Bankomaty cdPobieranie 58 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar58 Kb.

BANKOMATY cd.

Funkcje realizowane w bankomatach ATM


 • Sprawdzanie bieżącego stanu rachunku

 • Zmiana numeru pin karty

 • Dystrybucja reklam i ogłoszeń

 • Przyjmowanie wpłat gotówkowych

 • Wydruk i wydawanie czeków

 • Realizacja czeków

 • Polecenia przelewu

 • Wymiana walut

 • Obsługa czeków podróżniczych

 • Zamawianie dodatkowych produktów bankowych


Nadużycia związane z kartami płatniczymi:

 • Wykorzystanie kart kradzionej lub zagubionej przed jej zastrzeżeniem

 • Podrobienie karty

 • Dwu (wielokrotne) zrealizowanie transakcji

 • Wystawienie fałszywych dowodów zawarcia transakcji

 • Wymuszenie oddania karty oraz ujawnienia pin kodu

 • Zmuszenie posiadacza karty do wybrania gotówki przy pomocy karty i odebranie mu jej

 • Podstawienie fałszywego bankomatu

 • Nadużywanie kart przez dzieci

Karty płatnicze – oszustwa


 • Podszycie

 • Podrobienie karty

 • Fałszerstwo elektroniczne

 • Posługiwanie się kartami

 • Nielegalne wykorzystanie numeru karty

 • Skimming – klonowanie pasków na karcie

 • Manipulowanie bankomatami

 • Phishing – przesyłanie informacji nakłaniającej do odwiedzenia spreparowanych stron internetowych

 • Pharming – przekierowanie do spreparowanych stron internetowych


15.10.2007
Korzyści stosowania kart płatniczych:

 1. Dla posiadacza karty

 2. Dla banku

 3. Dla akceptantów


1.) Korzyści dla posiadacza karty:

 • Wiarygodność

 • Prestiż

 • Bezpieczeństwo

 • Dostęp do kredytu

 • Możliwość realizowania transakcji na cały świecie

 • Płatność w walucie kraju realizacji transakcji

 • 24-godzinny dostęp do gotówki

 • Dodatkowe usługi (ubezpieczenie OC itp.)2.) Korzyści dla banku:

 • Prowizja od:

 1. Akceptantów

 2. Za używanie karty( od posiadacza)

 3. Od wypłat gotówkowych

 4. Z tytułu wymiany ( różnice kursowe i transakcyjne)

 • Odsetki od kredytów

 • Odsetki przeterminowane
 1. Korzyści dla akceptantów:

 • Pozyskanie nowych klientów

 • Wzrost prestiżu placówki

 • Wzrost liczby kupowanych towarów i usług

 • Ograniczenie ryzyka fałszerstw i napadów

 • Szybszy obrót pieniądza niż w przypadku czeków

Mankamenty-wysokość prowizji może być porównywalna z marżą sprzedawcy
Uczestnicy transakcji:

  1. Posiadacz karty

  2. Emitent karty

  3. Akceptant

  4. Bank obsługujący placówki usługowo-handlowe

  5. Centrum VISA


Przygotowanie do zapłaty kartą odbywa się przy pomocy:

- imprintera (karty wypukłe) • Terminala elektronicznego POS ( karty płaskie)

 • Terminala elektronicznego POS z PIN-padem


Elementy bezpieczeństwa przy realizacji transakcji:

 • Sprawdzanie całości karty ( czy nie jest sklejona, uszkodzona)

 • Sprawdzanie czy karta jest podpisana

 • Sprawdzenie czy pasek na karcie nie został zaklejony lub nie nastąpiła próba jego wytarcia

 • Sprawdzenie czy numer karty nie został zastrzeżony

 • Autoryzacja transakcji dla wyższych kwot

 • Autoryzacja transakcji, gdy klient zachowuje się podejrzanie

 • Limitowanie transakcji

 • System nagród dla pracowników, którzy wykryli skradzioną lub sfałszowaną kartę

 • PIN- kod na karcie


USTAWA O ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTACH PŁATNICZYCH z dnia 12.09.2002 r.
Ustawa zawiera:

 • Rodzaj i wysokość opłat i prowizji

 • Zasady naliczania odsetek i rozliczenia transakcji w transakcjach walutowych

 • Sposób, powody oraz termin wypowiedzenia

 • Sposób postępowania w przypadku utraty karty

 • Termin wykonania przez posiadacza zobowiązań wynikających z transakcji

 • Zasady zatrzymywania karty przez akceptanta

 • Posiadacza obciążają transakcje dokonane przez osoby, którym ujawnił kod pin

 • Transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione do momentu zastrzeżenia karty, do kwoty nie większej niż 150 euro

 • Posiadacza nie obciążają transakcje, jeśli nie doszło do fizycznego przedstawienia elektronicznej identyfikacji posiadacza lub złożenia przez niego podpisu


OBOWIĄZKI STRON:


   1. Emitent

    • Wydanie karty

    • Umożliwienie korzystania z niej

    • Zobowiązanie do zapłaty akceptowanej ceny sprzedaży towaru
   1. Akceptant

 • Nie wolno mu odmówić przyjęcia zapłaty kartą

 • Uiszcza prowizję od transakcji
   1. Posiadacz karty

 • Używanie karty zgodnie z jej przeznaczeniem

 • Starannie przechowuje kartę

 • Nie ujawnia osobom trzecim pinu

 • Utrzymanie środków na rachunku

 • Ponosi odpowiedzialność za dokonane operacje

 • Ponosi opłaty za użytkowanie kartyBANKOMATYRodzaje według kryterium funkcji:

 1. Typu ATM ( bankomaty wielofunkcyjne)

 2. Typu CD


Rodzaje wg. kryterium dostępności:

  1. Stand alone- pracuje poza siecią, brak możliwości weryfikacji transakcji

  2. Off-line- podłączenie do lokalnego komputera oddziału banku, wypłata jest ograniczona limitami

  3. On-line- bezpośredni dostęp do sieci informatycznej banku- możliwość natychmiastowej autoryzacji transakcji.


Rodzaje wg. kryterium dostępności bankomatu:

 1. Wewnętrzne

 2. Zewnętrzne

 • Lobby (wejście przy użyciu karty)

- Przez ścianę

- Poza bankiem
2007-11-26
System kursu walutowego (ze względu na liczebność

 • Kurs jednolity - wszystkie transakcje handlowe i niehandlowe z zagranicą odbywają się według tego samego kursu

 • Kurs dualny -występują dwa różne rodzaje: dla transakcji handlowych i pozostałych

( najprostsze postaci kursu różnicowanego)

 • Kurs różnicowany – polega na stosowaniu wielu różnych kursów dla poszczególnych płatności związanych z transakcjami zagranicznymi z jednoczesnym stosowaniem kursów stałych lub zmiennych.


DEWALUACJA – polega na obniżeniu kursu danej waluty w stosunku do innych walut, aby zrealizować określony cel i utrzymać system kursu stałego, obronić kurs i politykę kursową w systemie kursu zmiennego itd.

REWALUACJA – polega na podwyższeniu kursu danej waluty w stosunku do innych walut przez organy państwowe.

DEPRECJACJA – gdy na rynku krajowym pojawia się nadwyżka popytu na walutę obca w stosunku do jej podaży, wówczas kurs waluty krajowej się obniża.

APRECJACJA – zjawisko odwrotne do deprecjacji wzrost kursu waluty krajowej powstały w wyniku przewagi popytu nad podażą.


Banki Narodowe:
1668 – Bank Szwecji – pierwszy bank emisyjny

1814 – Bank Holandii

1817 – Bank Hiszpanii

1860 – Państwowy Bank Rosji

1875 – Niemiecki Bank Rzeszy

1882 – Bank Japonii

1913 – Bank Centralny Stanów Zjednoczonych
NARODOWY BANK POLSKI:
Bankowość centralnie wiążę się z koniecznością realizowania funkcji:

-

--

-
1828r. – powstał Bank Polski, który zajmował się: • Obsługą długu publicznego

 • Emisją pożyczek zaciąganych przez Skarb Królestwa

 • Prowadzenie tzw. interesu depozytowego

 • Prowadzenie tzw. interesu dyskontowego

 • Prowadzenie interesu lombardowego

 • Bank angażował się również w projekty inwestycyjne własne i rządu.

1886r. – wciągnięty do Banku Rosji

1916r. – Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa – utworzona przez niemieckie władze okupacyjne w generalnym Gubernatorstwie Warszawskim

1924r. - Bank Polski S.A. – Głównym zadaniem było utrzymanie wartości pieniądza- złotego oraz regulowanie obiegu pieniężnego i kredytu.15 stycznia 1945r. – Narodowy Bank Polski

 • Bank emisyjny

 • Tworzenie planów kredytowych podporządkowanych centralnemu planowi gospodarczemu

 • Obsługa budżetu państwa

 • Nadzorowanie banków specjalistycznych ( Bank Handlowy w Warszawie, PeKaO S.A., PKO bp., BGŻ)

1982r. – Uniezależnienie NBP od Ministerstwa Finansów.
1989r. – Przełom w bankowości:

 • Wydzielono 9 banków państwowych

 • Bank centralny stał się bankiem banków

 • Podstawowym celem NBP jest umocnienie polskiego pieniądza


ORGANY NBP:

   1. Prezes NBP – powoływany przez sejm na wniosek prezydenta RP na okres 6 lat ( reprezentuje NBP na zewnątrz, przewodniczący RPP, zarządca NBP) – S. Skrzypek

   2. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa, składanie sejmowi sprawozdań z założeń polityki pieniężnej.

   3. Zarząd NBP – kieruje bieżącą działalnością NBP

   4. Komisja Nadzoru Bankowego – instytucja sprawująca nadzór nad działalnością polskich banków:

 • Określa zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo zgromadzonych w banku środków

5.)Generalny inspektor Nadzoru Bankowego – jest organem wykonawczym KNB, nadzoruje działalność banków i realizuje decyzje wytyczone przez KNB.
POJĘCIE BANKU

 • Pojęcie banku nie było jednoznacznie definiowane.

 • Dopiero Ustawa o Prawie Bankowym z 1989r. zdefiniowała pojęcie banku jako samodzielną i samo finansującą się jednostkę posiadającą osobowość prawną oraz własny statut ( wada jest ogólnikowość)

 • Definicja z 1997r. mówi, że bank to osoba prawna , która działa na podstawie zezwolenia uprawniającego ją do świadczenia czynności bankowych, które obciążają ryzykiem powierzone bankowi środki


RODZAJE BANKÓW:

   1. Banki uniwersalne

   2. Banki specjalistyczne

   3. Banki hipoteczne – zajmują się udzieleniem kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, zabezpieczają hipotekę.

   4. Banki Inwestycyjne – specjalizują się w transakcjach inwestycyjnych związanych z emisja i handlem papierami wartościowymiCZYNNOŚCI BANKOWE:

  1. Sensu stricto – czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków

 • Tworzenie i prowadzenie rachunków bankowych

 • Przyjmowanie wkładów pieniężnych

 • Udzielanie kredytów i gwarancji bankowych

 • Emitowanie bankowych papierów wartościowych

 • Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

  1. Sensu largo – czynności dozwolone również niektórym podmiotom niebankowym

 • Udzielanie pożyczek pieniężnych

 • Operacje czekowe i wekslowe

 • Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych

 • Udzielanie poręczeń

 • Terminowe operacje finansowe

Podstawowym kryterium klasyfikacji czynności, jako czynność bankową, jest kryterium podmiotu – wyjątkiem jest wydawanie kart płatniczych i wykonywanie operacji przy ich użyciu przez podmioty niebankowe, ale ma zlecenie banku.RACHUNKI BANKOWE:

 • Rachunki bieżące

 • Rachunki pomocnicze

 • Rachunki lokat terminowych

 • Rachunki oszczędnościowe

ZASADY PROWADZENIA RACHUNKU:

 • Swobodny wybór banku

 • Prawo do otwierania dowolnej liczby rachunków

 • Prawo do pełnej swobody dysponowania zgromadzonymi środkami

 • Możliwość oprocentowania środków na rachunkuKREDYT BANKOWY


   1. Oprocentowanie kredytu – stałe lub zmienne

   2. Prowizje kredytowe – czynności związane z udzieleniem kredytu, funkcje

 • Prowizje przygotowawcze (naliczane od kwoty całego kredytu za czynności związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego, przygotowanie i uruchomienie kredytu

 • Prowizje od zaangażowania ( naliczane od niewykorzystanej kwoty kredytu0

 • Prowizje za gotowość (naliczane w ustalonych okresach, za finansową gotowość banku do uruchomienia środków

 • Prowizja od uruchomienia ( część kredytu)


RODZAJE KREDYTÓW:

   1. Kredyt w rachunku kredytowym – umożliwia precyzyjne monitorowanie uruchomień i spłat kredytu, rozdzielenie obsługi kredytu od działalności bieżącej

   2. Kredyt rewolwingowy ( odnawialny ) - daje możliwość wielokrotnego uruchamiania i spłacania w ramach przyznanego limitu

   3. Kredyt w rachunku bieżącym ( overdreft) – krótkoterminowy kredyt odnawialny, udzielany z reguły najlepszym klientom banku


GWARANCJE BANKOWE:

 • Jednostronne zobowiązanie banku, że po spłaceniu przez podmiot określonych warunków umowy, bank dokona świadczenia pieniężnego na rzecz tego podmiotu

 • Gwarancja przetargowa

 • Gwarancja dobrego wykonanego konkretu

 • Gwarancja zwrotu zaliczki


Pobieranie 58 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna