Zp. 271. 01. 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 1,1 Mb.
Strona2/7
Data24.02.2019
Rozmiar1,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 12 stron oraz
11 załączników.


Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

4. Załącznik nr 3a – Oświadczenie osoby fizycznej.

5. Załącznik nr 4 – Informacja o podwykonawcach.

6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

7. Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie pomocy dydaktycznych i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Boguszynie, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy – formularzem cen jednostkowych

8. Załącznik nr 6a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie pomocy dydaktycznych i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Chociczy, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy – formularzem cen jednostkowych
9. Załącznik nr 6b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie pomocy dydaktycznych i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Klęce, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy – formularzem cen jednostkowych

10. Załącznik nr 6c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie pomocy dydaktycznych i sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Kolniczkach, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy – formularzem cen jednostkowych

11. Załącznik nr 7 – wzór pełnomocnictwa

Z
pieczęć wykonawcy
ałącznik nr 1

OFERTA NA

Wyposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą”

dla
GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
I. WYKONAWCA :
nazwa: .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
adres: ........................................................................................................................................................
nr telefonu: …............................................................ nr faxu ...............................................................
NIP ................................................... REGON .......................................................................................
II. CENA OFERTOWA*:
ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH ............................złotych brutto
Słownie : ……………………………………………………………………………………………..
III. OŚWIADCZAM/MY, ŻE :

- akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorem umowy,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
- składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty oświadczamy, że dany dokument jest zgodny z oryginałem,

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.

Data : ..................... 2012 r.

Podpisano :
Imię i nazwisko Stanowisko: Podpis i pieczęć:

osoby upoważnionej:

................................. .................................. ....................................
................................. .................................. ....................................

Załącznik nr 2

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ubiegając się o wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą”.


ja/my *
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

działając w imieniu .....................................................................................................................

[nazwa Wykonawcy]

(„Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca/W imieniu Wykonawcy*

.........................................................

[miejscowość i data]

........................................................

[ podpis(y) i pieczęć]

* niepotrzebne skreślić lub pominąćZałącznik nr 3

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ubiegając się o wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą”.

ja/my *
.................................................................................................................................


.................................................................................................................................
działając w imieniu .....................................................................................................................

[nazwa Wykonawcy/ów]

(„Wykonawca”) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca/w imieniu Wykonawcy*

.........................................................

[miejscowość i data]

........................................................

[ podpis(y) i pieczęć]

* niepotrzebne skreślić lub pominąć

Załącznik nr 3a

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ

Nazwa zadania:1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna