Poszukiwanie: ramach programu

Załącznik 5. Plan Działania Gminy Skulsk opracowany w ramach Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich i jego aktualizacje
- Załącznik do Uchwały
Nabór wniosków w ramach Funduszu współpracy bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” – zmiana termi
- Informacja o dostępnych konkursach I programach pomocowych
Koszty niekwalifikowane w ramach programu operacyjnego
- Program wsparcia dla produkcji świeżych owoców I warzyw
Działania podjęte w ramach programu na poziomie lokalnym
- Profilaktyka onkologiczna
Realizacja strategii „Europa 2020” w ramach Krajowego Programu Reform
- Ministerstwo rozwoju regionalnego
Załącznik nr 3 Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy
- Załącznik 1 – Wzór tekstu wytycznych mrr
propozycje zmian wg bon-ów, mogące przyczynić się do usprawnienia pomocy dla studentów w ramach programu
- 2/Strona tytułowa 3/Stopka redakcyjna 5/Słowo od redaktora 6
Ewidencja księgowa projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006
- Dokumentacja w sprawie przyjętych zasad rachunkowości dla jednostki samorządu terytorialnego I jednostki budżetowej Urzędu Miasta Łomża
Załącznik nr 2. Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej
- Szczegółowy Opis Priorytetów rpo wm 2007-2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi I warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży z gr. B w ramach projektu „Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dlaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi I warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży z gr. B w ramach projektu „Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dla
Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
249.5 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi I warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży z gr. A w ramach projektu „Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dlaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi I warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla młodzieży z gr. A w ramach projektu „Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dla
Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
223 Kb. 1
czytać
Konferencja „Wsparcie dla projektów edukacyjno – oświatowych w ramach Priorytetu IX programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”Konferencja „Wsparcie dla projektów edukacyjno – oświatowych w ramach Priorytetu IX programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Efs w ramach Osi priorytetowych 9 I 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotyczy konkursów planowanych do ogłoszenia w III i IV kwartale 2015 r
171.5 Kb. 2
czytać
Zasady rozliczania I dokumentowania wykonawstwa własnego robót realizowanych w ramach Programu Operacyj nego Infrastruktura IZasady rozliczania I dokumentowania wykonawstwa własnego robót realizowanych w ramach Programu Operacyj nego Infrastruktura I
Niniejszy dokument powstał w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących sposobu kwalifikowania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć „siłami własnymi” beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I środowisko
187.74 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 0 do rpk zakres minimalny umowy konsorcjum wymagany przez Narodowe Centrum Badań I Rozwoju w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum w ramach Działania Programu Operacyjnego Inteligentny RozwójZałącznik nr 0 do rpk zakres minimalny umowy konsorcjum wymagany przez Narodowe Centrum Badań I Rozwoju w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum w ramach Działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Rozwoju w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum w ramach Działania 2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
60.5 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi I warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dlaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi I warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla
Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
322 Kb. 3
czytać
Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichKonkurs dla mikroprzedsiębiorstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach działania 312 „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza na bezpłatne konsultacje
30 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój w ramach wspólnego przedsięwzięcia 1 Nr UmowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój w ramach wspólnego przedsięwzięcia 1 Nr Umowy
Działania 1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy
462 Kb. 11
czytać
Wzór umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowyWzór umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu pt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy
0.63 Mb. 5
czytać
Regulamin konkursu nr rpsl. 01. 03. 00-ip. 01-24-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Regulamin konkursu nr rpsl. 01. 03. 00-ip. 01-24-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Iob w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dokument został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz unijnego
372.5 Kb. 5
czytać
Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwóJ 014-2020 działanie poddziałanie konkurs dla przedsiębiorców niespełniających kryteriów uznania za mikroInstrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwóJ 014-2020 działanie poddziałanie konkurs dla przedsiębiorców niespełniających kryteriów uznania za mikro
W ramach programu operacyjnego inteligentny rozwóJ 014-2020 działanie poddziałanie 1
299.63 Kb. 5
czytać
Informacja I promocja w ramach rpo wmInformacja I promocja w ramach rpo wm
Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działAŃ informacyjno promocyjnych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013
2.2 Mb. 4
czytać
Informacja I promocja w ramach rpo wmInformacja I promocja w ramach rpo wm
Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działAŃ informacyjno promocyjnych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013
5.52 Mb. 4
czytać
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju
2.89 Mb. 4
czytać
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju
2.88 Mb. 4
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   147
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu