[]Pobieranie 1.62 Mb.
Strona16/17
Data30.10.2017
Rozmiar1.62 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

| | a) operacyjnie

| | b) napromienianiem

| | c) cytostatykami

| | d) stosując immunoterapię

ANSWER:B


848----------------------------------------------

849----------------------------------------------

| 1. | Czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka oskrzela jest:

| | a) palenie papierosów

| | b) pylica azbestowa

| | c) spaliny samochodowe

| | d) prawidłowe A i B

| | e) prawidłowe A, B i C

ANSWER:E

849----------------------------------------------

850----------------------------------------------

| 1. | Tomografia komputerowa jest podstawową metodą diagnostyczną w:

| | a) raku krtani

| | b) raku zatoki szczękowej

| | c) raku dna jamy ustnej

| | d) raku migdałka

| | e) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

ANSWER:E


850----------------------------------------------

851----------------------------------------------

| 1. | Rak pęcherzyka żółciowego szerzy się:

| | a) przez ciągłość

| | b) drogą układu chłonnego

| | c) daje przerzuty odległe drogą naczyń krwionośnych

| | d) daje wszczepy do jamy otrzewnej

| | e) wszystkie powyższe prawdziwe

ANSWER:E

851----------------------------------------------

852----------------------------------------------

| 1. | Radioterapia w leczeniu raka przełyku jest :

| | a) metodą leczenia przedoperacyjnego

| | b) metodą leczenia paliatywnego

| | c) samodzielną metodą leczenia guzów umiejscowionych w środkowych i górnych częściach przełyku

| | d) żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

| | e) odpowiedzi A, B i C są prawdziwe

ANSWER:E


852----------------------------------------------

853----------------------------------------------

| 1. | Z czynników ryzyka wystąpienia raka trzustki największe znaczenie mają:

| | a) nitrozoaminy, nadużywanie kawy i tytoniu

| | b) wiek, nadużywanie alkoholu i kawy, narażenie na arsen

| | c) wiek , palenie tytoniu

| | d) wiek, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, spożywanie dużej ilości tłuszczów pochodzenia zwierzęcego

ANSWER:C


853----------------------------------------------

854----------------------------------------------

| 1. | Podstawowym czynnikiem wywołującym raka płuc jest

| | a) gruźlica

| | b) nie jest znany

| | c) zanieczyszczenie powietrza związkami siarki

| | d) dym papierosowy

| | e) prawidłowe A i D

ANSWER:D

854----------------------------------------------

855----------------------------------------------

| 1. | Który z wymienionych niżej markerów nowotworowych powinien być standardowo stosowany w monitorowaniu skuteczności leczenia choroby trofoblastycznej:

| | a) CA125

| | b) AFP

| | c) CEA

| | d) ? hCG

| | e) LH

ANSWER:D


855----------------------------------------------

856----------------------------------------------

| 1. | Czynnikiem nie zwiększającym ryzyka zachorowania na raka trzonu macicy jest:

| | a) wiek powyżej 60 lat

| | b) zaburzenia w metabolizmie

| | c) niepłodność lub małodzietność

| | d) obciążenia dziedziczne

| | e) wczesna menopauza

ANSWER:E

856----------------------------------------------

857----------------------------------------------

| 1. | Stwierdzenie wodonercza przy współistniejącym raku szyjki macicy kwalifikuje wg FIGO do stopnia:

| | a) I

| | b) II

| | c) III

| | d) IV

| | e) nie jest uwzględniane w kwalifikacji

ANSWER:C


857----------------------------------------------

858----------------------------------------------

| 1. | Podstawowymi badaniami zalecanymi u chorych z podejrzeniem raka przełyku są :

| | a) Rtg klatki piersiowej z papką barytową w przełyku

| | b) endoskopowe z pobraniem wycinka lub biopsji szczoteczkowej

| | c) KT i scyntygram kośćca

| | d) prawidłowe A i B

| | e) prawidłowe B i C

ANSWER:D

858----------------------------------------------

859----------------------------------------------

| 1. | Które ze stwierdzeń wymienionych niżej jest fałszywe: Wspólnymi cechami zespołów: 1. ataxia-telangiectasia, 2. Nijmegen, 3. Blooma i 4. Fanconiego są:

| | a) występowanie samoistnych złamań chromosomowych w limfocytach krwi

| | b) bardzo wysokie ryzyko zachorowań na chłoniaki i białaczki

| | c) niedobór immunologiczny

| | d) małogłowie i głębokie upośledzenie umysłowe

| | e) dziedziczny defekt naprawy dwuniciowych pęknięć DNA

ANSWER:D


859----------------------------------------------

860----------------------------------------------

| 1. | W początkowej fazie wzrostu nowotworu najbardziej istotną rolę w nadzorze immunologicznym przypisuje się:

| | a) komórkom dendrytycznym

| | b) limfocytom T

| | c) komórkom NK

| | d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

ANSWER:C


860----------------------------------------------

861----------------------------------------------

| 1. | Objawy neurologiczne mogą być pierwszym objawem

| | a) raka krtani

| | b) raka języka

| | c) raka nosogardła

| | d) raka zatoki szczękowej

| | e) prawidłowe C i D

ANSWER:E

861----------------------------------------------

862----------------------------------------------

| 1. | Dziedziczna predyspozycja do rozwoju nowotworu dotyczy wszystkich z wyjątkiem:

| | a) nerwiakowłókniakowatości

| | b) rodzinnej polipowatości gruczolakowatej jelita grubego

| | c) raka szyjki macicy

| | d) zespołu Li-Fraumeni

| | e) gruczolakowatości mnogiej wewnątrzwydzielniczej (MEN)

ANSWER:C


862----------------------------------------------

863----------------------------------------------

| 1. | Nowotwory wargi dolnej leczymy:

| | a) tylko operacyjnie

| | b) tylko teleterapią

| | c) tylko brachyterapią

| | d) stosowana jest metoda A i B

| | e) stosowana jest metoda A, B i C

ANSWER:E

863----------------------------------------------

864----------------------------------------------

| 1. | W ostatnich latach zachorowalność na raka szyjki macicy w Polsce:

| | a) gwałtownie spada

| | b) nieznacznie rośnie

| | c) nie zmienia się

| | d) nieznacznie spada

| | e) gwałtownie rośnie

ANSWER:D


864----------------------------------------------

865----------------------------------------------

| 1. | W radykalnej radioterapii nowotworów płaskonabłonkowych (np. rak krtani, skóry, szyjki macicy, języka) stosuje się dawki promieniowania rzędu:

| | a) 30-40 Gy

| | b) 40-50 Gy

| | c) 50-60 Gy

| | d) 60-70 Gy

| | e) 70-80 Gy

ANSWER:D

865----------------------------------------------

866----------------------------------------------

| 1. | Objawem raka tarczycy może być pojawienie się:

| | a) chrypki

| | b) biegunki i uderzeń gorąca

| | c) nudności i wymioty

| | d) prawidłowe A, B i C

| | e) prawidłowe A i B

ANSWER:E


866----------------------------------------------

867----------------------------------------------

| 1. | U chorych z rozpoznanym rakiem piersi leczenie systemowe stosuje się jako:

| | a) leczenie indukcyjne

| | b) leczenie uzupełniające

| | c) leczenie choroby uogólnionej

| | d) prawdziwe B i C

| | e) prawdziwe A, B i C

ANSWER:E

867----------------------------------------------

868----------------------------------------------

| 1. | Do czynników ryzyka zachorowania na raka żołądka nie należy:

| | a) polip błony śluzowej

| | b) przewlekły zanikowy nieżyt żołądka

| | c) wrzód żołądka

| | d) przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka

ANSWER:D

868----------------------------------------------

869----------------------------------------------

| 1. | Rak żołądka zlokalizowany jest najczęściej:

| | a) we wpuście

| | b) we wpuście

| | c) we wpuście

| | d) we wpuście

| | e) we wpuście

ANSWER:D


869----------------------------------------------

870----------------------------------------------

| 1. | Podstawą ustalenia międzynarodowego wskaźnika rokowniczego określanego w leczeniu chłoniaków nieziarniczych są (między innymi) następujące czynniki zwiększonego ryzyka:

| | a) Wiek powyżej 60 r.ż

| | b) OB>50

| | c) Stan sprawności > 2

| | d) A i C

| | e) A, B i C

ANSWER:D

870----------------------------------------------

871----------------------------------------------

| 1. | Najwyższy wskaźnik zachorowania na raka trzonu macicy stwierdza się u kobiet w wieku:

| | a) <30

| | b) 30-50

| | c) 50-60

| | d) >60

| | e) wiek nie ma tu znaczenia

ANSWER:D


871----------------------------------------------

872----------------------------------------------

| 1. | Leczeniem z wyboru w III stopniu zaawansowania wg FIGO raka trzonu macicy jest:

| | a) chemioterapia

| | b) leczenie skojarzone

| | c) hormonoterapia

| | d) radioterapia

| | e) brachyterapia z następową histerektomią

ANSWER:D

872----------------------------------------------

873----------------------------------------------

| 1. | Protoonkogenem jest:

| | a) gen, którego brak aktywności prowadzi do kancerogenezy

| | b) gen, którego nadmierna lub trwała aktywność prowadzi do kancerogenezy

| | c) gen pobudzający apoptozę

| | d) gen występujący w DNA przed genem mutatorowym

ANSWER:B

873----------------------------------------------

874----------------------------------------------

| 1. | Przy przerzucie do węzłów chłonnych za kątem żuchwy, ogniska pierwotnego należy szukać:

| | a) w nosogardle

| | b) w korzeniu języka

| | c) w zachłku gruszkowatym

| | d) prawidłowe A i B

| | e) prawidłowe A, B i C

ANSWER:E


874----------------------------------------------

875----------------------------------------------

| 1. | Odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe uwarunkowanych zakażeniami wirusowymi, bakteryjnymi i pasożytniczymi w krajach ekonomicznie rozwiniętych szacuje się na:

| | a) < 5%

| | b) około 5%

| | c) około 10%

| | d) około 20%

| | e) > 20%

ANSWER:C

875----------------------------------------------

876----------------------------------------------

| 1. | Rak naciekający strunę głosową:

| | a) nie daje przerzutów do węzłów chłonnych

| | b) nie daje przerzutów odległych

| | c) rośnie tylko endofitycznie

| | d) prawidłowe A i C

| | e) prawidłowe A i B

ANSWER:E


876----------------------------------------------

877----------------------------------------------

| 1. | W przypadku inwazyjnego raka szyjki macicy po leczeniu operacyjnym brachyterapia :

| | a) jest stosowana samodzielnie

| | b) nie jest stosowana

| | c) jest częścią leczenia uzupełniającego

| | d) jest stosowana jedynie w przypadkach wznowy miejscowej

| | e) jest bezwzględnie przeciwwskazana

ANSWER:C

877----------------------------------------------

878----------------------------------------------

| 1. | Wśród nowotworów nosogardła spotkać można:

| | a) ca planoepitheliale

| | b) ca transitionale

| | c) ca anaplasticum

| | d) prawidłowe A i C

| | e) prawidłowe A, B i C

ANSWER:E


878----------------------------------------------

879----------------------------------------------

| 1. | Wczesnym objawem raka przełyku jest:

| | a) nasilona dysfagia

| | b) bóle za mostkiem podczas połykania

| | c) uczucie ucisku i pełności za mostkiem

| | d) ślinotok

| | e) żadne z powyższych

ANSWER:E

879----------------------------------------------

880----------------------------------------------

| 1. | Do czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy nie należy:

| | a) duża liczba partnerów seksualnych

| | b) palenie tytoniu

| | c) bezdzietność

| | d) niski status socjoekonomiczny

| | e) żadna z powyższych

ANSWER:C


880----------------------------------------------

881----------------------------------------------

| 1. | Mutacja w obrębie genów BRCA powoduje zwiększone ryzyko zachorowania na:

| | a) raka sutka

| | b) raka sutka i jajnika

| | c) raka jelita grubego

| | d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

ANSWER:D


881----------------------------------------------

882----------------------------------------------

| 1. | Skrót nazwy nowotworu podścieliskowego (stromalnego) przewodu pokarmowego to:

| | a) AGUS

| | b) GIST

| | c) MALT

| | d) GLIVEC

ANSWER:B


882----------------------------------------------

883----------------------------------------------

| 1. | Od całkowitego wycięcia tarczycy można odstąpić w przypadku:

| | a) jednoogniskowego raka brodawkowatego o śerdnicy < 1cm.

| | b) minimalnie inwazyjnego raka pęcherzykowego o średnicy <1 cm.

| | c) jednoogniskowego raka rdzeniastego o średnicy <1 cm.

| | d) prawidłowe A i B

| | e) prawidłowe A i C

ANSWER:D

883----------------------------------------------

884----------------------------------------------

| 1. | Metodą leczenia raka szyjki macicy w stopniu Ib wg FIGO jest:

| | a) chemioterapia + radioterapia

| | b) histerectomia + radioterapia

| | c) operacja sp. Wertheima-Meigsa + radioterapia

| | d) radioterapia

| | e) prawidłowe C i D

ANSWER:E


884----------------------------------------------

885----------------------------------------------

| 1. | Do immunomodulatorów odpowiedzi p/nowotworowej nie należą:

| | a) interferony

| | b) interleukiny

| | c) hormony grasicy

| | d) hormony tarczycy

| | e) lewamisol

ANSWER:D

885----------------------------------------------

886----------------------------------------------

| 1. | Przy operacjach z powodu nowotworów złośliwych jajnika wykonujemy następujące czynności. Wskaż twierdzenie prawdziwe:1. otwarcie jamy brzusznej z cięcia pośrodkowego dolnego. 2. otwarcie jamy brzusznej z cięcia pośrodkowego dolnego. 3. pobranie wycinków z otrzewnej ściennej i kopuły przepony. 4. usunięcie sieci i wyrostka robaczkowego. 5. pobranie wycinka z drugiego jajnika. Poprawne odpowiedzi to:

| | a) 1, 2, 3

| | b) 1, 3, 4

| | c) 1, 2, 3, 5

| | d) 2, 3, 4, 5

| | e) 1, 2, 3, 4, 5

ANSWER:E


886----------------------------------------------

887----------------------------------------------

| 1. | Za przyczynę leukopenii w przebiegu chorobie nowotworowej nie można uznać:

| | a) naciekania szpiku kostnego przez komórki nowotworowe

| | b) hipersplenizmu

| | c) niedoboru erytropoetyny

| | d) przebytej radioterapii

| | e) prawidłowe B i C

ANSWER:E

887----------------------------------------------

888----------------------------------------------

| 1. | Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące raka endometrium:

| | a) Typ 2 obejmuje m.in. raka surowiczego i jasnokomórkowego

| | b) Typowi 2 przypisany jest 3 stopień złośliwości histologicznej

| | c) Typ 1 powstaje na podłożu względnego lub bezwzględnego hiperestrogenizmu

| | d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

ANSWER:D

888----------------------------------------------

889----------------------------------------------

| 1. | Znaczenie w onkogenezie mają następujące wirusy: komentarz: wg badaczy HCV także, ale nie ma go w podręcznikach do onkologii

| | a) wirus brodawczaka ludzkiego

| | b) wirus zapalenia wątroby typu C

| | c) wirus Epstein – Barr

| | d) prawidłowe a i c

| | e) prawidłowe a, b i c

ANSWER:D


889----------------------------------------------

890----------------------------------------------

| 1. | Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost ryzyka zachorowania na raka przełyku jest:

| | a) spożywanie zimnych pokarmów

| | b) dieta bogata w tłuszcze

| | c) palenie papierosów i nadmierne picie alkoholu

| | d) zakażenie wirusem Ebstein- Barra

| | e) przebyte leczenie onkologiczne czynnikami alkilującymi

ANSWER:C

890----------------------------------------------

891----------------------------------------------

| 1. | W przebiegu nowotworów krtani chrypka jest wczesnym objawem:

| | a) raka nadgłośni

| | b) raka podgłośni

| | c) raka głośni

| | d) prawidłowe B i C

| | e) jest objawem niezależnym od punktu wyjścia nowotworu

ANSWER:C


891----------------------------------------------

892----------------------------------------------

| 1. | Najskuteczniejszą metodą leczenia raka żołądka jest:

| | a) radioterapia

| | b) chemioterapia

| | c) chirurgia

| | d) leczenie skojarzone

| | e) immunoterapia

ANSWER:E

892----------------------------------------------

893----------------------------------------------

| 1. | Które z poniższych badań należy wykonać w razie podejrzenia raka piersi:

| | a) mammografię

| | b) ultrasonografię

| | c) biopsję cienkoigłową

| | d) badanie markerów nowotworowych

| | e) prawidłowe A, B i C

ANSWER:E


893----------------------------------------------

894----------------------------------------------

| 1. | Szczep Aspergillus flavus może wywołać nowotwór złośliwy:

| | a) języka

| | b) pęcherz moczowy

| | c) żołądka

| | d) płuc

| | e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

ANSWER:E

894----------------------------------------------

895----------------------------------------------

| 1. | Bezdzietność jest czynnikiem ryzyka w raku:

| | a) jajnika

| | b) szyjki macicy

| | c) sromu

| | d) pochwy

| | e) trzonu macicy

ANSWER:E


895----------------------------------------------

896----------------------------------------------

| 1. | Na rolę układu odpornościowego w rozwoju nowotworów wskazuje:

| | a) brak występowania nowotworów u ludzi młodych

| | b) brak wzrostu częstości nowotworów u ludzi z niedoborami odpornościowymi

| | c) dziedziczny charakter rozwoju nowotworów

| | d) wzrost częstości nowotworów u osób przyjmujących środki immunosupresyjne

| | e) aktywacja receptorów dla czynników wzrostu w komórkach nowotworowych

ANSWER:D

896----------------------------------------------

897----------------------------------------------

| 1. | Leczenie chirurgiczne jest możliwe w raku płuca w stopniu zaawansowania

| | a) T1 N1

| | b) T2N0

| | c) T3 N0

| | d) T3 N1

| | e) wszystkie z powyższych

ANSWER:D


897----------------------------------------------

898----------------------------------------------

| 1. | Prewencyjnym postępowaniem u kobiety nosicielki zmutowanego genu BRCA1/BRCA2 będzie:

| | a) okresowe badanie ginekologiczne oraz USG przezpochwowe

| | b) oznaczanie poziomu antygenu CA125

| | c) zaproponowanie antykoncepcji hormonalnej

| | d) nie ma potrzeby działań prewencyjnych

| | e) prawidłowe odpowiedzi a, b, c

ANSWER:E

898----------------------------------------------

899----------------------------------------------

| 1. | Ile grup cytologicznych wyróżniamy wg Papanicolau:

| | a) I

| | b) II

| | c) III

| | d) IV

| | e) V

ANSWER:E


899----------------------------------------------

900----------------------------------------------

| 1. | Najskuteczniejszą metodą leczenia raka drobnokomórkowego płuca jest:

| | a) operacja

| | b) radioterapia

| | c) chemioterapia

| | d) hormonoterapia

| | e) radiochemioterapia

ANSWER:E

900----------------------------------------------

901----------------------------------------------

| 1. | W przypadku stwierdzenia utkania raka szyjki macicy w materiale pooperacyjnym z jamy macicy u chorej, u której wykonane uprzednio badania sugerują, że nowotwór ograniczony jest jedynie do szyjki macicy i określony jako stopień I B wg FIGO dochodzi do:

| | a) zmiany stopnia zaawansowania na stopień II B

| | b) zmiany stopnia zaawansowania na stopień III

| | c) nie zmienia to stopnia zaawansowania

| | d) zmiany stopnia zaawansowania na II A

| | e) stopień zaawansowania zostanie określony po zabiegu operacyjnym w zależności od głębokości nacieku mięśnia macicy oraz wykluczenia nacieku w tkankach przymacicz oraz węzłach chłonnych

ANSWER:C


901----------------------------------------------

902----------------------------------------------

| 1. | Do stanów chorobowych usposabiających do zachorowania na raka przełyku należą:

| | a) choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz niedokrwistość złośliwa

| | b) zwężenie przełyku po oparzeniach ługiem

| | c) achalazja przełyku i przepuklina rozworu przełykowego przepony

| | d) prawdziwe b i c

| | e) prawdziwe a i c

ANSWER:D

902----------------------------------------------

903----------------------------------------------

| 1. | Spośród wymienionych nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego za najgorzej rokujący uważa się:

| | a) rak żołądka

| | b) chłoniak złośliwy żołądka

| | c) rak pierwotny wątroby

| | d) rak trzustki

| | e) rak odbytnicy

ANSWER:D


903----------------------------------------------

904----------------------------------------------

| 1. | Ektropia szyjki macicy nazywana 'nadżerką' jest:

| | a) Bezwzględną zmianą przedrakową

| | b) Względną zmianą przedrakową

| | c) Zjawiskiem występującym fizjologicznie u młodych kobiet, nie związanym ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka

| | d) Zmianą związaną z infekcją rakotwórczymi wirusami HPV

ANSWER:C


904----------------------------------------------

905----------------------------------------------

| 1. | W nowotworach głowy i szyi badania kontrolne po przeprowadzonej terapii wykonuje się:

| | a) co 3 miesiące przez 5 lat

| | b) co 6 miesięcy przez 5 lat

| | c) częstość kontroli zależy od czasu, jaki upłynął od leczenia

| | d) z różną częstością przez 10 lat po leczeniu

| | e) z różną częstością przez 5 lat po leczeniu

ANSWER:C

905----------------------------------------------Pobieranie 1.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna