Zp-15-034un załącznik Nr do siwz opis przedmiotu zamówienia pakiet nr – system implantu magnetycznego zakotwiczonego w kości skroniowej na przewodnictwo kostne wraz z cyfrowym procesorem dźwięku na poziomie 45db hl producent model/TypPobieranie 75.13 Kb.
Data11.01.2018
Rozmiar75.13 Kb.

ZP-15-034UN

Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET Nr 1 – system implantu magnetycznego zakotwiczonego w kości skroniowej na przewodnictwo kostne wraz z cyfrowym procesorem dźwięku na poziomie 45dB HL

Producent ………………………………………..

Model/Typ ……………………………………….


Lp.

PARAMETRY WYMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE – opis* ( str folderu, ulotki)

I

CZĘŚĆ IMPLANTOWA
1.

Implant całkowicie wszczepialny pod skórę mocowany do kości skroniowej za pomocą śrub
2

Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę.
3

Zaczep do procesora na magnesie
4

Możliwość badania MRI min.1,5 T – badanie bez interwencji chirurgicznej lub zabiegowej
II

OSPRZĘT CHIRURGICZNY WYMAGANY DO PRZEPROWADZENIA IMPLANTACJI – jednorazowego użytku
1

Niezbędny osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji, np.: narzędzie do wkręcania, miarki, wzorniki, itp
2

Wymagana obecność inżyniera klinicznego przy każdym zabiegu
III

PROCESOR DŹWIĘKU : min. 45 dB HL
1

Wzmocnienie procesora min.45 dB HL
2

Wielokanałowy procesor dźwięku ( co najmniej 8 kanałów)
3

Wbudowane min. 2 mikrofony
4

Automatyczna redukcja szumów i tłumienie sprzężenia zwrotnego
5

Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji części wewnętrznej lub podczas wczesnego okresu pooperacyjnego.
6

Dostępność w min. 4 kolorach* wypełnia wykonawca


.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcyZałącznik Nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET Nr 2 – implant ślimakowy do leczenia częściowej głuchoty – „implant hybrydowy”

Producent ………………………………………..

Model/Typ ……………………………………….


Lp.

PARAMETRY WYMAGANE

PARAMETRY OFEROWANE – opis* ( str folderu, ulotki)

1.

Apikalna średnica aktywnej części elektrody nie większa niż 0,3 mm
2

Procesor mowy z wbudowanym aparatem słuchowym do jednoczasowej stymulacji elektro-akustycznej.
3

Bezpośredni pomiar odpowiedzi nerwu słuchowego na stymulację elektryczną za pośrednictwem implantu i programatora, bez konieczności użycia żadnych dodatkowych elektrod i urządzeń.
4

Średnica części aktywnej elektrody < 0,7mm
5

Możliwość dostarczenia procesora mowy umożliwiającego elektroakustyczną stymulację nerwu słuchowego w sytuacji, gdy pacjent będzie tego wymagał.
6

Możliwość wykonania badań MRI u pacjenta zaimplantowanego bez konieczności usunięcia implantu
7

Maksymalna grubość odbiornika – części wszczepialnej nie większa niż 5mm
8

Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części odbiornika/stymulatora
9

Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu implantu podczas operacji oraz przy pierwszym ustawieniu procesorów mowy.
10

GWARANCJA I SERWIS
A

Implant ( część wszczepialna) min. 10 lat
B

Procesor mowy ( część zewnętrzna) min. 3 lata
c

Serwis – nazwa, adres, telefon* wypełnia wykonawca


.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy


Załącznik nr 3 do SIWZ
Miejscowość ………………. dnia ……………….

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy


OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………………………………………………
Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę implantów laryngologicznych oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

Cena netto za 1 szt ……………zł x 10 szt = …………………………..zł

Cena ofertowa za 10 szt z podatkiem VAT …………….zł w tym VAT ……………..%


Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

TERMIN PŁATNOŚCI ………………………..dni


PAKIET Nr 2

Cena netto za 1 szt ……………zł x 15 szt = …………………………..zł

Cena ofertowa za 15 szt z podatkiem VAT …………….zł w tym VAT ……………..%


Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

TERMIN PŁATNOŚCI ………………………..dni
 1. Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 1. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 1. Oświadczamy, że z pełną starannością zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków niniejszego zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ 2015 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.
Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie


działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 44 w powiązaniu z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:
 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. spełniamy warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej;

______________, dnia ____________2015 r.


_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

 1. oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, 2, 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. oświadczamy, że nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania;

______________, dnia ____________2015 r.


_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie

My, niżej podpisani


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Oświadczamy, iż należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty :

1)………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………

______________, dnia ____________2015 r.


_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)do reprezentowania Wykonawcy

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Pobieranie 75.13 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna