Agencja RestrukturyzacjiPobieranie 213.85 Kb.
Strona3/4
Data28.11.2017
Rozmiar213.85 Kb.
1   2   3   4

Pole „Zmiana do wniosku” – kwadrat powinien zostać zaznaczony w przypadku, gdy Wnioskodawca składa, z własnej inicjatywy, zmianę do wcześniej złożonego wniosku o przyznanie pomocy technicznej (w ramach tego samego Schematu).

Jeżeli przed datą potwierdzającą dokonanie oceny wniosku przez ARiMR lub MRiRW Wnioskodawca zauważy konieczność dokonania zmiany we wniosku (np. w poszczególnych kategoriach kosztów) ma wówczas możliwość złożenia jednej zmiany do wniosku. Zmiana do wniosku nie może powodować zmiany celów operacji oraz zwiększenia wnioskowanej kwoty.

Zmianę składa się w 1 egzemplarzu z zaznaczeniem na pierwszej stronie kwadratu „Zmiana do wniosku” wraz ze zmienianymi załącznikami oraz z wersją elektroniczną.

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest ARiMR, bezpośrednio do MRiRW, składane są 2 egzemplarze zmian do wniosku w oryginale (oznaczone cyframi I i II) z naniesionymi na oba oryginały znakami spraw nadanymi uprzednio dla wniosku o przyznanie pomocy oraz z wersją elektroniczną.Wycofanie wniosku - polega na przesłaniu pisemnej informacji do Agencji lub MRiRW o wycofaniu złożonego wniosku z oceny. Wycofanie wniosku nie posiada formularza ani wzoru pisma. Wnioskodawca we własnym zakresie przygotowuje informację o wycofaniu.

Nazwa operacji

W polu tym należy wpisać nazwę operacji, która określa jej zakres i charakter, np. „Organizacja i obsługa prac Komitetu Monitorującego w ramach PROW 2007-2013”, „Wynagrodzenie pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW”, itp.

Nazwa operacji powinna nawiązywać w sposób niebudzący wątpliwości do charakteru i rodzaju działań, które mają być zrealizowane w ramach wnioskowanej operacji oraz wskazywać na związek z PROW 2007-2013.

Nazwa operacji powinna być podawana w jednakowym brzmieniu we wszystkich dokumentach, w których jest do niej odwołanie.


Część A – Informacje ogólne

Dane Wnioskodawcy:

Pola nr 1-5

W polach od 1 do 5 należy wpisać aktualne dane Wnioskodawcy, tj. pełną nazwę i adres, numery NIP, REGON oraz numer Identyfikacyjny producenta (IP) nadany zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r., poz.86).

Jeżeli Wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego producenta (IP), to przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek o wpis do ewidencji producentów, we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Adres do korespondencji:

Pola nr 1-2

Należy wypełnić tylko wtedy, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres Wnioskodawcy.Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy:

Pola nr 1-3

W polach 1-3 należy wpisać dane osób upoważnionych do reprezentowania, podejmowania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy, tj.: imię i nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu - należy podać wraz z numerem kierunkowym np. (022) 318 49 00.

Wskazana/e w tej części wniosku osoba/y będzie/ą podpisywała/y wniosek i załączniki, ewentualnie – zgodnie z umocowaniem - również umowę z ARiMR lub MRiRW.

Dane zamieszczone w polach, dotyczące osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania powinny być zgodne z dołączonym do wniosku dokumentem np. pełnomocnictwem, powołaniem, upoważnieniem, uchwałą, itp.

Jeżeli Wnioskodawcę reprezentują dwie osoby, to obie te osoby razem podpisują wniosek oraz wszystkie składane załączniki.

Jeżeli od momentu złożenia poprzedniego wniosku nie zaszły zmiany w reprezentacji Wnioskodawcy – nie ma obowiązku składania dokumentów, z których wynika sposób reprezentacji czy umocowania osoby/osób reprezentującej/cych np. Statut, Regulamin Organizacyjny, itp. W takiej sytuacji stosowną informację należy umieścić w Załączniku Charakterystyka operacji pkt 4 - Opis sposobu realizacji operacji.

W sprawach związanych z uzyskaniem pomocy finansowej, realizacją operacji oraz jej rozliczeniem, może działać ustanowiony przez Wnioskodawcę pełnomocnik, któremu Wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa, poświadczoną za zgodność z oryginałem, należy dołączyć do wniosku.

Dane osoby upoważnionej do kontaktów roboczych w sprawach dotyczących wniosku:

Pola nr 1-3

W polach 1-3 należy wpisać dane identyfikujące osobę upoważnioną do kontaktów roboczych w sprawach dotyczących wniosku (np. kierownik projektu), tj.: imię i nazwisko, numer telefonu i faksu - należy podać wraz z numerem kierunkowym np. (022) 318 49 00 oraz adres e-mail.

Wskazana osoba powinna znać zakres merytoryczny złożonego wniosku i posiadać odpowiednią wiedzę w celu udzielania bieżących wyjaśnień pracownikom Agencji lub MRiRW.

Dane podmiotu realizującego operację:

Pola nr 1-4

W polach 1-4 należy wpisać dane podmiotu, który w imieniu Wnioskodawcy będzie realizował planowaną operację lub ją zrealizował (np. Urząd Marszałkowski lub Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego).Dane nabywcy wskazanego w dokumentach finansowo – księgowych dotyczących operacji:

Pola nr 1-4

Jeżeli nabywcą wskazanym w dokumentach księgowo-finansowych, potwierdzających zrealizowanie operacji, będzie inny podmiot lub wydzielona komórka organizacyjna tego podmiotu wówczas w polach od 1 do 4 należy wpisać dane tego nabywcy, tj. pełną nazwę i adres, numer NIP i REGON.

Wskazane tu dane nabywcy zostaną wpisane do projektu umowy przyznania pomocy technicznej.

W przypadku, gdy dane podmiotu realizującego operację są tożsame z danymi nabywcy, nie ma potrzeby wypełniania pól dotyczących nabywcy. Jednakże wpisanie w te pola danych podmiotu realizującego operację nie stanowi błędu.Część B – Informacje dotyczące operacji

Pole nr 1 – Cel realizacji operacji

Należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie pole wskazując na cel operacji, który ma być osiągnięty w ramach PROW 2007-2013.Wskazane jest, aby jeden wniosek dotyczył jednego celu realizacji operacji.

Pomoc techniczną można zrealizować w ramach jednego z 5-ciu celów:- dla Schematu I -

Cel 1- Umożliwienie sprawnego funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, kontrolę, monitoring i ocenę PROW.

Cel 2- Zapewnienie warunków efektywnego działania Komitetu Monitorującego oraz jego grup (zespołów) roboczych.

Cel 3- Finansowanie wydatków określonych w art. 13 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r.- dla Schematu II -

Cel 4- Wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW oraz następnego okresu programowania.- dla Schematu III -

Cel 5- Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.Pole nr 2 - Planowany termin rozpoczęcia realizacji operacji

Należy wpisać termin rozpoczęcia realizacji operacji w układzie: dzień – miesiąc – rok.

Rozpoczęcie realizacji operacji jest rozumiane jako podjęcie jakichkolwiek czynności związanych z realizacją operacji (np. poniesienie pierwszego kosztu czy samo podjęcie decyzji o realizacji operacji). Refundacji podlegają koszty poniesione od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przykład oznaczenia terminu: Jeżeli wniosek dotyczący wynagrodzeń obejmuje także dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, to w szczególności z opisu we wniosku oraz z zestawienia rzeczowo-finansowego powinno jednoznacznie wynikać kiedy „trzynastki” były/będą wypłacone oraz za jaki okres pracy się należą. Czas realizacji operacji powinien obejmować moment, kiedy dokonywana była/będzie wypłata „trzynastki” lub moment wypłaty wraz z całym okresem jej wypracowania.

W przypadku kosztów związanych z zakupem polis ubezpieczeniowych (dotyczących samochodów służbowych), w okresie realizacji operacji zawierać się musi wyłącznie termin podpisania polisy. Analogiczna sytuacja dotyczy przeprowadzanych badań technicznych samochodów służbowych.

Pole nr 3 - Planowany termin zakończenia operacji

Należy wpisać termin zakończenia operacji w układzie: dzień – miesiąc – rok.

Planując termin realizacji operacji należy pamiętać, że realizacja operacji lub jej etapu, we wskazanych wyżej terminach, oznacza wykonanie w tym terminie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, czyli zrealizowanie wszystkich planowanych działań, w tym również związanych z przygotowaniem operacji, jej zrealizowaniem i podsumowaniem.

Dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji, lub jej etapu, powinny być datowane w terminie od dnia rozpoczęcia realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność.

Dokonywanie wszelkich płatności związanych z operacją, lub jej etapem, powinno być zakończone do dnia złożenia wniosku o płatność.

Wniosek o płatność należy złożyć w  terminie ustalonym w umowie przyznania pomocy technicznej.Pole nr 4 – Terminy etapów planowanych do realizacji operacji

W przypadku realizacji operacji jednoetapowo pola nr 4 nie należy wypełniać (pozostawiamy puste).

Jeżeli operacja jest planowana lub została zrealizowana w etapach należy w tym polu wymienić wszystkie terminy realizacji poszczególnych etapów. We wniosku pokazano przykładowo trzy etapy, ale w zależności od ich ilości należy odpowiednio dodać wiersze lub usunąć niepotrzebne.

Terminy zakończenia realizacji każdego z etapów powinny być raczej różne, przy czym termin zakończenia etapu wcześniejszego nie może być późniejszy niż termin zakończenia etapu kolejnego. W przypadku gdy terminy zakończenia etapów pokrywają się ze sobą, zakres rzeczowy operacji powinien być jasno rozgraniczony, biorąc pod uwagę poniesienie kosztów i ich rozliczenie w ramach oddzielnych wniosków o płatność.UWAGA:

W celu prawidłowego rozliczenia operacji sugeruje się zakończenie jej do dnia 31 lipca 2015 r. Ponadto należy pamiętać, iż wykonanie wszelkich przedsięwzięć zapisanych w Planie Działania KSOW musi mieć miejsce do dnia 30 czerwca 2015 r., natomiast w Planie Komunikacyjnym do dnia 31 lipca 2015 r.

Pole nr 5 – Miejsce realizacji operacji

Należy wpisać nazwę województwa, województw lub kraju, gdzie operacja będzie/była realizowana.Pole nr 6 - Czy operacja wymagała lub będzie wymagać przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie pole (TAK albo NIE), wskazując czy operacja lub jej część będzie wymagała przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).TAK Beneficjent zobowiązany jest posiadać w siedzibie pełną dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumentacja podlegać będzie kontroli w przypadku wytypowania wniosku do kontroli na miejscu.

NIE W przypadku, gdy Wnioskodawcy nie są zobowiązani do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.


Część C - Wykaz załączników stanowiących integralną część wniosku

W tej części należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie pola, wskazując, które załączniki zostały dołączone do wniosku.

Zaznaczone i dołączone do wniosku załączniki stanowią jego integralną część.Załączniki sporządzone zgodnie ze wzorami określonymi przez Agencję oraz inne, sporządzane przez Wnioskodawcę (np. kalkulacje, szacunki, wyliczenia, wyjaśnienia, itp.), muszą być podpisane przez upoważnioną osobę oraz opatrzone pieczęcią.

Po zaznaczeniu w Wykazie załączników stanowiących integralną część wniosku pola „Inne” należy do spisu załączników wpisać wszystkie inne załączniki, dołączone do wniosku, poza wymienionymi w powyższym Wykazie.
Część D – Deklaracje, zobowiązania, oświadczenia

W punkcie tym należy wpisać wnioskowaną do refundacji kwotę kosztów kwalifikowalnych przedmiotowej operacji w ramach pomocy technicznej (cyfrowo oraz słownie).Kwota wnioskowana to kwota wynikająca z sumy kosztów kwalifikowalnych, wskazana w załącznikach oraz podana we wniosku w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Po zapoznaniu się z oświadczeniem, Wnioskodawca wpisuje datę, a złożeniem podpisu i pieczęcią potwierdza m.in., że podane we wniosku dane są zgodne z prawdą i znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.WYPEŁNIANIE ZAŁĄCZNIKÓW

1. Charakterystyka operacji

Pole 1. Nazwa operacji

Należy wpisać nazwę operacji.

Pole 2. Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji

W tym polu należy uzasadnić potrzebę realizacji wnioskowanej operacji. Refundacja kosztów kwalifikowalnych w ramach planowanej operacji może zostać zatwierdzona, jeśli istnieje wyraźna, uzasadniona potrzeba jej realizacji. Wnioskodawca przygotowując wniosek musi wskazać celowość realizacji operacji oraz poszczególnych działań w jej ramach, wykazując zgodność z zapisami dokumentów programowych (PROW 2007-2013) oraz z zasadami udzielania pomocy finansowej dla tej operacji, określonymi w rozporządzeniu.

W ramach Programu pomoc techniczną przyznaje się na operację mającą pozytywny wpływ na aktualny stan wdrożenia Programu lub działań dotyczących poprzedniego lub następnego okresu programowania.Pole 3. Przewidywane rezultaty operacji

W tej części należy podać oczekiwane rezultaty, uzyskane po realizacji tej operacji. Rezultaty mają postać wymierną, są policzalne i podlegają rozliczeniu. Wskazane rezultaty powinny prowadzić do osiągnięcia zakładanego celu.

Na przykład: W rezultacie realizacji operacji w zakresie informacji 1000 rolników z województwa mazowieckiego zostanie zapoznanych z warunkami przyznawania rent strukturalnych, zakupionych zostanie 5 laptopów, zatrudnionych będzie 44 pracowników do realizacji zadań związanych z PROW.

Jeżeli wniosek dotyczy np. zakupu materiałów biurowych i zawiera wiele pozycji kosztów, to należy wówczas wskazać, iż np.: W rezultacie realizacji operacji zakupione zostaną materiały biurowe – zgodnie z załącznikiem Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (dotyczące kosztów innych niż koszty zatrudnienia), gdzie wskazano poszczególne koszty i ilości planowanych do zakupu materiałów.Pole 4. Opis sposobu realizacji operacji

Należy podać kolejność realizacji i formę, każdego z planowanych do realizacji działań w ramach operacji, z podaniem dokładnego opisu każdego z nich, zawierającego zakres tematyczny, ilość danego rodzaju zadań itp. oraz sposób i terminy realizacji. Wykonywane działania należy przedstawić w odniesieniu do Zasad, odpowiednich dla terminu realizacji działania (poniesienia kosztu).

Jeżeli wniosek dotyczy operacji już zrealizowanych informacja zawarta w tym miejscu winna być szczegółowa, a w przypadku operacji planowanej należy opisać jej założenia.

W przypadku podziału realizacji przedsięwzięcia na etapy, należy je rozpisać w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało, jaki zakres działań obejmuje dany etap realizacji operacji.

Jednocześnie, w tym miejscu, należy odnieść się do wcześniejszych refundacji w ramach wnioskowanych kosztów oraz wskazać konieczność dokonania kolejnych zakupów danego kosztu. Na przykład: 2 lata wcześniej zakupiono 2 ekspresy do kawy, obecnie znowu zakupiono 2 – w takim przypadku należy powołać się na te wcześniejsze zakupy i wyjaśnić powód zakupów obecnych (podwoiła się liczba pracowników, ekspres uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, został skradziony, itp.).

W przypadku kosztów wynikających z realizacji Planu Działania lub Planu Komunikacyjnego, w punkcie tym należy odnieść się do wcześniejszych refundacji w ramach budżetu przewidzianego na realizację działań w danych punktach przedmiotowych planów, z podaniem wydatkowanych kwot wynikających z zawartych umów/złożonych wniosków o przyznanie pomocy technicznej.

W przypadku operacji dotyczącej zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych należy wskazać na jakich spotkaniach (szkoleniach, konferencjach, targach, itp.) i w jakich ilościach zostały tam rozdysponowane.

Ponadto, jeżeli dotyczy, należy w punkcie tym podać informację o sposobie dokonywania zakupów towarów i usług, w tym zakupów poniżej kwoty 30.000 euro.

Wnioskodawca, we wskazanym miejscu, wpisuje datę (dzień)-(miesiąc)-(rok), składa podpis i pieczęć, potwierdzając dane zawarte w załączniku.


2. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dotyczące kosztów innych niż koszty zatrudnienia)


Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (dotyczące kosztów innych niż koszty zatrudnienia) dotyczy kosztów wszystkich działań w ramach operacji wraz z zawartymi umowami o dzieło i zlecenia (dotyczy np.: ekspertów, wykładowców, trenerów, tłumaczy oraz osób wykonujących w Instytucji zadania związane z realizacją PROW 2007-2013).

Koszty z tytułu umowy zlecenia/o dzieło osób wykonujących w Instytucji zadania związane z realizacją PROW 2007-2013 – Wnioskodawca powinien uzasadnić potrzebę zawarcia umów zlecenia, itp., jako niezbędnych do realizacji zadań związanych z Programem w uzupełnieniu do kadry etatowej.

Wysokość płatności za wykonanie prac przez osoby, z którymi zawiera się umowę zlecenie/o dzieło, przypadających na jeden miesiąc kalendarzowy, powinna odpowiadać wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników etatowych wykonujących w Instytucji podobne zadania. Wyższe wynagrodzenie wymaga dodatkowego uzasadnienia, jeżeli jest już znane lub uzasadnienie takie trzeba będzie przedstawić we wniosku o płatność (dot. operacji planowanych).

Ponadto do wniosku należy dołączyć załącznik uzupełniający Oświadczenie dotyczące wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

W poszczególnych rubrykach tabeli należy wpisać szczegółowe koszty dla wszystkich działań, w podziale według kategorii kosztów kwalifikowalnych, z określeniem mierników rzeczowych, które zostaną lub zostały poniesione podczas realizacji operacji.

W kolumnie 1 – Lp. – należy tu wskazać kolejność działań i poszczególnych kosztów.

W kolumnie 2Koszty w ramach operacji - należy wskazać poszczególne koszty lub koszt główny a  poniżej rozbić go na koszty cząstkowe tak, aby umożliwiły one pracownikowi Agencji lub MRiRW dokonanie oceny racjonalności danego kosztu. Należy podać wszystkie koszty cząstkowe składające się na działanie, przykładowo: jeżeli planowane do realizacji są trzy konferencje, to wskazujemy wszystkie koszty składające się na te działania (trzy konferencje to trzy koszty główne, wpisujemy je z tytułami, pod każdą z nich rozpisujemy ich koszty np. wynajem sal, wyżywienie, druk materiałów szkoleniowych, zatrudnienie ekspertów lub wykładowców, itp.).

W przypadku umów o dzieło bądź zlecenie w załączniku niniejszym wykazujemy odrębnie wszystkich zleceniobiorców, np. wykładowców/ekspertów zatrudnionych w ramach realizowanej operacji. W przypadku niemożności podania planowanych do „zatrudnienia” osób z imienia i nazwiska wówczas w kolumnie tej wskazujemy ogólnie „ekspert z zakresu...” lub „wykładowca z zakresu...”.

Realizując szkolenia dla np. własnych trenerów również należy ich wyodrębnić – np. 5 uczestników wymienić imiennie lub wskazać zakres szkolenia w kolumnie 2 (np. Szkolenie trenerów w zakresie...), a w kolumnach „Jednostka miary” wpisać „sztuka” oraz w kolumnie „Ilość” 5.

W kolumnie 3 Jednostka miary - należy wpisać jednostki miar dla kosztów cząstkowych (sztuka, osobodzień, itp.).

W kolumnie 4 – Ilość - należy wpisać ilość poszczególnych kosztów cząstkowych.

W kolumnie 5 – Stawka jednostkowa brutto/netto - należy wpisać stawki/ceny poszczególnych kosztów cząstkowych (przygotowując załącznik w nagłówku należy usunąć lub przekreślić niepotrzebne słowo: netto lub brutto).

W przypadku niekwalifikowalności kosztu VAT można wpisywać stawki w cenie netto.

Załącznik jest dostosowany do stawek netto i brutto, gdyż po pierwsze Zasady wskazują stawki brutto i netto, a po drugie dokumenty księgowe wskazują często stawki jednostkowe brutto, a w netto wskazana jest jedynie wartość netto ogółem. Dokonywanie kalkulacji rozpoczynając od stawek netto nie zawsze pokrywa się z istniejącym już dokumentem księgowym lub wymaga dokonania zaokrąglenia.

Przykład: mamy stawkę brutto 1000 zł, koszt kwalifikowalny netto wynosi 934,58 zł, stawka jednostkowa wychodzi 9,34 (dla 100 osób). Stąd pytanie czy mamy wykazywać stawkę jednostkową do 2 / 4 miejsc po przecinku czy może zaokrąglać do pełnych złotych ?

Stawkę jednostkową należy pokazywać do 2 miejsc po przecinku, z ew. odnośnikiem/gwiazdką, która pod tabelą wyjaśniałaby, iż kwota jest wskazana w przybliżeniu.  Wówczas z taką informacją iloczyn stawki i  ilości, ze względu na dokonane zaokrąglenia, mógłby nie być adekwatny do wskazanego kosztu kwalifikowalnego.

W przypadku zleceniobiorców, tj. np. osób wykonujących w Instytucji zadania związane z realizacją PROW 2007-2013, w kolumnie tej należy podać oszacowaną wartość kwoty z umowy zlecenia przypadającą na jeden miesiąc kalendarzowy. Wskazanie miesięcznej kwoty wynagrodzenia posłuży do oceny racjonalności kosztu.

W kolumnie 6Wartość kosztu kwalifikowalnego (zł) - należy wpisać wartość kosztu kwalifikowalnego wynikającą ze zsumowania poszczególnych kosztów cząstkowych. Można zliczyć wartości poszczególnych kosztów cząstkowych do góry, czyli do wiersza kosztu głównego, następnie sumując tylko koszty główne. W przypadku niekwalifikowalności kosztu VAT kosztem kwalifikowalnym jest wartość netto poszczególnych kosztów cząstkowych.

Wartość wiersza Razem (zł) - stanowi sumę wartości z kolumny Wartość kosztu kwalifikowalnego, wpisaną w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Jeżeli operacja jest realizowana w etapach, to dla każdego etapu należy:  • uzupełnić oddzielny załącznik, a suma wszystkich załączników powinna być równa kwocie wnioskowanej albo

  • uzupełnić jeden załącznik, z wyraźnym podziałem na etapy i z podsumowaniem każdego z nich, a suma załącznika będzie równa kwocie wnioskowanej.

Jeżeli w trakcie realizacji operacji zaplanowano lub poniesiono koszty, które zostaną udokumentowane fakturą, wskazującą koszt ogólny np. zawierającą pozycje: organizacja szkoleń, współorganizacja targów, zakup artykułów promocyjnych, itp., to faktura taka składana do refundacji, powinna mieć załączoną kalkulację kosztów, pokazującą poszczególne koszty jednostkowe w ramach operacji. Na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy, gdzie operacja została już zrealizowana, kalkulacja taka może być przedstawiona jako szczegółowe koszty pokazane w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

W sytuacji gdy operacja została już zrealizowania, a Wnioskodawca wskazuje, że kalkulacja nie jest możliwa do przedstawienia w Agencji lub MRiRW (gdyż np. nie wie dokładnie jaka część kwoty przypadała na noclegi czy wyżywienie w ramach szkolenia, lub który materiał promocyjny ile kosztował w ramach całościowego zamówienia, a tych informacji nie może pozyskać od wykonawcy), dopuszczalne wydaje się zaakceptowanie przedstawienia w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji kwoty ogólnej, jednakże pod warunkiem wskazania przez Wnioskodawcę, np. w Załączniku Charakterystyka operacji pkt 4 - Opis sposobu realizacji operacji, informacji nt. części składowych faktury w taki sposób, aby możliwe było dokonanie rzetelnej i prawidłowej oceny kwalifikowalności kosztów. Wnioskodawca powinien tu przedstawić przejrzyste założenia, szacunki, wiadome mu informacje, na podstawie których podjęta została decyzja o wydatkowaniu środków publicznych.

Wnioskodawca, we wskazanym miejscu, wpisuje datę (dzień)-(miesiąc)-(rok), składa podpis i pieczęć, potwierdzając dane zawarte w załączniku.Pobieranie 213.85 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu