Aneks nr do umowy o dofinansowanie nr z dniaPobieranie 105.47 Kb.
Data08.03.2018
Rozmiar105.47 Kb.Aneks nr ………..

do umowy o dofinansowanie nr ……………………. z dnia …………..

zawarty w dniu .....................20... r. w .........................................................

pomiędzy:

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”, reprezentowaną przez:

.....................................................................................................................,

działającego(-ą) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa ARiMR, nr …………...

a

......................................................................................................................zamieszkałym(-ą) / z siedzibą1) w …...................................................................................................................

NIP2)..............................................................................................................

PESEL3).........................................................................................................

legitymującym(-ą) się4)

……………………………………………….………………………………………………….

(seria i numer dokumentu tożsamości)

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”,

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................................

na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia niniejszego aneksu, którego kopię załączono do aneksu5),zwanymi dalej „Stronami”.
§ 1.
W umowie o dofinansowanie nr …. z dnia … zawartej pomiędzy Stronami wprowadza się następujące zmiany:


 1. w § 1:

 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporządzenie nr 1198/2006 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1,
z późn. zm.);”,

 1. pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozporządzenie nr 498/2007 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120
z 10.05.2007, str. 1, z późn. zm.);”,

 1. pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pomoc – pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, przyznawana
w formie rekompensaty wypłacanej jednorazowo zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych.”;


 1. w § 4:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja zobowiązuje się, na warunkach określonych w niniejszej umowie, do wypłacenia Beneficjentowi pomocy w wysokości: …………………. zł (słownie złotych ...........................................................). Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: …………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………..…………).”,

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Agencja dokonuje wypłaty pomocy w terminie do dnia … .”;


 1. w § 5:

 1. w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonywania i udokumentowania zobowiązań, o których mowa


w § 3 ust. 2;”,

- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:„3) w trakcie realizacji operacji:

 1. osiągnięcia i zachowania celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 3,

 2. niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

 3. prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą
  i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności,
  z zastrzeżeniem ust. 2,

 4. umożliwienia przedstawicielom Agencji dokonywania kontroli
  w miejscu realizacji operacji,

 5. umożliwienia przedstawicielom Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,

 6. obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli, o których mowa w lit. d i e,
  w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty, chyba że nieobecność zostanie usprawiedliwiona,

 7. niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta lub jego przedsiębiorstwa w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie
  z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu lub niniejszej umowie,

 8. przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji,

 9. stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
  w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli,

 10. prowadzenia zestawienia danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli - w przypadku gdy Beneficjent nie jest obowiązany do stosowania przepisów
  o rachunkowości, o których mowa w lit. i;

4) sporządzania sprawozdań rocznych z realizacji operacji zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163, z późn. zm.);”,

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, może zostać zmienione za uprzednią zgodą Agencji, pod warunkiem, że zostanie zachowany cel operacji.”.

 1. uchyla się ust. 3 i 4;6)
 1. dodaje się § 5a w brzmieniu:

§ 5a.

1. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć Agencji informację


o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie:

 1. 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia, albo

 2. 14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia niniejszej umowy

- lecz nie później niż w dniu złożenia dokumentów określonych
w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za rok, w którym poniesione zostały koszty wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie, o którym mowa


w ust. 1, gdy Beneficjent był obowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Agencja wzywa Beneficjenta do ich przedłożenia
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów, Agencja dokona pomniejszenia kwoty kosztów kwalifikowalnych o kwotę kosztów kwalifikowalnych, co do których Beneficjent nie przedłożył dokumentacji,


o której mowa w ust. 1.

4. Dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego składane są w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez zamawiającego.

5. Agencja dokonuje kontroli, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji, o której mowa w ust. 1, czy Beneficjent, przeprowadzając postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowo stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku gdy wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, nie złożono wymaganych dokumentów lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Agencja wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie złoży wymaganej dokumentacji lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Agencja wzywa ponownie Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. W przypadku gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 i 7, lub uzyskanie opinii innego podmiotu, termin, o którym mowa w ust. 5, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii.

9. Jeżeli Beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie złożył wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie lub stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym wpływ na wynik tego postępowania, Agencja pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnym wyniku kontroli przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 9, ma prawo do złożenia wniosku do Agencji o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Od wyniku ponownej oceny przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

12. W przypadku każdego postępowania przeprowadzonego w ramach realizacji jednej operacji, naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mające wpływ na wynik któregokolwiek z tych postępowań, skutkować będzie zmniejszeniem kwoty kosztów kwalifikowalnych.


13. Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określa załącznik nr 2 do umowy.”;


 1. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6.

Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio do oddziału regionalnego Agencji dokumenty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Oryginały powyższych dokumentów są niezwłocznie, po opatrzeniu adnotacją Przedstawiono w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz po sporządzeniu przez upoważnionego pracownika Agencji ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zwracane Beneficjentowi. Beneficjent dostarcza dokumenty określone


w załączniku nr 3 do rozporządzenia w terminie do dnia 31 maja każdego roku następującego po każdym roku realizacji operacji.”;


 1. § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7.

1. Agencja przekazuje środki finansowe w ramach pomocy na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta w ……..………, nr ……………………………………….. .

2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w otrzymaniu przez Agencję środków finansowych uniemożliwiającego wypłatę pomocy finansowej w terminie, Agencja dokona wypłaty pomocy finansowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.”;


 1. w § 9:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:

 1. niezłożenia dokumentów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 49a ust.
  3 – 7 rozporządzenia;

 2. odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji operacji;

 3. stwierdzenia, w okresie realizacji operacji:

 1. nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy,

 2. realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,

 3. niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 5,

 4. złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 1;

 1. wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy, o których mowa w § 10 ust. 1.”,
 1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ust. 1 pkt 1 i 3 nie stosuje się w przypadku gdy Beneficjent zachowuje prawo do części pomocy, zgodnie z § 10 ust. 2.”;


 1. w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Beneficjent może zachować prawo do części pomocy, w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z § 3 ust. 2, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia zakończenia realizacji operacji, z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji operacji lub nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a, d lub e, pomoc podlega zwrotowi w całości.”;


 1. w § 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pozytywnej weryfikacji dokumentów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia za ostatni rok realizacji operacji;”;

 1. § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14.

Wszelkie spory pomiędzy Agencją a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.”.


§ 2.


 1. Agencja wypłaca Beneficjentowi pomoc w wysokości stanowiącej sumę transz pozostałych do wypłaty, począwszy od transzy za rok 2012.

 2. Strony oświadczają, że suma transz, o których mowa w ust. 1, wynosi … zł (słownie… zł).

 3. Do wniosków o płatność złożonych do dnia zawarcia niniejszego aneksu stosuje się dotychczasowe postanowienia umowne.


§ 3.
Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje Beneficjent, drugi otrzymuje Agencja.
§ 4.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

..................................... .........................................

AGENCJA BENEFICJENT

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Nie dotyczy osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

3) Wypełnia się w przypadku osoby fizycznej, której nadano numer PESEL.

4) Dotyczy osoby fizycznej.

5) Jeżeli dotyczy.

6) Skreślić, jeżeli w § 5 zawartej umowy o dofinansowanie brak było ust. 3 i 4.

Strona zPobieranie 105.47 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna