Andrzej SurdejPobieranie 0.55 Mb.
Strona1/8
Data01.11.2017
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS I

Gimnazjum nr 1 im. Lotnictwa Polskiego w Turku
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy I gimnazjum jest dostosowany do treści zawartych w obowiązującej podstawie programowej z języka polskiego oraz podręcznikach: Witolda Bobińskiego Świat w słowach i obrazach oraz Gramatyce i stylistyce Zofii Czarnieckiej-Rodzik.

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego


Czytanie różnych tekstów kultury (rozumianych jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, podlegające odczytaniu i interpretacji, zwłaszcza teksty kultury należące do polskiego dziedzictwa kulturowego; w tym źródła historyczne)


Uczeń:

– czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym

– interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy

– odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji

– dostrzega perswazję, manipulację, wartościowanie

– wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury (w szczególności w tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach)

– dostrzega środki wyrazu typowe dla tekstów literackich, tekstów publicystycznych i określa ich funkcje

– odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe

– dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny

– wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką, muzyką, literaturą)

– dostrzega wartości wpisane w teksty kultury

Tworzenie własnego tekstu(redagowanie określonych form wypowiedzi)

Uczeń:

– buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym w następujących formach:

– zaproszenie

dedykacja

– ogłoszenie

– recenzja (książki, filmu, spektaklu teatralnego)

– opowiadanie

– opis dzieła sztuki – reprodukcji obrazu

– streszczenie– posługuje się kategoriami i pojęciami

swoistymi dla przedmiotów humanistycznych– tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej

– zna i stosuje zasady organizacji tekstu,

tworzy tekst na zadany temat, spójny

pod względem logicznym i składniowym


– formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze

analizuje, porównuje, porządkuje

i syntetyzuje informacje zawarte

w tekstach kultury


– dokonuje celowych operacji na tekście:

streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie– wypowiada się na temat związków między kulturą rodzimą a innymi kręgami kulturowymi

– formułuje problemy, podaje sposoby ich

rozwiązania, wyciąga wnioski, wypowiada

się na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury


Mówienie


Uczeń:

formułuje następujące rodzaje wypowiedzi ustnych:

opowiadanie twórcze i odtwórcze

przemówienie

– dba o spójność, poprawność językową i płynność wypowiedzi

– stara się zainteresować sposobem mówienia


Przestrzeganie zasad

ortograficznych

Uczeń:

– pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym dyktanda), stosując w praktyce poznane zasady ortograficzne

– korzysta ze słownika ortograficznegoZnajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających

Uczeń:

– czyta lektury obowiązkowe i uzupełniające

– wykazuje się znajomością treści i zagadnień zawartych w lekturach

– bierze czynny udział w omawianiu utworów


Znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku i frazeologii


Uczeń:

– wykorzystuje w praktyce wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu nauki o języku

– wyjaśnia znaczenia wybranych związków frazeologicznych

– stosuje w wypowiedziach wybrane związki frazeologiczne


Recytacja

Uczeń:

– wygłasza tekst (wiersz, fragment prozy) z pamięci

– recytuje wyraźnie i wyraziście z zachowaniem zasad kultury żywego słowaRysunkowe (plastyczne) konkretyzacje utworów literackich

Uczeń:

– tworzy ilustracje do utworów, odzwierciedlając informacje podane w tekstach

– dba o estetykę i oryginalność wykonanych prac plastycznych

– stosuje różne techniki plastyczne


Wykonanie określonych projektów

Uczeń:

– realizuje samodzielnie lub w zespole projekt związany z określonym zagadnieniem

– dba o estetykę i oryginalność realizowanego projektu

– stosuje różnorodne techniki i technologie

– prezentuje wykonany projektRealizacja zadań w grupie

Uczeń:

– realizuje w grupie określone zadanie

prezentuje efekt, rezultat pracy grupyPrzygotowanie inscenizacji

Uczeń:

– bierze udział w przygotowaniu scenicznych prezentacji (fragmentów) poznanych utworów

– projektuje i wykonuje dekoracje, stroje, rekwizyty

– wciela się w rolę, biorąc udział w przedstawieniuSposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności

Umiejętności:

Sposób oceniania:

czytanie różnych tekstów kultury

– omawianie, analiza przeczytanego tekstu na lekcji pod kierunkiem nauczyciela (ocena formułowana na podstawie zakresu kształcenia literackiego i kulturowego rozpisanego na poziomy wymagań )

– samodzielna praca z tekstem w formie testu, sprawdzianu itp. (zadania punktowane według kryteriów, punkty przeliczane na oceny, skala punktów i ocen podawana przed testem, sprawdzianem itp.)tworzenie własnego tekstu

(redagowanie określonych form wypowiedzi)

Patrz:

– kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi (ćwiczeń redakcyjnych – domowych i klasowych)mówienie


Patrz:

– kryteria oceny wypowiedzi ustnych:

opowiadania twórczego i 

odtwórczego

– przemówienia


przestrzeganie zasad

ortograficznych

Patrz:

– zasady oceniania dyktandznajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających

Lektura obowiązkowa:

sprawdziany ze znajomości treści lektur

(zadania punktowane według określonych kryteriów, punkty przeliczane na oceny, skala punktów i ocen zapisana pod każdym sprawdzianem)

Lektura uzupełniająca:

– ocena za notatki przygotowane przez ucznia, w razie wątpliwości – dodatkowe pytania z treści lektury


znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku, frazeologii

– omawianie, analiza zagadnień z zakresu nauki o języku na lekcji pod kierunkiem nauczyciela (ocena formułowana na podstawie zakresu kształcenia językowego rozpisanego na poziomy wymagań)

– samodzielna analiza zagadnień z zakresu nauki o języku w formie testu, sprawdzianu itp. (zadania punktowane według kryteriów, punkty przeliczane na oceny, skala punktów i ocen podawana przed testem, sprawdzianem itp.)recytacja

Patrz:

– kryteria oceny recytacjirysunkowe (plastyczne) konkretyzacje utworów literackich

Patrz:

– kryteria oceny rysunkowych (plastycznych) konkretyzacji utworówrealizacja określonych projektów

Patrz:

– kryteria oceny realizacji określonych projektówrealizacja zadań w grupie

Patrz:

kryteria oceny współpracy w grupie w związku z realizacją konkretnych zadańprzygotowanie inscenizacji

– kryteria oceny ustala każdorazowo nauczyciel (mając na uwadze przede wszystkim wkład pracy uczniów w przygotowanie przedstawienia) i podaje przed realizacją konkretnych inscenizacji


Pobieranie 0.55 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna