Zp. 271. 01. 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,1 Mb.
Strona3/7
Data24.02.2019
Rozmiar1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Ubiegając się o wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą” .


Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:

…………………………………………………………………………………………………...

pod numerem …………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) który mówi, że z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Wykonawca/W imieniu Wykonawcy*

.........................................................

[miejscowość i data]

........................................................

[podpis(y) i pieczęć] • niepotrzebne skreślić lub pominąć

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą”

ja/my *


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

działając w imieniu .......................................................................................................................................................

[nazwa Wykonawcy]

oświadczam/y*, że zamierzam/y* powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia tj.:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opis części zamówienia)

............................................... ........................................

data, miejscowość pieczęć i pospis(y)


 • niepotrzebne skreślić lub pominąć

Załącznik nr 5

UMOWA …………../…………/……….

zawarta w dniu …………………. pomiędzy ……………………………………….. reprezentowanym przez ………………………………………………………………………... zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez : …………………………………………………………………….. NIP……………………………………………….. Regon ……………………………………

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu ……………………………………………………………………………………………… …

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§1

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w dniu …………………….. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostawy pomocy dydaktycznychjako przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowe Miasto nad Wartą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 39162100-6

§2


  1. Wydanie przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do umowy nastąpi w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.

  2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pomocy dydaktycznych w zapakowanych pakietach zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Zapakowane pakiety należy oznakować numerem pakietu.

  3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zmontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

  5. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, która zobowiązana jest sprawdzić dostarczone pomoce dydaktyczne pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór według faktury.

  6. Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja mająca na celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone w zamówieniu. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany w pełni sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno –użytkowe.

 1. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp.

 2. Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru . Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag.

 3. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 14 dni.

 4. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i / lub usterek, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują postanowienia ust.2-7.

§ 3.

  1. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą wynosi ……………………………zł brutto w tym …………………...VAT (słownie: ...……………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

  1. Ceny pomocy dydaktycznych określone w załączniku Nr 1 w okresie obowiązywania umowy nie ulegną zmianie.

  2. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z pozycjami wymienionymi w załączniku nr 1 do umowy.

§ 4.

W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy lub braków Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

§ 5.


  1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy określony w załączniku nr 1 gwarancji jakości i rękojmi na okres min.12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.

  2. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 6.

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, jeżeli Wykonawca nie dostarczy mebli szkolnych w terminie określonym w § 2 ust.1.

 2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy z powyższych powodów Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy.

§ 7.

1. Zapłata przez Zamawiającego za przedmiot umowy nastąpi po należytym wykonaniu przedmiotu umowy w całości w terminie 14 dni od dnia odbioru, po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków względem Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy.

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.

3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

§ 8.


 1. W razie zwłoki w zapłacie za odebrane meble szkolne Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych .

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy :

  1. w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca

  2. w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie,

  3. w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto za zwłokę powyżej 7 dni za brak realizacji wadliwych pomocy dydaktycznych na wolne od wad za każdy dzień zwłoki.

 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych .

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych i odszkodowania.

 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 9.

Wszystkie spory, wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.


 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 11.

Oświadczenie Wykonawcy

Niniejszym oświadczam, że Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP …………………………

§ 12.


 1. Integralną częścią umowy są:

  1. załącznik nr 1 do umowy- formularz cen jednostkowych

  2. załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

  3. załącznik nr 3 – Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

 2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

................................................... ................................................................................................... ................................................

Załącznik nr 6

Zestawienie pomocy dydaktycznych Szkoła Podstawowa w Boguszynie

L.p

Nazwa i opis pomocy

Ilość

Cena

1

Puzzle piankowe „Alfabetyczny żółw” – 31 elementów, wymiar maty 62cm x 46cm x 1cm, wykonane z pianki

1
2

Przewlekanka „Motyl” – drewniany motyl z otworami oraz zestaw sznurków do przewlekania. Wysokość 26cm. Służy do ćwiczenia sprawności manualnej.

1
3

Gra „Oko Rysia” – gra ćwicząca pamięć, spostrzegawczość i refleks. Duża plansza w kształcie koła (śr. 64cm), na której umieszczono 300 różnych obrazków. W zestawie 300 kartoników o wymiarach 3cm x 3cm, 18 żetonów.

1
4

Zestaw do przewlekania „Literki” – koraliki do nawlekania w kształcie literek. . Służą do usprawniania percepcji, rozwijania małej motoryki oraz koordynacji i kontroli ruchów.

1
5

Abak do sortowania – składa się z 2 podstaw plastikowych, (wymiar 26 x 8 x 12) z 5 trzpieniami do nakładania elementów w 10 kształtach i kolorach ( 100 elementów o średnicy 4cm)

1
6

Ścieżka dźwiękowa „ Znajome dźwięki” – nagrania prezentują odgłosy otoczenia, zwierząt, maszyn, różnych czynności. Składa się z: 1 płyta CD, 40 żetonów, 4 plansze o wymiarach 20 x 20cm po 9 zdjęć na każdej.

1
7

Skrzynka dźwiękowa – 8 małych, drewnianych, kwadratowych skrzyneczek, wydających różne dźwięki. Wymiar skrzyneczek 6,5 x 6,5cm. Wymiar pudełka 15 x 29cm.

1
8

Warsztaty grafomotoryczne – 12 płytek plastikowych, z jednej strony nadrukowane wzory i obrazki, druga strona czarna. Wymiar płytki 24,5 x 22cm, w zestawie 4 białe kredki.

1
9

Domino – mnożenie do 100 – zestaw zawiera 4 komplety oznakowane kolorystycznie, każdy komplet to 24 kostki. Kostki domina wykonane są z grubego tworzywa. Wymiar kostek 8 x 4cm, grubość 0,3cm.

1
10

Metoda 18 struktur – zestaw ćwiczeń – 9 zeszytów, zawierających napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wyprawki do poszczególnych części. Autor E. Kujawa, M. Kurzyca, Wyd. WSiP.

9
Zeszyt 1 – Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu, struktura 1-2.

Zeszyt 2 – Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu, struktura 3-4, (itd., razem 9 zeszytów).

11

Metoda 18 struktur – poradnik dla nauczyciela – 1 książka, autor E. Kujawa, M. Kurzyca, Wyd. WSiP, 28 stron.

1
12

Metoda 18 struktur wyrazowych – książka do ćwiczeń w czytaniu – 1 książka, autorstwa j. w., 56 stron.

1
13

Metoda 18 struktur – zestaw do ćwiczeń analizy, syntezy słuchowej – 1 książka, autorstwa j. w., 35 stron.

1
14

Dyslektyczne ucho – zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją - 2 książki: zeszyt ćwiczeń dla ucznia, książka dla nauczyciela. Wyd. Harmonia, książka zawiera 76 stron, zeszyt 44 strony, format A4, autor Elżbieta Szymankiewicz.

1
15

Labirynt na ścianę – samolot Gucia – służy do ćwiczenia sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz do rozpoznawania kształtów i kolorów. Jest to drewniana plansza w kształcie samolotu z przesuwanymi figurami geometrycznymi, wymiar 69 x 36cm.

1
16

Historyjki obrazkowe – teczka zawierająca 21 historyjek obrazkowych oraz kieszonki do ich układania. Każda historyjka składa się z 8 obrazków, które dziecko układa w odpowiedniej kolejności ( format A4, 21 stron). Służy do rozwijania spostrzegania wzrokowego i myślenia przyczynowo – skutkowego.

1
18

Trening słuchu – książka Joanny Grabon, Romana Sprawka, zawierająca ponad 200 zabaw kształtujących percepcję słuchową w zakresie wszystkich jej funkcji. Książka zawiera opis zabaw, ilustracje, gry oraz płytę CD.

1
19

Guziki matematyczne – zestaw guzików w 5 kolorach do zabawy manipulacyjnej oraz do sortowania i tworzenia logicznych ciągów. W zestawie 110 sztuk o śr. 4cm oraz 6 sznureczków.

1
20

Bingo – dodawanie – Gra zawiera 40 kart ( wym. 17,5 x 20 cm) umożliwiających równoczesną zabawę dużej grupie. Wygrywa ten, kto pierwszy zakryje wszystkie liczby na planszy. Zawiera także planszę z odpowiedziami, 200 kartoników z zadaniami, małe karteczki do bingo. Zakres dodawania- 24.

1
21

Bingo – odejmowanie – opis j.w. Zakres odejmowania – 24.

1
22

Kropki matematyczne – gra ruchowa – Gra służy do nauki dodawania i odejmowania w zakresie 12. W zestawie mata z winylu o wym. 122 x 152cm, 2 duże kostki z liczbami od 1 do 6, 1 duża kostka sześcienna ze znakami +, -, 28 żetonów z kartonu w pudełku.

1
23

Gra memory – mnożenie – gra zawierająca 35 par kartoników, na których są działania i wyniki tabliczki mnożenia do 100. Służy do utrwalenia tabliczki mnożenia.

1
24

Kostki z brokatem – kostki z oznaczonymi kuleczkami od 1 do 6, wymiar 4 x 4cm, przezroczyste, z brokatem.

5
25

Układanka „Kwiatki” – służy do układania kwiatów z wielu łudząco podobnych elementów. Zawiera 24 obrazki ( jeden w całości, drugi podzielony). Obrazki wykonane są z trwałego tworzywa, umieszczone w drewnianej ramce o wymiarach 24x36cm.

1
26

Układanka „Rybka” – opis j.w.

1
27

Kształty geometryczne – plansza z 16 kartonikami, które należy odpowiednio poukładać według koloru i kształtów geometrycznych. Wymiar 29 x 38cm.

1
28

Klocki – Transport – w skład zestawu wchodzi 12 klocków, z których można ułożyć 6 różnych obrazków oraz walizeczka do ich przechowywania. Wymiar opakowania- 20 x 19 x4,5 cm. Układanka rozwija spostrzegawczość i koncentrację.

1
29

Książeczki do gry Logico Piccolo

3
1. „ Różowa ortografia”- cz.1 klasa 2

2. „ Czytam i spostrzegam”- klasa 1

3.„ Liczby w zakresie 100. Działania arytmetyczne”- klasa 3

30

Mozaika Fantacolor300Kwadratowych Gwoździków- zabawka pozwala rozwinąć u dzieci umiejętności motoryczne, koordynację wzrokowo – ruchową, sprzyja twórczemu myśleniu. Zestaw składa się z dziurkowanej tablicy, dużych gwoździ z kwadratowymi łepkami- 300 sztuk. Wym. 32 x 24 x 6 cm.

1
31

Korale i karty aktywności do korali – służą do klasyfikowania korali według cech, logiczne z kartami aktywności. Komplet zawiera 120 dużych korali z kolorowego, trwałego tworzywa w 6 kształtach i 5 kolorach (wym. do 2,4cm.), 24 dwustronne karty, 4 drewniane podstawy z trzpieniami, 4 sznurki, 2 lusterka, pojemnik.

1
32

Loteryjka matematyczna – Super As – gra dzięki, której w atrakcyjny sposób można nauczyć się tabliczki mnożenia oraz utrwalić matematyczne umiejętności. W zestawie 2 gry. Zawiera 6 dwustronnych plansz o wym. 15,5 x 15,5 cm, 70 dwustronnych tafelków o wym. 4 x 4cm.

1
33

Klik uczy czytać – multimedialny elementarz dla dzieci w wieku 5-9 lat. Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, format CD.

1
34

Klik uczy liczyć – multimedialny program komputerowy do nauki i arytmetyki. Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, format CD.

1
35

Czytam i piszę – pasjonująca, interaktywna gra edukacyjna dla dzieci w wieku 6-10 lat, kształtująca umiejętność czytania i pisania. 176 różnorodnych zadań, ponad 200 multimedialnych stron. Platforma: PC, nośnik: CD, wersja językowa – polska.

1
36

Czytam i piszę – pasjonująca, interaktywna gra edukacyjna dla dzieci w wieku 6-10 lat, kształtująca umiejętność czytania i pisania. 176 różnorodnych zadań, ponad 200 multimedialnych stron. Platforma: PC, nośnik: CD, wersja językowa – polska.

1
37

Pianka do modelowania – kolorowa pianka lekka, puszysta łatwa do modelowania, nie klei się do rąk. Zabawa z pianką pobudza zmysł dotyku, , rozwija wyobraźnię. Pakowana w plastikowe pojemniki o pojemności 0,7 kg. Zamawiam następujące kolory: niebieski, zielony, czerwony, żółty, purpurowy

5
38

Skarbiec nauczyciela – terapeuty- Książka zawiera materiały niezbędne w pracy terapeuty, a także płytę CD. Autor: Katarzyna Krajewska, Anna Franczyk. Wyd. Impuls, str. 256.

1
39

Mata NOPPEX Wymiary 120cm*60cm. Niebieska mata stymulująca przepływ krwi w stopach, nogach. Dzięki wypustkom doskonale sprawdza się w fizykoterapii.

2
40

Platforma na kółkach .Platforma wykonana jest z plastiku. Wymiary 41*31cm- na kółkach. Doskonale kształtuje sylwetkę i wyrabia mięśnia rąk.

3
41

Trampolina Trampolina jest tak skonstruowana by zapewnić wspaniałą zabawę i bezpieczeństwo. Wiek od 3 lat. Średnica 102cm, wysokość 23cm, waga 7kg. Dopuszczalna waga użytkownika 100kg.

1
42

Pajączek z tunelami Skład zestawu: rondo- średnica 90cm, wysokość 47cm; tunel(4szt.)- długość 88cm, średnica 46cm; namiot (2szt.)- długość 105, wysokość 85cm, średnica 105cm.

1
43

Zestaw gimnastyczny Wieloelementowy zestaw, który pozwala na tworzenie różnych torów przeszkód i ciekawych układów do ćwiczeń gimnastycznych. Skład: drążki gimnastyczne o długości 70 cm( 8szt); obręcze o średnicy 50 cm ( 4 szt); cegły łączniki ( 4 szt); zaciski( 30 szt); pachołki (4 szt)-żółte i czerwone.

1
44

Kamienie sensoryczne O działaniu równoważnym. Zaopatrzone w wypustki stymulują zmysł dotyku. Średnica 16 cm- kolorowe ( 6 szuk)

1
45

Piłeczka Jeżyk 5cm Z wypustkami, pobudza zmysł dotyku i czucia. Średnica 5 cm.

6
46

Piłeczka kolczasta 5cm Miękka, wyposażona w kolce. Idealna do ćwiczeń relaksacyjnych, idealna do masażu całego ciała ( 2 sztuki). Średnica 8cm, waga 75g.

2
47

Piłki 65cm Piłka gumowa o średnicy 65cm.

4
48

Piłka sensoryczna 75cm Do terapii i rehabilitacji. Piłka jest z miękkiej gumy z wypustkami na powierzchni . Stymulacja dotykowa. Średnica 75cm.

5
49

Logopedia – pakiet poszerzony multimedialny (9 programów logopedycznych, aplikacja logopedy i mikrofon gratis, drukarka laserowa gratis) – program do diagnozy i terapii logopedycznej (educarium)

1
50

Logopedyczne zabawy (multimedialny pakiet) – ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną i ćwiczącą wymowę określonych głosek. Zawierają 5 lub 6 multimedialnych gier, książki i zeszyty ćwiczeń

1
- cześć I głoski sz, ż, cz, dz (pakiet)

- cześć II głoski s, z, c, dż (pakiet)

- cześć III głoski ś, ź, ć, dź (pakiet)

- część IV głoski j, l, r (pakiet)

- cześć V różnicowanie szeregów (pakiet)

51

Dmuchnij piłkę – labirynt stały – oryginalna logopedyczna pomoc służąca do ćwiczeń oddechowych. Obramowana plansza drewniana o wymiarach 30x40, 24 elementy drewniane przymocowane do planszy, 3 piłeczki plastikowe, metalowa i drewniana, 100 słomek

1
52

Sammy – kwartel logopedyczny, zabawa logopedyczna polegająca na ćwiczeniach języka oraz ust. Zawiera 32 karty o wymiarach 9x6 cm + pudełko +instrukcja

1
53

Duża ósemka do balansowania – pomoc do stymulowania zmysłów, rozwijania koordynacji. Platforma 80x40 na gumowym dysku + drewniana kula

1
54

Wibrator logopedyczny + 2 łopatki. Pomoc umozliwia korekcję rotacyzmu

1
55

Test artykulacyjny – 100 wyrazów, służy do badania mowy. Zawiera 84 kolorowe instrukcje na formacie A5, laminowane, materiał obrazkowy, podręcznik, karty badań

1
56

Kwestionariusz badania mowy. Służy do diagnozy logopedycznej. Składa się z obrazków zawierający samogłoski i spółgłoski w trzech pozycjach

1
57

Logopedyczny zbiór wyrazów – Janina Wojtowiczowa – książka, rok wydania 2011, format A5 str. 172

1
58

Z logopedią na ty – Ewa Skorek, rok wydania 2010, str. 202

1
58

Jarmark logopedyczny – zbiór zabaw logopedycznych podzielonych na 4 grupy zgodnie z układem pór roku. Format A5 176 str.

1
59

Ładnie mówię głoskę k, g, h/ sz, c, dz/ r/ ś, ź, ć, dź/sz, z, cz, dź – zestaw gier przeznaczonych do kształtowania poprawnej artykulacji głosek. W zestawie są 64 lub 74 szt. obrazków

5
60

Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Służy do ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych. Autor Katarzyna Szłapa. Przeznaczona dla dzieci od 4-7 roku życia

1
61

Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Podręcznik określa normy poprawnej wymowy u dziecka w wieku przedszkolnym oraz podaje przykłady ćw. a także metody pracy korekcyjnej. Wydanie WSiP, 108 str.

1
62

Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia. Książka zawiera wiedzę na temat roli oddechu w mówieniu oraz przykłady ćw. Logopedycznych w jąkaniu (wyd. Harmonia)

1
: nt-bin -> private
private -> Załącznik Nr 2
private -> Uchwała nr xiv/90/2016 rady gminy tarnówka z dnia 21 marca 2016 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Tarnówka na lata 2015-2022”
private -> Jeżeli chodzi o pracowników administracji jest to jeden etat, jeżeli chodzi o pracowników administracji I obsługi są to 3 osoby a łącznie 2,5 etatu
private -> Ostatni zakup
private -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
private -> Przedmowa
private -> Rozporządzenie rady ministróW z dnia 20 stycznia 2004 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
private -> Plan odnowy sołectwa
private -> Informacja
private -> Instrukcja sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów księgowych dla dwóch projektów wspóŁfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki rozdział I postanowienia ogólne


1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna