1. Kultura organizacjiPobieranie 68.5 Kb.
Data06.06.2018
Rozmiar68.5 Kb.

R12 – Kultura organizacji
1. Kultura organizacji- Ukształtowany przez tradycję i otoczenie, napisany kodeks wartości, wzorców zachowań organizacyjnych, symboli, postaw i orientacji uczestników organizacji.
2. Co określamy terminem artefakty, podaj przykłady ich występowania.

Artefakty kulturowe- widoczne przejawy kultury organizacyjnej, do których zaliczają się:

-artefakty fizyczne, tj. wytwory materialne danej kultury, technologie (np. kolorystyka pomieszczeń, ich urządzenie)

-artefakty behawioralne, tj. ceremonie i rytuały (np. ceremonia powitania gości, tradycja bożonarodzeniowego przyjęcia)

-artefakty językowe, tj. specyficzny język organizacji oraz jej mity i legendy (np. historia firmy, charakterystyczne dla firmy „słowa klucze”)


3. Jakie jest oddziaływanie kultury na organizację?

Scala, jednoczy, stabilizuje, zmniejsza niepewność, jest wspólnym widzeniem reagowania i zaspokajania potrzeb wszystkich pracowników, jest rdzeniem organizacji, którego biorą początek niemal wszystkie jej posunięcia strategiczne.


4. Scharakteryzuj podstawowe modele kształtowania się kultury w organizacji.

-model statyczny- gdy istn. w firmie k. jest trudna do naruszenia, a system doboru kadr dopasowuje ludzi do istniejącej kultury.

-model dynamiczny- gdy kulturę kształtują pracownicy i decydują o zaakceptowaniu jednych, a odrzuceniu innych wartości.
5. Jakie funkcje spełnia kultura organizacyjna we wnętrzu organizacji i jej otoczeniu?

Kultura organizacyjna wpływa na wyniki ekonomiczne organizacji. Kształtuje środowisko pracy i tworzy atmosferę panującą w org., co ma bezpośrednie przełożenie na jej wyniki finansowe. K. umożliwia lepszą integrację uczestników org.- definiuje granice grupy, oferuje wspólny język i aparat pojęciowy, wyznacza zasady władzy i kryteria statusu- określa, w jaki sposób można osiągnąć autorytet, oferuje wspólny system wartości. K. org. sprzyja zaspokajaniu potrzebbezpieczeństwa w firmie- zawiera kryteria nagradzania i karania- wyznacza podstawę oceny zachowań.

Główną funkcją k.org. jest ograniczenie niepewności. K. oferuje wspólną wizję świata, zwiększa w ten sposób przewidywalność zachowań org. Dzięki niej kontrola zewnętrzna może w znacznej mierze zostać zastąpiona przez samokontrolę.

K.org. wypracowuje tzw. Model Moster Company- wizerunek typowego pracownika, na podstawie którego jest przeprowadzany proces rekrutacji.


6. Wzorce kulturowe i na ich tle proces budowy wzorców kulturowych w polskich org.

-org. zorientowana na władzę- k. władzy. Kierownictwo wydaje szybkie decyzje i dąży do uzyskania absolutnej kontroli nad podwładnymi, najważniejszy jest wzrost obrotu i zysk organizacji.

-org. zorientowana na spełnianie roli- k. roli. Główne wartości to racjonalność i uporządkowanie, u pracowników ceni się stabilność i kompetencje, mało swobody międzyludzkich.

-org. zorientowana na zadanie- k. zadaniowa. Wykorzystanie struktury macierzowej, ludzie znajdują się w różnych punktach organizacji w zależności od zadań priorytetowych, nic nie może przeszkodzić w ich realizacji.

-org. zorientowana na personel- k. osobowa/ egzystencjalna. Główny priorytet to zaspokojenie potrzeb pracowników. Wyniki finansowe są na poziomie takim, by firma mogła przetrwać lub zapewnić odp. poziom życia pracownikom. Ceni się serdeczne stosunki ludzkie.

Kultura org. związana jest z tradycją i kulturą narodową. W Polsce można spotkać różne wzorce kulturowe (najczęściej jako pozostałość po okresie zaborów). Specyfiką kultury polskiej jest fantazja i polot.


7. Porównaj cechy kulturowe organizacji amerykańskich i japońskich.

Org. japońskie Org. amerykańskie

dożywotnie zatrudnienie zatrudnienie okresowe

powolne oceny i awanse szybkie oceny i awanse

nieokreślone ścieżki kariery określone ścieżki kariery

ukryte mechanizmy kontroli jawne mechanizmy kontroli

zbiorowe podejmowanie decyzji indywidualne podejmowanie decyzji

zbiorowa odpowiedzialność indywidualna odpowiedzialność

troska o całość troska o fragmenty

Japoński system zarządzania jest efektywny ze względu na zgodność z japońską kulturą. Cechy: rezygnacja z indywidualności, działanie w grupie, lojalność wobec niej i odpowiedzialność.


8. Zarządzanie międzykulturowe- ‘operacja na kulturze’, polegająca na podejmowaniu doraźnych działań w sferze społecznej org. oraz świadomym dążeniu do zmiany jej subkultury, tak aby mogła sobie lepiej radzić z wielokulturowością.
9. Scharakteryzuj modele zarządzania międzykulturowgo.

-Dominacja kulturowa- narzucanie innym kultury org. jednostki macierzystej. Inne wzorce i modele są ignorowane.

-Współistnienie kulturowe- poszukiwanie kompromisu: org. macierzystą a jej lokalnymi oddziałami, czy tez współpracownikami. W tym modelu może zaistnieć sytuacja „razem, ale osobno”, czyli minimalizacja kontaktów pomiędzy współprac.

-Współpraca kulturowa- przyjęto założenie, że poszczególne kultury mogą się wzajemnie przenikać i uzupełniać. W konsekwencji powstają nowe cenne wartości, a różnorodność kulturowa jest cennym narzędziem do rozwoju organizacji.


10. Zaproponuj sposób rozwiązania dylematu, przed którym stoją menedżerowie, a mianowicie zarządzanie monokulturowe i wielokulturowe.
Pobieranie 68.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna