5 października 2015 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, w godzinachPobieranie 0.57 Mb.
Strona1/7
Data24.02.2019
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


OR.0002.18.2015

P R O T O K Ó Ł nr XI/2015

z XI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, odbytej w dniu 5 października 2015 r.

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1,

w godzinach od 1000 do 1530.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski.

Radni Rady Miejskiej – według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:


 1. Arseniusz Finster - Burmistrz Miasta

 2. Edward Pietrzyk - Z-ca Burmistrza Miasta

 3. Krystyna Perszewska - - Skarbnik Miasta Chojnice

 4. Tomasz Kamiński - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 5. Waldemar Gregus - Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego

 6. Jacek Domozych - Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

 7. Adam Sawicki - projektant

 8. Patryk Delęgowski - projektant

 9. Zdzisław Kufel - architekt

 10. Jan Burglin - projektant

 11. Grzegorz Krajewski - projektant

 12. Przewodniczący SMO – według załączonej listy obecności – załącznik nr 2 do protokołu.

 13. Przedstawiciele mediów.Materiał sesyjny wraz z porządkiem XI sesji (biuletyn nr 10/15) został radnym doręczony
w dniu 25 września 2015 r.


Ad. 1

Przewodniczący Mirosław Janowski – witam serdecznie, witam Panie i Panów Radnych, Panów Burmistrzów, Radę Samorządów Osiedlowych, media, zaproszonych gości.

Otwieram XI sesję Rady Miejskiej w Chojnicach.

Na chwilę obecną na 21 radnych obecnych jest 19, Rada jest władna do podejmowania uchwał.

Chciałem Państwu zaproponować, że wprowadzamy dwa dodatkowe projekty uchwał, będą to pod punktem 15a i 15b, które Państwo otrzymali przed sesją, oraz także mają Państwo autopoprawki, na stronie 51 wkradł się chochlik pisarski, zamiast ulicy Karsińskiej proszę wpisać ulicę Kartuską, oraz autopoprawkę do programu współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi, jest uzasadnienie, którą Państwo radni otrzymali już przed sesją.

Proszę bardzo, czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Pan Andrzej Gąsiorowski.
 • Radny Andrzej Gąsiorowski – Panie Przewodniczący. Szanowna Rado. Szanowni Goście. Komisja Budżetu i Rynku Pracy na swoim posiedzeniu przyjęła wniosek o zdjęcie z projektu porządku obrad dwóch uchwał – uchwały w sprawie pierwszeństwa nabycia lokalu użytkowego, strona 55 biuletynu, oraz projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu, strona 57 biuletynu. Do wyjaśnienia. Uważamy, że jest to przedwczesne i taką decyzję Komisja podjęła, ją przedstawiam w tej chwili. Dziękuję.


Przewodniczący Mirosław Janowski – jest wniosek o zdjęcie z porządku obrad dwóch projektów uchwał, które zostały przestawione przez Pana Andrzeja Gąsiorowskiego, więc proszę ten wniosek o przegłosowanie. Kto jest za wnioskiem o zdjęcie dwóch projektów uchwał, jest to uchwała z punktu nr 15, w sprawie zbycia lokalu oraz projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego. Proszę bardzo, kto jest za takim wnioskiem?
Rada Miejska przyjęła wniosek Radnego Andrzeja Gąsiorowskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego i projektu uchwały w sprawie zbycia lokalu - 10 głosów „za” przy 5 głosach „przeciw” i 4 „wstrzymujących”.
Przewodniczący Mirosław Janowski – z porządku obrad zdejmujemy dwa projekty uchwał, które wymieniłem, jest to uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego i projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Proszę o wykreślenie to z porządku obrad.

Proszę bardzo, jakieś wnioski do porządku obrad? Nie ma żadnych.
 1. Otwarcie sesji

 1. stwierdzenie quorum,

 2. wnioski do porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

 2. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
  w okresie międzysesyjnym.


 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.

 5. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na X sesji Rady Miejskiej.

 6. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.

 7. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.

 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r.

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 10. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/540/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 11. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

 12. Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego (garażu).

 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwalę Nr III/32/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2015 rok.

 15. Część tematyczna – inwestycje:

 1. Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej 212 – koncepcja szczegółowa;

 2. Węzeł Nieżychowice – prezentacja koncepcji na „KOPI”;

 3. Utworzenie transportowego węzła integracyjnego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach;

 4. Poprawa gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Chojnicach;

 5. Budowa układu drogowego na Osiedlu Asnyka – schetynówka;

 6. Projekt budowy drogi 22 w granicach miasta Chojnice.

 1. Głosowanie wniosków.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 4. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.

 5. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.Ad. 2

Przewodniczący Mirosław Janowski – przystępujemy do przyjęcia protokółu z X sesji Rady Miejskiej w Chojnicach. Sekretarzem sesji był Pan Stanisław Kowalik. Proszę bardzo.


 • Radny Stanisław Kowalik – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Z protokółem X sesji zapoznałem się. Odzwierciedla on przebieg całej sesji, dlatego też proponuję o przyjęcie go w całości bez odczytania. Dziękuję bardzo.Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do protokółu z X sesji Rady Miejskiej? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem protokółu z X sesji Rady Miejskiej w Chojnicach bez odczytania?


Rada Miejska 19 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęła protokół z X sesji Rady Miejskiej w Chojnicach bez odczytania.

Ad. 3

Przewodniczący Mirosław Janowski – tradycyjnie na Sekretarza XI sesji poprosimy Pana Bogdana Kuffla. Czy Pan Bogdan Kuffel wyraża zgodę?


 • Radny Bogdan Kuffel – wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Do Komisji Wnioskowej Pani Maria Błoniarz-Górna. Czy Pani Maria Błoniarz-Górna wyraża zgodę?


 • Radna Maria Błoniarz-Górna – tak, wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – oraz, po kolei z listy, Pan Marek Bona. Czy Pan Marek Bona wyraża zgodę?


 • Radny Marek Bona – tak, wyrażam zgodę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za powołaniem na Sekretarza XI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach Pana Bogdana Kuffla?
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” powołała na Sekretarza XI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach radnego Bogdana Kuffla.
Przewodniczący Mirosław Janowski – kto jest za powołaniem do Komisji Wnioskowej Panią Marię Błoniarz-Górną i Pana Marka Bonę?
Rada Miejska 19 głosami „za” (jednogłośnie) powołała do Komisji Wnioskowej radną Marię Błoniarz-Górną i radnego Marka Bonę.

Ad. 4

Przewodniczący Mirosław Janowski – wszystkie materiały, które przychodziły w okresie międzysesyjnym, starałem się żeby Państwo otrzymali.

Chciałem przeczytać uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dnia 8 września 2015 roku – „Uchwała Nr 168/g111/B/III/15 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach: Alicja Śrubkowska – przewodnicząca, Marian Kujawski – członek, Łucja Długosz – członek, opiniuje pozytywnie sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. W dniu 28 sierpnia 2015 r., tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wpłynęła do tutejszej Izby informacja Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2015 roku. W wyniku analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. Skład Orzekający stwierdził, że zawiera ona zestawienia tabelaryczne przedstawiające plan, wykonanie oraz wskaźnik wykonania w stosunku do planu dochodów i wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Ponadto przestawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, stan zadłużenia Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r. W części opisowej omówiono wykonanie niektórych źródeł dochodów oraz wykonane zadania i wydatki na nie poniesione.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury miasta Chojnice zawiera zestawienie tabelaryczne przedstawiające przychody, koszty oraz należności i zobowiązania tych instytucji, opis wykonanych zadań oraz dane o stanie ich należności i zobowiązań na koniec I półrocza 2015 r. Do przedstawionej Informacji dołączono szereg informacji z wykonania zadań rzeczowo-finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy i wydziałów urzędu. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnice przedstawia szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania.

W wyniku analizy treści informacji o przebiegu wykonania budżetu Skład Orzekający stwierdził, że została ona opracowana zgodnie z zakresem ustalonym przez Radę Miejską w Chojnicach w uchwale Nr XLI/467/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.

Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną Informacją oraz dokumentów sprawozdawczych będących w posiadaniu tutejszej Izby, stwierdza, że:

 • zaplanowane dochody ogółem w wysokości 121.190.779 zł wykonano w 53,3 %,

 • dochody bieżące zrealizowano w 56,8 %,

 • dochody majątkowe zrealizowano w 26,2 % (w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 3.521.848 zł, tj. 27,5 % planu),

 • zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 116.274.257 zł wykonano w 47,0 %,

 • wydatki bieżące zrealizowano w 51,5 %,

 • wydatki majątkowe wykonano w 11,7 %,

 • na koniec I półrocza 2015 roku budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 10.021.587,35 zł,

 • zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 41.829.250 zł i stanowiły 34,52 % planowanych na ten rok dochodów,

 • na dzień 30 czerwca 2015 r. wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosła 6.780.160,05 zł,

 • dochody bieżące wykonano w kwocie 61.065.755,89 zł, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 53.035.372,83 zł, zatem nadwyżka operacyjna według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 8.030.383,06 zł.

Dane zawarte w przedłożonej informacji pozwalają ustalić zarówno poziom wykonania prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł ich pozyskania, jak i wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. Sporządzona informacja daje obraz wykonania budżetu w I półroczu 2015 r. Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii Skład Orzekający dokonał porównania danych zawartych w omówionej wyżej informacji, budżecie i sprawozdaniach budżetowych, w wyniku którego rozbieżności nie stwierdził. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.” Podpisano: Przewodnicząca Składu Orzekającego Alicja Śrubkowska – uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę bardzo informacja Burmistrza Miasta o podjętych działaniach w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo Panie Burmistrzu.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Ja dzisiaj w okrojonej wersji będę mówił o moim sprawozdaniu, ponieważ ta druga część sesji tematyczna, wywołana przez mnie, adresowana do Rady Miejskiej, jest takim swoistym sprawozdaniem z prac projektowych i stanu przygotowania miasta Chojnice do realizacji zadań inwestycyjnych opartych o środki unijne. Tutaj inspirowany przez radnych, wspólnie z wydziałami Urzędu Miejskiego, dokonałem również bilansu finansowego tych zadań, o których dzisiaj będziemy mówili, ale nie o wszystkich. Zanim do tego przejdę kilka informacji bieżących.

Prowadzimy rozmowy z gminą Chojnice, czyli z Panem Wójtem Zbyszkiem Szczepańskim, na temat funkcjonowania komunikacji w naszych dwóch samorządach do końca tej kadencji. Jak Państwo wiecie MZK Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym dla miasta Chojnice i dla gminy Chojnice. Podmiot wewnętrzny to taki podmiot, który nie przystępuje do przetargu, a samorządy powierzają realizację zadań komunikacyjnych, porozumiewając się ze spółką co do ceny kilometra, ilości przejechanych kilometrów, standardów, warunków, linii, i tak dalej, i tak dalej. W gminie Chojnice rozpoczęła się rozgorzała dyskusja czy dalej realizować tą formę komunikacji w takim kształcie, czy też zacząć realizować przetargi adresowane do prywatnych przewoźników, a dodam że MZK, będąc podmiotem wewnętrznym miasta, nie mógłby przystąpić do przetargu na realizację tych zadań w gminie. To są warunki podmiotu wewnętrznego. Gmina Człuchów na przykład, znaczy miasto Człuchów, przeżywa w tej chwili problemy komunikacyjne i Pan Burmistrz zapytał mnie czy nasza spółka mogłaby do przetargu przystąpić. No nie mogłaby, bo będąc podmiotem wewnętrznym miasta Chojnice, nie może konkurować. Takie jest prawo i musimy to prawo szanować. Ale pragnę zakomunikować Państwu, że jesteśmy już bardzo blisko porozumienia z gminą Chojnice i jestem przekonany, i do tego dążę przekonując Pana Wójta, że system komunikacji publicznej w mieście i gminie powinien być ten sam, z tym samym systemem ulg, z jednym przewoźnikiem, natomiast jego uzupełnieniem mogą być podmioty prywatne, dlaczego nie, jeżeli chcą to mogą i przecież nikt tutaj takiej wizji nie hamuje.

W czwartek na konferencji prasowej, jeszcze po konsultacjach, w czwartek w tym tygodniu, wspólnie z Panem Wójtem ogłosimy do czego doszliśmy w naszych negocjacjach. Chcielibyśmy zamknąć te negocjacje porozumieniem do końca tej kadencji, żeby do sprawy już nie wracać.

Drugi temat. Odbyliśmy spotkanie z Zarządem Powiatu. Na przyszły rok jest przygotowana schetynówka cała ulica Strzelecka, z bardzo kapitalnym remontem, czyli kanalizacja deszczowa, nowe oświetlenie, ścieżki pieszo-rowerowe, nowa nawierzchnia wzmocniona siatką odciążeniową, czyli mniej więcej ten standard jak na Mickiewicza w tej chwili. Wartość tego zadania około 3 mln zł. Jeżeli Starostwo pozyska schetynówkę, a raczej to jest pewne, to 1,5 mln złotych będzie pochodziło z pieniędzy państwowych, publicznych, a 1,5 mln, czyli po 750 tys. zł składamy się we dwójkę. Tą inwestycję ma dopełnić budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Morozowa, którą projektujemy wraz z oświetleniem, to już będą nasze miejskie pieniądze, i brakujący fragment chodnika łączącego miasto Chojnice z miejscowością Chojniczki. Również poruszyliśmy temat parkingu przy szpitalu. Starostwo Powiatowe wycofuje się z propozycji, aby miasto Chojnice objęło parking szpitalny systemem płatnego parkowania z możliwością, bo to ja mówiłem o tym, ewentualnie budowy parkingu niepłatnego dla pracowników. Zarząd Powiatu uważa, że na razie ten stan jaki jest ma pozostać, a będą prowadzone prace nad innymi rozwiązaniami. Tak, że jest jakaś konkretna decyzja, którą możemy realizować. Ja pragnę powiedzieć, że miasto Chojnice nigdy nie patrzyło na ten parking z perspektywy zarabiania pieniędzy. Oczywiście każda strefa płatnego parkowania przynosi nam pieniądze, dzięki którym remontujemy ulice, ale chcąc najpierw wybudować parking dla pracowników, a jest ich 800 w szpitalu, musielibyśmy znaleźć środki w wysokości około kilku milionów złotych, przy przychodach stricte z tego parkingu ja szacuję na 400, 500, inni radni szacują na 700 tys. zł. To zwrot tego naszego porozumienia nastąpiłby w ciągu pięciu lat. Tak, że życzę żeby Starostwo znalazło tak dobrego partnera jak miasto Chojnice. Oczywiście to nasze partnerstwo Państwo musieliby zatwierdzić, ale ja takie proponowałem. Myślę, że operatora łatwo znaleźć, a operatora i inwestora o wiele trudniej.

Dalej poruszyliśmy temat schetynówki, którą realizujemy w mieście w tej chwili. Chciałbym tutaj zaznaczyć bardzo wyraźnie, że jest to inwestycja powiatowa, mówię o ulicach Mickiewicza, Ogrodowa, Kilińskiego, Młodzieżowa, natomiast nasze finansowanie jest wspólne, partnerskie. My finansujemy część drogową w ten sposób, że 50% to są pieniądze publiczne ze schetynówki i po 25 % wkładamy z własnych budżetów. Dodatkowo miasto finansuje przy ulicy Mickiewicza deszczówkę, oświetlenie i inne dodatkowe prace, które tam wykonujemy. Dopełniliśmy jeszcze to zadanie decyzją o tym, iż na ulicy Ogrodowej, ze względu na jej powierzchnię, będziemy realizować profil, czyli taką warstwę wyrównującą i dopiero na ten profil położymy warstwę ścieralną, czyli dodatkowe zadanie, to będzie kilkanaście tysięcy złotych. I również chcemy założyć na odcinku Mickiewicza, od ulicy Okrężnej do ronda biszkoptowego, siatkę odciążeniową ze względu na to, że do Okrężnej od ulicy Młyńskiej realizujemy zupełnie nową jezdnię, natomiast w projekcie tak było, że od ulicy Okrężnej do ronda biszkoptowego na Mickiewicza realizujemy frezowanie i tylko warstwę ścieralną. Chcemy tą warstwę ścieralną wzmocnić siatką odciążeniową, żeby trwałość tej jezdni była większa.

Podjęliśmy też decyzję o tym, że razem, mówiąc kolokwialnie, idziemy po unijne pieniądze w projekcie dziedzictwa kulturowego, czyli miasto do projektu będzie wkładać mury obronne, to jest ulica Sukienników, Wałowa, plus fosa z interaktywnym placem zabaw dla dzieci, plus, jeżeli porozumiemy się z właścicielem baszty przy „Chojniczance”, również tą basztę, a Starostwo wszystkie obiekty muzealne, które są przy murach obronnych, czyli Brama Człuchowska i baszty, które funkcjonują w oparciu o nasze Muzeum.

Oprócz tego poruszyliśmy tematykę związaną z budową ścieżek rowerowych w ramach węzła integracyjnego. Tutaj Państwo muszą wiedzieć, i to dzisiaj się okaże z prezentacji, że my chcąc realizować węzeł integracyjny transportowy, będziemy wchodzić z budową ścieżek rowerowych na drogi powiatowe. Nasz dworzec, w cudzysłowie dworzec, czyli węzeł, musimy skomunikować ścieżkami rowerowymi z Kaszubską Marszrutą i z centrum miasta, a takiej komunikacji na razie nie mamy, bo nie ma ścieżek na ulicy Piłsudskiego, na ulicy Dworcowej, i tak dalej, i tak dalej, Towarowa i wiele innych ulic. To jest Powiat.Trzeci temat to jest „Metalowiec”. Realizujemy już w tej chwili pierwsze wyceny nieruchomości. Mamy nadzieję że kilkanaście, a najlepiej kilkadziesiąt, sprzedamy w tym roku, zobaczymy, to zależy oczywiście od mieszkańców, żadnego nacisku tutaj nie będzie ze strony miasta, natomiast będziemy współpracować ze stowarzyszeniem, które tam funkcjonuje, w tej chwili w wycince drzew, które stanowią kolizję i tą wycinkę użytkownicy działek będą brali na siebie, że tak powiem, dzięki temu Urząd uniknie bardzo wysokich opłat lub zamiennych nasadzeń przy realizacji inwestycji. Dalej. Stowarzyszenie będzie prosiło o to, aby tam powstało odrębne osiedle „Metalowiec”, o takiej nazwie, i również stowarzyszenie dysponuje pewnymi środkami finansowymi i już chce realizować kilka punktów oświetleniowych, tak żeby poprawić bezpieczeństwo na tym naszym osiedlu w budowie. Natomiast rzeczą bardzo ważną będzie to, aby do końca roku opracować plan inwestycyjny na „Metalowcu”, do którego realizacji będziemy zapraszać przede wszystkim Miejskie Wodociągi, w kontekście kanalizacji sanitarnej, Zakład Gazowniczy, w kontekście budowy przyłączy gazowych. I rzecz najważniejsza to jest ten nasz trapez, na roboczo przyjmijmy nazwę osiedle trapezowe, tam mamy 100 działek, bardzo ładnych, o powierzchni od 800 do 1.000 m2 i te działki można uruchomić wtedy i tylko wtedy, ich sprzedaż, nie jest ona bez znaczenia do realizacji naszych zadań inwestycyjnych, wtedy kiedy będziemy mogli je uzbroić, a będziemy mogli je uzbroić wtedy i tylko wtedy, kiedy z sanitarką przejdziemy przez „Metalowiec”, bo innej możliwości po prostu nie ma. Państwo potraficie policzyć 100 działek, no mniej więcej średnia w granicach 1.000 m2 z ceną około 80 zł do 100 zł za metr, jaki to jest przychód. Oczywiście potem trzeba tam zbudować drogi, oświetlenie i wiele innych zadań, ale jest możliwość żeby w tej kadencji, nie wiem czy w przyszłym roku, a w następnym na pewno, wesprzeć dochody miasta zbywaniem tych działek. To będzie fantastyczne osiedle, będę chciał plan Państwu zaprezentować przy najbliższej okazji.

I wracam do bilansu, bo Państwo zapytacie dzisiaj, te inwestycje są planowane, jakie pozyskamy środki, czy nas stać w ogóle na tak duże inwestycje. Otóż, ja najpierw wymienię jakie to są inwestycje, a potem powiem jak wygląda bilans, natomiast prosiłbym bardzo żebyście Państwo zechcieli zrozumieć, że jest to bilans szacunkowy, on może być obarczony pewnym błędem, nie grubym rzędu 10 mln zł, ale pewnym błędem. I tutaj mamy tak: poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta, to jest wartość zadania 45 mln zł, potężne zadanie porządkujące całość, zresztą będziemy o tym za chwilę mówić; utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi plus zakup autobusów, i tak dalej, 34 mln zł; wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 – 50 mln zł; poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w Chojnicach wraz z termomodernizacją i modernizacją Chojnickiego Centrum Kultury – 8 mln zł; Szkoła Podstawowa nr 3, chodzi o modernizację i wyodrębnienie placówki przedszkolnej – 5 mln zł; stadion „Kolejarz” – pół miliona zł; restauracja obiektu dziedzictwa kulturowego, czyli te mury o których mówiłem – 3 mln zł; Leśmiana, Prusa, Żeromskiego, ta nasza duża schetynówka – 6 mln zł; droga nr 22 do granicy miasta, czyli do strefy ekonomicznej Topole i w drugą stronę do wiaduktu przy oddziale celnym – 6 mln zł. Mamy w projekcie Czereśniową, szacujemy na 5 mln zł, ścieżka rowerowa Morozowa – 2 mln zł, i Gimnazjum nr 1, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, czyli dwie windy – 1 mln zł, w Szkole nr 3 są windy wpisane. Razem, proszę Państwa, to jest niebagatelna kwota 166 mln zł. Ale jeżeli proporcje w dofinansowaniu, bo one są różne, na przykład korytarz transportowy południowy jest 85 %, wody deszczowe powiedzmy 70 %, termomodernizacja 50 %, ja celowo tych kwot nie podaję, ale podam kwotę jaką byśmy potrzebowali z dochodów własnych w budżecie na sfinansowanie inwestycji o wymiarze 166 mln zł, otóż potrzebujemy na 5 lat, lata 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, tak jak budżet unijny, 45 mln zł, to daje, uwaga, 9 mln zł na rok. Uważam, że stać miasto Chojnice na wygenerowanie 9 mln zł o czym świadczy ten rok, gdzie przecież realizujemy zadanie inwestycyjne w podobnej kwocie, ale nie pozyskujemy środków zewnętrznych. W tematach unijnych będzie tak, że 9 wyłożymy, a za 27 zrobimy, i te 9 mln zł w układzie jednego roku, przy zdolności kredytowej miasta Chojnice na te lata około 30 mln zł i przy możliwości również sprzedaży majątku, który posiadamy, majątku czyli to osiedle trapezowe, „Metalowiec” i inne, to to nie jest wielka kwota. Były kadencje kiedy z budżetu miasta inwestowaliśmy 70 i 80 mln zł, korzystając oczywiście też z kredytu i on w tej chwili stopniał. Tak, że prosiłbym żebyście Państwo, patrząc na te inwestycje, wiedzieli że mamy możliwości finansowe do sięgnięcia po ich realizację. 9 mln zł to jest szacunek wstępny, może będzie 11. Natomiast jeszcze ważna rzecz i tu robię pewne zastrzeżenie, 9 to jest średnia, będą lata gdzie trzeba będzie mieć 20 mln zł, a będą lata gdzie trzeba będzie mieć 6 mln zł, to będzie uzależnione od tego jak Urząd Marszałkowski będzie rozpisywał konkursy. Ale sądzę, że to jest dobra informacja, te wyceny, szacunki, realizowali moi urzędnicy i projektanci, którzy dzisiaj też będą tutaj przed Państwem występować. Jest to optymistyczna, moim zdaniem, wiadomość, która powinna sprowokować nas do konkretnego działania, do tego żebyśmy ambitnie realizowali te cele, które założyliśmy w strategii rozwoju Chojnic, ale również w projektowaniu, które dzisiaj będę Państwu przedstawiał. Dziękuję za uwagę.
Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo.

Ad. 6

Przewodniczący Mirosław Janowski – informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na
X sesji mają Państwo w biuletynie.

Ad. 7

Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę przewodniczących komisji o złożenie sprawozdań. Proszę bardzo Komisja Rewizyjna, Pan Edward Gabryś.


 • Radny Edward Gabryś – Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami spotkała się raz, to jest 28 września. Tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie materiału sesyjnego, drugie – ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnice i trzecie – rozpatrywanie spraw bieżących. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Skarbnik Miasta. Jeżeli chodzi o punkt pierwszy, materiał sesyjny Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości, gdyż na poszczególnych komisjach merytorycznych jest on szczegółowo omawiany, tak że tutaj materiał przyjęliśmy do wiadomości. Jeżeli chodzi o ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, był on szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik. Była też na ten temat dyskusja i w czasie tej dyskusji wypracowano wniosek następującej treści: Komisja Rewizyjna wnioskuje o zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 poprzez ujęcie w miesiącu październiku kontroli Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie kosztów generowanych na obiektach sportowych. I następny wniosek z Komisji: Komisja jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację Burmistrza Miasta z realizacji budżetu miasta Chojnice za I półrocze. Cały wniosek, cały budżet przyjęto jednogłośnie. Tak jak wspomniałem Pani Skarbnik szczegółowo wyjaśniła poszczególne punkty, tak że nie było uwag. Dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Komisja Komunalna, Pana Antoni Szlanga, proszę.


 • Radny Antoni Szlanga – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odbyła posiedzenie w dniu 28 września. W pierwszym punkcie przyjęła do wiadomości materiał sesyjny. W drugim punkcie, w sprawach różnych, zostało zgłoszone szereg spraw, w związku z tym sformułowano trzy wnioski, właściwie dwa wnioski, jeden wniosek jest pokłosiem poprzedniej naszej decyzji. Otóż tak, Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta, aby Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonał pilnego przeglądu stanu drzew znajdujących się przy ścieżkach rowerowych i dokonał ewentualnych cięć, które umożliwiłyby swobodne poruszanie się po tych ścieżkach. Pojawiły się głosy i to nie tylko na Komisji, ale również szerzej, że niektóre gałęzie przy ścieżkach rowerowych skutecznie uniemożliwiają swobodne poruszanie się rowerzystom. I drugi wniosek, który Komisja sformułowała, wnioskuje do Burmistrza Miasta, aby Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przystąpił do opracowania koncepcji zagospodarowania i ożywienia lasku miejskiego jako terenu rekreacyjnego. Otóż wynikło to z tego, że właściwie jest tam trochę dzika w tej chwili gospodarka, jeżeli chodzi o lasek miejski. Lasek miejski, jako teren rekreacyjny, bardziej wykorzystywany jest w tej chwili jako las, posiadając własny operat pozyskiwania drewna i odnowy tego drzewostanu, natomiast nie ma spójnej koncepcji zagospodarowania. Dlatego też uważamy, jako Komisja, i wniosek ten został przyjęty jednogłośnie, żeby taką koncepcję zagospodarowania i ożywienia opracować. I trzecia sprawa, o której chcę wspomnieć, na poprzednim posiedzeniu Komisji pojawił się wniosek, aby dokonać przeglądu placów zabaw i pokłosiem tego jest powołanie zespołu kontrolnego spośród składu Komisji Gospodarki Komunalnej. I taki zespół został powołany w następującym składzie: radna Renata Dąbrowska, radna Joanna Warczak, radny Kazimierz Jaruszewski, radny Stanisław Kowalik, radny Kazimierz Drewek. Spośród tego składu została wybrana jako przewodnicząca tego zespołu kontrolnego Pani Renata Dąbrowska i jeszcze w październiku zespół przystąpi do działania. Dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Komisja Ochrony Środowiska, Pan Stanisław Kowalik, proszę.
Radny Stanisław Kowalik – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo. Komisja Ochrony Środowiska spotykała się dwukrotnie, pierwszy raz 25 września na wyjazdowym posiedzeniu w Schronisku dla Zwierząt „Przytulisko”. Oprócz członków Komisji, spoza Komisji, brało udział w tym posiedzeniu siedmiu radnych, jak również Pan Jarosław Frączek – prezes Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt, jak również Pani Barbara Homa-Bońkowska – kierownik Schroniska dla Zwierząt, oraz Pan Radosław Osiński z portalu internetowego chojnice.com. Tematyką posiedzenia była informacja na temat rozbudowy Schroniska dla Zwierząt. Proszę Państwa, na terenie Schroniska przyjął nas prezes Chojnickiego Stowarzyszenia Pan Frączek, który przedstawił koncepcję rozbudowy Schroniska, a także zapoznał wszystkich uczestników posiedzenia z realizacją wykonanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat inwestycji. Podkreślił, że wszelkie prace remontowo-inwestycyjne wykonywane zostały z własnych środków, jak również ze środków sponsorów. Roboty zostały wykonane własnymi siłami. Radnych poinformowano o stanie liczebnym zwierząt w Schronisku. Obecnie przebywa tam około 100 psów i 40 kotów. Uczestnicy posiedzenia zwrócili uwagę na właściwy stan boksów dla zwierząt, które utrzymane są w porządku i czystości. Prezes, określając możliwości finansowe Schroniska, poinformował iż przy rosnących kosztach funkcjonowania, nie jest w stanie z otrzymywanych każdego roku 320 tys. zł utrzymać Schroniska na właściwym poziomie. W związku z nowym kontraktem, o który ubiegać się będzie Stowarzyszenie na następne 3 lata, prezes zaapelował do radnych o uwzględnienie w budżecie na rok 2016 i lata następne kwoty 400 tys. zł dla Schroniska. Kwota ta zapewni realizację zadań statutowych i planowanych zadań inwestycyjnych. W związku z tym radni postanowili skierować do Burmistrza Miasta wniosek następującej treści: Komisja Ochrony Środowiska wnioskuje do Burmistrza Miasta o uwzględnienie w budżecie Miasta Chojnice na 2016 rok i lata następne kwoty 400 tys. zł na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt. Jednogłośnie Komisja przegłosowała ten wniosek. A także radni zwrócili również uwagę na fakt nadmiernego rozmnażania się kotów, głównie na osiedlach z zabudową wielomieszkaniową. W związku z tym Komisja również stwierdziła, że występuje konieczność sterylizacji bezdomnych kotów i podjęła stosowany wniosek. Otóż, Komisja Ochrony Środowiska wnioskuje do Burmistrza Miasta, aby Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeznaczał każdego roku kwotę 5 tys. zł na sterylizację bezdomnych kotów z terenu miasta Chojnice, samo zadnie byłoby realizowane przez pracowników Schroniska dla Zwierząt. I tutaj również jednogłośnie głosowano za tym wnioskiem. Na tym Komisja Ochrony Środowiska zakończyła to posiedzenie. Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 28 września, gdzie omówiono materiał sesyjny, jak również w drugim punkcie rozpatrywanie spraw bieżących. W pierwszym punkcie przyjęto cały materiał do wiadomości, natomiast w drugim punkcie zasygnalizowano kwestię stanu zadrzewień w parku, jak również w lasku miejskim, natomiast druga sprawa dotyczy dalszego ciągu inwestycji i modernizacji oczyszczalni ścieków. Wspólnie z Komisją Komunalną ustaliliśmy, iż w miesiącu listopadzie dwa wyjazdowe takie posiedzenia odbędziemy w lasku miejskim, jak również po raz kolejny w Wodociągach, w celu sprawdzenia i zapoznania się ze stanem, o którym wcześniej wspomniałem. Na tym zakończono posiedzenie Komisji. Ja chciałbym z tego miejsca również przypomnieć, wprawdzie wszyscy radni otrzymali zaproszenia, ale chciałbym przypomnieć, iż 16 października o godzinie 1000 nastąpi wyjazd z Placu Emsdetten do ZZO w Nowym Dworze i w imieniu Komisji Ochrony Środowiska zapraszam radnych, szefów samorządów osiedlowych, jak również media, w celu zapoznania się z procesem technologicznym tej firmy. Dziękuję bardzo za uwagę.
Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Sportu, Pani Maria Błoniarz-Górna, proszę.


 • Maria Błoniarz-Górna – Komisja Kultury i Sportu odbyła jedno posiedzenie 28 września. Posiedzenie było bardzo szerokie, ponieważ myśmy prędzej planowali to posiedzenie już tematyczne i doszły jeszcze materiały sesyjne, tak że było podsumowanie I i II tury konkursu grantowego, wizja działalności Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach, jako drugi punkt, trzeci – podsumowanie sezonu 2014-2015 Klubu „Boxing Team” oraz Klubu „Bokser”, no i doszły nam analiza i opiniowanie materiału sesyjnego. Podsumowując I i II turę konkursu grantowego stwierdziliśmy, nie robimy z tego żadnego wniosku, bo nie możemy w tej chwili, że pieniędzy po prostu na granty jest mało, potrzebne było 1,5 mln zł, a mieliśmy 320 tys. zł, więc tak to wygląda. Ale będziemy mogli dopiero rozmawiać na temat następnego roku jak dostaniemy program roczny współpracy z organizacjami pozarządowymi z przydzielonymi już kwotami i wtedy można dopiero prowadzić dyskusje. Członkowie Komisji czekają na ten program, na projekt tego programu i dopiero będziemy mogli rozmawiać. Jeżeli chodzi o wizję działalności Chojnickiego Domu Kultury, Pan dyrektor Radosław Krajewicz przedstawił nam wszystko co możliwe, nastąpiły zapytania ile to będzie kosztować, no nie miał tej, ale jest to przygotowanie jakby Komisji do następnej sesji, bo Komisja ma wszystkie wytyczne, wie co, gdzie, jak i teraz jeszcze jest ciekawa za ile, po prostu musi być jakiś plan gospodarczy, bo bez tego i kultura działać nie może.

Przy podsumowaniu sezonu 2014-2015 klubów bokserskich nie przyszedł nikt z Klubu Boxing Team, ale z Klubu Bokser przyszedł Pan Andrzej Plata, przedstawił jakie mieli osiągniecia, co robili, jakie wyniki, wszystko jest załączone do protokółu, jeżeli Państwo jesteście ciekawi protokół jest olbrzymi, można przeczytać wszystkie dokumenty, które są dołączone, i Pan Andrzej Plata powiedział, że na szkolenie dzieci i młodzieży tak 25 tys. zł by starczyło. Nie mamy odniesienia do drugiego klubu bokserskiego, wobec tego nie wiemy, ale tu kolega Szank mówił, że też 25 tys. zł by wystarczyło na te kluby. Następnie Komisja przyjęła do wiadomości materiały sesyjne i na tym posiedzenie Komisji bez konkretnych wniosków zakończono ze względu na to, że czekamy na program i wyliczenia. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Rynku Pracy, Pan Andrzej Gąsiorowski.


 • Radny Andrzej Gąsiorowski – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Komisja Budżetu i Runku Pracy obradowała 29 września. Głównym tematem posiedzenia była zmiana uchwały do budżetu na rok 2015. Po wyjaśnieniach, które przedstawiła na Pani Skarbnik, Komisja przyjęła generalnie projekt uchwały do procedowania na dzisiejszej sesji. Został podjęty jeden wniosek, który przedstawię w odpowiednim punkcie naszych obrad. Dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, Pan Bogdan Kuffel.


 • Radny Bogdan Kuffel – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Panie Burmistrzu. Szanowni Goście. Komisja Edukacji odbyła swoje posiedzenie 28 września z następującym porządkiem obrad: analiza i opiniowanie materiału sesyjnego, rozpatrywanie spraw bieżących. Jeżeli chodzi o materiał sesyjny nie było oczywiście elementów związanych z edukacją, więc przyjęliśmy do wiadomości, natomiast w sprawach bieżących pojawiło się kilka spraw. Pierwsza sprawę zgłosił Pan radny Marek Szank o nauczanie wychowania fizycznego w klasach I-III, a więc chodziło jaki byłby koszt takiej operacji, argumentując swoje stanowisko sprawą, że w momencie kiedy przejmują te dzieci w klasie IV, no to w sensie ich kondycji fizycznej, według niego jako fachowca czyli wuefisty, jest wiele do życzenia. Obecna Pani Szczęsna powiedziała, że taką symulację finansową przeprowadzi Wydział i zostanie to Panu radnemu na następnej komisji przedstawione.

Kolejna oczywiście sprawa, to pojawiła się kwestia tej ogólnopolskiej wrzawy z nowym pomysłem, który przyszedł z góry, bez konsultacji oddolnych, odnośnie żywienia młodych ludzi. Jak Państwo wiedzą panika porobiła się w sklepikach, zrobiło się podziemie konsumpcyjne wśród młodzieży, brak przepisów wykonawczych, a więc pytanie, też chodziło o to, żeby Wydział zorientował się jak na to zareagowały stołówki, tym bardziej że przepisów wykonawczych brakuje, no i pytanie, podobno już, nie wiem jak u nas, na razie powiedziała Pani Szczęsna, że niektóre sklepiki zostały zlikwidowane, natomiast pytanie czy po tych nowościach jakie nam funduje oczywiście ustawodawca, jak będzie potem z konsumpcją przez dzieci, a więc pytanie retoryczne – dla kogo są stołówki, czy dla przepisów, czy dla dzieci, które w tych stołówkach konsumują posiłki.

Radny Edward Gabryś, Pan Przewodniczący, zgłosił sprawę zrobienia parkingu przy Zespole Szkół nr 7, argumentując że tam w momencie odbioru dzieciaków robi się nawet niebezpiecznie, a więc to jest ten kawałek terenu na szerokości Orlika, gdzie nie ma parkingu, sugerując żeby ten parking ewentualnie został zrobiony. Z podobną sprawą wystąpiliśmy my, jako nasz samorząd, odnośnie Szkoły Podstawowej nr 3, chodziło o ulicę Sędzickiego, gdzie też jest oczywiście problem przy odbiorze dzieci, spiętrzenia tych godzin, chodziło o ten bok przy tej ulicy, który jest terenem naszym, aby więc to przeznaczyć na ewentualne parkowanie.Jeszcze wypłynęła kwestia z wind przy Szkole nr 3, ale to Pan Burmistrz dzisiaj przedstawi, że to będzie realizowane w tych naszych oczywiście ogólnych planach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Komisja Społeczna Pani Renata Dąbrowska, proszę bardzo.

  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna