Akt prawnyp r o j e k tPobieranie 0.79 Mb.
Strona10/20
Data15.02.2018
Rozmiar0.79 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
leczenie w szpitalu zostało rozpoczęte w ciągu 14 dni, ze względu na fakt, iż na tych listach nie jest odnotowywany każdy etap postępowania diagnostycznego lub leczniczego. Weryfikacja, o której mowa powyżej, może być dokonywana w oparciu o informacje gromadzone na karcie DILO, stąd w nowelizacji wprowadzono zasadę, iż do aplikacji obsługującej tę kartę będą wpisywane wszystkie dane wpisywane w wersji papierowej. Odnośnie rezygnacji z przekazywania i publikowania informacji o pierwszym wolnym terminie przyjęto, iż w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty DILO, dla pacjenta istotne jest zapewnienie diagnostyki na poszczególnych etapach i rozpoczęcie leczenia w określonym, gwarantowanym czasie. Natomiast publikowane w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne informacje pochodzące z onkologicznych list oczekujących mają niski walor informacyjny dla pacjentów. W praktyce większość pacjentów z kartą DILO na kolejne etapy postępowania diagnostycznego lub leczniczego udaje się do wskazanych przez lekarzy miejsc, a nie wyszukuje ich w oparciu o informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia publikowane w ww. informatorze. Ponadto, sprawozdawany obecnie przez świadczeniodawców pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia, z określeniem którego świadczeniodawcy niejednokrotnie mają problem, może i tak w przypadku konkretnego pacjenta okazać się nieaktualny, bowiem w celu zachowania określonych w przepisach terminów realizacji diagnostyki pacjent będzie musiał uzyskać świadczenie wcześniej niż wynika to z pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia, co wiązać się będzie z przesunięciami na liście oczekujących.V.Zmiana sposobu sprawozdawania informacji o pierwszym wolnym terminie odnośnie innych list niż onkologiczne listy oczekujących.Zmiana sposobu sprawozdawania informacji o pierwszym wolnym terminie (§ 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia) nie jest związana ze zmianami w pakiecie onkologicznym, ale stanowi realizację postulatów świadczeniodawców i oddziałów wojewódzkich Funduszu. Zgodnie z obecnym brzmieniem w przypadku przekazywania informacji raz w tygodniu, informacja o pierwszym wolnym terminie powinna być sporządzona według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia i przekazana najpóźniej następnego dnia roboczego od ostatniego dnia roboczego tygodnia. W związku z powyższym oddziały wojewódzkie Funduszu są dodatkowo obciążone koniecznością sprawdzania z harmonogramem pracy poszczególnych miejsc udzielania świadczeń czy świadczeniodawca faktycznie określił informację na ostatni dzień roboczy tygodnia i przekazał ją najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. Obecnie świadczeniodawcy, którzy przekazali raz w tygodniu informację o pierwszym wolnym terminie, niespełniającą powyższych warunków zgłaszają wątpliwości dotyczące kwestionowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu terminowości sprawozdawczości. W celu uniknięcia powyższych wątpliwości wprowadzono zasadę, iż dane mają być przekazywane według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie.VI. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia odrębnych list na procedury wszczepienia albo wymiany protezy ślimaka lub wszczepienia albo wymiany wielokanałowej protezy ślimaka oraz wymiany elektronicznych protez słuchu – procesora mowy Poszerzono wykaz procedur określonych w części I załącznika nr 11 do rozporządzenia, określającego dla jakich procedur prowadzone są odrębne listy oczekujących. Prowadzenie odrębnych list oczekujących na te procedury pozwoli na monitorowanie dostępności do tych świadczeń i określenie zapotrzebowania na te procedury. Jest to istotne zarówno ze względu na ograniczoną dostępność do wskazanych procedur jak i ich wysoki koszt, wymagający zabezpieczenia określonych środków finansowych. Proponuje się, aby listy te były prowadzone odrębnie od dnia 1 września 2017 r. Gwarantuje to świadczeniodawcom odpowiedni czas do wprowadzenia danych osób oczekujących na te świadczenia do posiadanego systemu informatycznego obsługującego listy oczekujących.VII. Zmiany uwzględniające wejście w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), zwanej dalej „ustawą za życiem”Zgodnie z przepisami § 4 pkt 7 rozporządzenia w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń lub uprawniające do uzyskania świadczenia poza kolejnością lub do uzyskania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez skierowania, świadczeniodawca jest zobowiązany do zarejestrowania tej informacji przez wskazanie kodu tytułu uprawnienia dodatkowego oraz nazwy dokumentu, który potwierdził dane uprawnienie. Ze względu na fakt, iż ustawa za życiem przyznała nowe dodatkowe uprawnienia kobietom w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz dzieciom, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu powstała konieczność odzwierciedlenia tych uprawnień w § 4 pkt 7 rozporządzenia oraz w tabeli nr 9 załącznika nr 3, która określa kody tytułów dodatkowych uprawnień (przez dodanie kodów dla uprawnień wynikających z ustawy za życiem oraz rozszerzonego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej). Kody te odzwierciedlają następujące uprawnienia do:1)odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanych do kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu (na które zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy za życiem, Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera odrębne umowy);2)wyrobów medycznych (bez uwzględnienia okresów użytkowania, w liczbie określanej przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia) dla świadczeniobiorców do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 47 ust. 1a ustawy);3)korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży oraz świadczeniobiorców do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 47c ust. 1 ustawy);
Pobieranie 0.79 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna