1. Określenie przedmiotu zamówieniaPobieranie 0.7 Mb.
Strona1/11
Data24.02.2019
Rozmiar0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH

W ŻAGANIU UL. POMORSKA 7

ST- 00 - 00

WYMAGANIA OGÓLNE
1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych i Licealnych w Żaganiu1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia

1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

Realizowany projekt zakłada termomodernizacje budynków – ocieplenie stropodachów

wentylowanych, renowacje pokrycia z papy przez ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej lub pianki PU, wymianę oblachowania dachu, rynien i rur spadowych, wymianę okien na PCV sześciokomorowe z wkładką termiczną, zestawy trzy szybowe. Wymianę drzwi wejściowych na nowe z ciepłego aluminium, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem - grubości 12 cm, ocieplenie ścian podziemnych piwnic styropianem

1.2.2. Zakres robót objętych ST

Roboty rozbiórkowe, - ściany, elementy _żelbetowe, oblachowanie

Ściany – rozbiórki i uzupełnienia ścian, zmniejszenia lub zamurowania otworów okiennych i

drzwiowych, wykuwanie nowych otworów

Dach – docieplenie dachu wełną mineralną np. GRANROCK oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne

Stolarka budowlana – PVC, aluminiowa

Tynki – kat. III, gładzie gipsowe, malowanie,

Szczegółowe wymagania dotyczące termomodernizacji ujęto w ST1/06 – izolacje termiczne i

elewacja, oraz w opisie technicznym i rysunkach Projektu Budowlanego.

Zakres robót został w stosunku do Projektu Budowlanego ograniczony do robót

termomodernizacyjnych – ujętych w Przedmiarze stanowiącym podstawę wyceny robót

Specyfikacje techniczne ST – 00-00 Wymagania ogólne1.2.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

ST – 01/01 Roboty ziemne

ST – 01/02 Konstrukcja dachu

ST – 01/03 Montaż_ stolarki i ślusarki

ST – 01/04 Wykończenie ścian

ST – 01/05 Roboty i obróbki blacharskie

ST – 01/06 Izolacja termiczna i elewacja

ST – 01/07 Roboty remontowe w technologii np. Remmers

ST – 02/01 Instalacja ciepłej i zimnej wody oraz instalacja cyrkulacji

ST – 02/02 Instalacja CO

ST – 02/03 Instalacja odgromowa

ST- 02/04 Technologia kotłowni1.3. Definicje i skróty

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany

z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty

kontenerowe i inne1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.1.3.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place pod śmietniki.

1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.3.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych

niż budowa obiektu budowlanego

1.3.9. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji

obiektów metoda montażu także dziennik montażu.

1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.13. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym

polaczeniu stanowiącym integralna całość użytkowa.

1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.1.3.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich

zakończeniu.1.3.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie

wykonywania robót.1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.

1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób

Związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów

prowadzonych robót.1.3.20. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.1.3.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robót budowlanych.1.3.22. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.1.3.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca

autorem dokumentacji projektowej.1.3.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji

budowy lub robót budowlanych.

1.3.25. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem

i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.3.26. cześć obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą

do odebrania i przekazania do eksploatacji.1.3.27. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych.

1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z

dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)

1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i_ należycie

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona norma lub

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych

do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, _e zapewniono

zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczna (w wypadku wyrobów, dla

których nie ustalono PN).1.3.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona norma lub innym dokumentem

normatywnym.

1.3.31. Inżynier - oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania, jako Inspektor

Nadzoru w niniejszym Kontrakcie


1.3.32. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robót załączona do Kontraktu.
2. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano –

montażowych i specjalistycznych, umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. Integralną częścią Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacja umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków

wykonawcy i uważa sie, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych

pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacja umowy uwzględnia wyniki badan materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie.

Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dwa

egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili

odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na własny koszt.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji załączoną do Dokumentów Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa będącą w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada projekt

budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane".

Dokumentacje Projektowa Powykonawcza opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej o ile zmiany w trakcie wykonania Robót będą wymagały sporządzenia takiej Dokumentacji.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentacje powykonawcza całości

wykonanych robót, w tym również dokumentacje geodezyjna .

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. w/w dokumentacji.


2.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność

dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności

związane z budowa i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzien. i w nocy) tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej

zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktowa. W Cenę Kontraktowa włączony

winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i

montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów

energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W

Cenę Kontraktowa winny być włączone równie_ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy

i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia,

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń

i zezwoleń.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu

budowy.
2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami,

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały sa szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów.

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne

i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego

w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla

wszelkiego rodzaju Robot, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.2.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Pobieranie 0.7 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna