Akademia Medyczna imPobieranie 0.81 Mb.
Strona9/10
Data26.10.2017
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
       1. Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych.
Wyszczególnienie

Osobodni

    1. Zadania audytowi, w tym:

- zadania zapewniające

- czynności doradcze- czynności sprawdzające
    1. Audyt zlecony
    1. Komitet Audytu
    1. Szkolenia i rozwój zawodowy
    1. Planowanie i sprawozdawczość
    1. Czynności organizacyjne
    1. Pozostałe – dni wolne (w tym soboty, niedziele i święta, urlopy itp.)
RAZEM


       1. Lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające.
Lp.

Nazwa obszaru

Nazwa systemu

Poziom ryzyka

w systemie3

1.


2.


3.
       1. Informacja na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających.
Lp.

Planowane zadania zapewniające

Planowany czas

w osobodniach

1.2.3.


       1. Informacja na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych.
Lp.

Planowane czynności doradcze

Planowany czas w osobodniach

1.2.3.


       1. Informacja na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających.
Lp.

Planowane czynności sprawdzające

Planowany czas w osobodniach

1.2.3.


       1. Informacja na temat cyklu audytu.
1. Liczba wszystkich obszarów ryzyka

8

2. Liczba obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w …… r.
3. Cykl audytu

….. lat
(data)

(pieczątka i podpis audytora wewnętrznego/

koordynatora komórki audytu wewnętrznego)


(data)


(pieczątka i podpis kierownika jednostki)Załącznik nr 2

Poznań, dnia.........…..

UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W POZNANIU

UL. FREDRY

61 – 701 POZNAŃ

KWESTIONARIUSZ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Jednostka audytowana:

Przedmiot zadania zapewniającego:

Wykonał :

Data i podpis:

l.p.

Zagadnienie

TAK

NIE

UWAGI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Załącznik nr 3

POZNAŃ, DNIA ........ …..r.

UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W POZNANIU

UL. FREDRY

61 – 701 POZNAŃ
PROGRAM ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO


1

Oznaczenie zadania zapewniającego

Temat i numer audytu, nazwa i adres jednostki audytowanej

2

Budżet czasowy

Liczba dni przewidzianych w planie rocznym

3

Planowany termin rozpoczęcia audytu
4

Planowany termin przedstawienia sprawozdania wstępnego
5

Planowany termin przedstawienia sprawozdania końcowego

Podpis Kierownika KAW


Data i miejsce podpisania


1

Cel audytu

Wskazanie celu (celów)

2

Zakres audytu

Wskazanie przedmiotowego i podmiotowego zakresu audytu

3

Skład zespołu przeprowadzającego audyt

Nazwisko audytorów wykonujących zadanie zapewniające

4

Analiza ryzyka

Analiza ryzyka obszarów działalności jednostki audytowanej

5

Harmonogram czasowy

Planowany czas trwania audytu, rozplanowanie terminów wykonania poszczególnych czynności

6

Metodyka audytu


Wskazówki na temat technik i sposobów przeprowadzania audytu, najważniejszych problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, wymaganych dowodów i sposobów ich badania i udokumentowania, wskazówki organizacyjne, wzory wykazów i zestawień

7

UwagiZałącznik nr 4

Poznań, dnia................

UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W POZNANIU

UL. FREDRY

61 – 701 POZNAŃ


PROTOKÓŁ Z WYWIADU/ROZMOWY


NR ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO

NAZWA JEDNOSTKI AUDYTOWANEJ
TEMAT ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO

DATA

PRZEDMIOT WYWIADU


Przygotował:

…………………………………………………….

(pieczątka i podpis audytora wewnętrznego)

Sprawdził:

……………………………………………………………….

(czytelny podpis osoby, z którą przeprowadzany był wywiad/rozmowa)


Załącznik 5

Poznań, dnia.................

UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W POZNANIU

UL. FREDRY

61 – 701 POZNAŃ

ARKUSZ USTALEŃ AUDYTUNazwa zadania zapewniającego:
Nr zadania:Przygotował:
Data:Sprawdził:
Data:1. OMÓWIENIE STANU KORZYSTNEGO/NIEKORZYSTNEGO ‑ Stwierdzenie (lub nie) odstępstw, uzasadniające je fakty i wyniki testów, a także skutek danego stanu (powody zmiany, naruszone normy). O ile to możliwe podanie przyczyny odstępstwa i wyjaśnienie, dlaczego uznano je za ustalenie audytu (np. sprzeczność z zapisaną procedurą, itp.).

STAN:


Stan stwierdzono na podstawie: 1. ZALECENIE/BRAK ZALECEŃ ‑ Jak najlepiej naprawić tę sytuację na podstawie akceptowalnych kryteriów uzgodnionych z zainteresowanym personelem?


Zalecenie na podstawie:3. REAKCJA ‑ Stwierdzenie, czy zainteresowany personel zgadza się, czy też nie zgadza z danym ustaleniem oraz zaleceniami. W przypadku niezgody - wskazuje stanowisko zajęte przez jednostkę audytowaną.


4. OPINIA ZAMYKAJĄCA ‑ Prezentacja ostatecznej opinii, kwestii otwartych, spornych interpretacji, początkowych reakcji, pozycji do sekcji "tło informacyjne".
5. ZAZNACZ JEDNO Z PONIŻSZYCH:

 Włączyć do ostatecznego sprawozdania

 Nie włączać do ostatecznego sprawozdania (podać powody poniżej)

Załącznik nr 6

Poznań, dnia..................

UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

W POZNANIU

UL. FREDRY

61 – 701 POZNAŃ
KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

Jednostka audytowana:

Przedmiot :

Wykonał :

Data i podpis:

l.p.

Pytania dotyczące ryzyk związanych z działalnością jednostki audytowanej

TAK

NIE

UWAGI

1

2

3

4

5

6

7

8
Pobieranie 0.81 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna