[]Pobieranie 1.62 Mb.
Strona7/17
Data30.10.2017
Rozmiar1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

341----------------------------------------------

342----------------------------------------------

| 1. | Rituximab to:

| | a) Przeciwciało monoklonalne anty CD 20 stosowane w leczeniu chłoniaków nieziarniczych

| | b) Przeciwciało monoklonalne anty HER-2 stosowane w leczeniu raka piersi u chorych z nadekspresją receptora HER-2

| | c) Drobnocząsteczkowy modulator przekazu sygnału blokujący receptorowe kinazy tyrozynowe stosowany w leczeniu mięsaków przewodu pokarmowego (GIST)

| | d) Selektywny inhibitor receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR)

| | e) Żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

ANSWER:A

342----------------------------------------------

343----------------------------------------------

| 1. | Zaznacz nieprawidłowo dobraną parę (lek – objaw uboczny)

| | a) winkrystyna – neurotoksyczność

| | b) bleomycyna – zwłóknienie płuc

| | c) metotreksat – krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego

| | d) adriamycyna – kardiomiopatia

| | e) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

ANSWER:C


343----------------------------------------------

344----------------------------------------------

| 1. | Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące raka szyjki macicy:

| | a) W raku przedinwazyjnym leczeniem z wyboru jest usunięcie macicy z przydatkami, bez względu na wiek chorej

| | b) W przypadku raka w st. I leczenie zazwyczaj polega na rozszerzonym usunięciu macicy z przydatkami, węzłami chłonnymi i mankietem pochwy, a następnie uzupełniającej radioterapii

| | c) W stopniu klinicznym IIIB usuwa się macicę wraz z przydatkami, mankietem pochwy i węzłami chłonnymi, a następnie na uzupełniającej radiochemioterapii

| | d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe.

ANSWER:B


344----------------------------------------------

345----------------------------------------------

| 1. | Głównym objawem ubocznym cisplatyny, który ogranicza stosowanie leku jest :

| | a) depresja szpiku

| | b) nowotwory wtórne

| | c) neurotoksyczność

| | d) kardiotoksyczność?????

| | e) krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego

ANSWER:D

345----------------------------------------------

346----------------------------------------------

| 1. | Nowotwory tarczycy występują częściej u:

| | a) kobiet

| | b) mężczyzn

| | c) płeć nie ma tu znaczenia

| | d) w drugiej dekadzie życia

ANSWER:A

346----------------------------------------------

347----------------------------------------------

| 1. | Pięcioletnie przeżycia chorych na raka piersi w Polsce wynoszą:

| | a) Około 20%

| | b) Około 45%

| | c) Około 70%

| | d) Około 85%

ANSWER:B

347----------------------------------------------

348----------------------------------------------

| 1. | Standardową formą leczenia ograniczonej postaci drobnokomórkowego raka płuca jest

| | a) skojarzenie chirurgii i radioterapii

| | b) skojarzenie chirurgii i chemioterapii

| | c) skojarzenie chemioterapii i radioterapii

| | d) radykalna radioterapia

| | e) wysokodawkowa chemioterapia

ANSWER:C


348----------------------------------------------

349----------------------------------------------

| 1. | Prawdziwe jest:

| | a) U pacjenta z zaawansowaną chorobą nowotworową nie przyjmującego pożywienia należy zastosować żywienie pozajelitowe

| | b) Morfina i kodeina wywołują efekt przeciwbólowy poprzez działanie na receptor opioidowy

| | c) U pacjenta z wymiotami leki należy podawać drogą domięśniową

| | d) Bifosfoniany to leki stosowane w leczeniu kacheksji

ANSWER:B


349----------------------------------------------

350----------------------------------------------

| 1. | Najczęstszym objawem raka podgłośni jest:

| | a) duszność wysiłkowa

| | b) chrypka

| | c) krwawienie

| | d) suchy kaszel

| | e) utrudnienie połykania

ANSWER:A

350----------------------------------------------

351----------------------------------------------

| 1. | W raku piersi u kobiet miesiączkujących stwierdzenie zmian przerzutowych do płuc jest wskazaniem do:

| | a) chemioterapii

| | b) hormonoterapii

| | c) chirurgii

| | d) A i B

| | e) A i C

ANSWER:D


351----------------------------------------------

352----------------------------------------------

| 1. | Naturalnymi roślinnymi kancerogenami są:

| | a) nitrozaminy

| | b) aromatyczne aminy

| | c) aflatoksyna B1

| | d) aromatyczne policykliczne węglowodory

| | e) barwniki azowe

ANSWER:C

352----------------------------------------------

353----------------------------------------------

| 1. | Antyestrogeny są stosowane w hormonoterapii następujących nowotworów:1. rak piersi. 2. rak gruczołu krokowego. 3. rak endometrium. 4. rak płuca. 5. mięsaki tkanek miękkich. Prawdziwe stwierdzenie to:

| | a) 1, 2

| | b) 2, 3

| | c) 1, 3

| | d) 2, 4

| | e) 3, 5

ANSWER:C


353----------------------------------------------

354----------------------------------------------

| 1. | Zaznacz prawdziwe zdanie o karcynogenach chemicznych:

| | a) metabolizowane są głównie w wątrobie

| | b) pojedyncza aplikacja każdego kancerogenu chemicznego powoduje powstanie nowotworu złośliwego

| | c) występują wyłącznie jako skażenie środowiskowe

| | d) w niezmiennej postaci wydalane są głównie przez nerki

ANSWER:A


354----------------------------------------------

355----------------------------------------------

| 1. | Leczenie operacyjne w inwazyjnym raku szyjki macicy w III stopniu zaawansowania jest:

| | a) wskazane w wyjątkowych przypadkach

| | b) leczeniem z wyboru

| | c) częścią leczenia skojarzonego

| | d) bezwzględnie przeciwwskazane

| | e) leczeniem radykalnym

ANSWER:D

355----------------------------------------------

356----------------------------------------------

| 1. | Najgorzej rokującym rakiem tarczycy jest:

| | a) rak brodawkowaty

| | b) anaplastyczny

| | c) rak pęcherzykowy??????

| | d) rak rdzeniasty

ANSWER:C

356----------------------------------------------

357----------------------------------------------

| 1. | Wśród czynników ryzyka zachorowanie na raka wątrobowokomórkowego nie wymienia się:

| | a) nadużywania alkoholu

| | b) marskości wątroby

| | c) palenia tytoniu

| | d) zakażenia wirusami zapalenia wątroby

ANSWER:C

357----------------------------------------------

358----------------------------------------------

| 1. | Chemioterapia daje możliwość wyleczenia:

| | a) raka piersi w stadium uogólnienia

| | b) raka prostaty

| | c) ostrych białaczek

| | d) raka nerki

| | e) prawidłowe a i c

ANSWER:C


358----------------------------------------------

359----------------------------------------------

| 1. | Wskaż prawidłową odpowiedź: Adneksektomia w wieku około 35 lat u nosicielek mutacji genu BRCA1 zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi o:

| | a) < 20%

| | b) 20-50%

| | c) 50-70%

| | d) około 80%

| | e) > 80%

ANSWER:C

359----------------------------------------------

360----------------------------------------------

| 1. | Które zdanie jest prawdziwe:

| | a) W celu najlepszej wizualizacji guzów w wątrobie należy wykonać scyntygrafię wątroby

| | b) Najlepszym markerem dla pierwotnych guzów wątroby jest CEA

| | c) Gruczolak wątrobowokomórkowy jest guzem łagodnym, często wiązanym z długotrwałym przyjmowaniem środków antykoncepcyjnych

| | d) Nowotwory pierwotne wątroby występują 3-krotnie częściej niż przerzuty do wątroby

ANSWER:C

360----------------------------------------------

361----------------------------------------------

| 1. | Standardem leczenia raków ślinianki o wysokim stopniu złośliwości jest:

| | a) Parotidektomia powierzchowna uzupełniona zazwyczaj chemioterapią

| | b) Parotidektomia powierzchowna uzupełniona zazwyczaj chemioradioterapią

| | c) Parotidektomia całkowita uzupełniana zazwyczaj radioterapią

| | d) Parotidektomia całkowita poprzedzona zazwyczaj chemioterapią

ANSWER:C

361----------------------------------------------

362----------------------------------------------

| 1. | U chorych po przebytym pełnym leczeniu raka trzonu badania kontrolne w ciągu 3 lat przeprowadzamy:

| | a) co 2 miesiące

| | b) co 3 miesiące

| | c) co pół roku

| | d) co rok

| | e) co miesiąc

ANSWER:B


362----------------------------------------------

363----------------------------------------------

| 1. | Przy leczeniu oszczędzającym pierś w przypadku raka naciekającego limfadenektomię pachową wykonujemy:

| | a) w przypadku klinicznie potwierdzonych przerzutów

| | b) zawsze

| | c) w przypadku uwidocznienia powiększonych węzłów w badaniu USG

| | d) nie wykonujemy, tylko pozostawiamy pacjentki pod ścisłą kontrolą onkologiczną

| | e) indywidualnie rozpatrujemy każdy przypadek

ANSWER:B

363----------------------------------------------

364----------------------------------------------

| 1. | Stwierdzenie badaniem fizykalnym guza żołądka dyskwalifikuje chorego od leczenia operacyjnego:

| | a) tak

| | b) nie

ANSWER:B

364----------------------------------------------

365----------------------------------------------

| 1. | Pierwszym objawem raka trzonu macicy najczęściej jest:

| | a) powiększenie trzonu

| | b) nieregularne krwawienia z jamy macicy

| | c) bóle okolicy krzyżowej

| | d) upławy

| | e) guz w jamie brzusznej

ANSWER:B


365----------------------------------------------

366----------------------------------------------

| 1. | W hormonoterapii drugiej linii chorych na raka piersi możliwą opcją leczenia jest:

| | a) Inhibitor aromatazy bez względu na stan menopauzalny

| | b) Inhibitor aromatazy tylko u kobiet przed menopauzą

| | c) Inhibitor aromatazy tylko u kobiet po menopauzie

| | d) Podwyższenie dawki tamoksyfenu u kobiet przed menopauzą

| | e) możliwe opcje C i D

ANSWER:C

366----------------------------------------------

367----------------------------------------------

| 1. | Najsilniejszym karcynogenem w rozwoju raków skóry jest:

| | a) promieniowanie ultrafioletowe

| | b) środki chemiczne (arsen, smoła pogazowa, psolareny etc)

| | c) wirusy (HPV)

| | d) zaburzenia genetyczne skóry (xeroderma pigmentosum)

| | e) blizny i stany po napromienianiu skóry

ANSWER:A


367----------------------------------------------

368----------------------------------------------

| 1. | Teleradioterapia jest to leczenie przy zastosowaniu :

| | a) igieł radowych śródtkankowo

| | b) drutu z tantalu 192 dopęcherzowo

| | c) ziaren złota 198 do implantów np. dopęcherzowych

| | d) wiązki promieniowania uzyskanej z przyspieszaczy

| | e) wiązki promieniowania uzyskanej z selektronu

ANSWER:D

368----------------------------------------------

369----------------------------------------------

| 1. | Leczenie nowotworów dróg żółciowych jest

| | a) wyłącznie zachowawcze

| | b) wyłącznie operacyjne

| | c) wyłącznie chemiczne

| | d) wyłącznie promieniami

| | e) nie ma żadnego leczenia

ANSWER:B


369----------------------------------------------

370----------------------------------------------

| 1. | Uważa się, że uzasadnione jest usuwanie przerzutów do wątroby z nowotworów następujących narządów z wyjątkiem:

| | a) rak płuca

| | b) rak nerki

| | c) rak jelita grubego

ANSWER:A

370----------------------------------------------

371----------------------------------------------

| 1. | Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące raka żołądka:

| | a) Metaplazja jelitowa jest nieodwracalną, bezpośrednią zmianą przedrakową.

| | b) Niedokrwistość złośliwa zwiększa ryzyko wystąpienia raka żołądka.

| | c) „Wczesny raka żołądka”, to rak bez przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych

| | d) Węzłem Virchowa nazywany jest węzeł chłonny w prawym dole nadobojczykowym

ANSWER:B

371----------------------------------------------

372----------------------------------------------

| 1. | Mammografia jest to:

| | a) kontrastowa rentgenografia przewodów mlecznych

| | b) porównawczy pomiar ciepłoty skóry obu piersi

| | c) skopia piersi w promieniach podczerwonych

| | d) radiologiczna ocena struktury piersi

| | e) morfologiczna ocena wydzieliny z piersi

ANSWER:D


372----------------------------------------------

373----------------------------------------------

| 1. | Chrypka u chorego na raka płuc jest objawem:

| | a) przerzutu do krtani

| | b) ucisku tchawicy

| | c) nacieczenia nerwu zwrotnego

| | d) naciekania chrząstek krtani

| | e) naciekania nerwu Arnolda

ANSWER:C

373----------------------------------------------

374----------------------------------------------

| 1. | W leczeniu raka sutka leczenie skojarzone:

| | a) nie jest stosowanie, ponieważ pierwszoplanowym leczeniem jest operacja

| | b) jest stosowane w każdym przypadku

| | c) jest stosowane w zależności od stanu zaawansowania i innych czynników rokowniczych

| | d) rutynowo stosuje się leczenie chirurgiczne, chemioterapię i ew. radioterapię

| | e) prawidłowe B i D

ANSWER:C


374----------------------------------------------

375----------------------------------------------

| 1. | Do objawów szpiczaka nie należą:

| | a) Niedokrwistość

| | b) Obecność w moczu wysokiego stężenia albumin

| | c) Objawy hiperkalcemii

| | d) Zmiany w proteinogramie i wysokie OB.

ANSWER:B


375----------------------------------------------

376----------------------------------------------

| 1. | Zapalny rak sutka (carcinoma inflamatorium) bez zajęcia węzłów chłonnych i bez przerzutów odległych jest w stopniu zaawansowania klinicznego:

| | a) I


| | b) II

| | c) III

| | d) IV

| | e) zbyt mało danych aby określić stopień zaawansowania

ANSWER:D

376----------------------------------------------

377----------------------------------------------

| 1. | U chorego z zaawansowanym rakiem płuc, z przerzutami do kości i do nadnerczy wystąpiło złamanie patologiczne któremu towarzyszą silne dolegliwości bólowe. Pomimo prawidłowego zaopatrzenia złamania stan chorego gwałtownie pogorszył się, ciśnienie krwi jest prawie nieoznaczalne. Przyczyną powyższego stanu jest

| | a) hipoglikenia

| | b) hiperkalcemia

| | c) niewydolność kory nadnerczy

| | d) niewydolność nerek

ANSWER:C

377----------------------------------------------

378----------------------------------------------

| 1. | Rak płuca to najczęściej:

| | a) adenocarcinoma

| | b) ca microcellulare

| | c) ca planoepitheliale

| | d) hamartoma

| | e) sarcoma

ANSWER:C


378----------------------------------------------

379----------------------------------------------

| 1. | Najczęstszym nowotworem złośliwym wargi dolnej jest:

| | a) adenocarcinoma

| | b) ca planoepitheliale

| | c) histiocytoma

| | d) ca basocellulare

| | e) ca anaplasticum

ANSWER:B

379----------------------------------------------

380----------------------------------------------

| 1. | Z komórek pęcherzykowych tarczycy nie wywodzi się rak:

| | a) rdzeniasty

| | b) brodawkowaty

| | c) anaplastyczny

| | d) a i c

ANSWER:A

380----------------------------------------------

381----------------------------------------------

| 1. | Selektron to urządzenie stosowane w:

| | a) planowaniu radioterapii

| | b) radioterapii neutronami

| | c) w napromienianiu kontaktowym

| | d) w diagnostyce mikroprzerzutów

| | e) teleterapii

ANSWER:C


381----------------------------------------------

382----------------------------------------------

| 1. | Szacuje się, że w Unii Europejskiej trwałe wyleczenie można osiągnąć u około 45% chorych, w tym pod wpływem głównie radioterapii u około:

| | a) 3%

| | b) 8%

| | c) 18%

| | d) 25%

| | e) 35%

ANSWER:C

382----------------------------------------------

383----------------------------------------------

| 1. | Podstawową metodą leczenia raka piersi w II stopniu zaawansowania jest:

| | a) kastracja chirurgiczna + chemioterapia

| | b) operacja Patey'a

| | c) operacja Pringle'a

| | d) tumorektomia

| | e) radioterapia

ANSWER:B


383----------------------------------------------

384----------------------------------------------

| 1. | Estrogenów i progestagenów np. octanu medroksyprogesteronu(preparat antykachektyczny) nie można stosować bez konsultacji z onkologiem z nowotworami:

| | a) Szyjki macicy i piersi

| | b) Trzonu macicy i piersi

| | c) Żołądka i trzonu macicy

| | d) Żołądka i trzustki

ANSWER:B


384----------------------------------------------

385----------------------------------------------

| 1. | Leczenie cisplatyną w skojarzonym leczeniu raka szyjki macicy jako:

| | a) leczenie neoadjuwantowe

| | b) leczenie adjuwantowe po zabiegu operacyjnym

| | c) równoczasowe leczenie radiochemioterapeutyczne po pierwotnym zabiegu operacyjnym lub jako leczenie samodzielne

| | d) w przypadku wznów po wykorzystanym leczeniu chirurgicznym bez radioterapii

| | e) równoczasowe leczenie radiochemioterapeutyczne w przypadku wznów po leczeniu chirurgicznym

ANSWER:C

385----------------------------------------------

386----------------------------------------------

| 1. | Który z powyższych objawów budzi największe podejrzenie raka piersi:

| | a) surowiczy wyciek z brodawki sutkowej

| | b) dobrze ograniczony, bolesny guzek

| | c) nieregularny, niebolesny guzek

| | d) wciągnięcie brodawki sutkowej

| | e) prawidłowe B i D

ANSWER:C


386----------------------------------------------

387----------------------------------------------

| 1. | Charakterystycznym objawem raka trzonu trzustki jest:

| | a) spadek masy ciała

| | b) ból

| | c) żółtaczka

| | d) wymioty

| | e) osłabienie

ANSWER:B

387----------------------------------------------

388----------------------------------------------

| 1. | Do nowotworów o niskiej wrażliwości na chemioterapię należy/ą:

| | a) chłoniaki

| | b) rak drobnokomórkowy płuca

| | c) rak jasnokomórkowy nerki

| | d) rak piersi

| | e) rak jądra.

ANSWER:C


388----------------------------------------------

389----------------------------------------------

| 1. | Carcinoma adenosquamosum to:

| | a) rak gruczołowy z metaplazją płaskonabłonkową,

| | b) rak gruczołowo – płaskonabłonkową,

| | c) rak gruczołowy brodawkowaty

| | d) rak gruczołowy wydzielniczy

| | e) rak gruczołowy z tkanką mesynchemalną

ANSWER:B

389----------------------------------------------

390----------------------------------------------

| 1. | Promieniowrażliwość komórki zależy od:

| | a) fazy cyklu komórki

| | b) stopnia utlenowania

| | c) jednorodności populacji komórek

| | d) żadne z powyższych

| | e) wszystkie z powyższych

ANSWER:E


390----------------------------------------------

391----------------------------------------------

| 1. | Zaburzenia czucia w obrębie skóry ramienia po leczeniu raka piersi są najczęściej spowodowane:

| | a) przecięciem nerwu piersiowego

| | b) przecięciem nerwu międzyżebrowo-ramiennego

| | c) szerokim odpreparowaniem płatów skóry

| | d) stosowaniem radioterapii

| | e) stosowaniem chemioterapii

ANSWER:B

391----------------------------------------------

392----------------------------------------------

| 1. | Jeśli ogniska lite w raku endometrium stanowią od 6 do 50% utkania określamy to jako:

| | a) G1

| | b) G2

| | c) G3

| | d) ca solidum

| | e) ca mucinosum

ANSWER:B


392----------------------------------------------

393----------------------------------------------

| 1. | Jednostką dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego jest:

| | a) dżul

| | b) rentgen

| | c) gray

| | d) wolt

| | e) wat

ANSWER:C

393----------------------------------------------

394----------------------------------------------

| 1. | Sposobem leczenia raka płaskonabłonkowego szyjki macicy w stopniu IB1 wg FIGO jest:

| | a) radioterapia,

| | b) radykalne usunięcie macicy,

| | c) a lub b

ANSWER:C


394----------------------------------------------

395----------------------------------------------

| 1. | Wpływ egzogennych estrogenów na raka endometrium jest:

| | a) stymulujący

| | b) hamujący

| | c) nie ma wpływu

ANSWER:A

395----------------------------------------------

396----------------------------------------------

| 1. | W skład zespołu opieki paliatywnej wchodzi:

| | a) Lekarz

| | b) Pielęgniarka

| | c) Fizykoterapeuta

| | d) Psycholog

| | e) Wszyscy wymienieni

ANSWER:E


396----------------------------------------------

397----------------------------------------------

| 1. | Dobrym rokowaniem cechuje się :

| | a) obustronny rak piersi

| | b) rak naciekający skórę

| | c) rak pomenopauzalny

| | d) rak Pageta

| | e) rak Virchova

ANSWER:D

397----------------------------------------------

398----------------------------------------------

| 1. | Celem profilaktyki przeciwwymiotnej stosowanej przed leczeniem cytostatykami jest:

| | a) opóźnienie wystąpienia nudności i wymiotów

| | b) osłabienie reakcji przeciwwymiotnej

| | c) określenie wrażliwości chorego, tak aby dostosować leczenie przeciwwymiotne podczas kolejnych cykli

| | d) wszystkie twierdzenia są prawdziwe

| | e) żadne twierdzenie nie jest prawdziwe?????

ANSWER:E


398----------------------------------------------

399----------------------------------------------

| 1. | Jakim nabłonkiem pokryta jest część pochwowa szyjki macicy:Pobieranie 1.62 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna