Poszukiwanie: programu operacyjnego

Oś Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- Raport Informatyzacja Państwa w latach 2004-2015
Cele ogólne programu operacyjnego
- Program wsparcia dla produkcji świeżych owoców I warzyw
przegląd realizacji programu operacyjnego
- Instrukcja do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego w roku
Ocena Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
- Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego
Przegląd realizacji Programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem
- Raport roczny/końcowy z programu operacyjnego
Rys 3.2: Okno programu qradio z otrzymanym widmem 3.3.2 Z systemu operacyjnego Windows
- Mapa Drogi Mlecznej
Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego (Information on the physical progress of the Operational Programme)
- Annual Implementation Report
Ewidencja księgowa projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006
- Dokumentacja w sprawie przyjętych zasad rachunkowości dla jednostki samorządu terytorialnego I jednostki budżetowej Urzędu Miasta Łomża
W zakresie „Zaktualizowanego Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”
- Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2011
Regionalnego programu operacyjnegoRegionalnego programu operacyjnego
Wstępny Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja piąta
2.95 Mb. 16
czytać
Instrukcja do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego w rokuInstrukcja do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego w roku
Sprawozdanie roczne z wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2013 r
4.07 Mb. 33
czytać
Wytyczne Instytucji Zarządzającej (mrpiPS) dla Instytucji Pośredniczącej I beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Wytyczne Instytucji Zarządzającej (mrpiPS) dla Instytucji Pośredniczącej I beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
0.54 Mb. 1
czytać
Konferencja „Wsparcie dla projektów edukacyjno – oświatowych w ramach Priorytetu IX programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”Konferencja „Wsparcie dla projektów edukacyjno – oświatowych w ramach Priorytetu IX programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Efs w ramach Osi priorytetowych 9 I 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – dotyczy konkursów planowanych do ogłoszenia w III i IV kwartale 2015 r
171.5 Kb. 2
czytać
Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Kapitał dla innowacji Działanie 1: Inicjowanie działalności innowacyjnejRegulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Kapitał dla innowacji Działanie 1: Inicjowanie działalności innowacyjnej
Działania 1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dokument został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego I wspólnotowego
137.88 Kb. 2
czytać
Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2016 r. Warszawa, maj 2017 rSprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2016 r. Warszawa, maj 2017 r
Przegląd wdrażania programu operacyjnego (art. 0 ust I art. 111 ust lit a) rozporządzenia
342 Kb. 7
czytać
Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr UmowyWzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”, pomiędzy
363 Kb. 4
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr UmowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
Działania programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy
437.5 Kb. 11
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr UmowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
Działania 1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy
277.95 Kb. 10
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr UmowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
Działania programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy
437.5 Kb. 11
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr UmowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
Działania programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy
241.2 Kb. 11
czytać
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z elementami biznes planu w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarkaWniosku o dofinansowanie realizacji projektu z elementami biznes planu w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka
Program” lub „po ig” zawierającego wykaz priorytetów I działań uzgodnionych z Komisją Europejską I stanowiących przedmiot interwencji funduszy strukturalnych, jak I szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna
0.69 Mb. 4
czytać
Instytucja Pośrednicząca dla I i II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 007-2013 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaInstytucja Pośrednicząca dla I i II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 007-2013 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
130.65 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr UmowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
Działania programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”, zawarta w [miejsce zawarcia Umowy] w dniu pomiędzy
448 Kb. 11
czytać
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr UmowyUmowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój nr Umowy
Działania programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwana dalej „Umową”, zawarta w [miejsce zawarcia Umowy] w dniu pomiędzy
232.1 Kb. 11
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu