Akt prawnyp r o j e k tPobieranie 0.79 Mb.
Strona11/20
Data15.02.2018
Rozmiar0.79 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
4)korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania - dla osób, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 57 ust. 2 pkt 14 ustawy).Ponadto, ze względu na wyodrębnienie kodów związanych z uprawnieniami, jakie przyznaje ustawa o życiu, zrezygnowano z kodu służącego do określenia uprawnienia do świadczeń udzielanych w ramach opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, innych niż udzielane na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy (dotychczasowy kod „31C”).VIII. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności:1)uwzględnienia przez rozporządzenie możliwości udzielenia świadczenia także przez terapeutę środowiskowego (wizyta osoby prowadzącej terapię środowiskową), zgodnie z rozporządzeniem określającym zakres świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Dz.U. poz. 1386 i 1610). W związku z powyższym projekt wprowadza zmianę w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, określającej kody przynależności do danej grupy zawodowej osoby, która udzieliła świadczenia opieki zdrowotnej przez dodanie kodu dla terapeuty środowiskowego. Kod ten stanowi część identyfikatora osoby, która udzieliła świadczenia, i jest wymagany zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia; 2)uwzględnienia uprawnienia osób, którym przysługuje tytuł Dawca Przeszczepu do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Uprawnienie to przyznają przepisy art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000). W celu uwzględniania tej grupy projekt wprowadza zmiany w tabeli nr 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia, określającej kody dla uprawnień dodatkowych, w części dotyczącej prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej;3)umożliwienia Narodowemu Funduszowi Zdrowia monitorowania świadczeń zabiegowych w szpitalu poprzez zagwarantowanie przekazywania przez świadczeniodawcę informacji o lekarzu kierującym wykonaniem takiego zabiegu (operacji), w przypadku wykonania zabiegu (operacji). Dotychczas przepis § 3 ust. 1 pkt 11 wymagał przekazania danych jedynie lekarza odpowiedzialnego za udzielenie leczenia. Świadczeniodawcy w sposób niejednolity interpretują kto jest lekarzem odpowiedzialnym za udzielenie leczenia i przekazują albo informacje o ordynatorze oddziału albo lekarzu wypisującym pacjenta z oddziału szpitalnego. Dodatkowa informacja o lekarzu kierującym wykonaniem zabiegu (operacji) pozwoli na lepszą kontrolę realizacji świadczeń i może zostać wykorzystana dla tworzenia wskaźników jakościowych.Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.Ponadto projekt rozporządzenia był konsultowany z Radą Dialogu Społecznego, która nie zgłosiła uwag.Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sektor mikro-, małych, i średnich przedsiębiorstw.

)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089 i 1139.

– PAGE \* MERGEFORMAT 18 –
Pobieranie 0.79 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna