Architektura krajobrazuPobieranie 77 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar77 Kb.

EGZAMIN INŻYNIERSKI ROK AKADEMICKI 2014/15

ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BLOK I: Rośliny ozdobne oraz dendrologia

 1. Kryteria doboru roślin do nasadzeń w terenach zieleni. Rola czynników klimatycznych w doborze roślin.

 2. Cebulowe i bulwiaste rośliny ozdobne przeznaczone do nasadzeń w terenach zieleni.

 3. Rośliny jednoroczne – ich znaczenie w terenach zieleni.

 4. Byliny – ich cechy plastyczne, wymagania oraz zastosowanie w terenach zieleni.

 5. Rośliny okrywowe – ich rola i wymagania. Najbardziej wartościowe zielne rośliny okrywowe w terenach zieleni.

 6. Scharakteryzować na przykładach rodzaj sosna, podać zastosowanie

 7. Wymienić i scharakteryzować 5 drzew rodzimych kwitnących przed rozwojem liści, podać zastosowanie.

 8. Wymienić – w kolejności kwitnienia – (podając barwę kwiatów i długość okresu kwitnienia) 3 drzewa i 3 krzewy różnych rodzajów kwitnące późną wiosną i latem (k. V do VIII); podać ich zastosowanie.

 9. Wymienić i scharakteryzować zawsze zielone krzewy mające wykorzystanie jako rośliny okrywowe.

 10. Podać podział pnączy ze względu na ich biologiczne właściwości i przykłady gatunków z krótkim ich opisem i zastosowaniem.


BLOK II: Projektowanie krajobrazu

 1. Budowa i rodzaje wnętrza architektoniczno-krajobrazowego.

 2. Rodzaje kompozycji oraz zasady kompozycyjne stosowane w architekturze krajobrazu.

 3. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej obiektów architektury krajobrazu.

 4. Psychofizyczne działanie barw na człowieka oraz zasady doboru barw w kompozycjach ogrodowych.

 5. Zasady sporządzania inwentaryzacji urbanistycznej oraz analizy zasobów krajobrazowych.

 6. Zasady projektowania ogrodów przydomowych.

 7. Zasady projektowania wnętrz sąsiedzkich (podwórek i wnętrz osiedlowych).

 8. Rodzaje oraz etapy opracowywania dokumentacji projektowo-technicznej.

 9. Projekt budowlany – treść i forma.

 10. Charakterystyka i budowa obiektów małej architektury stosowanych w ogrodach przydomowych.


BLOK III: Historia sztuki ogrodowej oraz konserwacja zabytkowych

założeń ogrodowych

 1. Zasady kształtowania starożytnych zespołów ogrodowych (Egipt, Babilon, Persja, Grecja, Rzym, Daleki Wschód).

 2. Zasady kształtowania średniowiecznego zespołu ogrodowego (na wybranych przykładach).

 3. Zasady kształtowania założenia ogrodowego epoki renesansu (na wybranych przykładach).

 4. Zasady kształtowania założenia ogrodowego epoki baroku (na wybranych przykładach).

 5. Zasady kształtowania założenia ogrodowego epoki klasycyzmu (na wybranych przykładach).

 6. Zasady kształtowania parków krajobrazowych (na wybranych przykładach).

 7. Zasady kształtowania ogrodów współczesnych (na wybranych przykładach).

 8. Renesansowe i barokowe partery ogrodowe. Odtwarzanie parterów.

 9. Formy kwiatowe w parkach krajobrazowych i ich odtwarzanie.

 10. Strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowych obszarów i obiektów oraz strefy ochrony stanowisk archeologicznych.


OCHRONA ŚRODOWISKA
BLOK I: Ekologia

 1. Omów na przykładach wskazaną zależność antagonistyczną lub nieantagonistyczną wśród organizmów.

 2. Zdefiniuj i krótko scharakteryzuj piramidy troficzne. Podaj odpowiednie przykłady.

 3. Opisz pozytywne i negatywne skutki sąsiedztwa osobników.

 4. Jakie elementy tworzą strukturę troficzną biocenozy? Omów je i podaj przykłady.

 5. Wymień grupy ekologiczne organizmów, scharakteryzuj przystosowania wybranych przez siebie grup.

 6. Podaj definicje jeziora. Wymień elementy ekosystemu jeziora.

 7. Scharakteryzuj wodę jako środowisko życia organizmów.

 8. Wymień i opisz objawy typowe dla chorób wirusowych roślin.

 9. Opisz objawy występujące przy mączniakach prawdziwych; podaj przykład rośliny na której choroba taka występuje i metody jej zwalczania.

 10. Scharakteryzuj nie chemiczne metody zwalczania chorób roślin.

BLOK II: Zagrożenia środowiska

 1. Wymień najważniejsze zagrożenia ekosystemów leśnych i przedstaw jedno z nich.

 2. Podaj skutki eutrofizacji wód powierzchniowych.

 3. Jakiego rodzaju działania techniczne prowadzone są w renaturyzacji rzek?

 4. Jakie są metody rekultywacji zbiorników wodnych?

 5. Wymień i scharakteryzuj najważniejsze zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

 6. Omów wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na promieniowanie Słońca, Ziemi i atmosfery.

 7. Wyjaśnij co to jest ” efekt cieplarniany ”. Wymień najważniejsze gazy cieplarniane i omów ich rolę w intensyfikacji efektu cieplarnianego.

 8. Omów oddziaływanie składowisk odpadów komunalnych na środowisko.

 9. Odpowiedz na pytanie: spalanie odpadów komunalnych czy segregacja u źródła? Uzasadnij wypowiedz.

 10. Opisz procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

BLOK III: Ocena stanu środowiska

 1. Opisz modele danych przestrzennych GIS. Scharakteryzuj ich wady i zalety.

 2. Do czego wykorzystujemy poszczególne zakresy promieniowanie elektromagnetycznego w teledetekcji?

 3. Co to są operacje logiczne na mapach w Gis i do czego służą?

 4. Wymień i krótko scharakteryzuj typy zdjęć lotniczych i satelitarnych?

 5. Wymień i opisz formy ochrony przyrody funkcjonujące w naszym kraju. Podaj przykłady każdej z form.

 6. Scharakteryzuj role lasów ochronnych, podaj ich kategorię i przedstaw jedną z nich.

 7. Scharakteryzuj skład gatunkowy lasów w Polsce i przedstaw tendencję zmian.

 8. Wymień charakterystyczne cechy klimatu Polski oraz opisz czasowy i przestrzenny rozkład głównych elementów klimatu.

 9. Opisz warunki pogodowe panujące w centrum układu wyżowego w okresie zimowym.

 10. Scharakteryzuj fazy procesu kompostowania, omów optymalne warunki kompostowania.

OGRODNICTWO
BLOK I: Dendrologia i rośliny ozdobne

 1. Wymienić i scharakteryzować rodzaj sosna z podziałem na sosny 2-, 3- i 5-igielne, podać przykłady i zastosowanie.

 2. Wymienić rodzime gatunki drzew (7) zgodnie z ich terminami kwitnienia, scharakteryzować 2 wybrane gatunki.

 3. Podać na przykładach podział pnączy w zależności od ich cech biologicznych; podać zastosowanie pnączy.

 4. Scharakteryzować wybrane krzewy (5) kwitnące przed rozwojem liści; podać zastosowanie.

 5. Zasady systematyki i pisowni nazw roślin ozdobnych.

 6. Zastosowanie roślin jednorocznych ze względu pokrój, zapach, możliwości utrwalania, wykorzystania na kwietnikach, na kwiaty cięte.

 7. Róże – podział na grupy ogrodowe, rozmnażanie i wymagania uprawowe.

 8. Frezja – pochodzenie, budowa, rozmnażanie (preparowanie bulw) i wymagania uprawowe.

 9. Terminy kwitnienia i zastosowanie roślin cebulowych.

 10. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych (sposoby, terminy, przykłady roślin)


BLOK II: Sadownictwo

 1. Systemy utrzymania gleby w sadach.

 2. Metody ochrony sadów i jagodników przed przymrozkami.

 3. Modele sadów jabłoniowych.

 4. Cechy produkcyjne drzew owocowych

 5. Wymagania klimatyczno-glebowe borówki wysokiej

 6. Rodzaje koron drzew owocowych

 7. Charakterystyka, odmiany i wymagania porzeczki czarnej i czerwonej.

 8. Podkładki karłowe dla jabłoni.

 9. Przykłady chorób występujących w sadach z podziałem na wirusowe, bakteryjne i grzybowe.

 10. Wymień i krótko scharakteryzuj parametry środowiska przechowalniczego.


BLOK III: Warzywnictwo

 1. Podział roślin warzywnych ze względu na długość dnia oraz reakcję na niską temperaturę.

 2. Rejonizacja produkcji warzywniczej.

 3. Metody uprawy roślin warzywnych.

 4. Metody przyspieszania zbioru warzyw.

 5. Przykłady roślin warzywnych uprawianych z rozsady.

 6. Przykłady gatunków uprawianych z bezpośredniego wysiewu nasion.

 7. Zabiegi pielęgnacyjne stosowane w uprawie warzyw.

 8. Zalety ściółkowania gleby stosowane w uprawie warzyw.

 9. Znaczenie warzyw w odżywianiu.

 10. Podaj przykłady najnowszych technologii przechowywania owoców i warzyw.

ROLNICTWO
BLOK I: Produkcja rolnicza na użytkach rolnych

 1. Wpływ zabiegów uprawowych na fizyczne właściwości gleby.

 2. Metody ograniczania chwastów a ich różnorodność gatunkowa.

 3. Funkcje zmianowania we współczesnym rolnictwie.

 4. Omówić wymagania jakościowe jęczmienia browarnego (lub pszenicy) oraz podaj zabiegi agrotechniczne ułatwiające ich uzyskanie.

 5. Scharakteryzuj wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki rzepaku.

 6. Omówić podstawowe elementy technologii uprawy buraka cukrowego.

 7. Omówić podstawowe elementy agrotechniki ziemniaka przeznaczonego na cele spożywcze (frytki, chipsy, puree, itd.).

 8. Typologiczny podział użytków zielonych.

 9. Charakterystyka szaty roślinnej użytków zielonych.

 10. Czynniki wpływające na jakość paszy pozyskiwanej z użytków zielonych.


BLOK II: Nawożenie i ochrona roślin rolniczych

 1. Charakterystyka agrochemiczna wybranych nawozów naturalnych, organicznych lub mineralnych.

 2. Sposoby zwiększania efektywności nawożenia roślin uprawnych.

 3. Alternatywne źródła substancji organicznej w glebie.

 4. Proszę wymienić źródła oraz sposoby negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko? (i omówić jeden z w/wymienionych).

 5. Na czym polega degradacja gleby i jak można jej zapobiegać?

 6. Scharakteryzuj choroby ziemniaka o największym znaczeniu gospodarczym i podaj sprzyjające warunki dla ich wystąpienia i rozprzestrzenienia.

 7. Scharakteryzuj chorobę rzepaku o największym znaczeniu gospodarczym w naszym regionie - podaj informacje o jej objawach, sposobach rozprzestrzeniania i metodach zwalczania.

 8. Opisz trzy wybrane choroby występujące w uprawie pszenicy – podaj ich objawy, sprawcę, znaczenie gospodarcze i zaproponuj metody ich zwalczania.

 9. Omówić metody prognozowania szkodników rzepaku na przykładzie słodyszka rzepakowego.

 10. Wymienić i scharakteryzować najważniejsze szkodniki zbóż.


BLOK III: Technologie produkcji, przechowalnictwo i przetwórstwo płodów rolnych

 1. Omówić budowę, zasadę działania oraz podstawowe regulacje siewnika rzędowego uniwersalnego.

 2. Wymienić metody zbioru zbóż i przyporządkować maszyny do tych metod.

 3. Zmiany w technologiach uprawy roli.

 4. Zmiany w technologiach siewu zbóż.

 5. Rolnictwo precyzyjne- cele.

 6. Wymień procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych. Scharakteryzuj procesy biologiczne.

 7. Przedstaw technologie i warunki przechowywania ziemniaka.

 8. Na przykładzie zbóż przedstaw najważniejsze kierunki przetwórstwa produktów rolniczych.

 9. Podział urządzeń melioracji wodnych.

 10. Znaczenie nawodnień dla produkcji rolniczej, podstawowy podział, klasyfikacja.


TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
BLOK I. Mechanizacja produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej

 1. Omówić maszyny do podstawowej uprawy i doprawiania gleby.

 2. Omówić maszyny do siewu i sadzenia oraz pielęgnacji i ochrony roślin.

 3. Omówić maszyny do zbioru płodów rolnych.

 4. Rolnictwo precyzyjne - istota, zalety i wady, wymogi organizacyjno-techniczne.

 5. Omówić systemy, stanowiska i ich wyposażenie przy utrzymaniu bydła.

 6. Omówić systemy, stanowiska i ich wyposażenie przy utrzymaniu świń.

 7. Mechanizacja doju i wstępna obróbka mleka – stosowane rozwiązania i wyposażenie techniczne.

 8. Omówić sposoby usuwania i magazynowania obornika i gnojowicy.

 9. Przedstawić technologie pozyskiwania drewna.

 10. Omówić wielooperacyjne maszyny do prac leśnych.


BLOK II. Eksploatacja obiektów technicznych

 1. Omówić metody oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń.

 2. Przedstawić zasady demontażu i montażu obiektów technicznych.

 3. Przedstawić sposoby ochrony antykorozyjnej.

 4. Omówić zakres, wymogi, zalety i wady stosowania technik spawalniczych w naprawie obiektów technicznych.

 5. Omówić zastosowanie nowoczesnych technologii naprawczych

 6. Przedstawić istotę automatycznej regulacji procesu.

 7. Materiały eksploatacyjne - podział i zastosowanie.

 8. Omówić sposoby zwiększania siły uciągu ciągnika rolniczego.

 9. Omówić metody poprawy sprawności ogólnej silnika spalinowego.

 10. Omówić straty ciepła powstające w przegrodach budowlanych.


BLOK III. Organizacja, ekonomika i informatyka w TRiL

 1. Przedstawić strukturę organizacyjną przedsiębiorstw.

 2. Omówić formy zarządzania przedsiębiorstwem.

 3. Podać i omówić elementy składowe operacyjnego planu marketingowego.

 4. Scharakteryzować prawo podatkowe obowiązujące w Polsce.

 5. Omówić koszty eksploatacji maszyn i urządzeń w rolnictwie i leśnictwie.

 6. Omówić budowę i zastosowanie algorytmów.

 7. Przedstawić zadania, zalety i możliwości sieci komputerowej.

 8. Omówić budowę i zastosowanie baz danych.

 9. Omówić zagadnienie legalności oprogramowania.

 10. Przedstawić zastosowanie komputerów pokładowych pojazdów i maszyn rolniczych i leśnych.


GOSPODARKA PRZESTRZENNA

BLOK I: Techniczno-przyrodniczy

 1. Przedstaw role i funkcje infrastruktury technicznej.

 2. Omów rolę infrastruktury drogowej i kolejowej w rozwoju przestrzennym Polski.

 3. Omów znaczenie infrastruktury wodnej w rozwoju obszarów wiejskich.

 4. Omów zasady budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na poziomie gminy.

 5. Omów strukturę organizacyjną służb w zakresie gospodarki wodnej w Polsce i omów zadania np. RZGW.

 6. Scharakteryzuj zagrożenia środowiska abiotycznego.

 7. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce i scharakteryzuj jedną z nich.

 8. Przedstaw wpływ przyrodniczych uwarunkowań na terenie gminy na jej politykę przestrzenną.

 9. Omów zasady planowania przestrzennego odnoszące się do obszarów rolniczych i leśnych.

 10. Przedstaw specyfikę gospodarowania na gruntach ornych, użytkach zielonych i w lasach.


BLOK II: Urbanistyczno-planistyczny

 1. Omów na kilku wzorcowych przykładach typy urbanistyczne miast starożytnych oraz znaczenie topografii i lokalizacji budowli publicznych dla kształtowania ich struktury przestrzennej.

 2. Omów pojęcie „miasta idealnego” w urbanistyce nowożytnej. Scharakteryzuj na przykładach najważniejsze cechy ich kompozycji urbanistycznej w wybranym okresie (od renesansu po XX w.).

 3. Scharakteryzuj następujące działania konserwatorskie w obiektach zabytkowych: konserwacja, rewaloryzacja, rekonstrukcja.

 4. Wymień i omów wymagania dotyczące sytuowania budynków mieszkaniowych na działce.

 5. Omów zasady stosowane w planowaniu terenów rekreacji i wypoczynku w osiedlu.

 6. Podaj definicję kompozycji urbanistycznej i wnętrza urbanistycznego, podaj ich rodzaje i zasady kształtowania.

 7. Przedstaw strukturę i generalne zasady realizowania procesów i dokumentów planistycznych w Polsce.

 8. Przedstaw na przykładach formy prawnej ochrony zabytków w Polsce wskazując w poszczególnych znaczenie planistyczne.

 9. Omów współczesne zasady planowania i projektowania przestrzeni publicznych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.

 10. Wymień strefy ochrony konserwatorskiej i scharakteryzuj rygory w nich obowiązujące.


BLOK III: Społeczno-ekonomiczny

 1. Przedstaw obecną sytuację gospodarczą Polski za pomocą przynajmniej 3 miar ekonomicznych.

 2. Omów podstawowe atrybuty miasta wpływające na jakość życia mieszkańców.

 3. Przedstaw aktualną sytuację na rynku pracy i omów podstawowe problemy występujące na tym rynku.

 4. Wymień kluczowe problemy rozwoju miast w Polsce i omów jeden z nich.

 5. Wyjaśnij zasadę pomocniczości (subsydiarności) funkcjonującą w prawie i praktyce samorządowej.

 6. Wyjaśnij, na czym polega racjonalne gospodarowanie przestrzenią.

 7. Przedstaw obecną sytuację na lokalnym rynku nieruchomości.

 8. Omów zasady opracowywania strategii rozwoju gminy.

 9. Omów pojęcie kapitału społecznego i jego wpływ na rozwój miast.

 10. Omów źródła finansowania inwestycji prywatnych i publicznych.


Pobieranie 77 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna