1. Pojęcie ekonomii: Ekonomia


Środki polityki handlowej państwa w sferze obrotów z zagranicą(cła, narzędzia parataryfowe i pozataryfowe)Pobieranie 368.29 Kb.
Strona3/3
Data27.10.2017
Rozmiar368.29 Kb.
1   2   3

68. Środki polityki handlowej państwa w sferze obrotów z zagranicą(cła, narzędzia parataryfowe i pozataryfowe).


Oddziaływanie na obroty towarowe i kapitałowe przy pomocy kursu walutowego oraz wewnętrznej polityki kapitałowej i fiskalnej określamy jako politykę zagraniczną przy użyciu instrumentów pośrednich. Odrębną grupę narzędzi wpływających bardziej bezpośrednio na równowagę płatniczą są środki polityki handlowej tj. głównie: cła, narzędzia parataryfowe, instrumenty pozataryfowe. Cła jako podatki na towary importowe i eksportowe są najważniejsze , mają funkcje: fiskalną, równoważącą bilans płatniczy, ochronną wobec rynku krajowego. Narzędzia parataryfowe oddziałują na obroty z zagranicą (są to opłaty wyrównawcze) podnoszą ceny towarów importowanych do ceny krajowej i inne opłaty importowe specjalne, także subsydia eksportowe – dopłaty dla eksporterów (ceny krajowe > od cen zagranicznych - eksport niemożliwy).

Narzędzia pozataryfowe to środki reglamentujące obroty bez oddziaływania na cenę , a przez ograniczenia limitowe co do ilości towarów (kontyngenty) i dewizowe.


69. Pojęcie i mierniki inflacji: Inflacja- przedstawia sytuację, w której ceny nieustannie rosną. Nie oznacza to, że wszystkie ceny zmieniają się w takim stopniu, ani nawet, że w tym samym kierunku. Niektóre ceny mogą rosnąć bardzo gwałtownie inne mogą rosnąć bardzo mało, a niektóre nawet spadać. Z inflacją mamy do czynienia gdy przeciętne ceny rosną. Inflacja może być również określona jako sytuacja, w której wartość pieniądza maleje. Kiedy ceny rosną to siła nabywcza złotówki maleje; można zakupić coraz mniej dóbr i usług.

Inflacja zmienna jest w czasie. Za okres inflacji uważa się czas w którym ma miejsce ogólny wzrost poziomu cen, uwidoczniony w indeksie cen badanych towarów i usług, jako średniej dla producentów i konsumentów . Stwierdzenia dotyczące wzrostu bądź spadku inflacji, dokumentowane są zmianami indeksu cen, który jest zarazem miernikiem inflacji. Najpowszechniej jest używany indeks „CPI” traktowany jako wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych. Mierz on zmiany cen dóbr i usług nabywanych przez gospodarstwa domowe, a nie obejmuje cen dóbr kapitałowych. Odnosi się do zmian określonego koszyka dóbr w którym istotne grupy stanowią: żywność, odzież, energia. Poza wskaźnikiem cen towarów konsumpcyjnych stosuje się również dwa inne mierniki inflacji „wskaźnik cen zbytu” oraz „deflator produktu narodowego”. Ten pierwszy ma określać rzeczywiste ruchy cen zbytu produktów finalnych. Z kolei deflator produktu narodowego stosuje się w odniesieniu do zmian cen wszystkich składników produktu narodowego brutto, a więc zarówno wydatków konsumpcyjnych jak i inwestycyjnych,


70. Typy inflacji:

Inflacja to względnie trwały wzrost ogólnego poziomu cen, mierzona za pomocą średniej ważonej odnoszący się do określonej grupy dóbr lub ogółu gosp.

Podział ze wzgl. na sposób przejawiania się:

-otwarta- cenowa charakteryzuje się nieskrępowanym żadnymi ograniczeniami ruchem cen w górę do poziomu równoważącego strumienie popytu i podaży

-tłumiona- zasobowa Jej wzrost jest odgórnie hamowany co powoduje występowanie nadwyżkowego strumienia popytu

Ze wzgl. na tempo wzrostu cen:

-pełzająca jednocyfrowa do 10%

-krocząca dwucyfrowa może wymykać się spod kontroli

-galopująca trzycyfrowa 10%, 200%

-hiperinflacja to ogromne natężenie procesów inflacyjnych, uniemożliwia panowanie nad procesami gosp. ,niweczy rachunku ekonom., przekreśla racjonalność, anarchizuje stosunki produkcji

Ze wzgl. na ceny i zmiany koniunktury:

-stagflacja- inf. w war. stagnacji

-reflacja- inf. w war. recesji

-inflacja klasyczna

Ze wzgl. na czas, okres występowania

-chroniczna - sekularna polega na nieustannym występowaniu zjawisk inflacyjnych

-okresowa - czasowa ma miejsce wówczas gdy po fazie inflacji następuje faza stabilizacji

Ze wzgl. na możliwość kontrolowania i przebieg

-żywiołowa

-kontrolowana

Ze wzgl. na źródła

-krajowa

-zagraniczna

Najbardziej jednak znana to

-popytowa -kosztowa
71. Inflacja w świetle tzw. ilościowej teorii pieniądza oraz jej współczesnych interpretacji:

Teoria ilościowa pieniądza określa, iż wzrost ilości pieniądza w obiegu powoduje proporcjonalny wzrost poziomu cen, korygowany szybkością obiegu i wolumenem transakcji Przyczyn inflacji należy upatrywać z tzw. popytowej strony rynku oraz w sferze produkcji i sposobie jej zorganizowania (a więc i po stronie podażowej).W pierwszym wyróżnia się teorię monetarystyczną oraz teorię inflacji popytowej. W drugim wyróżnić można też dwa warianty podejścia kosztowo-strukturalne, tj. koncepcji tzw. inflacji płacowej oraz cen administrowanych. Teoria monetarna nawiązuje właściwie do znanej jeszcze z 18 wieku teorii ilościowej pieniądza. Teoria ta rozwinięta w ujęciu współczesnym stała się też jedna z podstawowych teorii inflacji. Uwspółcześnione równanie ilościowej teorii pieniądza, a w tzw. wersji transakcyjnej stało się podstawą do której nawiązują monetaryści, a można przedstawić następująco: M.*V=P.*T.M- ilość pieniądza w obiegu

V- szybkość cyrkulacji

P- przeciętny poziom cen

T- poziom wolumenu zawieranych transakcji pieniężnych.

Nawiązując do powyższego równania Friedmann formułuje szereg spostrzeżeń i twierdzeń odnoszących się do współczesnej gospodarki. Zauważa on, że szybkość obiegu pieniądza (lub wielkości popytu na pieniądz) to funkcje niewielu zmiennych ,przy czym w okresie długim szybkość obiegu pieniądza zmienia się b. Powoli. Monetaryści przyjmują, że podaż jest wielkością egzogeniczną (zewnętrzną) w stosunku do gospodarki, ponieważ znajduje się pod kontrolą państwa (bank centralny). Państwo kontrolując obie pieniądza może wywierać istotny wpływ na przebieg procesów gospodarczych. Współczesną gosp. Rynkową cechuje to, że rozwija się ona wg. względnie stałej stopy wzrostu i to w warunkach zbliżonych do pełnego stanu zatrudnienia oraz wykorzystania innych czynników produkcji. Tak więc

przeciętny poziom cen (P.)wzrasta wówczas, kiedy ilość pieniądza w obiegu (M.) rośnie szybciej niż produkcja (T), przy założeniu, że w krótkim okresie czasu v*t = const, V=1 i T=3% przyczyną inflacji jest błędna polityka pieniężna państwa prowadząca do zbyt dużej ilości pieniądza w obiegu. Jeżeli państwo zachowałoby właściwą kontrolę nad (M.), wówczas inflacja nie miałaby miejsca . Doceniając poglądy monetarystów w powyższej kwestii można by jednak zauważyć, że ich twierdzenie odnosi się bardziej do okresów długich niż krótkich. W krótkich analizowane wielkości ulegają większym niż określa to polityka monetarystyczna. W innym podejściu wyróżnia się tzw. popytowa teoria inflacji : inflacja ma miejsce , gdy łączny popyt w gospodarce przewyższa możliwości jego zaspokojenia (możliwości wytwórcze). W następstwie powstaje zjawisko luki inflacyjnej, jako zjawisko nadwyżki globalnego popytu nad globalną podażą. W war. gosp. rynkowej Zjawisko tego typu nie jest zbyt częste ,ale może występować. Istnienie luki mogłoby być zlikwidowane ,wzrost cen nie musiałby wystąpić, gdyby nadwyżkę popytu rekompensowałyby dobrowolne oszczędności, co jest mało prawdopodobne. Inflację mógłby zlikwidować wzrost cen o ile nie towarzyszyły by im jednoczesny wzrost płac, gdyż może to być znaczący problem w likwidowaniu inflacji jako źródła wzrostu cen.

Koncepcja kosztowo-strukturalna w odróżnieniu od popytowej przyczyn inflacji upatruje po stronie podaży oraz w istnieniu monopolistycznych struktur rynkowych i ich wpływ na proces tworzenia cen oraz zjawisk takich jak szybszy wzrost płac niż wydajności.


72. Inflacja a bezrobocie w świetle tzw. krzywej Philipsa: Philips dokonał analizy związków między zmianami płac, cen a zmianami bezrobocia w W.Brytanii na przestrzeni prawie stu lat i na tej podstawie przedstawił w formie krzywej relacje między wzrostem poszczególnych wielkości. Krzywa Philipsa przedstawia istotne relacje między inflacją a bezrobociem. Związki te przedstawił w sposób syntetyczny - stwierdza się tu swoistą substytucyjność między wzrostem inflacji a stopą bezrobocia. Krzywa ta jest oparta na określonych założeniach, jednak w latach 70-tych pod wpływem jednoczesnego wzrostu inflacji i bezrobocia pojawiło się wiele interpretacji , a w tym nowa interpretacja monetarystyczna. Związana jest ona z koncepcja Friedmanna - naturalnej stopy bezrobocia . Nowe interpretacje ujawniły konieczność nowego podejścia polityki makroekon. Do równoczesnych działań na rzecz ograniczenia bezrobocia i inflacji. Wskazały tez na potrzebę analizowania w gospodarce zmian odnoszących się do nominalnego wzrostu cen i plac , ale także wzrostu cen realnych oraz ograniczeń jakie dla polityki państwa wynikają z istnienia bezrobocia o charakterze naturalnym.
73. Przyczyny inflacji a wewnętrzna i zagraniczna polityka państwa: Inflacji nie sposób tłumaczyć i wyjaśnić za pośrednictwem jednej przyczyny , stanowi ona bowiem zespół objawów , będący następstwem współzależności wielu zjawisk ekonomiczno-społecznych, zachodzących we współczesnych gospodarkach.

1 Są to stosunki pieniężno- kredytowe : - niedostosowanie emisji pieniądza i kreacji kredytu do realnych procesów gospodarczych, - „miękkie” kredytowanie inwestycji rozwojowych, - nieprzestrzeganie dyscypliny finansowej przedsiębiorstw.

2 Leży w sferze niedostatków polityki alokacyjnej: - nieodpowiadającą realiom rynkowym politykę cen, - subiektywizm ocen rządowych w zakresie polityki dochodu, płac i świadczeń socjalnych, - uleganie nadmiernym roszczeniom związków zawodowych w zakresie rewindykacji płacowych, - nadmiernie statyczną politykę państwa.

3 Kolejna grupa przyczyn leży w niedostatkach działań makroekonomicznych na rzecz redukcji kosztów wytwarzania, w tym polityce płacowej. Wspólnym mianownikiem tych przyczyn jest ich charakter kosztowy wyrażający rzeczywisty wzrost nakładów.

4 Przyczyn inflacji doszukać się także można w polityce zagranicznej państwa .Zaliczyć do nich można niekorzystny układ wymiany z zagranicą, w szczególności towarowej określany malejącą relacją cen towarów eksportowanych do importowanych.

5 Wpływ inflacji światowej, który wyraża się przenoszeniem rosnących cen na rynku światowym na rynek krajowy.

1 Ąca


2 Ąca
Pobieranie 368.29 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna