Akceptuję


Udział własny oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości. Cena jednostkowa sprzętu nie może być niższa niż 10 000 złPobieranie 0.85 Mb.
Strona9/10
Data15.02.2018
Rozmiar0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Udział własny oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości. Cena jednostkowa sprzętu nie może być niższa niż 10 000 zł.

 1. Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net.

Zadanie realizowane jest od 2006 r.Cele:


Ciągłe ulepszanie systemu rozpoznawania i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego, dostosowujące je do zaleceń Unii Europejskiej i umożliwiające współpracę w ramach międzynarodowych programów leczenia białaczek i chłoniaków złośliwych.

Propozycje działań do realizacji w 2013 r.:


  1. Unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych połączone z ich standaryzacją i uzupełnieniem niezbędnej aparatury.

  2. Unowocześnienie warunków leczenia chorych na ostre białaczki, złośliwe chłoniaki.

  3. Unowocześnienie metod leczenia opartych na zastosowaniu komórek krwiotwórczych.W ramach programu planuje się zakup między innymi następujących urządzeń:


 1. Separatory komórkowe,

 2. Komory laminarne,

 3. Kardiomonitory,

 4. Wirówki z chłodzeniem do pojemników na szpik,

 5. Zamrażarki do - 80 stopni,

 6. Urządzenia do rozmrażania szpiku,

 7. Pojemniki transportowe z ciekłym azotem do szpiku,

 8. Wielkogabarytowe zbiorniki do ciekłego azotu z wyposażeniem,

 9. Urządzenia do fotoferezy,

 10. Cytometry przepływowe,

 11. Mikroskopy optyczne.

W 2012 r. przeprowadzono procedurę konkursową i dokonano wyboru realizatorów zadania w zakresie zakupów inwestycyjnych na dwa lata, tj. 2012 i 2013 r.Koszt realizacji programu


kwota zaplanowana do zaangażowania na realizację programu w 2013 r.

7 500 000,00


Udział własny oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości. Cena jednostkowa sprzętu nie może być niższa niż 10 000 zł.
10. Programy poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci
Zadanie realizowane jest od roku 2006. W ramach zadania prowadzone wymienione poniżej w poz. 10.1-10.5 programy na rzecz poprawy jakości leczenia nowotworów u dzieci.

Wspólną zasadą realizacji programów są działania na rzecz poprawy wyników leczenia dzieci z wykrytymi nowotworami. Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia, zredukowanie kosztów leczenia dzięki właściwej stratyfikacji. Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka. Jest to możliwe dzięki prowadzonej weryfikacji badań diagnostycznych, prowadzenie sesji uzgodnieniowych, dotyczących interpretacji wyników i stratyfikacji leczenia. Prowadzenie baz danych o wszystkich młodych pacjentach leczonych z powodu nowotworów układu krwiotwórczego, nowotworów OUN, guzów litych, chłoniaków. Zakup endoprotez dla dzieci niepełnosprawnych z powodu nowotworu kościKoszt realizacji programuNazwa programu

Kwota wnioskowana na realizację zadania w roku 2013, w ramach wydatków bieżących.


Programy poprawy jakości diagnostyki leczenia nowotworów u dzieci


4 311 000,00

1. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci
756 000,00

2. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce guzów litych u dzieci
250 000,003. Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.
319 500,00

4. Kontynuacja i modyfikacja ujednoliconego programu diagnostyki i kompleksowego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci.


330 000,00

5. Kontynuacja programu oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
415 500,00

6. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
2 240 000,0010. 1 Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.Cele:

 • Poprawa wyników leczenia dzieci z ostrą białaczką.

 • Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia.

 • Zredukowanie kosztów leczenia.

 • Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka.

 • Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej za pomocą metody 8-kolorowej cytometrii przepływowej jako niezależnego czynnika prognostycznego.

 • Wprowadzenie oceny bardzo wczesnej odpowiedzi na leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej w 15 dniu chemioterapii poprzez monitorowanie minimalnej choroby resztkowej do stratyfikacji leczenia wg kryteriów ustalonych przez grupy ALL-IC i BFM.

 • Poprawa wyników leczenia dzieci z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej.

 • Opracowanie standardów opieki nad dziećmi z chorobami nowotworowymi.Opis programu:


Od 2006 roku ogółem w bazie danych zarejestrowano ponad 1000 pacjentów w wieku od 0 do 18 r. ż. z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej. W bazie danych rejestrowano na bieżąco wszystkie nowe rozpoznania oraz przebieg kontrolowanego leczenia, występowanie powikłań i wszelkich zdarzeń niekorzystnych. Równocześnie prowadzono weryfikację badań cytomorfologicznych, zarówno w momencie postawienia rozpoznania, jak w ocenie osiągania remisji. Weryfikację przeprowadzono również w odniesieniu do immunofenotypu i badania cytogenetycznego komórek białaczkowych. Te trzy elementy stanowiły i stanowią podstawę do stratyfikacji pacjentów do poszczególnych grup ryzyka i dostosowywania do tego odpowiedniej intensywności leczenia. W grupie standardowego ryzyka znalazło się 30% dzieci, pośredniego ryzyka 50% dzieci i wysokiego ryzyka 20%. Dzięki prowadzonej na bieżąco rejestracji w bazie danych wszystkich zdarzeń niepożądanych, a także weryfikacji wyników badań, u pacjentów możliwe było zastosowanie optymalnego leczenia o najmniejszej toksyczności, a równocześnie największej efektywności. Dzięki takiemu postępowaniu w grupie standardowego ryzyka możemy wyleczyć obecnie ponad 95% dzieci, w grupie pośredniego ryzyka 79% dzieci i w grupie wysokiego ryzyka aż 70% dzieci.

Działania do realizacji w roku 2013 r.


 1. Prowadzenie Centralnej weryfikacji badań immunofenotypu oraz badań cytogenetycznych, w tym:

 • Cytomorfologii (w tym barwienie preparatów i koszty podróży przedstawicieli ośrodków),

 • Immunofenotyp (koszty podróży przedstawicieli ośrodków),

 • Cytogenetyka (w tym barwienie preparatów i koszty podróży przedstawicieli ośrodków),

 • Przesyłanie preparatów do badań,

 • Organizacja sesji weryfikacyjnych z udziałem przedstawicieli 14 ośrodków).

 1. Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ALL, w tym: ustalenie immunofenotypu białaczkowo - swoistego za pomocą techniki 8-kolorowej cytometrii. Ocena minimalnej choroby resztkowej w 15 dniu chemioterapii. Ocena minimalnej choroby resztkowej przy zakończeniu leczenia indukującego remisję w ostrej białaczce limfoblastycznej w 33 i 12 tygodniu chemioterapii. Ocena minimalnej choroby resztkowej po wznowie ostrej białaczki limfoblastycznej.

 2. Prowadzenia centralnej bazy danych dla ALL.

 3. Prowadzenie centralnej bazy danych dla AML.

 4. Prowadzenie centralnej bazy danych dla nawrotów ostrej białaczki limfoblastycznej.Mierniki efektów realizacji programu


  • Ocena odsetka zmian pierwszej diagnozy.

  • Ocena odsetka zmian stratyfikacji pacjentów do grup ryzyka.

  • Ocena efektywności leczenia.

  • Ocena liczby pacjentów u których konieczna była zmiana grupy stratyfikacyjnej.

  • Ocena bardzo wczesnej odpowiedzi na leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej w 15 dniu chemioterapii poprzez monitorowanie minimalnej choroby resztkowej przy pomocy wcześniej zidentyfikowanych immunofenotypów białaczkowo-swoistych – u około 40% dzieci nie powinno być choroby resztkowej w 15 dniu leczenia. W tej grupie pacjentów możliwe jest wyleczenie praktycznie wszystkich dzieci.

  • Ocena minimalnej choroby resztkowej przy zakończeniu leczenia indukującego remisję w ostrej białaczce limfoblastycznej tj. w dniu 33 i 12 tygodniu chemioterapii –pozwoli to na wyodrębnienie grupy pacjentów niskiego ryzyka, u których nie stwierdza się MRD w obu badanych punktach czasowych (5-letnie ryzyko wznowy 2%); grupy wysokiego ryzyka z pośrednimi (10-3) bądź dużymi (10-2) wartościami MRD w obu punktach (5-letnie ryzyko wznowy – 80%); pozostali pacjenci utworzą grupę pośredniego ryzyka (5-letnie ryzyko wznowy – 23%).

  • Ocena minimalnej choroby resztkowej przy zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej – choroba resztkowa jest obecna u około 10% pacjentów przy zakończeniu leczenia.

  • Przygotowanie europejskich standardów opieki nad dziećmi z chorobami nowotworowymi.

 1. Pobieranie 0.85 Mb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna