1. Czym różnią się obligacje od akcji? Obligacje jest to forma kredytu, pożyczki, papier o charakterze dłużnym. AkcjePobieranie 199.86 Kb.
Data16.02.2018
Rozmiar199.86 Kb.

1.Czym różnią się obligacje od akcji?

Obligacje jest to forma kredytu, pożyczki, papier o charakterze dłużnym.

Akcje jest to do na podstawie pozyskania własności, papier o charakterze własnościowym.

Różnica między obligacją , akcja polega na tym, że posiadacz akcji jest posiadaczem kapitału spółki akcyjnej, czyli ma w niej udziały. Uprawnia go to do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki , na którym ma prawo głosu w ważnych sprawach dot. danego przedsiębiorstwa np. wybierania zarządu spółki. Jego zysk lub strata pieniędzy uwarunkowane są tylko notowaniami akcji spółki na giełdzie papierów wartościowych, czyli od rynkowej gry popytu i podaży. Inaczej jest z obligacjami, gdzie posiadacz zyskuje pieniądze z oprocentowania z tytułu udzielonej pożyczki. Obligacja może być przedmiotem obrotu giełdowego (wtedy ulega takim samym prawom jak akcja) lub pozagiełdowego.2. Omów funkcje finansów.

  • Funkcja alokacyjna-polega na dokonaniu rozdzielenia czynników produkcji.

  • Funkcja redystrybucyjna-polega na dokonywaniu wtórnego podziału dochodów, które powstały pod wpływem pierwotnego podziału brutto.

  • Funkcja stabilizacyjna-polega na oddziaływaniu na przebieg prac gospodarczych w kierunku zachowania stałego i zrównoważonego wzrostu przy optymalnej produkcji.

3. Przedstaw kategorie finansowe.

Bilans:

a) aktywa

-trwałe(dzielą się one na zaangażowane w działalność gospodarczą i traktowane jako inwestycje)

-obrotowe(dzielą się one na zaangażowane w działalność gospodarczą i traktowane jako inwestycje)

b)Pasywa

-kapitał własny(mają prawo do zysku wypracowanego przez przedsiębiorstwo)

-kapitał obcy(ma prawo do zysku w określonym czasie i do zysku w postaci odsetek)

c)przychód-kwota należna lub uzyskana w ramach prowadzonej działalności, wykonywanej pracy lub inwestycji.

d)koszt- wyrażona w pieniądzu wartość składników majątkowych, usług obcych, nakładów pracy zużytych w danym okresie w celu prowadzenia określonej działalności.

e)wydatek- każdy rozchód środków pieniężnych, w formie gotówkowej i bezgotówkowej, w związku z zapłatą za określone dobra, usługi, z regulowaniem różnych zobowiązań.


4. Funkcje systemu finansowego i jego podukłady.

Funkcje:


-monetarna(polega na tym, że system finansowy dostarcza podmiotom niefinansowym pieniędzy i umożliwia ich obieg)

-kapitałowo-redystrybucyjna(polega na tym, że możliwy jest przepływ pieniędzy)

-kontrolna(umożliwia kontrolę nad pieniądzem)

Podukłady:

-rynkowy system finansowy

-publiczny system finansowy

Omów ogniwa systemu rynkowego i publicznego.

Rynkowy:


-instrumenty finansowej(są to zobowiązania finansowe)

-rynki finansowe(rynki, w których dochodzi do transakcji instrumentami)

-instytucje finansowe(pośrednicy finansowi)

-zasady na jakich działają pozostałe ogniwa


Publiczny:

- Instytucje budżetowe

- Instrumenty fiskalne

-Publiczne instrumenty finansowe

- Instytucje fiskalne
6. Co to jest pieniądz?

Jest prawnie określonym i powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym. Pieniądz

oznacza wszystko, co jest powszechnie akceptowane jako zapłata za dobra i usługi oraz spłata długu.
7. Funkcje pieniądza.

- Pieniądz jest środkiem wymiany - za pomocą pieniądza, można dokonywać

wymiany towarów i usług przez czasowe i przestrzenne oraz ilościowe i jakościowe

rozdzielenie aktu wymiany na dwie niezależne części.

- Pieniądz jest jednostką rozrachunkową - służy w gospodarce jako miara wartości.

Za pomocą pieniądza wyrażana jest wartość towarów i usług, która jest ich ceną;

dzięki temu możliwe jest sumowanie wartości dóbr.

- Pieniądz jest środkiem tezauryzacji (przechowywania wartości) - jest środkiem,

który magazynuje siłę nabywczą. Funkcja tezauryzacji służy do zachowania siły

nabywczej od chwili otrzymania dochodu do chwili jego wydania.


8. Jak zbudowany jest system bankowy?

System bankowy jest zbudowany z dwóch szczebli, pierwszym z nich jest Bank Centralny, drugim natomiast są Banki Komercyjne.


9.Funkcje Banku Centralnego.

Bank emisyjny - bank centralny ma prawo emitowania znaków pieniężnych;

Bank banków - bank centralny staje się bankiem dla banków komercyjnych, które

mają w nim swoje rachunki i odprowadzają na nie rezerwy obowiązkowe,

jak również mogą zaciągać w banku centralnym kredyty.

Bank państwa - z pełnieniem funkcji banku państwa wiąże się wykonywanie

istotnych usług bankowych na rzecz rządu, który prowadzi określoną

politykę gospodarczą. NBP prowadzi obsługę bankową budżetu

państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji

państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek

budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze. Jako władza monetarna

kraju jest odpowiedzialny za stabilizację pieniądza.


10.Niezależność Banku Centralnego.

Niezależność:

-instytucjonalna(wiąże się ona ze strukturą władzy)

-funkcjonalna(możliwość podejmowania przez organy banku samodzielnych decyzji w odniesieniu do kształtowania władz państwowych)

-finansowa(zdolność banku centralnego do samodzielnego zaopatrywania się w środki niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań)
11.Organy NBP.

Prezes NBP- powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta, na kadencję 6-letnią;

- jest przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP,

-odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie NBP, reprezentuje NBP na

zewnątrz;

- Rada Polityki Pieniężnej- Skład: Prezes NBP i 9 członków wybieranych przez

Prezydenta, Sejm i Senat; Zadania: corocznie ustala założenia polityki pieniężnej oraz

podstawowe zasady jej realizacji, ustala wysokość stóp procentowych NBP, stopy

rezerwy obowiązkowej, zasady operacji otwartego rynku, zatwierdza plan finansowy

NBP i sprawozdanie; należy zawiesić uczestnictwo w partii, związkach zawodowych;

- Zarząd NBP-Skład: przewodniczący (Prezes NBP) i 6-8 członków powoływanych

przez Prezydenta na wniosek Prezesa NBP ;Zadania: kieruje bieżącą działalnością

NBP, realizuje uchwały Rady i podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w

ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP.


12. Kto jest odpowiedzialny za politykę pieniężną w Państwie?

Bank Centralny


13.Cel polityki pieniężnej.

Zapewnienie stabilności cen.


14.Inflacja, dlaczego jest zła?

Inflacja jest to ogólny wzrost poziomu cen.

Skutki wysokiej inflacji:

- nieoptymalne decyzje gospodarcze

- zanik rynków finansowych

- wzrost kosztów „zmiany menu”

- wzrost kosztów zdobywania informacji

- zniekształcenie struktury podatków.

-ludzie oszczędzający - kiedy trzymają pieniądze w kieszeni lub na rachunku

oszczędnościowym płatnym na żądanie,

-banki, które udzielają pożyczek na długie okresy i w momencie wypłaty udzielonych

pożyczek pieniądze przy inflacji mają dal banków mniejszą siłę nabywczą,

- ludzie pracujący, którzy w związku z inflacją otrzymują podwyżkę płac popadają w

wyższy podatek ,czyli w wyższą kategorię stawek podatkowych,

- emeryci, gdyż indeksacja emerytur, tak jak wzrost płac pracowników nie nadąża za

wzrostem cen.


15.Strategie polityki pieniężnej.

Strategia kontroli podaży pieniądza - polega na wykorzystaniu zależności między

pieniądzem a inflacją. Bank centralny stara się utrzymać takie tempo wzrostu

pieniądza, by inflacja pozostawała na pożądanym poziomie. U źródeł tej strategii leży

przekonanie, że inflacja jest zjawiskiem monetarnym, tzn. że poziom cen zależy

od ilości pieniądza w obiegu .

 Strategia kontroli kursu walutowego - polega na dążeniu do utrzymania stałego

kursu nominalnego waluty krajowej, względem jakiejś wybranej waluty zagranicznej

lub koszyka walut, wychodzi się bowiem z założenia, że stabilizując zewnętrzną

cenę pieniądza (kurs nominalny) można ustabilizować jego wewnętrzną siłę

nabywczą.

 Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego - polega na odrzuceniu wszelkich celów

pośrednich i skoncentrowaniu się na inflacji. Banki centralne, działające w ramach tej

strategii, analizują szerokie spektrum czynników mogących oddziaływać na inflację i

na bazie ich zmian podejmują decyzje co do stóp procentowych.

 Strategia mieszana (eklektyczna) – łączą w sobie elementy wcześniej

przedstawionych strategii.

b) Stategia obecnie realizowana przez NBP:

Od 1999 r. w realizacji polityki pieniężnej wykorzystuje się strategię bezpośredniego celu

inflacyjnego – bank centralny jest przede wszystkim odpowiedzialny za utrzymanie niskiej

inflacji. Zgodnie z opracowaną przez RPP Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku:

celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem

wahań +/- 1 punkt procentowy.

NBP nie ma bezpośredniego wpływu na inflację i stara się oddziaływać na nią pośrednio

wpływając na wysokość stóp % na rynku międzybankowym poprzez wykorzystanie operacji

otwartego rynku, depozytowo kredytowych i rezerwy obowiązkowej.


16.WIBOR, WIBID, POLONIA.

WIBOR- oprocentowanie po jakim banki są gotowe udzielić pożyczek innym bankom

WIBID- stopa procentowa po której banki są gotowe przyjąć środki w depozyt od innych banków

POLONIA- średnia ważona stawka, po jakiej zostały przeprowadzone operacje na rynku międzybankowym o terminie overnight.


17.Omów instrumenty polityki pieniężnej ich cel i istotę.

-operacje otwartego rynku(są to transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z bankami komercyjnymi polegające na tym, że banki komercyjne kupują papiery wartościowe od banku centralnego lub sprzedają bankowi centralnemu posiadane przez siebie papiery wartościowe)(cel-Poprzez odpowiednie dobranie ilości przeprowadzanych operacji otwartego rynku NBP dąży do tego, by stopa procentowa, po jakiej banki komercyjne pożyczają sobie pieniądze, była bliska wartości stopy referencyjnej)

-operacje depozytowo-kredytowe(banki komercyjne mają możliwość wypożyczania oraz lokowania środków w banku centralnym. Odbywa się to z inicjatywy banków komercyjnych, ale w ramach limitów i na warunkach ustalonych przez bank centralny)

-rezerwa obowiązkowa(część środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać na swój rachunek w banku centralnym lub utrzymywać w swojej kasie w formie zapasów gotówki. Odsetek ten jest wyznaczony poprzez stopę rezerwy obowiązkowej)


18.Stopa procentowa NBP.

Stopy procentowe wyznaczające oprocentowanie instrumentów

polityki pieniężnej to:

a) stopa referencyjna

b) stopa lombardowa

c) stopa depozytowa

d) stopa redyskonta weksli (3,75%)(zaciągnięty przez banki komercyjne u banku centralnego przez składanie mu weksli wykupionych od klientów)

e) stopa dyskonta weksli(4%)(jest przyjmowanie od banków przez NBP do dyskonta weksli własnych)

f) stopa rezerwy obowiązkowej(część środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych)

referencyjna- określa minimalną rentowność 28-dniowych bonów pieniężnych NBP

lombardowa- określa maksymalny koszt pozyskania pieniądza w banku centralnym

(określa górny poziom wahań stóp rynkowych o najkrótszych terminach zapadalności

zwłaszcza O/N)

depozytowa – określa minimalny poziom oprocentowania dla depozytów, które

przyjmuje NBP od banków

redyskonta weksli- określa cenę, po jakiej bank centralny udziela kredytów bankom

komercyjnym (kupuje weksle od banków komercyjnych

dyskonta weksli- określa oprocentowanie kredytu wekslowego oferowanego przez

NBP


rezerwy obowiązkowej- miernik kwoty rezerw obowiązkowych, jaką banki

komercyjne są zobowiązane wpłacić do banku centralnego w celu zabezpieczenia ich

wypłacalności (banków komercyjnych).

19.Mechanizm transmisji monetarnych.

Istnieje wiele kanałów, którymi impuls monetarny zadany przez RPP polegający na zmianie wysokości stóp procentowych, dociera ostatecznie do inflacji. Poszczególne kanały nie są od siebie niezaleŜne, lecz się nawzajem zazębiają, tworząc system skomplikowanych zaleŜności nazywany zwykle Mechanizmem Transmisji Monetarnej. Przeciśnięcie się impulsu monetarnego przez Mechanizm

Transmisji Monetarnej wymaga czasu potrzebnego do uruchomienia wszystkich zaleŜności. Czas ten nazywany jest opóźnieniem transmisji monetarnej.

20.Scharakteryzuj politykę pieniężną w strefie Euro.

Państwa członkowskie Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją zobowiązane są do przyjęcia euro w przyszłości po pełnieniu kryteriów konwergencji nominalnej i prawnej.

Głównym celem działania Euro systemu jest utrzymanie stabilności cen. Dodatkowo Traktat z Maastricht mówi, że bez uszczerbku dla stabilności cen, Euro system ma wspierać politykę gospodarczą Unii Europejskiej, w szczególności utrzymanie niskiego bezrobocia, zrównoważony wzrost gospodarczy oraz wysoki poziom konkurencyjności.
21.Istota publicznego systemu finansowego.

Tworzenie zasobów środków pieniężnych (funduszy publicznych) oraz ich przepływ tak, aby umożliwić władzom publicznym realizację zadań publicznych.


Kryteria konwergencji:

Państwa członkowskie Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją zobowiązane są do

przyjęcia euro w przyszłości po spełnieniu kryteriów konwergencji nominalnej i prawnej.

Kryteria konwergencji nominalnej:a) kryterium fiskalne:

 deficyt budżetowy mierzony w roku poprzedzającym ocenę w cenach rynkowych

nieprzekraczający 3% PKB danego kraju,

 dług publiczny w roku poprzedzającym ocenę nieprzekraczający 60% PKB danego

kraju.

b) kryterium stabilności cen (inflacyjne):

 Zgodnie z unijną definicją, dany kraj spełnia kryterium stabilności cen, gdy jego

średnioroczna inflacja (liczona jako 12-miesięczna średnia ruchoma, mierzona

indeksem HICP - ang. Harmonised Index of Consumer Prices) nie przekracza tzw.wartości referencyjnej.

 Wartość ta wyznaczana jest na podstawie średniej arytmetycznej z inflacji w trzech

krajach UE najlepszych pod względem stabilności cen (ang. the three bestperforming

Member States in terms of price stability), powiększonej o 1,5 pkt. Proc

c) kryterium kursu walutowego- państwa członkowskie zobowiązane są do uczestnictwa w

europejskim mechanizmie kursowym przez minimum dwa lata, bez poważnych napięć. Ocena

pomyślności pozostawania w mechanizmie wydawana jest przez Europejski Bank Centralny.

W okresie przebywania w ERM II zakazana jest samowolna dewaluacja waluty krajowej

względem euro. Obecnie maksymalne dopuszczalne pasmo wahań kursowych wynosi +/-

15% odchylenia względem wyznaczonego kursu centralnego[.d) kryterium stóp procentowych- Przy ocenie jego wypełnienia brane są te same trzy

państwa, co przy kryterium inflacyjnym. Kryterium głosi, że w ciągu roku przed badaniem

średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać stopy

procentowej wspomnianych państw o więcej niż 2 pkt. procentowe. Przy ocenie brane są pod

uwagę obligacje skarbowe.
22.Zadania publicznego systemu finansowego.

- zadania związane z pełnieniem funkcji publicznych sensu stricte

- zadania związane z pełnieniem funkcji społecznych

- zadania związane z pełnieniem funkcji gospodarczych


23.Zasady dyscypliny finansowej.

- gromadzenia środków publicznych – przymusowo, bezzwrotnie

- wydatkowania środków publicznych – terminowo, oszczędnie

- rachunkowości i sprawozdawczości – w sposób ujednolicony

- kontroli gospodarowania środkami publicznymi - kontrola

społeczna i finansowa


24.Zasady dokonywania wydatków.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem z zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań

- w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań
25. Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i

rozchodów:

- organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i

ochrony prawa

- sądów i trybunałów.

dochody:


 podatki, opłaty,

 cła


 wpłaty z zysku NBP

 mandaty, grzywny

 spadki, zapisy na rzecz Skarbu Państwa

 dywidendy

 dochody pobierane przez podstawowe jednostki budżetowe

d) wydatki:

 administracja

 sądy


 subwencje dla partii politycznych

 realizacja Wspólnej Polityki Rolnej

 dotacje dla jedn. Budżetowych.

e)

Deficyt budżetu państwa oraz inne pożyczkowe potrzeby budżetu państwa mogą być pokryteprzychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym

- kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych

- pożyczek

- prywatyzacji majątku Skarbu Państwa

- nadwyżki budżetu państwa z lat ubiegłych

f) rozchody:

 spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

 wykup papierów wartościowych

 udzielone pożyczki


26.Zasady budżetowe.

- zasada jedności materialnej- postuluje, aby wszystkie dochody wpływały do jednego

budżetu i z niego finansowane były wszystkie wydatki. Wyklucza to możliwość związania

określonego wydatku z konkretnym źródłem dochodu, jak to było np. w przypadku podatku

drogowego.

- zasada jedności formalnej-- zgodnie z którą w jednym czasie w jednym państwie może

istnieć tylko jeden budżet, gdyż tylko w takiej sytuacji możliwe jest sprawowanie realnego

nadzoru władz ustawodawczych nad władzami wykonawczymi

- zasada jednorodności (roczności)- - zasada, przyjmująca coroczność, periodyczność

budżetu


- zasada szczegółowości-dochody i wydatki klasyfikowane są wg grup rodzajowych

- zasada jawności- postuluje jawność procesu przygotowywania, uchwalania, realizacji i

kontroli budżetu.

-zasada przejrzystości-- budżet powinien być przedstawiony Parlamentowi i społeczeństwu

w możliwie przejrzystym układzie, spopularyzowany w środkach masowego przekazu,

ułatwiając przez to ocenę jego wykonania.

- zasada zupełności-(ustrojowo-konstytucyjna) - określa udział państwa w gospodarce

(teoretycznie rozwiązanie tego problemu nie istnieje).

-Zasada powszechności wszystkie podmioty gospodarki publicznej powinny być powiązane

z budżetem albo metodą finansowania brutto (bezpośrednio) albo netto (pośrednio).


27.Samorząd terytorialny w Polsce.

W Polsce samorząd terytorialny (gminny) przywrócono w 1990

roku, a 1 stycznia 1999 roku wprowadzono trzy szczeble

samorządu:

_ województwo

_ powiat


_ gmina

Obecnie Polska dzieli się na:

_ 16 województw

_ 379 powiatów

_ 2 478 gmin

Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną;

Przyznanie im osobowości prawnej oznacza, że są one odrębnymi podmiotami publicznoprawnymi, których samodzielność podlega ochronie sądowej

Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej wykonując

przypadające mu zadania publiczne we własnym imieniu i na własną

odpowiedzialność .

Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych

odpowiednio do wykonywanych zadań

Samorząd terytorialny ma uprawnienia w zakresie stanowienia prawa miejscowego
28.Przesłanki decentralizacji publicznego systemu terytorialnego.

Samorząd terytorialny może lepiej niż państwo wypełniać niektóre zadania publiczne ze względu na lepszą znajomość warunków lokalnych oraz bezpośrednie zainteresowanie efektami działań w

skali lokalnej. Na szczeblu lokalnym możliwe jest pełniejsze rozpoznanie potrzeb, lepsza alokacja środków, jak również kontrola ze strony społeczności lokalnej.
30.Zadania samorządu terytorialnego.

Dwie podstawowe kategorie zadań publicznych realizowanych przez JST:

_ zadania własne - służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej

(dotyczą przede wszystkim gospodarki komunalnej oraz usług socjalnych w

zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej)

_ zadania zlecone - wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa, mają

charakter doraźne.
31.Żródła finansowania realizowane przez samorząd terytorialny.

• dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe JST oraz wpłaty od zakładów budżetowych

i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych JST

• dochody z majątku JST

• spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST

• dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

• 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

• odsetki od pożyczek udzielanych przez JST, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej

• odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody JST

• odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne

przepisy nie stanowią inaczej

• dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

• inne dochody należne JST na podstawie odrębnych przepisów


32.Polityka fiskalna.

ogół czynności związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków

publicznych niezbędnych do realizacji funkcji państwa. Polityka fiskalna państwa oznacza

dobór źródeł i metod gromadzenia dochodów publicznych, jak też kierunków i sposobów

realizacji wydatków publicznych dla osiągnięcia celów społecznych i gospodarczych,

ustalonych przez właściwe organy publiczne.


33.Funkcje polityki fiskalnej.

*alokacyjna- wytwarzanie dóbr publicznych , kierowanie czynnościami

produkcyjnymi do wytwarzania dóbr publicznych; podział dóbr między sektorami; *redystrybucyjna- dokonywanie wtórnego podziału dochodów , poprzez :

- bezpośrednią redystrybucję dochodów pieniężnych (podatki i transfery socjalne)

- bezpłatne -(lub płatne częściowo) zaspakajanie określonych potrzeb w ramach usług

społecznych (oświata, służba zdrowia)

- oddziaływanie na warunki, w jakich kształtuje się pierwotna dystrybucja dochodów

(np. szkolenia zawodowe);

*stabilizacyjna- wykorzystywanie instrumentów fiskalnych do oddziaływania na

procesy gospodarcze w skali makroekonomicznej, zapewnienie stabilnego wzrostu

gospodarczego.
34.Instrumenty polityki fiskalnej.

instrumenty polityki fiskalnej:

 dochody publiczne:

 podatki (np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od

osób fizycznych, podatek od towarów i usług) są przymusowe, bezzwrotne i powszechne, forma pieniężna,

jednostronnie ustalane; Cel: fiskalny, finansowy, gospodarczy, społeczny, zgromadzenie określonych dochodów;

 cła- cel: gospodarczy i społeczny ( wspieranie pewnych dziedzin społecznogospodarczych),

polityczny; opłata, pobierana w związku z wydaniem zgody

władzy państwowej na przekroczenie granicy celnej przez towar;

 pozostałe daniny publiczne (opłaty, składki) -> za konkretne świadczenia na rzecz

państwa lun lub innego organu publiczno –prawnego; opłaty za czynności urzędowe organów

publicznych, zbliżone do podatków; opłaty za usługi, świadczone przez instytucje publiczne

(odpowiadają wartości świadczenia wzajemnego), np. opłaty za transport; opłaty za korzystanie z

dóbr, które w interesie publicznym są pod ochroną.

 Wydatki publiczne:

 Dotacje-nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej

przez państwo podmiotom dla poparcia ich działalności. Ma ona charakter

uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią, musi spełnić warunki wstępne,

określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Decyzję o

sposobie wykorzystania dotacji podejmuje organ, który ją przyznał.

 Subwencje-nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej

przez państwo podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego,

prywatnym przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym)

dla poparcia ich działalności. Ma charakter roszczenia prawnego. Jeśli została

zapisana w budżecie z przeznaczeniem dla określonej jednostki, musi zostać

przekazana. Decyzję, co do jej rozdysponowania, podejmuje organ, który ja

otrzymał.

 Deficyt budżetowy- różnica między dochodami a wydatkami; wydatki przewyższają

dochody.
35.Rynek finansowy.

Jest mechanizmem współtworzenia i przepływu środków pieniężnych działającym w oparciu o podmioty prywatne (instytucje finansowe).
36.Funkcje rynku finansowego.

Rynek finansowy pełni w gospodarce następujące funkcje:

_ zapewnia sprawny przepływ funduszy w gospodarce i w efekcie

_ tworzenie mechanizmu wyceny aktywów finansowych będących przedmiotem

wymiany na tym rynku

_ stwarza możliwości różnicowania pakietów posiadanych aktywów, a tym samym

dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego

_ zwiększa płynność inwestycji


37.Instrumenty finansowe.

Zobowiązania finansowe jednych podmiotów gospodarujących w stosunku do innych (inaczej

roszczenia majątkowe kapitało dawcy w stosunku do kapitało biorcy); kontrakt zawierany między dwoma stronami, który to kontrakt określa zależność finansową, w jakiej obie strony pozostają.

Rodzaje:


*dłużne (wierzycielskie)- jedna strona pożycza drugiej stronie pieniądze, która to

zobowiązuje się je zwrócić z odsetkami; na określony czas ; obligacje, bony ,depozyty ,

kredyty;

* udziałowe (własnościowe)- jedna strona kontraktu sprzedaje prawo do udziału w

majątku; sprzedaje prawo własności; akcje

*pochodne – kontrakt, w którym dwie strony określają transakcje , które mogą lub

muszą być zawarte w przyszłości; wartość danego instrumentu zależy od wartości

innych aktywów , na które one zostają wystawione (aktywa bazowe- papiery

wartościowe , kursy walut, wskaźniki ekonomiczne) stwarzają prawo do kupna/

sprzedaży instrumentu bazowego w przyszłości po określonej cenie albo do

odpowiedniego rozliczenia pieniężnego ( kontrakty terminowe, opcje).
38.Rodzaje ryzyka.

*Ryzyko stopy procentowej- gdy następują zmiany stóp na rynku ; a inwestycja

charakteryzuje się stałym dochodem;

* Ryzyko kursu walutowego- gdy inwestycja dokonywana jest w walucie zagranicznej;

*Ryzyko inflacji- gdy rośni stopa inflacji;

*Ryzyko płynności- gdy występują kłopoty ze sprzedażą instrumentów finansowych w

krótkim czasie po cenie oczekiwanej przez inwestora;

*Ryzyko niedotrzymania warunków (kredytowe)- gdy jedna ze stron nie dokonuje

płatności na rzecz drugiej strony; wolne od ryzyka inst. , gdy płacić ma Skarb Państwa

(papiery wartościowe)

* Ryzyko cen akcji na rynku kapitałowym- gdy przedmiotem inwestycji są akcje lub

in. których wartość zależy od akcji;

*Ryzyko polityczne- gdy jest możliwość wprowadzenia ustaw wpływających na

dochód;


* Ryzyko biznesu- gdy zakupimy instrumenty finansowe , dla których dochód zależy

od wyników osiąganych przez właściciela inwestycji.


…W jakis sposób przepływają pieniądze w gospodarce

Sposoby przepływu:

 Bezpośredni kontakt między dawcą biorcą;

 Wykorzystanie rynków finansowych ułatwia

kontakt podmiotów; zmniejsza

koszty transferów;

 Pośredni- rozbicie transakcji na 2 etapy i

zaangażowanie pośrednika; I- dawca

pożycza pośrednikowi; II- pośrednik

pożycza innemu podmiotowi.


39.Uczestnicy runku finansowego.

_ wystawcy instrumentów finansowych

_ nabywcy instrumentów finansowych

_ pośrednicy finansowi

_ instytucje regulujące i nadzorujące rynek

_ instytucje organizujące obrót instrumentami finansowymi


40. Znaczenie pośredników finansowych.

Przedsiębiorstwa, których głównym przedmiotem działalności jest utrzymywanie instrumentów finansowych oraz dokonywanie transakcji nimi.

Pośrednik może obniżyć koszty transakcyjne(czas i pieniądze potrzebne by przeprowadzić transakcje).
41.Cechy rynku pieniężnego i jego segmenty.

Cechy:


*rynek najbardziej płynnych instrumentów finansowych, o okresie trwania do 1 roku, o

relatywnie niskim ryzyku; instrumenty fin. można szybko zamienić na pieniądze;

*wykorzystywany głównie do utrzymania płynności i efektywnego lokowania

krótkookresowych nadwyżek finansowych; zarządza płynnością;

* jest miejscem prowadzenia polityki pieniężnej przez bank centralny przy pomocy

narzędzi wpływających na płynność banków, a przez to na poziom rynkowych

stóp procentowych

*wśród uczestników największą rolę odgrywają banki

Segmenty:

*rynek depozytów i kredytów:

-rynek lokat międzybankowych

(najważniejszy segment, banki pożyczają sobie płynne rezerwy, nieregulowany, umożliwia transmisję impulsów realizowanych przez NBP, zarządzanie płynnością)

-rynek detaliczny banków depozytowo-kredytowych

*rynek krótkoterminowych papierów wartościowych (bony,obligacje)

- papiery publiczne (bony skarbowe, bony pieniężne); emitowane przez rząd;

- Rynek bonów skarbowych:

- papiery prywatne (papiery komercyjne, bankowe certyfikaty depozytowe)
42.Rynek kapitałowy i jego znaczenie.

Jest obok rynku pieniężnego częścią rynku finansowego, określanego jako miejsce zawierania i wykonywania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Znaczenie rynku kapitałowego:

*transformacja kapitału- przetwarzanie niewykorzystanych środków

oszczędności w produkcyjny i nieprodukcyjny kapitał trwały

*mobilizacja kapitału- zwiększa się liczba uczestników finansowania

inwestycji; koncentracja kapitału; łatwiejszy dostęp do kapitału;

*optymalna alokacja kapitału- kapitał trafia do najbardziej opłacalnych

zastosowań

*ocena kapitału- ocena strategii rozwoju firmy na podstawie alokacji; wycena

kapitału.
43.Obrót instrumentami finansowymi w Polsce.

Zorganizowany obrót instrumentami finansowymi rynku kapitałowego w Polsce

może się odbywać na:

- rynku regulowanym

- w alternatywnym systemie obrotu
44.Rynek regulowany.

_ rynek giełdowy – prowadzony obecnie przez GPW w Warszawie S.A.

_ rynek pozagiełdowy – prowadzony przez BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.)
45.Prawa akcjonariuszy.

a)majątkowe:

-prawo do udziału w zysku spółki

-prawo do udziału w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji

-prawo do zakupu akcji jej emisji

b)korporacyjne:

-prawo do udziału i głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

-prawo do kontroli zarządzanie spółką-prawo wyborcze

-prawo mniejszości

Pobieranie 199.86 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna