Zp/45/zcoszpSp/2019Pobieranie 462.5 Kb.
Strona1/5
Data02.12.2019
Rozmiar462.5 Kb.
  1   2   3   4   5

ZP/45/ZCOSzpSp/2019

Dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego wraz z wyposażeniem”


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego z wyposażeniem”


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

PONIŻEJ 221 000 EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGONr sprawy : ZP/45/ZCOSzpSp/2019

Kod CPV: 33192230-3 – stoły operacyjny

Zatwierdziła:

Dyrektor –Iwona ŁobejkoUWAGI OGÓLNE

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp oraz w przepisach wykonawczych do niej.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

 4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 5. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 7. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

 9. Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 24aa i zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

I. ZAMAWIAJĄCY
Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

fax. 032 262 34 22

zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

www.zco-dg.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego wraz z wyposażeniem,

 1. Specyfikacja techniczna sprzętu została opisana w załączniku nr 6 do SIWZ.

 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

 3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia publicznego: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


A) Warunki

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.


1.1.Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)

1.2.Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.


1.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę stołu operacyjnego ortopedycznego o wartości nie mniejszej niż 93.000,00 zł


d) ) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Va. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW - zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.1 Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą


 1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp.

 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 3. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy.

 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli


wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu.
Pobieranie 462.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna