Anie finansowe grupy inwestycyjnej nywigPobieranie 2.21 Mb.
Strona1/69
Data30.05.2018
Rozmiar2.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69ANIE FINANSOWE GRUPY INWESTYCYJNEJ NYWIG

SPRAWOZD
Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 1998 r.
Stan na koniec
Stan na koniec

AKTYWA

poprzedniego

roku


obrotowego

bieżącego

roku


obrotowego

PASYWA

poprzedniego

roku


obrotowego

bieżącego

roku


obrotowego

0

1

2

3

4

5

A. Majątek trwały
I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozsze-rzeniu spółki akcyjnej

2. Koszty prac rozwojo-wych

3. Wartość firmy

4. Inne wartości niemate-rialne i prawne

5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych


II. Rzeczowy majątek trwały

1. Grunty własne

2. Budynki i budowle

3. Urządzenia techniczne i maszyny

4. Środki transportu

5. Pozostałe środki trwałe

6. Inwestycje rozpoczęte

7. Zaliczki na poczet inwestycji


III. Finansowy majątek trwały

1. Udziały i akcje

2. Papiery wartościowe

3. Udzielone pożyczki długoterminowe

4.Inne składniki finanso-wego majątku trwałego

IV. Należności długoter-

minowe

B. Majątek obrotowy
I. Zapasy


39.926.113,50

-


-
-

-
-


-

37.312.826,80

-

17.645.375,74


5.788.198,98

4.984.519,75

38.664,92

8.856.067,41


-

2.613.286,70

2.613.286,70

-
-
-


-

4.187.612,44
97.500,00

110.768.411,42

-


-
-

-
-


-

107.026.611,42

850.000,00

75.278.006,23


6.700.822,15

17.265.776,05

20.128,16

6.911.878,83


-

3.741.800,00

3.741.800,00

-
-
-


-

2.485.854,05
-

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne, lecz nie wnie-sione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
III. Kapitał (fundusz) zapasowy

1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

2. Tworzony ustawowo

3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową

4. Z dopłat wspólników

5. Inny
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny


V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych

1. Zysk (wielkość dodatnia)

2. Strata (wielkość ujemna)
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego

1. Zysk netto (wielkość dodatnia)

2. Strata netto (wielkość ujemna)

3. Odpisy z wyniku finan-sowego bieżącego roku obrotowego
B. Rezerwy

1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób
5.676.990,71

1.500.000,00

-

2.553.145,20-

-
-


-

2.553.145,20


280.693,14

530.442,84

-3.520.865,01


-
-3.520.865,01

+4.333.574,54


+4.333.574,54
-

-


-


6.269.685,50

1.500.000,00

-

2.773.555,00-

-
-


-

2.773.555,00


60.283,34

1.118.152,37

-
-
-

+817.694,79
+817.694,79
-

-


3.436,00

0

1

2

3

4

5

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na poczet dostaw
II. Należności i roszcze-nia

1. Należności z tytułu dostaw i usług

2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

3. Należności wewnątrz-zakładowe

4. Pozostałe należności

5. Należności dochodzone na drodze sadowej


III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

1. Udziały lub akcje własne do zbycia

2.Inne papiery warto-

ściowe
IV. Środki pieniężne

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne w banku

3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)

C. Rozliczenia między-okresowe

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Inne rozliczenia

międzyokresowe-
-

-

-


-

3.851.231,81


1.613.127,58

1.723.623,46


-

514.480,77


-

13.255,52


-
13.255,52
225.625,11
12.361,43
213.263,68
-

40.958,10


40.958,10
-

-
-

-

-


-

2.093.737,19


946.562,01

1.037.900,27


-

109.274,91


-

13.081,18


-
13.081,18
379.035,68
24.255,03
354.780,65
-

43.377,97


36.238,57
7.139,40

prawnych lub osób fizy-cznych

2. Pozostałe rezerwyC. Zobowiązania długo-terminowe

1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe

2. Długoterminowe kredyty bankowe

3. Pozostałe zobo-wiązania długoterminoweD. Zobowiązania krótko-terminowe i fundusze specjalne
I. Zobowiązania krótko- terminowe

1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe

2. Kredyty bankowe

3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw

4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

5. Zobowiązania wekslo-we

6.Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społecznych

7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

8. Zobowiązania wew-nątrzzakładowe

9. Pozostałe zobowią-zania krótkoterminowe


II. Fundusze specjalne

Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych

E. Rozliczenia między-okresowe i przychody przyszłych okresów

1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Przychody przyszłych okresów

-

-


24.187,843,68

-
24.187,843,68
-

14,195,136,12

14,190,325,06
-

-
-
11,022,958,34


-

349,717,40


7.437,40
-
2.810.211,92
4.811,06
4.811,06

94.713,53


1.004,95
93.708,58

3.436,00


-

89,249,859,38

-
88,912.359,38
337.500,00

17,700,558,17

17,702,302,14
-

7,802,101.55


-
8,484,139,03
-

130,483,40

-

-
1.285.578,16


-1.743,97
-1.743,97

74.104,39


5.462,48
68.641,91

Suma aktywów

44.154.684,04

113.297.643,44

Suma pasywów

44.154.684,04

113.297.643,44


Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r.

(w złotych)


Dane za rok
Dane za rok

KOSZTY I STRATY

poprzedni

bieżący

PRZYCHODY I ZYSKI

poprzedni .

bieżący

A. Koszty działalności operacyjnej

I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia

VI. Świadczenia na rzecz pracowników

VII. Amortyzacja

VIII. Pozostałe
B. Zysk ze sprzedaży
C. Pozostałe koszty opera-

cyjne

I. Wartość sprzedanych składników majątku trwa-łego

II. Pozostałe koszty operacyjne
D. Zysk na działalności operacyjnej
E. Koszty finansowe

I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych

II. Odsetki do zapłacenia

- w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych

III. Pozostałe
F. Zysk brutto na działal-ności gospodarczej
G. Straty nadzwyczajne
H. Zysk brutto
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fi-

zycznych

II. Pozostałe obowiąz-

kowe obciążenia
J. Zysk netto7.072.193,56
-
125.948,67

2.438.639,42

127.464,03

1.385.774,17


524.953,32

2.128.047,34

341.366,61
6.805.840,70

2.163.154,57

2.001.715,22


161.439,35

8.367.950,27
17.254.237,89

-

5.098.994,19


-

12.155.243,704.888.334,03
61.397,79
4.897.015,54

563.441,00

563.441,00


-
4.333.574,54


10.165.807,91
-
131.061,19

1.672.223,32

46.413,19

2.223.069,60


918.225,04

4.770.272,24

404.543,33
14.447.901,96

146.983,94

124.954,03


22.029,91

14.397.095,10
13.537.249,75

600,00


12.979.570,75
-

557.079,001.405.728,58
2.082,61
1.408.142,79

590.448,00

587.012,00


3.436,00
817.694,79

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

I. Przychód ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów

IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
B. Strata ze sprzedaży
C. Pozostałe przychody operacyjne

I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwa-łego

II. Dotacje

III. Pozostałe przychody operacyjne


D. Strata na działalności operacyjnej
E. Przychody finansowe

I. Dywidendy z tytułu udziałów

- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych

II. Odsetki uzyskane

III. Pozostałe
F. Strata brutto na działal-ności gospodarczej
G. Zyski nadzwyczajne
H. Strata brutto
I. Strata netto13.878.034,26
13.879.401,56

-1.367,30


-

-
-3.725.264,14

3.528.396,00

-
196.868,14

-
13.774.621,65
4.050,85
-

400.790,10

13.369.780,70

-
70.079,30
-
-24.613.709,87
24.622.886,93

-9.177,06


-

-
-96.177,08

56.177,08

-
40.000,00

-
545.883,23
4.400,00
-

513.717,66

27.765,57

-
4.496,82


-
-

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

sporządzone za 1998 r.

(w złotych)Wyszczególnienie

Kwota za rok

obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)

II. Korekty o pozycje:

1. Amortyzacja

2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone

4. Rezerwy na należności

5. Inne rezerwy

6. Podatek dochodowy od zysku brutto

7. Podatek dochodowy zapłacony

8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej

9. Zmiana stanu zapasów

10. Zmiana stanu należności i roszczeń

11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz

funduszy specjalnych

12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

14. Pozostałe pozycje

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych

II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych

IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu)

VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki

VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy

VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki

IX. Pozostałe pozycje

X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII ± IX)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych

II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych

III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych

IV. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych

V. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

VI. Płatności zobowiaąań z tytułu umów leasingu finansowego

VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału

VIII. Zapłacone/Zwrócone odsetki

IX. Pozostałe pozycje

X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I ± Il ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII ± IX)
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C)
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)

+817.694,79

+7.935.062,75

+4.770.272,24

-3.294,60

+12.461.453,09

-5.000,00

-

+587.012,00-684.865,00

+79.614.40

+97.500,00

+1.863.783,62


-11.208.558,33

+2.037,66

-25.066,67

+174,34


+8.752.757,54

-62.752,01

-67.578.202,97

-209.050,75

-300,00
-592.500,00

-

+4.400,00+513.717,66

-

-67.924.688,07+64.727.810,30
-

+7.802.101,55


-

-225.000,00

-

-

-12.979.570,75-

+59.325.341,10


+153.410,57
225.625,11
379.035,68 1. Bilans ruchu.
FORMY WYKORZYSTANIA

A1-A0

P0-P1

ŹRÓDŁO POCHODZENIA

A0-A1

P1-P0

ZWIĘKSZENIE AKTYWÓW


 1. Majątek trwały

 1. Rzeczowy majątek trwały

 2. Finansowy majątek trwały

 1. Majątek obrotowy

 1. Środki pieniężne

 2. Rozliczenia międzyokresoweZMNIEJSZENIE PASYWÓW


  1. Kapitał własny

  1. Kapitał rezerwowy

  2. Wynik finansowy

  1. Kapitał obcy

 1. Fundusze specjalne

 2. Rozliczenia międzyokresowe
70998128,36
70842297,92

69713784,62

1128513,30

155830,44

153410,57

2419,873763453,72
3736289,55

220409,80

3515879,75

27164,17


6555,03
20609,14


ZWIĘKSZENIE PASYWÓW


  1. Kapitał własny

 1. Kapitał zapasowy

 2. Pozostałe kapitały rezerwowe

 3. Nie podzielony wynik finansowy

 4. Rezerwy

  1. Kapitał obcy

 1. Zobowiązania długoterminowe

 2. Zobowiązania krótkoterminowe


ZMNIWJSZENIE AKTYWÓW


  1. Majątek obrotowy

 1. Zapasy

 2. Należności

 3. Papiery wartościowe do obrotu
72906413,12
4332420,34

220409,80


587709,53
3520865,01

3436,00


68573992,78
65062015,70
3511977,08
1855168,96
1855168,96

97500,00


1757494,62
174,34


RAZEM

74761582,08

RAZEM

74761582,08

W minionym okresie nastąpił znaczny przyrost zarówno majątku jak i kapitału firmy. Głównie nastąpił wzrost majątku trwałego firmy oraz finansującego ten majątek kapitału obcego długoterminowego. Spadł natomiast poziom majątku obrotowego: zapasów, należności i krótkoterminowych papierów wartościowych. Zmniejszył się też poziom wyniku finansowego, co świadczy o spadku efektywności przedsiębiorstwa.
 1. Dynamika.
WYSZCZEGÓLNIENIE

% zmiana stanu

  1. Majątek trwały

 1. Rzeczowy majątek trwały

 2. Finansowy majątek trwały

  1. Majątek obrotowy

 1. Zapasy

 2. Należności i roszczenia

 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

 4. Środki pieniężne

 5. Rozliczenia międzyokresowe

  1. Kapitał własny

 1. Kapitał podstawowy

 2. Kapitał zapasowy

 3. Kapitał rezerwowy

 4. Pozostałe kapitały rezerwowe

 5. Nie podzielony wynik finansowy

 6. Wynik finansowy

  1. Kapitał obcy

 1. Zobowiązania długoterminowe

 2. Zobowiązania krótkoterminowe

 3. Fundusze specjalne

 4. Rozliczenia międzyokresowe
177,43

186,83


43,18

-40,19

-100,00


-45,63

-1,32


67,99

5,91


10,50

0,00


8,63

-78,52


110,80

100,00


-81,13

178,15

265,99


24,75

-36,25


-21,76

Analizując dynamikę wzrostu lub spadku poszczególnych elementów majątku i kapitału firmy nasuwają się podobne wnioski jak przy analizie bilansu ruchu. O ponad trzy i pół razy wzrósł poziom zobowiązań długoterminowych i prawie trzy razy większą wartość przybrał rzeczowy majątek trwały. Spadł natomiast do zera stan zapasów.

 1. Analiza struktury.

Pobieranie 2.21 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna