674/PN/ZP/U/2015Pobieranie 370.01 Kb.
Strona1/3
Data29.01.2018
Rozmiar370.01 Kb.
  1   2   3

674/PN/ZP/U/2015
       1. Zamawiający:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113


         1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

numer sprawy: 19/PN/ZP/U/2016, na:


opracowanie projektowe podziału dokumentacji związanej z realizacją budowy Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym
i diagnostycznym wraz z zaprojektowaniem całodobowego lądowiska
dla śmigłowców (helikopterów) na dachu zaprojektowanego budynku
oraz opracowaniem dwóch Studiów Wykonalności

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 135 000 EURO.Specyfikację zatwierdził: ……………………………………………

dr n. med. Wiesław Chudzik

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Centralnego Szpitala Weteranów
Łódź, dnia 05.04.2016 r.

/Specyfikacja płatna 20,00 zł – w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie pisemnej/    1. I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy pobrali SIWZ.

 4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

 5. USK im. WAM-CSW” lub „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów.
 6. Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
 7. SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 8. Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
 9. Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ.
 10. Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
 11. Dane Zamawiającego:


 1. Konto bankowe: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 2. Nr konta bankowego: 70 1130 1163 0014 7049 0920 0012

 3. NIP: 727-23-92-503

 4. REGON: 471208164

 5. KRS: 0000016979

 6. Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, z dopiskiem: Dział Zamówień Publicznych

 7. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (42) 63 93 547

 8. Adres internetowy Zamawiającego: www.usk.umed.lodz.pl

 9. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: w.wlodarska@skwam.lodz.pl

 10. Znak Postępowania: 19/PN/ZP/U/2016. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.    1. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest:

  1. opracowanie projektowe podziału dokumentacji związanej z realizacją budowy Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi ul. Żeromskiego 113 na dwa etapy realizacyjne wraz z wstępnym projektem lądowiska dla śmigłowców (projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim bez uzgodnień i pozwolenia na budowę) oraz z projektem przewidującym przystosowanie na komorę hiperbaryczną pomieszczeń w budynku głównym pod projektowanym łącznikiem na poziomie – 1.

  2. zaprojektowanie całodobowego lądowiska dla śmigłowców (helikopterów) na dachu zaprojektowanego budynku Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 wraz z niezbędną dokumentacją i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

  3. opracowanie dwóch Studiów Wykonalności, zgodnie z wymogami Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (dalej: PO IiŚ)

zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 11 do SIWZ)

 1. Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, w tym w szczególności:

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71220000 - 6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000 - 3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000 - 0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000 – 7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania71241000 – Studia Wykonalności, usługi doradcze, analizy


 1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 100 000,00 zł.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY


 1. Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, iż:

    • zadanie określone w pkt. 1.1. rozdziału II SIWZ wraz ze wstępnym projektem lądowiska zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy;

    • zadanie określone w pkt. 1.2. rozdziału II SIWZ wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

    • zadanie określone w pkt. 1.3. rozdziału II SIWZ zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od daty zawarcia umowy;

 2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez Dział Techniczny Zamawiającego.


IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania Zamówienia,

  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia.

 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

 1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.2 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

 • CO NAJMNIEJ JEDNEJ dokumentacji projektów wielobranżowych budynku szpitala o powierzchni użytkowej min. 10 000 m2

 • CO NAJMNIEJ JEDNEGO studium wykonalności projektów inwestycyjnych stanowiących załącznik do dokumentacji projektowej - wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

 1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.3, tj. dysponowania osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż dysponuje projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej instalacyjnej i elektrycznej oraz wpisanymi odpowiednio na listę członków Okręgowej Izby Budowlanej i/lub Okręgowej Izby Architektów lub których kwalifikacje zostały uznane zgodnie z przepisem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2016.290).

 1. Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie V.1.

 3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

 4. Przy ocenie spełnienia warunku udziału, o których mowa w pkt. 1.2 i 1.3 przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane.

 5. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24.

 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć dokumenty, o których mowa w punkcie V.2.

 7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy.


V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:


 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1, każdy z Wykonawców powinien do oferty załączyć:

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ; - należy przedstawić w formie oryginału

1.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu – załącznik nr 5); - należy przedstawić w formie oryginału

W przypadku wykazywania posiadanego doświadczenia za pomocą usług wykonywanych, przy ustalaniu wartości tych usług należy brać pod uwagę jedynie wartość usług już zrealizowanych.

1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w rozdziale IV pkt. 2 b, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu – załącznik nr 6); - należy przedstawić w formie oryginału

1.4 oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj.: zaświadczenia/decyzje o uprawnieniach projektowych osób wyznaczonych do projektowania ze wszystkich branż objętych opracowaniem projektowym oraz aktualny wpis odpowiednio na listę członków Okręgowej Izby Budowlanej i/lub Okręgowej Izby Architektów lub których kwalifikacje zostały uznane zgodnie z przepisem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2016.290). (wzór oświadczenia – załącznik nr 7); - należy przedstawić w formie oryginału1.5 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia (o ile dotyczy). Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu – wskazać jego rodzaj i czas udzielenia oraz wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca powinien do oferty załączyć:

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ; - należy przedstawić w formie oryginału

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

  3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

  4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert. - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

  5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10, 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

  6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału:

1) ppkt. 2.2, 2.3, 2.4 i ppkt. 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

2) ppkt. 2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1 lit. a i c oraz ppkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg określony w pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

 3. Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 upzp

Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) - należy przedstawić w formie oryginału (informacja) lub kserokopii (lista) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

* Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Uwaga! Wykonawca winien przedstawić kompletną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, tzn. jest niezgodne z przepisami upzp złożenie ww. listy zawierającej wskazania wyłącznie podmiotów zarejestrowanych w Polsce, bądź działających w sferze związanej z przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania. Przepis art. 26 ust. 3 upzp stosuje się odpowiednio.

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.


VI. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY


 1. Oferowana usługa powinna spełniać warunki szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 11 do SIWZ).

 2. Wymagany przez Zamawiającego termin płatności - minimum 30 dni, maksimum 60 dni na zasadach określonych we wzorze umowy.

 3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

 4. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia – w tym z konserwatorem zabytków – niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

 5. W przypadku, gdy studia wykonalności zostaną opracowane przed terminem ogłoszenia konkursu w ramach POIiŚ, a ich zakres merytoryczny nie będzie w pełni odpowiadał kryteriom regulaminu konkursu, Wykonawca w ramach ceny umowy zobowiązuje się do ponownego przeanalizowania dokumentów i ich dostosowania do obowiązujących w ramach konkursu wytycznych w terminie umożliwiającym Zamawiającemu przystąpienie do konkursu w ramach POTiŚ

 6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 7. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę potwierdzenia ich spełnienia zamieszczonego w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1).


VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW


  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

  3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w pkt. I.5.f) SIWZ.

Zapytania mogą być również składane faksem pod numer: 042 63 93 547 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w.wlodarska@skwam.lodz.pl
!!! Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane faksem zostały również przesłane drogą elektroniczną w dokumencie edytowalnym (np. word) !!!


  1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ofert. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

  2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy (tj. w rozdziale IV, V i XI pkt. 5.3 SIWZ), należy złożyć w formie określonej w pkt. 5 rozdziału XI SIWZ.


VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:

W sprawach proceduralnych:

 • Wioleta Włodarska - Dział Zamówień Publicznych - nr tel. 42 63-93-452; fax 42 63-93-547

W sprawach merytorycznych:

 • Jolanta Dobrowolska – Dział Techniczny – nr tel. 42 63-93-450


IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM


 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).

 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.

 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ z zaznaczeniem „wadium – 19/PN/ZP/D/2016 – dokumentacja projektowa, studium wykonalności”.

 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

 • gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

 • gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji wadialnej, gdy wystąpią przesłanki art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP.


 1. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie I.5 SIWZ.

 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą.

 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

 • Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

 • Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XII SIWZ.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, lecz nie powoduje utraty wadium.    1. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

 3. Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1) i podpisana własnoręcznie i czytelnie (lub z pieczątką imienną) przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.
 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  1. Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 (zawierający m.in. oświadczenie o zaakceptowaniu dodatkowych warunków określonych w pkt. VI). - należy przedstawić w formie oryginału

  2. Oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale V SIWZ. – oświadczenia należy przedstawić w formie oryginału, dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

  3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

  4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

  5. Dowód wniesienia wadium. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego oraz kserokopii tego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.1, 5.2, (dotyczy oświadczeń, o których mowa w rozdziale V ppkt. 1.1-1.5 i 2.1), należy przedstawić w formie oryginału.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.2 (dotyczy dokumentów i pozostałych oświadczeń) i 5.5, należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.3 i 5.4 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.


Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


 1. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz personel członków konsorcjum. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w rozdziale V pkt.: 2-4, 7, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum oraz dokumenty wskazane w rozdziale V pkt. 1, XI 5.1, 5.3 i 5.4 przygotowane łącznie w odniesieniu do konsorcjum.
 1. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.

 2. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 3. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Oferta - Przetarg nieograniczony 19/PN/ZP/U/2016 – dokumentacja projektowa, studium wykonalności”.

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 2. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt I.3 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie:

Zmiana oferty (lub Wycofanie oferty) - Przetarg nieograniczony 19/PN/ZP/U/2016 – dokumentacja projektowa, studium wykonalności”.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT


 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnym Szpitalu Weteranów, Łódź ul. Żeromskiego 113 - kancelaria ogólna - w godz. od 8.00 do 13.30.

 2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 16.05.2016 r. o godz. 09:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Ustawy.

 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2016 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego – SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM UM w Łodzi ul. Żeromskiego 113 – Dział Zamówień Publicznych. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.


XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY


 1. Wykonawca określi cenę oferty ryczałtową netto i brutto za poszczególne zadania (z wyszczególnieniem nadzoru autorskiego) będące przedmiotem zamówienia (zawierającą należny podatek VAT – należy wskazać jego wysokość w %) w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1). Następnie należy zsumować ceny netto i brutto poszczególnych zadań. Cena oferty musi być podana liczbowo.

 2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 3. Na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją zamówienia, do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

 4. Cena oferty winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

 5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 6. Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb ( tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).

 7. Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert, to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.

 8. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców łączną cenę brutto.

 9. W przypadku omyłki rachunkowej w wyliczeniu wartości brutto zostanie ona poprawiona zgodnie z zasadami określonymi powyżej, przy założeniu, że cena jednostkowa netto została określona przez Wykonawcę prawidłowo.


XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium ranga


 • Cena - 97%

 • Termin płatności - 3%


Cena – obliczana jest wg wzoru: C=(C min / C n) x 100 x ranga

C min – cena minimalna, C n – cena oferty badanej

Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę oferty łączną ryczałtową brutto.
Termin płatności – obliczany jest wg wzoru: P = (P n / P max) x 100 x ranga
P n – termin płatności oferty badanej (w dniach), P max – maksymalny zaoferowany termin płatności (w dniach)

Do obliczeń kryterium terminu płatności Zamawiający przyjmie minimalnie 30 dni, maksymalnie 60 dni, z zastrzeżeniem, iż termin płatności 30-dniowy, jako warunek otrzyma 0 pkt.


Ocena końcowa jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie kryteria (C+P). Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o wyżej wymienione kryteria.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY


 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy.

 4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

 6. Dotyczy konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), których oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w rozdziale XV pkt. 1 zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum) – należy przekazać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


 1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

 1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

 2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

 3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wskazany w pkt. I.5 SIWZ.

 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

 3. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

 4. Wykonawca jest obowiązany wnieść 100% kwoty zabezpieczenia w odpowiedniej formie przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

 6. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie­niędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

 7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 (art. 148 ust. 1 p.z.p.).

 8. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

 9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

Kwota, o której mowa w pkt. 11, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVII. WZÓR UMOWY


 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik nr 9.

 2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ


 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy.

 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.XIX. ZAŁĄCZNIKI
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

 • Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;

 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy;

 • Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług;

 • Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

 • Załącznik nr 8 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

 • Załącznik nr 9 – Wzór umowy\;

 • Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa „Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego Z Zapleczem Łóżkowym I Diagnostycznym” podlegająca podziałowi, zgodnie z zadaniem określonym w pkt. 1.1 rozdz. II SIWZ.

Do przetargu udostępnione zostaną kosztorysowe przedmiary robót. Kosztorysy inwestorskie są materiałami poufnymi i zostaną przekazane Wykonawcy zamówienia po podpisaniu umowy.

 • Załącznik nr 11 – Program Funkcjonalno-użytkowy

F O R M U L A R Z O F E R T Y Załącznik nr 1
Nazwa i siedziba Wykonawcy albo Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

................................................................................................................................................................................

Nr telefonu, faksu .....................................................................................................................................................

Regon:............................................................................. NIP:.................................................................................

Województwo................................................................... Powiat…….........................................................................

Internet: http://................................................................ e-mail:..................................@.........................................Do:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNEGO SZPITALA WETERANÓW
90-549 ŁÓDŹ, UL. ŻEROMSKIEGO 113

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.04.2016 r. pod nr 2016/S 068-118744 o przetargu nieograniczonym na:

  1. opracowanie projektowe podziału dokumentacji związanej z realizacją budowy Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów na dwa zakresy realizacyjne wraz z wstępnym projektem lądowiska dla śmigłowców (projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim bez uzgodnień i pozwolenia na budowę) oraz z projektem przewidującym przystosowanie na komorę hiperbaryczną pomieszczeń w budynku głównym pod projektowanym łącznikiem na poziomie – 1.

  2. zaprojektowanie całodobowego lądowiska dla śmigłowców (helikopterów) na dachu zaprojektowanego budynku Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 wraz z niezbędną dokumentacją i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

  3. opracowanie dwóch Studiów Wykonalności, zgodnie z wymogami Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (dalej: PO IiŚ)

numer sprawy 19/PN/ZP/U/2016:


 1. Oferujemy świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, a w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ w kwocie:Cena netto

w PLN

Stawka podatku VAT (%)

Cena brutto w PLN
  1. opracowanie projektowe podziału dokumentacji związanej z realizacją budowy Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów na dwa zakresy realizacyjne wraz z wstępnym projektem lądowiska dla śmigłowców (projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim bez uzgodnień i pozwolenia na budowę) oraz z projektem przewidującym przystosowanie na komorę hiperbaryczną pomieszczeń w budynku głównym pod projektowanym łącznikiem na poziomie – 1.
  1. zaprojektowanie całodobowego lądowiska dla śmigłowców (helikopterów) na dachu zaprojektowanego budynku Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi ul. Żeromskiego 113 wraz z niezbędną dokumentacją i uzyskaniem pozwolenia na budowę

  1. Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem określonym w pkt. 1.2.

  1. opracowanie dwóch Studiów Wykonalności, zgodnie z wymogami Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (dalej: PO IiŚ)

RAZEM (łączna cena za zadania od 1.1 do 1.4)

---------- 1. Proponowany termin płatności: …………. dni (minimum 30 dni/maksimum 60 dni) na zasadach określonych we wzorze umowy


!!! UWAGA - Zgodnie z rozdz. XIV termin płatności stanowi kryterium oceny ofert !!!


 1. Potwierdzamy spełnienie wymaganego przez Zamawiającego terminu realizacji zamówienia:

    • zadanie określone w pkt. 1.1. rozdziału II SIWZ wraz z wstępnym projektem lądowiska zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy;

    • zadanie określone w pkt. 1.2. rozdziału II SIWZ wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

    • zadanie określone w pkt. 1.3. rozdziału II SIWZ zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od daty zawarcia umowy;
 1. Oświadczamy, iż dokonaliśmy wszelkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnień z P. Ryszardem Zawieruchą w związku z Jego osobistymi prawami autorskimi Projektanta przedmiotowego budynku – o ile dotyczy
 1. Koordynatorem całości prac projektowych i opracowania studium wykonalności oraz uzgodnień będzie: ........................................................
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 1. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załączniki Nr 9 do specyfikacji, został przez nas zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .
 1. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………………………..…………………………………………….………………

w wysokości 10% ceny ofertowej całkowitej (wskazanej w pkt. 1).


 1. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od .................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

UWAGA !!! Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa znajduje się na stronie/stronach ………..
 1. Usługę wykonamy sami / przy udziale podwykonawcy*. Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia na usługę: .....................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić. W przypadku nieskreślenia żadnej z opcji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez udziału podwykonawców


 1. Niniejszym, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że usługa, oferowana w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzi* / nie prowadzi* w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług. * niepotrzebne skreślić

Niżej wymieniona usługa, oferowana w ramach niniejszego postępowania przetargowego prowadzi w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: *

- .......................................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................................

* (należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku).

**W przypadku nie podania / nie wpisania informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.


 1. Wadium w kwocie .............................................. zostało/zostanie wniesione w dniu ............................ w formie ............................................... 2. Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w pkt. IX ppkt. 11 i 12 SIWZ.
 1. Numer konta, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:

.........................................................................................................................................................

Nazwa banku……………………………………………………………………………………………………………….…………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:
................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................


............... ………...................................................................

Data Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


Directory: zpdoc
zpdoc -> ZamawiająCY
zpdoc -> Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny
zpdoc -> Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów Siedziba: 90-549 Łódź, ul
zpdoc -> Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny
zpdoc -> Pn/ZP/D/2015 dostawa sprzętu medycznego
zpdoc -> Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów
zpdoc -> Dalej zwana siwz) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych

Pobieranie 370.01 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna