1. Do hemodializy stosuje się cewniki jedno lub dwukanałowe wprowadzone do dużych naczyń żylnych. Zabezpieczenie cewników polega na


Fizjologiczny spadek masy ciała u noworodka spowodowany jestPobieranie 1.17 Mb.
Strona8/9
Data27.10.2017
Rozmiar1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

553. Fizjologiczny spadek masy ciała u noworodka spowodowany jest:

a)zaburzeniami laktacji,

b)niedojrzałością układu pokarmowego u noworodka,

c)odpowiedź a i b są prawidłowe,

d)żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

554. W etiopatogenezie martwiczego zapalenia jelit najważniejszą rolę odgrywają:

a)niedojrzałość jelit,

b)zakażenia,

c)zmiany niedokrwienne i niedotlenieniowe w obrębie jelit,

d)wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

555. Postępowanie profilaktyczne polegające na podaniu glikokortykosteroidów ciężarnej przed porodem zmniejsza ryzyko:

a)zaburzeń metabolicznych,

b)martwiczego zapalenia jelit,

c)zespołu zaburzeń oddychania,

d)krwawienia wewnątrzczaszkowego.

556. Metoda „kangura” to:

a)technika karmienia piersią,

b)stymulacja rozwojowa,

c)sposób trzymania dziecka,

d)ułożenie dziecka w inkubatorze.

557. Bezwiedne oddawanie niewielkich objętości moczu, bez uczucia parcia oraz bez zwiększenia częstości mikcji w ciągu dnia i nocy jest charakterystyczne dla:

a)naglącego nieotrzymania moczu,

b)wysiłkowego nieotrzymania moczu,

c)nietrzymania moczu z przepełnienia,

d)nieotrzymania moczu z przyczyn pozazwieraczowych.

558. Leczenie zachowawcze wszystkich postaci nieotrzymania moczu polega na:

a)leczeniu farmakologicznym,

b)kinezyterapii,

c)treningu pęcherza,

d)wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

559. Klimakterium jest to:

a)ostatnie krwawienie miesiączkowe, po którym przez 12 miesięcy nie występuje miesiączka,

b)okres kilku lat poprzedzających ostatnią miesiączkę w życiu kobiety,

c)okres przejściowy między okresem reprodukcji a starością, w którym następuje utrata cyklicznej funkcji jajnika, przede wszystkim w zakresie wydzielania estrogenów,

d)okres życia kobiety następujący po menopauzie.

560. Najczęstszymi przyczynami zapalenia pochwy są:

a)opryszczka,

b)rzęsistkowica, grzybica, waginoza bakteryjna,

c)promienica,

d)kłykciny kończyste.

561. Macica na wysokości pępka odpowiada:

a)20 tyg. ciąży,

b)24 tyg. ciąży,

c)18 tyg. ciąży,

d)2 tyg. ciąży.

562. Histerosalpingografia polega na:

a) podaniu środka cieniującego do jamy macicy, w celu diagnostyki niepłodności,

b) bezpośrednim wglądzie do jamy macicy i obserwacji ujść macicznych jajowodów,

c) uzyskaniu bezpośredniego wglądu w różne struktury i wykrycie np. endometriozy, wad rozwojowych oraz zmian zapalnych, a także pozwala na zastosowanie zabiegów terapeutycznych,

d) oznaczeniu chromatyny płciowej na podstawie analizy hodowli leukocytów krwi obwodowej.

563. Przeciwwskazaniem do stosowania doustnej tabletki antykoncepcyjnej nie jest:

a)rak sutka,

b ) cukrzyca,

c) choroba zakrzepowo-zatorowa,

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

564. Objawami niepokojącymi w przypadku stwierdzenia zmian w sutkach w ciąży nie jest:

a) krwisty wyciek z jednej brodawki,

b) obustronny przezroczysty wyciek z brodawki,

c) jednostronny ból o charakterze ogniskowym.

d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

565. Który z wymienionych typów brodawczaka ludzkiego jest obdarzony wysokim potencjałem onkogennym:

a)HPV 6


b)HPV11

c)HPV 16/18

d)HPV33

566. Najczęściej występującymi nowotworami u dziewcząt i młodych kobiet są:

a)raki,


b)torbiele,

c)gruczolakowłókniaki,

d)potworniaki.

567. Wczesne uruchomienie położnicy po porodzie jest wskazane ze względu na:

a)lepsze gojenie rany krocza,

b)prawidłowy przebieg laktacji,

c)zmniejszenie obrzęków kończyn,

d)profilaktykę choroby zakrzepowo-zatorowej.

568. Badaniem wewnętrznym dwuręcznym zestawionym oceniamy:

a)błonę śluzową kanału szyjki,

b)ścianę pochwy,

c)trzon macicy,

d)wielkość, ruchomość, konsystencję macicy oraz jajników.

569. Deceleracje późne:

a)to powolne zmniejszanie się częstości skurczów serca z następczym wolnym powrotem do wartości wyjściowych. Szczyt deceleracji występuje ok. 30-60 sekund później niż wywołujący je skurcz mięśnia macicy,

b)są lustrzanym odbiciem skurczów macicy, mają regularny kształt, przypominający literę U,

c)występują w kształcie litery V, ich istotę tłumaczy się wzrostem ciśnienia krwi w wyniku ucisku tętnicy pępowinowej,

d)to przejściowe przyśpieszenie czynności serca o ok. 15 uderzeń na minutę, trwające ponad 15 sekund.

570. Skala służąca do oceny dojrzałości szyjki macicy to:

a)Bishopa,

b)Nixona,

c)Salinga,

d)Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

571. Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami NIE obejmują:

A.) grupowej profilaktyki próchnicy zębów,

B.) testów przesiewowych,

C.) edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców,

D.) ponadobowiązkowych szczepień ochronnych.

572. Podstawą finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę szkolną jest:

A .) liczba uczniów, przygotowana w oparciu o tzw. Listy uczniów, potwierdzone podpisem dyrektora szkoły,

B .) bilans kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania,

C) . liczba wykonywanych testów przesiewowych, zgodnie z obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,

D ). typ szkoły, w której realizowane są świadczenia pielęgniarskie.

573. Powikłaniem w otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szklonym NIE jest:

A). koślawość kolan,

B.) płaskostopie,

C. )izolacja społeczna,

D.) niedociśnienie.

574. W działaniach na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów biorą udział:

A.) szkoła i ochrona zdrowia,

B.) uczeń, szkoła i rodzice,

C.) uczeń, szkoła, rodzice i pracownicy ochrony zdrowia,

D.) tylko pracownicy ochrony zdrowia.

575. Uczniów, którzy ze względów zdrowotnych wymagają dodatkowych ćwiczeń korekcyjnych kwalifikuje się do grupy wychowania fizycznego:

A.) As,


B.) B ,

C.) Bk,

D.) C .


576. Co wykrywa pielęgniarka szkolna za pomocą testu przesiewowego Cover-test?

A.) obecność zeza,

B.) zaburzenia widzenia barw,

C.) uszkodzenie słuchu,

D.) zaburzenia statyki ciała.

577. Za niskorosłe uznaje się dzieci, których wysokość ciała odpowiada wartości:

A. ) poniżej 3 centyla,

B.) pomiędzy 3-5 centylem,

C.) powyżej 5 centyla,

D.) żadna z powyższych.

578. W którym kanale siatki centylowej zawierać się będzie prawidłowy rozwój masy ciała dziecka?

A). 0-10 centyli,

B.) 10-90 centyli,

C.) 5-93 centyle,

D.) 3-30 centyli

579. Którego z wymienionych zawodów NIE polecisz uczennicy chorej na cukrzycę?

A. )tancerki, pielęgniarki,

B.) księgowej, bibliotekarki,

C.) krawcowej, sekretarki,

D.) nauczycielki, dietetyczki.

580. Świadczenia diagnostyczne w pielęgniarstwie środowiska nauczania i wychowania to:

A) . ocenianie stanu sanitarno-higienicznego i bezpieczeństwa w placówce nauczania i wychowania oraz warunków nauczania w szkole,

B) . wykonywanie testów przesiewowych, zgodnie z obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,

C ). współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów/wychowanków oraz eliminowanie czynników zagrażających ich zdrowiu,

D). wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

581. Jedną z cech nowoczesnego pielęgniarstwa rodzinnego jest:

A ). dominacja świadczeń wykonywanych na zlecenie lekarza POZ,

B) . wysokie znaczenie edukacji zdrowotnej i doradztwa oraz upodmiotowienie pacjenta,

C.) koncentracja na chorobie i człowieku chorym,

D.) orientacja na zaspokojenie potrzeb podopiecznych.

582.Opieka pielęgniarska w POZ oparta jest o:

A). rejonizację,

B). wolny wybór pielęgniarki,

C). pierwszą wizytę u pielęgniarki,

D). miejsce pracy.

583. Jedną z cech nowoczesnego pielęgniarstwa rodzinnego jest:

A) . dominacja świadczeń wykonywanych na zlecenie lekarza POZ,

B) . wysokie znaczenie edukacji zdrowotnej i doradztwa oraz upodmiotowienie pacjenta,

C). koncentracja na chorobie i człowieku chorym,

D). orientacja na zaspokojenie potrzeb podopiecznych.

584. Podstawę do rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego w Polsce stworzyła:

A) . sytuacja braku możliwości zabezpieczenia opieki stacjonarnej chorym zgodnie z potrzebami,

B) . ekonomizacja systemu ochrony zdrowia i reforma podstawowej opieki zdrowotnej,

C) . niedostateczna liczba miejsc dla chorych w domach pomocy społecznej,

D) . chęć całkowitego usamodzielnienia się pielęgniarek zatrudnionych w strukturach POZ.

585. Wykorzystywanie możliwości i potencjału ludzi zamieszkujących w społeczności lokalnej to metoda:

A). grupowa,

B). indywidualnego przypadku,

C). środowiskowa,

D). wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

586. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje:

A). organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej,

B). wojewoda,

C). starosta powiatu prowadzący dom pomocy społecznej,

D). prawidłowa odp. A i C.

587. Najsurowszą karą, jaką dysponuje Sąd Pielęgniarek i Położnych jest:

A)wysoka grzywna,

B)kara nagany,

C)zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres 1 do 5 lat,

D)pozbawienia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

588.Genogram to zapis graficzny rodziny, który informuje nas o:

A). chorobach występujących w danej rodzinie,

B.) więziach występujących w danej rodzinie,

C. )strukturze danej rodziny,

D.) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

589. Empatia w pracy pielęgniarki/położnej, określana jest jako:

A) . umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej moralnie,

B) . podporządkowanie się zaleceniom zwierzchnika,

C) . umiejętność wczuwania się w sytuację pacjenta,

D) . wypalenie zawodowe .590. Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:

A) . proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowia w sensie jego poprawy i utrzymania,

B). proces zmierzający do zapobiegania chorobom,

C). proces prowadzący do zapobiegania niepełnosprawności i kalectwa,

D) działania zmierzające doprowadzeni prozdrowotnego stylu życia.

591. Najmniejszy wpływ na zdrowie jednostki ma/mają:

A) . ochrona zdrowia,

B) . styl życia,

C) . środowisko fizyczne i społeczne,

D) . czynniki genetyczne.

592. Jedną z metod wykorzystywanych w edukacji zdrowotnej jest ,,burza mózgów", która:

A) . jest odmianą dyskusji, której cel stanowi znalezienie dużej liczby pomysłów na rozwiązanie jednego problemu,

B ). polega na wykorzystaniu przeszłych zdarzeń do kształtowania umiejętności i zdolności wytwarzania różnych wariantów rozwiązywania jednego problemu,

C) . polega na zbiorowym rozwiązywaniu sytuacji problemowej określonej w opisie sytuacji,

D). oparta jest na wymianie myśli między uczestnikami.

593. Edukacja zdrowotna jako forma wsparcia rodziny osoby z chorobą nowotworową powinna dotyczyć:

A). wiedzy o chorobie nowotworowej,

B) . specyfiki choroby, jej następstw, rodzaju bólu i metod jego zwalczania, sposobu życia z chorobą nowotworową,

C). zaburzeń ze strony innych układów,

D). profilaktyki zakażeń.

594. Tradycyjne podejście w edukacji zdrowotnej odnosi się do:

A) . świadomego stworzenia sposobności do uczenia się, które w konsekwencji ułatwiałoby dokonanie wcześniej określonej zmiany,

B) . prowadzenia cyklu szkoleń dla szerokich rzeszy słuchaczy,

C) . prowadzenia działań skierowanych jedynie na zachowanie jednostek,

D) . prowadzenia działań wychowawczych wśród dzieci i młodzieży.

595. Zachowania ANTYZDROWOTNE to zachowania:

A). wynikające z uwarunkowań klimatycznych,

B). kultywujące tradycje w zakresie zachowań zdrowotnych,

C) . mające na celu stosowanie diet oraz wysiłku fizycznego rekompensujących straty wynikające z charakteru wykonywanej pracy,

D) . podejmowane przez człowieka, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na pogorszenie jego stanu zdrowia.

596. Wyróżniamy trzy modele edukacji zdrowotnej. Który model jest najbliższy idei promocji zdrowia?

A). edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę,

B). edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka,

C). edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie,

D) . edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie i czynniki ryzyka.

597. Tradycyjne podejście w edukacji zdrowotnej odnosi się do:

A) . świadomego stworzenia sposobności do uczenia się, które w konsekwencji ułatwiałoby dokonanie wcześniej określonej zmiany,

B) . prowadzenia cyklu szkoleń dla szerokich rzeszy słuchaczy,

C) . prowadzenia działań skierowanych jedynie na zachowanie jednostek,

D) . prowadzenia działań wychowawczych wśród dzieci i młodzieży.

598. Po jakim okresie systematycznego podawania, działają leki przeciwdepresyjne:

a). po tygodniu

b). po 2-3 tygodniach

c). po około 6 tygodniach

d.) po około 2-3 godzinach od przyjęcia

599. Psychiczne konsekwencje choroby somatycznej to najczęściej:

a). lęk


b). zaburzenia adaptacyjne

c). objawy neurasteniczne

d). A, B i C prawidłowe

600. Do udziału w muzykoterapii grupowej NIE należy zachęcać pacjenta:

a). z zaburzeniami pamięci

b) głęboko depresyjnego

c). z zaburzeniami depresyjno- kompulsyjnymi

d.) autystycznego

601. W kontakcie z pacjentem, w przypadkach jego agresji, wskazane jest:

a). trzymanie długiego kontaktu wzrokowego

b). okazywanie pozawerbalnej niechęci

c). ukazywanie swoich negatywnych ocen jego zachowania

d). prowadzenie rozmowy na tematy neutralne

602. Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:

a). satysfakcja pacjenta

b). satysfakcja zawodowa

c). zasoby materialne

d). dowody dokumentacji

603. Celem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej jest m. in.:

a). zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego

b). obniżenie autyzmu, obniżenie lęku, niwelowanie symptomów psychotycznych

c). obniżenie lęku, wyrównanie nastroju, przywrócenie aktywności ruchowej

d). odpowiedź A i C

604. Do częstych „masek” depresji endogennej należą:

a). zaburzenia snu (bezsenność)

b). zespoły lękowe i bólowe

c). zaburzenia wegetatywne i psychosomatyczne

d). wszystkie prawidłowe

605. Które z poniższych zachowań pielęgniarki jest NIEWSKAZANE w opiece nad chorym z zespołem maniakalnym:

a). prowadzenie długich dyskusji z chorym

b). cierpliwe i długie dyskusje z chorym, nakłanianie pacjenta do zgody na proponowany zabieg/ czynność

c). odosabnianie pacjentów w znacznym stopniu pobudzonych, w czasie spożywania posiłków

d.) wszystkie wymienione

606. Jakie zachowanie pielęgniarki przyczynia się do zmniejszenia agresji słownej chorego psychicznie:

a). podniesiony ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, niekomentowanie zachowania pacjenta

b). spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania, okazywana niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta

c.) spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, niekomentowanie zachowania pacjenta

d.) niski ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania niechęci, komentowanie zachowania pacjenta

607. Cele pielęgnowania pacjenta chorego na schizofrenię wynikają z:

a). objawów psychopatologicznych schizofrenii,

b). historii choroby pacjenta

c.) rozpoznania pielęgniarskiego

d.) raportów pielęgniarskich

608. W zakresie życia społecznego, chorym psychiczne często towarzyszy:

a). wyizolowanie się od najbliższej rodziny

b). zachowania agresywne wobec rodziny

c). upośledzenie umiejętności oceny i rozwiązywania trudności w życiu społecznym

d.) wszystkie wymienione

609. Różne formy wpływania na środowisko społeczne w celu doprowadzenia do zmiany funkcjonowania jednostki określa się pojęciem:

a). socjoterapia

b). psychoterapia

c.) pomoc i wsparcie psychicznego

d.) psychorehabilitacja

610. Kolorystyka prac analizowana podczas zajęć z psychorysunku wskazuje nam na:

a). obecny nastrój pacjenta

b). diagnozę społeczną pacjenta

c). jego miejsce w społeczeństwie

d). jednostkę chorobową rozpoznają u pacjenta

611. Zapewnieniu kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami lękowymi sprzyjają następujące postawy pielęgniarki, z WYJĄTKIEM:

a). chęć zrozumienia chorego

b). wysłuchanie i uwzględnienie tego, czego pacjent chce

c). bagatelizowanie odczuć chorego

d). cierpliwość i opanowanie

612. Które z poniższych zachowań pielęgniarki jest terapeutyczne wobec chorego z urojeniami:

a). potwierdzanie urojeń, podtrzymywanie uwagi chorego na przeżyciach urojeniowych

b). niepotwierdzanie urojeń, zaprzeczanie im,

c). podtrzymywanie uwagi chorego na przeżyciach urojeniowych

d). nie potwierdzanie urojeń, nie zaprzeczanie im, kierowanie uwagi chorego na inne sprawy poprzez odpowiednio prowadzoną rozmowę, interesujące zajęcia

613. Która wskazówka powinna się znaleźć w planie psychoedukacji rodziców dziecka z tikami przejściowymi:

a.) gdy przez dłuższy czas nie wystąpią tiki, nagrodzić dziecko

b). eliminować napięcia w rodzinie, zapewnić uregulowany tryb życia

c). spokojnie rozmawiać z dzieckiem, szukając przyczyn objawów

d). A i B prawidłowa

614. Przeciwwskazaniem do treningu podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy może być:

a). utrzymywanie się ostrych objawów psychotycznych

b). wyjątkowo mała motywacja do treningu

c). trudności w wysławianiu się

d). odpowiedzi A i B są prawidłowe

615. Wyjaśnianie, to technika komunikowania polegająca na:

a.) eliminowaniu nieścisłości czy niejasności pojawiających się podczas rozmowy

b.) powtarzaniu za pacjentem istotnych elementów jego wypowiedzi

c.) poznawaniu mocnych stron chorego

d.) dodawaniu otuchy pacjentowi

616. Obserwacja efektywna jest:

a). oceniająca, ukierunkowana na cel, spontaniczna

b). nie oceniająca, ukierunkowana na cel, zaplanowana

c). nie oceniająca, ukierunkowana na cel, spontaniczna

d). oceniająca, ukierunkowana na cel, zaplanowana

617. Pacjentka została przyjęta do szpitala psychiatrycznego wbrew woli. Lekarz psychiatra przed przystąpieniem do badania pacjentki powinien:

a). zabezpieczyć w swoim gabinecie wszystko to, co co może wykorzystać pacjentka w celu targnięcia się na życie.

b). poprosić pielęgniarkę, która aktualnie ma dyżur, aby była obecna podczas badania pacjentki

c). uprzedzić pacjentkę o przyczynach prowadzenia badania

d). żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

618. Podczas kontaktu i opieki nad pacjentem z aktywnością samobójczą konieczna jest:

a). możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego

b). intensywna farmakoterapia

c). ocena „ryzyka samobójstwa”

d). psychoterapia rodzinna

619. Fundamentem teorii pielęgnowania wg H. Peplau jest:

a). koncepcja stresu

b). koncepcja procesów międzyludzkich

c). koncepcja deficytu samoopieki

d). teoria systemów

620. Przyjęcie w trybie nagłym osoby psychicznie chorej do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaga zatwierdzenia przez ordynatora w ciągu:

a). 12godzin od chwili przyjęcia

b). 24godzin od chwili przyjęcia

c). 36godzin od chwili przyjęcia

d). 48godzin od chwili przyjęcia

621. Świadczenia zdrowotne udzielane osobom psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo są:

a). bezpłatne dla ubezpieczonych

b). bezpłatne dla wszystkich wymienionych chorych

c). częściowo refundowane

d). bezpłatne dla otrzymujących rentę

622. Pierwszoplanowym problemem pacjenta z zaburzeniami odżywiania jest:

a). brak poczucia choroby i odrzucanie pomocy

b). lęk przed przytyciem

c). lęk przed hospitalizacją

d). odmowa przyjmowania posiłków

623. Niezbędnym warunkiem poprawy opieki pielęgniarskiej jest:

a.) posiadanie specjalizacji przez wszystkich członków zespołu pielęgniarskiego

b.) opracowanie i wdrożenie standardów postępowania

c). znajomość wszystkich teorii pielęgnowania

d). przyjęcie przez pielęgniarki dodatkowych funkcji terapeutycznych

624.Czy prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, kiedy pacjent w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajdujące się w jego otoczeniu:

a). prawo nie pozwala w takiej sytuacji stosować przymusu bezpośredniego

b). takie sytuacje nie są objęte prawe

c). tak, zastosowanie przymusu bezpośredniego jest wtedy zgodne z prawem

d). prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, gdy straty materialne są znaczne

625. W przypadku groźby przemocy, gdy pacjent grozi podpaleniem, należy:

a). dyskutować z pacjentem

b). zawsze poważnie traktować groźby

c). traktować groźby jako „manipulacyjne”

d). traktować groźby jako chęć zwrócenia na siebie uwagi

626.Doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby z użyciem siły fizycznej to:

a). przytrzymanie

b). zastosowanie kaftana bezpieczeństwa

c). izolacja chorego

d.) unieruchomienie przy pomocy pasów insulinowych

627. Pacjent unieruchomiony powinien być pod szczególnym nadzorem pielęgniarskim i jego stan psychofizyczny powinien być kontrolowany:

a.) nie rzadziej niż co 15 minut

b.) nie rzadziej niż co 1 godzinę

c.) nie rzadziej niż co 2 godziny

d.) w razie potrzeby

628. Obniżenie nastrój, utrata zainteresowań i zdolności radowania się oraz zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszonej aktywności należą do objawów depresji:

a.) podstawowych

b.) dodatkowych

c.) psychotycznych

d.) somatycznych

629. W majaczeniu alkoholowym zazwyczaj występują urojenia:

a). prześladowcze i „dziania się”

b). nihilistyczne i depresyjnego

c). poniżenia i ksobne

d). wielkościowe i wpływu

630. Fobia jest to:

a). silna, niepohamowana reakcja lękowa nie podlegająca kontroli, nie dająca się uzasadnić, często powstaje podczas nagłego zetknięcia się z obiektem

b). reakcja obronna na zetknięcie się z obiektywnie istniejącym źródłem zagrożenia

c). myśli i wyobrażenie sobie wbrew woli

d). zmiana w odbieraniu siebie i otoczeniaPobieranie 1.17 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna