do środka brzegami szerokość podwinięcia min. 2 cm.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 33 (dotyczy Pakietu nr 34 poz. 2):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 34, Pozycji 2 Zestawu do cewnikowania zapakowanego w opakowanie typu papier-folia i składzie:

- 1 x miska 2 komorowa, służący do wlania płynu dezynfekującego

- 6 x tupfery z gazy 17 nitkowej fasolki 20x20cm

- 1 x pęseta plastikowa

- 1 x serwetka podfoliowana 50x70cm

- 1 x serwetka podfoliowana 50x70cm z otworem 5 cm i rozcięciem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 34 (dotyczy Pakietu nr 34 poz. 3):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 34, Pozycji 3 Zestawu zabiegowego do wkłuć o składzie:

- 1 x serweta 75x100cm, z otworem 6x8cm i przylepcem wokół otworu

- 1 x serweta z laminatu podfoliowanego do zawinięcia zestawu 100x75cm

- 20 x kompresy z gazy 17-nitkowej, 8 warstwowe z podwijanymi do środka brzegami 7,5x7,5cm, szerokość podwinięcia min. 2 cm

- 1 x pęseta plastikowa

- 1 x imadło metalowe do trzymania igły.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 35 (dotyczy Pakietu nr 39 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 39, Pozycji 1 Fartucha jednorazowego sterylnego, zgodnego z wymogami normy PN-EN 13795 – 1, 2, 3 wzmocnionego, wykonane z włókniny z czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS (w strefie mniej krytycznej gramatura min. 35 g/m2). Barierowe wzmocnienie w strefie krytycznej wykonane z lamiantu PE/PP, zamocowane od zewnętrznej strony fartucha na rękawach i jego przodzie, rękaw zakończony mankietem poliestrowym , dł. Min. 8 cm. Łączna gramatura fartucha i wzmocnień min. 73 g/m2. Rozmiar M-XXL, pakowany w papier-folia, wyposażony w min. 1 samoprzylepną naklejki z informacją: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Fartuch pakowany bez ręczników do rąk.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 36 (dotyczy Pakietu nr 40 poz. 1):

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 40, Pozycji 1 Fartuchów jałowych, jednorazowego użycia pełnoochronny, wykonanych z czasowo nieprzemakalnej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu sms (gramatura min. 35 g/m2) niepylącej, zgodnej z normą PN-EN 13795 1,2,3. Rękawy wykończone elastycznym, dobrze rozciągliwym mankietem. Fartuch zapinany u góry na rzep, w okolicy pasa mocowany za pomocą troków. Pakowany pojedynczo folia-papier w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, otwarcie i aplikację. Rozmiar L, XL. Fartuch pakowany bez dodatkowego owinięcia i bez ręczników.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 37 (dotyczy Pakietu nr 24 poz. 3):

Zwracamy się uprzejma prośbą do Zamawiającego o wydzielenie Pozycji 3 z Pakietu nr 24 do odrębnego pakietu. Wydzielanie danej pozycji umożliwi nam złożenie oferty, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność i pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru najatrakcyjniejszej oferty


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 38 (dotyczy Pakietu nr 55 poz. 1):

Czy Zamawiający oczekuje myjek w formie rękawicy o gramaturze minimum 100g/m2 i wymiarach 16,5 x 24,5 cm, pakowanych a’20 sztuk i posiadającej raport bezpieczeństwa? Pozostałem parametry bez zmian.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 39 (dotyczy Pakietu nr 57 poz. 1):

Czy Zamawiający oczekuje myjki o gramaturze minimum 100g/m2?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 40 (dotyczy Pakietu nr 57 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści myjkę podfoliowaną, wykonaną z obu stron z syntetycznych podkładów watolinowych? O wymiarach 24, 5 (długość) x 16,5 (szerokość), o masie pojedynczej sztuki 10 g? Pozostałem parametry bez zmian.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 41 (dotyczy Pakietu nr 58 poz. 1):

Czy Zamawiający wymaga myjkę o gramaturze minimum 100 g/m2, posiadającą raport bezpieczeństwa, jest wystawiony w oparciu o badania na brak zawartości bakterii? Pozostałe parametry bez zmian


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 42 (dotyczy formularza cenowego):

Czy Zamawiający dopuści zestawy, serwety posiadające samoprzylepne etykiety zawierające takie informacje jak: nr katalogowy, data ważności, identyfikacja producenta?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 43 (dotyczy Pakietu nr 2):

Czy Zamawiający dopuści serwety z regulowanym otworem o kształcie prostokąta, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 44 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozm. 90x150cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 45 (dotyczy Pakietu nr 12):

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający wymaga 2 serwet bocznych w rozm. 75-80 x 90-100-110?


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 46 (dotyczy Pakietu nr 14):

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do operacji biodra o składzie:serweta z przylepcem

1

L2

260x240

WYCIĘC. U

100x20

serweta z przylepcem

1

L2

240x150

 

 

pokrowiec na nogę

1

L2

120x37

 

 

kieszeń na płyny z kształtką

1

PE - 1K

40x30

 

 

taśma medyczna

6

Spunlace

50x9

 

 

serweta na stół instrum.

1

 

190x150

 

 

serweta na stolik Mayo

1

 

145x80

 

 

serwetki do rąk

2

włók. kom.

40x20

 

 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 47 (dotyczy Pakiet nr 18):

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do kraniotomii o składzie:serweta z otworem i przylepcem

1

L3

200x180

PROST.

20x10

serweta przeznaczona pod pośladki

1

L2

90x75

 

 

pokrowiec na nogę

2

L3

120x75

 

 

serweta na stół instrum.

1

 

190x150

 

 

serweta na stolik Mayo

1

 

145x80

 

 

serwetki do rąk

4

włók. kom.

40x20

 

 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pobieranie 1.56 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna