10 Lokaty zakładów ubezpieczeńPobieranie 276 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar276 Kb.
 1. DZIAŁANIA ORGANU NADZORU PODEJMOWANE W STOSUNKU DO ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

VII.1 Kontrole zakładów ubezpieczeń


Organ nadzoru ubezpieczeniowego może na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz. 62 z pózn. zm.) o działalności ubezpieczeniowej oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń (Dz. U. z 1996 r. nr 74, poz. 353) przeprowadzać kontrolę działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.

W roku 2001 prowadzone były czynności kontrolne w związku z 15 kontrolami działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. Rozpoczynane w roku 2001 kontrole wynikały w większości z planu kontroli, ponadto przeprowadzono dwie kontrole doraźne. Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje o tych postępowaniach.Tabela 1. Kontrole działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń realizowane w 2001 r.

Lp.

Zakład ubezpieczeń

Termin polecenia kontroli

Elementy zakresu kontroli

1.

TUW SKOK

12.01.2001 - 13.04.2001

organizacja działalności, system kontroli wewnętrznej, warunki oferowanych ubezpieczeń, reasekuracja, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, polityka lokacyjna, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami, członkami władz, podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi

2.

STUnŻ Ergo Hestia S.A.

15.01.2001 - 20.04.2001

organizacja działalności, system kontroli wewnętrznej, warunki oferowanych ubezpieczeń, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, reasekuracja, polityka lokacyjna, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, gospodarowanie środkami finansowymi, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz, ustalanie marginesu wypłacalności

3.

Gerling Polska TU S.A.

12.01.2001 - 20.04.2001

organizacja działalności, warunki i akwizycja ubezpieczeń, likwidacja szkód, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, reasekuracja, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, należności od ubezpieczających, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz

4.

Gerling Polska TUnŻ S.A.

12.01.2001 - 20.04.2001

organizacja działalności, system kontroli wewnętrznej, warunki i akwizycja ubezpieczeń, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, reasekuracja, zarządzanie aktywami, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, gospodarowanie środkami finansowymi, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz, ustalanie marginesu wypłacalności

5.

Daewoo TU S.A.

26.02.2001 - 30.11.2001

organizacja działalności, likwidacja szkód, reasekuracja, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, działalność lokacyjna, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami, członkami władz oraz podmiotami powiązanymi

6.

FinLife TUnŻ S.A.

14.05.2001 - 24.08.2001

organizacja działalności, system kontroli wewnętrznej, akwizycja i warunki oferowanych ubezpieczeń, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, reasekuracja, zarządzanie aktywami, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, gospodarowanie środkami finansowymi, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz, ustalanie marginesu wypłacalności

7.

BTUiR Heros S.A.

14.05.2001 - 24.08.2001

organizacja działalności, likwidacja szkód, reasekuracja, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, gospodarowanie środkami finansowymi, ubezpieczenia komunikacyjne, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz, wykonanie zaleceń organu nadzoru

8.

PZU Życie S.A

25.04.2001 - 30.04.2001

księga akcyjna zakładu ubezpieczeń

9.

TU Compensa Życie S.A.

27.04.2001 - 20.07.2001

organizacja działalności, system kontroli wewnętrznej, akwizycja i warunki oferowanych ubezpieczeń, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, reasekuracja, zarządzanie aktywami, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, gospodarowanie środkami finansowymi, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz, ustalanie marginesu wypłacalności

10.

Universum - Życie TU S.A

11.09.2001 - 07.12.2001

organizacja działalności, system kontroli wewnętrznej, warunki oferowanych ubezpieczeń, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, reasekuracja, zarządzanie aktywami, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, gospodarowanie środkami finansowymi, należności od ubezpieczających, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz, ustalanie marginesu wypłacalności

11.

TU Europa S.A.

11.09.2001 - 16.11.2001

organizacja działalności, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, gospodarowanie środkami finansowymi, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz, wykonanie zaleceń organu nadzoru

12.

AIG Polska TU S.A.

11.09.2001 - 14.12.2001

organizacja działalności, likwidacja szkód, reasekuracja, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, gospodarowanie środkami finansowymi, ubezpieczenia komunikacyjne, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz, wykonanie zaleceń organu nadzoru

13.

KU Filar S.A.

05.11.2001

organizacja działalności, system kontroli wewnętrznej, ubezpieczenia komunikacyjne, reasekuracja, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, gospodarowanie środkami finansowymi, lokaty i polityka lokacyjna, wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami, członkami władz, podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi

14.

Zurich TU S.A.

19.12.2001 - 01.03.2002

organizacja działalności, likwidacja szkód, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, reasekuracja, aktywa, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, gospodarowanie środkami finansowymi, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz

15.

Zurich TUnŻ S.A.

19.12.2001 - 01.03.2002

organizacja działalności, system kontroli wewnętrznej, akwizycja i warunki oferowanych ubezpieczeń, likwidacja szkód, zasady rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, reasekuracja, aktywa, rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe, gospodarowanie środkami finansowymi, umowy i przepływy finansowe z akcjonariuszami oraz członkami władz, ustalanie marginesu wypłacalności

Najpoważniejsze nieprawidłowości w działalności zakładów ubezpieczeń, stwierdzone w prowadzonych w roku 2001 postępowaniach kontrolnych to:

 • brak wewnętrznych procedur/regulaminów przewidzianych przepisami prawa/statutu,

  • niespójność wewnętrznych aktów prawnych,

  • naruszanie zapisów wewnętrznych procedur/aktów prawnych przez organy zakładów ubezpieczeń,

  • niewykonywanie obowiązków przypisanych przepisami prawa przez organy zakładów ubezpieczeń,

  • błędy/zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia niezgodne z kodeksem cywilnym i ustawą o działalności ubezpieczeniowej,

  • nieuzasadnione przedłużanie likwidacji szkód i opóźnianie wypłat odszkodowań/świadczeń,

  • powierzanie wypłat odszkodowań i świadczeń podmiotom zewnętrznym,

  • niejasne zasady rozliczeń w ramach grupy kapitałowej/niekorzystne dla zakładów ubezpieczeń zapisy w umowach z członkami władz i podmiotami z tej samej grupy kapitałowej,

  • wadliwe działanie kontroli wewnętrznej,

  • niewykonywanie wymogów nałożonych przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z pózn. zm.),

  • brak formalnego uregulowania stosowanych w zakładzie ubezpieczeń zasad i metod rachunkowości,

  • niespełnianie przez zakładowy plan kont wymogów ustawy o rachunkowości,

  • nieaktualizowanie zakładowego planu kont,

  • nieprawidłowe zasady/brak spisanych zasad wyceny aktywów i pasywów, a w szczególności lokat i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (również ich nieutworzenie),

 • nieprawidłowe sporządzanie dokumentów księgowych,

 • niesprawdzalność ksiąg rachunkowych,

 • błędy w sporządzeniu sprawozdania finansowego, braki i/lub błędy w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,

 • kompensowanie różnych co do rodzaju aktywów i pasywów,

 • nieprawidłowa ewidencja operacji gospodarczych, w szczególności dotyczących działalności lokacyjnej i reasekuracyjnej,

 • brak skutecznego systemu windykacji należności,

 • nieprawidłowa ewidencja składki przypisanej,

 • błędy merytoryczne w metodach wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

 • błędy w wyliczaniu rezerw,

 • błędy w wyliczaniu marginesu wypłacalności,

 • nieweryfikowanie poprawności i racjonalności przyjętych w metodach wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych założeń,

 • nieprawidłowe działanie systemów informatycznych,

  • niewykonanie zaleceń organu nadzoru.

W przypadku niektórych zakładów ubezpieczeń skutki stwierdzonych przez zespół kontrolny naruszeń przepisów prawa i nieprawidłowości prowadziły do wniosku, że sprawozdanie finansowe na dzień kontroli nie przedstawia rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności danego zakładu ubezpieczeń.

VII.2 Sankcje zastosowane przez organ nadzoru w stosunku do zakładów ubezpieczeń


Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń polega na prowadzeniu różnorodnych działań gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie tego rynku i jest realizowany w celu ochrony interesów osoby ubezpieczonej oraz dla zapobiegania sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należytego świadczenia. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (art. 83 ust. 3 i 4) uprawnia organ nadzoru ubezpieczeniowego do żądania od zakładów ubezpieczeń wyjaśnień i informacji dotyczących zakładu ubezpieczeń i jego gospodarki finansowej oraz do zarządzania przekazywania wymaganych danych, a także wydawania zaleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności zakładu ubezpieczeń do przepisów prawa. W razie niewykonywania tych zaleceń, a także w sytuacji prowadzenia działalności z naruszeniem prawa lub statutu, bądź odmowy udzielania wyjaśnień i informacji organ nadzoru stosując instrumenty ustawowe (art. 83 ust. 5) może:

 • nakładać na członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub prokurentów kary pieniężne do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary,

 • nakładać na zakład ubezpieczeń kary pieniężne do wysokości 0,5% zbioru składki brutto za rok poprzedni,

 • występować do właściwego organu zakładu ubezpieczeń z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub prokurenta,

 • występować z wnioskiem do właściwego organu zakładu ubezpieczeń o zawieszenie w czynnościach członków zarządu zakładu ubezpieczeń do czasu rozpatrzenia wniosku o ich odwołanie.

W roku 2001 organ nadzoru nałożył 3 kary pieniężne na zakłady ubezpieczeń na mocy decyzji wydanych w tym roku. Nie skorzystał jednak z uprawnień pozwalających na nakładanie takich kar na członków zarządu lub prokurentów.

Tabela 2. Kary pieniężne nałożone na zakłady ubezpieczeń w 2001 r.

L.p.

Strona

Podstawa nałożenia kary

Wysokość kary

Data wydania decyzji

1.

KU Filar S.A.

Naruszenie przepisów art. 83 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

5 000 zł

(0,003% przypisu składki za rok 2000)17.04.2001 r.

2

KU Filar S.A.

Naruszenie przepisów § 4 rozporządzenia w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń

15 000 zł

(0,009% przypisu składki za rok 2000)05.06.2001 r.

3.

STUnŻ Ergo Hestia S.A.

Naruszenie przepisów art. 63 ust.1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

50 000 zł

(0,07% przypisu składki za rok 2000)10.08.2001 r. decyzja w sprawie zastosowania sankcji

i 19.09.2001 r.

decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji wcześniejszej

VII.3 Decyzje wydane przez organ nadzoru w stosunku do zakładów ubezpieczeń


Realizując swoje zadania ustawowe w roku 2001 PUNU podjął różnorodne czynności nadzorcze w stosunku do tych zakładów ubezpieczeń, w przypadku których stwierdzono prowadzenie działalności z naruszeniem prawa.

W wyniku prowadzonych w 2001 r. postępowań administracyjnych opracowano i wydano:

a) 74 decyzje administracyjne w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń, w tym:


 • 30 decyzji w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń na życie,

 • 44 decyzje w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych,

b) 5 postanowień, w tym 3 w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń na życie, 1 w stosunku do krajowego zakładu ubezpieczeń pozostałych i majątkowych oraz 1 w stosunku do głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń (dział II), w sprawie opinii do wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i rozszerzenie zakresu działalności.

Decyzje administracyjne wydane zostały m.in. w następujących sprawach: 1. zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności zakładu ubezpieczeń do przepisów prawa,

 2. nałożenia kary pieniężnej na zakład ubezpieczeń lub członków zarządu zakładu ubezpieczeń,

 3. zatwierdzenia krótkoterminowego planu wypłacalności,

 4. nałożenia ograniczenia swobody dokonywania lokat,

 5. odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej na zakład ubezpieczeń,

 6. umorzenia postępowania w sprawie prowadzenia działalności z naruszeniem prawa,

 7. utrzymania w mocy wydanych decyzji.

Szczegółowy wykaz decyzji i postanowień wydanych przez organ nadzoru w roku 2001 zawiera poniższe zestawienie.

Tabela 3. Decyzje i postanowienia wydane przez organ nadzoru w stosunku do zakładów ubezpieczeń w 2001 r.

L.p.

Przedmiot decyzji lub postanowienia

Zakład ubezpieczeń działu I

Zakład ubezpieczeń działu II

Razem

1.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji pozwalającej na lokowanie środków funduszu ubezpieczeniowego w jednostki uczestnictwa określonych funduszy inwestycyjnych

STUnŻ Ergo Hestia S.A. (x5), FinLife TUnŻ S.A., PZU Życie S.A. (x7), Nationwide TUnŻ S.A., Skandia Życie S.A. (x4), TUnŻ Warta Vita S.A.

STU Ergo Hestia S.A., PZU S.A., TU Samopomoc S.A., TUiR Warta S.A. (x4)

26

2.

Zalecenia dla zakładu

Credit Suisse Life & Pensions TUnŻ S.A., TUnŻ ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. (x2), PZU Życie S.A. (x2), TUW Rejent Life

TU Allianz Polska S.A., Commercial Union Polska - TU Ogólnych S.A., TU Compensa S.A., TUW Concordia Wielkopolska, STU Ergo Hestia S.A., KUKE S.A., ZUiR Polonia S.A., PTR S.A., TUW SKOK (x3)

17

3.

Wyrażenie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych w związku z nałożonym ograniczeniem działalności lokacyjnej

-

ZUiR Polonia S.A.(x8)

8

4.

Umorzenie postępowania

-

TU Allianz Polska S.A., TUiR Cigna STU S.A., BTUiR Heros S.A., ZUiR Polonia S.A.

4

5.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i rozszerzenie zakresu działalności

TUnŻ Europa S.A., Fiat Ubezpieczenia Życiowe S.A., Signal Iduna Życie Polska S.A.

Cardif – Assurances Risques Divers G.O. w Polsce, Signal Iduna Polska TU S.A.

5

6.

Kara pieniężna

STUnŻ Ergo Hestia Życie S.A. (x2)

AIG Polska TU S.A., KU Filar S.A. (x2)

5

7.

Odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej

-

AIG Polska TU S.A., TU Europa S.A., Daewoo TU S.A., TUiR Partner S.A.

4

8.

Zatwierdzenie krótkoterminowego planu wypłacalności

ZUiR Polonia Życie S.A.

Daewoo TU S.A, TUW Florian, TUiR Polonia S.A.

4

9.

Odmowa zatwierdzenia krótkoterminowego planu wypłacalności

-

Daewoo TU S.A.

1

10

Odmowa wyrażenia zgody na zaliczenie do środków własnych różnicy między wartością bilansową a aktualną ceną sprzedaży określonych akcji

PZU Życie S.A

-

1

11.

Odmowa wyrażenia zgody na zaliczenie określonych aktywów do środków własnych oraz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określonych aktywów

-

Daewoo TU S.A.

1

12.

Zatwierdzenie umowy o przeniesieniu portfela ubezpieczeń

-

z TU PBK S.A. (obecnie MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) do STU Ergo Hestia S.A.

1

13.

Wyrażenie zgody na przedterminową spłatę pożyczek podporządkowanych udzielonych zakładowi przez akcjonariuszy

ZUiR Polonia Życie S.A

-

1

14.

Ustanowienie zarządu komisarycznego

-

Daewoo TU S.A.

1

Ogółem

79

VII.4 Skargi


W 2001 r. do Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń wpłynęło 1 011 skarg na działalność zakładów ubezpieczeń. Nastąpił więc wzrost liczby skarg o 31,81% w stosunku do 2000 r. Większość skarg dotyczyła działalności zakładów ubezpieczeń majątkowych (79,33%). Strukturę wniesionych skarg według zakładów ubezpieczeń przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3. Struktura liczby skarg według zakładów ubezpieczeń w 2001 r.

Lp.

Zakład ubezpieczeń

Liczba skarg

Struktura skarg (w %)

Dział I

1.

TU Compensa Życie S.A.

1

0,48

2.

Fiat Ubezpieczenia Życiowe S.A.

1

0,48

3.

Gerling Polska TUnŻ S.A.

1

0,48

4.

Prumerica TUnŻ S.A.

1

0,48

5.

Wüstenrot Życie TU S.A.

1

0,48

6.

Credit Suisse Life & Pensions TUnŻ S.A.

2

0,96

7.

STUnŻ Ergo Hestia S.A.

2

0,96

8.

FinLife TUnŻ S.A.

2

0,96

9.

Skandia Życie S.A.

2

0,96

10.

TUnŻ Royal PBK S.A.

3

1,43

11.

Sampo TUnŻ S.A.

3

1,43

12.

TUnŻ Warta Vita S.A.

3

1,43

13.

TU Allianz Życie Polska S.A.

7

3,35

14.

Zurich TUnŻ S.A.

8

3,83

15.

Commercial Union Polska - TUnŻ S.A.

28

13,40

16.

PAPTUnŻiR Amplico-Life S.A.

30

14,35

17.

TUnŻ Polisa-Życie S.A.

30

14,35

18.

PZU Życie S.A.

30

14,35

19.

TUnŻ ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.

54

25,84

Ogółem dział I

209

100,00

Dział II

1.

D.A.S. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej S.A.

1

0,12

2.

Fiat Ubezpieczenia Majątkowe S.A.

1

0,12

3.

IF TU S.A.

1

0,12

4.

KUKE S.A.

1

0,12

5.

TUW Concordia Wielkopolska

2

0,25

6.

TUW SKOK

2

0,25

7.

TU Winterthur S.A.

3

0,37

8.

TU Europa S.A.


5

0,62

9.

TUiR Gwarant S.A. w upadłości

5

0,62

10.

TUiR Partner S.A.

5

0,62

11.

TUW TUW

6

0,75

12.

AIG Polska TU S.A.

9

1,12

13.

Commercial Union Polska - TU Ogólnych S.A.

9

1,12

14.

BTUiR Heros S.A.

12

1,50

15.

TU Inter-Polska S.A.

12

1,50

16.

TUR Polisa S.A. w upadłości

13

1,62

17.

Generali TU S.A.


14

1,75

18.

TUwRiGŻ Agropolisa S.A.

16

2,00

19.

Gerling Polska TU S.A.

16

2,00

20.

Nordea Polska TU S.A.

16

2,00

21.

KU Filar S.A.

20

2,49

22.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

23

2,87

23.

TUiR Cigna Stu S.A.


31

3,87

24.

TU Samopomoc S.A.

31

3,87

25.

TU Compensa S.A.

32

3,99

26.

TU Allianz Polska S.A.

38

4,74

27.

Daewoo TU S.A.

53

6,61

28.

ZUiR Polonia S.A.

54

6,73

29.

STU Ergo Hestia S.A.

64

7,98

30.

TUiR Warta S.A.

81

10,10

31.

PZU S.A.

226

28,18

Ogółem dział II

802

100,00

Struktura liczby wniesionych skarg według zakładów ubezpieczeń przedstawiała się następująco:

Wykres 1. Struktura liczby skarg według zakładów ubezpieczeń w 2001 r. (w %)

RYNEK UBEZPIECZEŃ W ROKU 2001


Pobieranie 276 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna