[]Pobieranie 1.62 Mb.
Strona15/17
Data30.10.2017
Rozmiar1.62 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

| | c) raka pęcherza moczowego

| | d) raka jelita grubego

| | e) mięsaka kości

ANSWER:D

791----------------------------------------------

792----------------------------------------------

| 1. | Która z poniższych odpowiedzi dotycząca siatkówczaka (Retinoblastoma) jest fałszywa:

| | a) w większości przypadków występuje sporadycznie

| | b) postać dziedziczna siatkówczaka związana jest z częstszym występowaniem zmian obustronnie lub wieloogniskowo

| | c) wystąpienie nowotworu związane jest z mutacją w obrębie genu supresorowego Rb

| | d) wystąpienie nowotworu związane jest z nadmierną ekspresją protoonkogenu c-RET

ANSWER:D

792----------------------------------------------

793----------------------------------------------

| 1. | Genem supresorowym (antyonkogenem) nie jest:

| | a) BRCA1

| | b) TP53

| | c) RAS

| | d) RB

ANSWER:C

793----------------------------------------------

794----------------------------------------------

| 1. | Objawem nowotworu masywu szczękowo - sitowego może być:

| | a) upośledzona drożność nosa

| | b) wytrzeszcz gałki ocznej

| | c) ruchomość zębów

| | d) prawidłowe A i C

| | e) prawidłowe A, B i C

ANSWER:E


794----------------------------------------------

795----------------------------------------------

| 1. | Najczęstszym objawem wczesnej fazy raka płuca to

| | a) kaszel,

| | b) krwioplucie,

| | c) może mieć przebieg bezobjawowy.

ANSWER:C

795----------------------------------------------

796----------------------------------------------

| 1. | Do nowotworów piersi nie naciekających należy:

| | a) rak śluzowy

| | b) rak rdzeniasty

| | c) rak zrazikowy in situ

| | d) rak cewkowy

| | e) rak brodawkowy

ANSWER:C


796----------------------------------------------

797----------------------------------------------

| 1. | Wartość badania rozpoznawczego w diagnostyce raka płuc ma:

| | a) rentgenogram klatki piersiowej

| | b) bronchoskopia

| | c) mediastinoskopia

| | d) badanie histopatologiczne

| | e) NMR

ANSWER:D

797----------------------------------------------

798----------------------------------------------

| 1. | Określenie „wczesny rak żołądka” stosuje się wtedy gdy:

| | a) guz umiejscowiony jest w 1/3 górnej żołądka

| | b) histologicznie rozpoznajemy typ jelitowy raka żołądka

| | c) guz ma średnicę nie większą niż 1 cm wg klasyfikacji TNM

| | d) rak nacieka błonę śluzową i podśluzową nie naciekając błony mięśniowej

ANSWER:D

798----------------------------------------------

799----------------------------------------------

| 1. | Rozpoznanie raka jajnika zostaje ustalone:

| | a) W 60-70% przypadków we wczesnym (I-II) stadium zaawansowania

| | b) u 70 – 80% chorych w III i IV stopniu zaawansowania

| | c) w wyniku krwawienia z dróg rodnych

| | d) na podstawie podwyższonego poziomu HCG w surowicy.

ANSWER:B

799----------------------------------------------

800----------------------------------------------

| 1. | Nowotwory gardła dolnego mogą umiejscawiać się w :

| | a) wale trąbkowym

| | b) zachyłku gruszkowatym

| | c) okolicy zapierściennej

| | d) prawidłowe B i C

| | e) prawidłowe A, B, i C

ANSWER:D


800----------------------------------------------

801----------------------------------------------

| 1. | U 67 letniego chorego, który zgłosił się do lekarza z powodu osłabienia i pojawiania się zawrotów głowy stwierdzono w podstawowych badaniach dodatkowych anemię. Chory nie zgłaszał więcej dolegliwości. Po konsultacji specjalistycznej wykluczono hematologiczną przyczynę anemii. Które z wymienionych poniżej badań dodatkowych będzie miało największą wartość w dalszym procesie diagnostycznym:

| | a) badanie usg lub tomografia jamy brzusznej

| | b) gastroskopia

| | c) badanie stolca w kierunku obecności krwi utajonej

ANSWER:C

801----------------------------------------------

802----------------------------------------------

| 1. | Węzeł Virchoffa to przerzut raka żołądka do:

| | a) sieci mniejszej

| | b) śródpiersia

| | c) okolicy pachwinowej

| | d) okolicy nadobojczykowej

| | e) okolicy pachowej

ANSWER:D


802----------------------------------------------

803----------------------------------------------

| 1. | Podstawowym sposobem leczenia obrzęku limfatycznego jest:

| | a) radioterapia

| | b) farmakoterapia (np. detralex)

| | c) chirurgiczny zabieg odbarczający

| | d) fizykoterapia

| | e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

ANSWER:D

803----------------------------------------------

804----------------------------------------------

| 1. | Przejście raka przedinwazyjnego w inwazyjnego szyjki macicy to:

| | a) rozprzestrzenienie się w kierunku przymacicza

| | b) szerzenie się do narządów odległych

| | c) przekroczenie błony podstawnej nabłonka

| | d) zajęcie mięśniówki

| | e) nacieczenie sklepień pochwy

ANSWER:C


804----------------------------------------------

805----------------------------------------------

| 1. | Rak żołądka szerzy się:

| | a) drogą krwionośną

| | b) drogą chłonną

| | c) przez naciekanie

| | d) drogą wszczepów

| | e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

ANSWER:E

805----------------------------------------------

806----------------------------------------------

| 1. | W leczeniu chłoniaków żołądka stosujemy:

| | a) resekcję chirurgiczną

| | b) chemioterapię

| | c) radioterapię

| | d) prawidłowe A i B

| | e) E prawidłowe A, B i C

ANSWER:E


806----------------------------------------------

807----------------------------------------------

| 1. | Który z nowotworów występuje częściej u kobiet stosujących hormonoterapię zastępczą (estrogeny+gestageny)?

| | a) Rak jajnika.

| | b) Rak jelita grubego.

| | c) Rak piersi.

| | d) Rak błony śluzowej macicy.

ANSWER:C


807----------------------------------------------

808----------------------------------------------

| 1. | Kalcytonina jest wykorzystywana jako marker w nowotworze tarczycy

| | a) raku brodawkowatym

| | b) raku pęcherzykowym

| | c) raku rdzeniastym

| | d) raku anaplastycznym

ANSWER:C


808----------------------------------------------

809----------------------------------------------

| 1. | Do najbardziej aktywnych cytostatyków stosowanych w chemioterapii raka piersi należą:

| | a) cisplatyna i karboplatyna

| | b) dakarbazyna i temozolamid

| | c) taksoidy i antracykliny

| | d) ifosfamid i melfalan

| | e) L-asparaginaza i arabinozyd cytozyny

ANSWER:C

809----------------------------------------------

810----------------------------------------------

| 1. | Węzły chłonne zagardłowe mogą być zajęte w przebiegu

| | a) raka nosogardła

| | b) raka dna jamy ustnej

| | c) raka migdałka

| | d) raka krtani

| | e) prawidłowe A i C

ANSWER:E


810----------------------------------------------

811----------------------------------------------

| 1. | Według klasyfikacji dysplazji nabłonka sromu do stopnia VIN III zalicza się :

| | a) dysplazję średniego stopnia

| | b) carcimoma In situ

| | c) dysplazję średniego i dużego stopnia

| | d) dysplazję dużego stopnia

| | e) dysplazję dużego stopnia i carcinoma in situ

ANSWER:E

811----------------------------------------------

812----------------------------------------------

| 1. | W obrazie Rtg klatki piersiowej z papką barytową w przełyku, u chorych na raka przełyku, typowe dla tego nowotworu są :

| | a) ubytki wypełnienia

| | b) przyśpieszony pasaż

| | c) upośledzenie pasażu

| | d) prawidłowe a i b

| | e) prawidłowe a i c

ANSWER:E


812----------------------------------------------

813----------------------------------------------

| 1. | Najważniejsze informacje histologiczne dla rozpoczęcia leczenia uzupełniającego u chorych z rozpoznanym rakiem piersi to:

| | a) typ raka

| | b) obecność zatorów z komórek nowotworowych

| | c) stopień złośliwości

| | d) ekspresja receptorów hormonalnych

| | e) wszystkie powyższe

ANSWER:E

813----------------------------------------------

814----------------------------------------------

| 1. | Hormonoterapia ablacyjna jest stosowana w leczeniu:

| | a) raku jajnika

| | b) raku piersi

| | c) raku gruczołu krokowego

| | d) prawidłowe A i B

| | e) prawidłowe B i C

ANSWER:E


814----------------------------------------------

815----------------------------------------------

| 1. | W stopniu I raka trzonu macicy leczeniem z wyboru jest:

| | a) zabieg operacyjny

| | b) hormonoterapia

| | c) chemioterapia

| | d) leczenie skojarzone

| | e) radioterapia

ANSWER:D

815----------------------------------------------

816----------------------------------------------

| 1. | Do niekorzystnych rokowniczo czynników w ziarnicy złośliwej nie należy:

| | a) występowanie objawów ogólnych

| | b) guz w śródpiersiu powyżej 1/3 szerokości klatki piersiowej

| | c) wiek powyżej 50 lat

| | d) liczba zajętych okolic anatomicznych powyżej 3

| | e) płeć żeńska

ANSWER:E


816----------------------------------------------

817----------------------------------------------

| 1. | Do badań obowiązkowych u kobiet z rakiem szyjki macicy zaliczamy:

| | a) urografię

| | b) rtg klatki piersiowej

| | c) cystoskopię

| | d) rektoskopię

| | e) wszystkie wyżej wymienione

ANSWER:E

817----------------------------------------------

818----------------------------------------------

| 1. | Które ze stwierdzeń dotyczących raka krtani jest nieprawdziwe?

| | a) Rak krtani jest najczęstszą lokalizacją raków głowy i szyi.

| | b) Główną przyczyną raka krtani jest palenie tytoniu.

| | c) Około połowy przypadków raków krtani to raki płaskonabłonkowe.

| | d) Najczęstszy lokalizacyjnie jest rak głośni.

ANSWER:C

818----------------------------------------------

819----------------------------------------------

| 1. | Do teleterapii pooperacyjnej kwalifikuje się chorych z rakiem tarczycy:

| | a) rakiem rdzeniastym po operacji R1

| | b) rakiem anaplastycznym

| | c) rakiem brodawkowatym po leczeniu radiojodem

| | d) prawidłowe a i b

ANSWER:D

819----------------------------------------------

820----------------------------------------------

| 1. | Obecnie w hormonoterapii raka piersi nie mają zastosowania:

| | a) tamoksifen w dawce 20 mg

| | b) inhibitory aromatazy

| | c) owariektomia

| | d) antagoniści LHRH

| | e) androgeny

ANSWER:E


820----------------------------------------------

821----------------------------------------------

| 1. | Najważniejszym czynnikiem kwalifikacyjnym do stosowania hormonoterapii w raku gruczołu piersiowego jest :

| | a) wiek chorej

| | b) stan hormonalny pacjentki

| | c) obecność przerzutów do węzłów chłonnych

| | d) stan receptorów estrogenowych i progesteronowych

| | e) wielkość guza

ANSWER:D

821----------------------------------------------

822----------------------------------------------

| 1. | Wyniki leczenia raka pochwy wynoszą około:

| | a) 30%

| | b) 40%

| | c) 50%

| | d) 60%

| | e) 70%

ANSWER:C


822----------------------------------------------

823----------------------------------------------

| 1. | Zajęcie centralnego układu nerwowego występuje częściej w:

| | a) ziarnicy złośliwej

| | b) chłoniaku Burkitta, typu Burkitta, limfoblastycznym

| | c) raka jajnika

| | d) drobnokomórkjowego raka płuca

| | e) prawdziwe B i D

ANSWER:E

823----------------------------------------------

824----------------------------------------------

| 1. | Stosowane w terapii nowotworów złośliwych środki alkilujace nie podwyższają ryzyka wystąpienia:

| | a) chłoniaków nieziarniczych

| | b) raka pęcherza moczowego

| | c) białaczki szpikowej

| | d) raka skóry

| | e) żadne z powyższych

ANSWER:D


824----------------------------------------------

825----------------------------------------------

| 1. | Hormonoterapia ablacyjna może polegać na:

| | a) kastracji chirurgicznej

| | b) kastracji farmakologicznej

| | c) zahamowaniu syntezy estrogenów w tkance tłuszczowej, mięśniach, wątrobie

| | d) prawidłowe A i B

| | e) prawidłowe A, B i C

ANSWER:E

825----------------------------------------------

826----------------------------------------------

| 1. | Uczucie przeszkody przy połykaniu jest objawem:

| | a) raka głośni

| | b) raka nadgłośni

| | c) raka podgłośni

| | d) raka migdałka podniebiennego

| | e) prawidłowe B i D

ANSWER:E


826----------------------------------------------

827----------------------------------------------

| 1. | Bezwzględnym wskazaniem do wykonania zdjęcia klatki piersiowej jest

| | a) uporczywy kaszel

| | b) nawracające zakażenie miąższu płucnego

| | c) Krwioplucie

| | d) płatowe zapalenie płuc

| | e) wszystkie z powyższych

ANSWER:D

827----------------------------------------------

828----------------------------------------------

| 1. | Cechą charakterystyczną raka rdzeniastego tarczycy jest:

| | a) występowanie rodzinne

| | b) wywodzi się z komórek C

| | c) towarzyszy wielonarządowym adenomatozom

| | d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

ANSWER:D

828----------------------------------------------

829----------------------------------------------

| 1. | Do stanów przedrakowych szyjki macicy zaliczamy:

| | a) brodawczak płaskonabłonkowy

| | b) kłykciny

| | c) leukoplakia

| | d) dysplazja

| | e) wszystkie wymienione

ANSWER:E


829----------------------------------------------

830----------------------------------------------

| 1. | Wczesnym rakiem żołądka nazywamy:

| | a) rak wykryty w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów

| | b) rak wolno rosnący

| | c) rak nie dający przerzutów

| | d) rak ograniczony do błony śluzowej i podśluzowej żołądka niezależnie od stanu węzłów chłonnych

| | e) rak ujawnił się tylko w postaci przerzutów (brak ogniska pierwotnego).

ANSWER:D

830----------------------------------------------

831----------------------------------------------

| 1. | Rak płaskonabłonkowy nasady języka należy leczyć tak jak pozostałe nowotwory:

| | a) jamy ustnej

| | b) gardła środkowego

| | c) gardła dolnego

| | d) prawidłowe A i B

| | e) prawidłowe B i C

ANSWER:B


831----------------------------------------------

832----------------------------------------------

| 1. | Nowotwory wywodzące się z nabłonka pokrywającego jajnik i z podścieliska są najliczniejszą grupą pierwotnych nowotworów jajnika. Stanowią one 60 % wszystkich nowotworów jajnika i około 80 – 90 % nowotworów złośliwych jajnika. Prawdziwe są następujące stwierdzenia : 1.złośliwe nowotwory surowicze stanowią około 40 – 50 % nowotworów złośliwych jajnika. 2.guzy śluzowe często mają charakter wielokomorowy i mogą osiągać bardzo znaczne rozmiary. 3.guz Brennera wywodzi się z komórek przejściowych i jest typowym nowotworem dziewcząt i młodych kobiet. 4.guzy endometrialne współistnieją w około 20 – 30 % z endometriozą jajników i stanowią około 25 % nowotworów jajnika. 5.guzy jasnokomórkowe jajnika w obrazie histologicznym są zbliżone do raka jasnokomórkowego nerki. Charakteryzują się złym rokowaniem. Prawidłowa jest odpowiedź:

| | a) 1, 2, 3

| | b) 2, 3, 4

| | c) 1, 2, 5

| | d) 3, 4, 5

| | e) 2, 3, 5

ANSWER:C

832----------------------------------------------

833----------------------------------------------

| 1. | Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych:

| | a) jest częstym objawem towarzyszącym chłoniakom

| | b) nigdy nie występuje w białaczce

| | c) może być powikłaniem po lekach przeciwpadaczkowych

| | d) prawdziwe a, b i c

| | e) prawdziwe a i b

ANSWER:E


833----------------------------------------------

834----------------------------------------------

| 1. | W diagnostyce raka krtani nie ma znaczenia:

| | a) badanie histopatologiczne

| | b) zdjęcie warstwowe krtani

| | c) USG krtani

| | d) laryngoskopia pośrednia

| | e) tomografia komputerowa

ANSWER:C

834----------------------------------------------

835----------------------------------------------

| 1. | Wskaż odpowiedź prawidłową: Odsetek zachorowań na nowotwory związany z narażeniem na karcynogeny w miejscu pracy, w krajach europejskich, szacuje się na:

| | a) < 1%

| | b) < 3%

| | c) około 5%

| | d) około 10%

| | e) ponad 10%

ANSWER:C


835----------------------------------------------

836----------------------------------------------

| 1. | Do typowych wczesnych objawów raka sromu należy:

| | a) powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych

| | b) upławy zapalne

| | c) świąd i pieczenie

| | d) obrzęk warg sromowych

| | e) zaburzenia w oddawaniu moczu

ANSWER:C

836----------------------------------------------

837----------------------------------------------

| 1. | Pojedynczy guz w wątrobie z jednoczesnym wysokim poziomem AFP w surowicy każe myśleć o:

| | a) przerzucie melanoma malignum

| | b) torbieli pasożytnizej

| | c) carcinoma hepatocellulare

| | d) adenoma hepatis

| | e) cirrhosis macrondularis

ANSWER:C


837----------------------------------------------

838----------------------------------------------

| 1. | Która z poniższych odpowiedzi jest fałszywa:

| | a) mutacja genów BRCA powoduje zwiększone ryzyko rozwoju raka sutka i jajnika

| | b) amplifikacja genu N-MYC jest molekularnym markerem złej prognozy w raku sutka

| | c) największe ryzyko rozwoju raka sutka występuje u kobiet, których matki miały obustronnego raka sutka przed menopauzą

| | d) wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki i późna menopauza zwiększają ryzyko wystąpienia raka sutka

ANSWER:B


838----------------------------------------------

839----------------------------------------------

| 1. | U 50 letniego mężczyzny, który przed 3 miesiącami zauważył na wardze dolnej stopniowo powiększające się owrzodzenie, lekarz rozpoznał klinicznie raka wargi. Badanie mikroskopowe wycinka z owrzodzenia wykazało masy martwicze. Po otrzymaniu tego wyniku lekarz powinien :

| | a) skierować chorego do leczenia napromienianiem

| | b) zastosować leczenie przeciwzapalne uznając, że wynik badania mikroskopowego jest bardziej obiektywny od badania i rozpoznania klinicznego

| | c) skierować chorego do chirurga celem usunięcia zmiany z szerokim marginesem zdrowych tkanek

| | d) pobrać ponownie wycinek podejrzewając, że poprzednio pobrał materiał z niewłaściwego miejsca

| | e) zlecić leczenie przeciwzapalne a następnie kontrolę za 2 miesiące i wówczas zdecydować ponowną biopsję.

ANSWER:D

839----------------------------------------------

840----------------------------------------------

| 1. | Rak sromu to najczęściej rak:

| | a) gruczołowy

| | b) płaskonabłonkowy

| | c) jasnokomórkowy

| | d) anaplastyczny

| | e) owsianokomórkowy

ANSWER:B


840----------------------------------------------

841----------------------------------------------

| 1. | Zapadalność na raka żołądka wśród częstości zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn znajduje się na miejscu:

| | a) I


| | b) II

| | c) III

| | d) IV

| | e) V


ANSWER:E

841----------------------------------------------

842----------------------------------------------

| 1. | W ostatnich latach zachorowalność na raka endometrium w Polsce:

| | a) gwałtownie spada

| | b) nieznacznie rośnie

| | c) nie zmienia się

| | d) nieznacznie spada

| | e) gwałtownie rośnie

ANSWER:E


842----------------------------------------------

843----------------------------------------------

| 1. | Antygeny związane z nowotworami należą głównie do grupy:

| | a) antygenów wirusowych

| | b) antygenów związanych z działaniem czynników środowiskowych

| | c) antygenów różnicowania

| | d) antygenów związanych z cyklem komórkowym

| | e) nie należą do żadnej z wymienionych grup

ANSWER:C

843----------------------------------------------

844----------------------------------------------

| 1. | Leczeniem z wyboru w nowotworach nosogardła jest:

| | a) operacja

| | b) radioterapia

| | c) chemioterapia

| | d) laseroterapia

| | e) operacja z następową radioterapią

ANSWER:B


844----------------------------------------------

845----------------------------------------------

| 1. | Przerzut do jajnika w raku trzonu macicy zaliczany jest w/g FIGO do stopnia:

| | a) I


| | b) II a

| | c) II b

| | d) III

| | e) IV

ANSWER:D

845----------------------------------------------

846----------------------------------------------

| 1. | Dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego (zespół Lyncha) jest spowodowany mutacją

| | a) Genu supresorowego CHEK2

| | b) Genu supresorowego CDKN2A

| | c) Genu mutatorowego MLH1 lub MSH2

| | d) Protoonkogenu RAS

ANSWER:C

846----------------------------------------------

847----------------------------------------------

| 1. | Który z nowotworów wymienionych niżej występuje szczególnie często u pacjentek poddanych wieloletniej terapii immunosupresyjnej po przeszczepieniu narządów:

| | a) czerniak

| | b) rak jelita grubego

| | c) rak szyjki macicy

| | d) rak piersi

| | e) mięsak Kaposi`ego

ANSWER:C


847----------------------------------------------

848----------------------------------------------

| 1. | Chłoniaka Hodgkina w zaawansowaniu IA i IIA bez czynników ryzyka leczy się przede wszystkim:Pobieranie 1.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna