Zofia Sękowska wprowadzenie do pedagogiki specjalnej wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa 1998Pobieranie 4,34 Mb.
Strona44/44
Data14.02.2018
Rozmiar4,34 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
413

Roth M. Zespoły reedukacyjno-uzupełniające jako przeciwdziałanie drugoroczności. „Nowa Szko­ła" 1974 nr 6

Różycka J. Dziecko o obniżonej sprawności umysłowej. Wrocław-Warszawa-Kraków 1959

Ruszczyc H. Opis obserwacji niewidomego. Próba zobrazowania prawidłowego działania niewido­mego. Ogólne skutki kalectwa. Uwagi o szkoleniu i reedukacji ociemniałych. OSW dla Niewi­domych w Laskach (maszynopis)

Ruszczyc H. Znaczenie politechnizacji w szkole dla niewidomych, [w:] C. Gawrysiak (red.) Wypisy tyflologiczne. Warszawa 1977

Ryli H. Odbudowa szkolnictwa specjalnego w okresie powojennym. „Szkoła Specjalna" 1946

Sawa B. Zaburzenia rozwoju mowy a trudności w nauce czytania i pisania uczniów szkół podsta­wowych. „Psychologia Wychowawcza" 1971 nr 2Sawa B., Wojnarowska B. Reedukacja zaburzeń dyslektycznych w warunkach szpitala dziennego. „Zagadnienia Wychowawcze" 1973 nr 6

Sawa B. Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. Wyd. V. Warszawa 1997 Schaff A. Język a myślenie. „Studia Filozoficzne" 1963 nr 1 Schaff A. Język a poznanie. Warszawa 1964

Schlesinger I.M. Wytwarzanie wypowiedzi a przyswojanie języka, [w:] G.W. Shugar, M. Smoczyń-
ska (red.)
Badania nad rozwojem języka dziecka. Wybór prac. Warszawa 1980 ;

Schoeffler M. Der Blinde im Leben des Volkes. Leipzig-Jena 1956 Sękowska Z. Podstawy psychologiczne rewalidacji ociemniałych. Lublin 1964

Sękowska Z. Synkretyzm w świadomości lingwistycznej dzieci głuchych. „Roczniki Filozoficzne KUL" 1965 nr 1, t. XXVII

Sękowska Z. Psychologiczne podstawy rewalidacji ociemniałych. Lublin 1965(a)

Sękowska Z. Poznawanie rzeczywistości przez dzieci niewidome w procesie nauczania. Lublin 1968

Sękowska Z. Czynniki wpływające na stosunek inwalidów do pracy. „Roczniki Filozoficzne KUL" Lublin 1969

Sękowska Z. Kształcenie dzieci niewidomych. Warszawa 1974 Sękowska Z. Pedagogika specjalna (skrypt). Lublin 1974(a)Sękowska Z. Przyczyny wystąpienia trudności w nauce czytania i pisania. „Lubelski Rocznik Peda­gogiczny" 1975, t. III-IV

Sękowska Z. Kształcenie globalne w nauczaniu początkowym dzieci upośledzonych umysłowo w stop­niu lekkim. Lublin 1976

Sękowska Z. Pedagogika w lecznictwie. Warszawa 1976(a)

Sękowska Z. Rewalidacja niewidomych, [w:] A. Hulek (red.) Pedagogika resocjalizacyjna. Warsza­wa 1977

Sękowska Z. (red.) Czynniki efektywności pracy pedagogicznej szkół dla niewidomych i niedowi­dzących. Lublin 1978

Sękowska Z. Rola nauczania problemowego w stymulowaniu rozwoju umysłowego dzieci upośle­dzonych umysłowo w stopniu lekkim. Lublin 1978(a)

Sękowska Z. Interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej. „Studia Pedagogiczne" 1979, XL
Sękowska Z. Pedagogika specjalna równoprawny partner oświaty. „Nowa Szkoła" 1981 nr 9
Sękowska Z. Tyflopedagogika. Warszawa 1981 (a)
Sękowska Z. Pedagogika specjalna. Warszawa 1982 r ;

414 Bibliografia

Sękowska Z. Sytuacja szkolna nieletnich pozostających pod opieką kuratora sądowego. „Lubelski

Rocznik Pedagogiczny" t. IX, 1982(a)

Sękowska Z. Pedagogika specjalna istota i zadania. „Ateneum Kapłańskie" 1984 nr 1-2 Sękowska Z. Determinanty postaw wzajemnych osób niewidomych i osób pełnosprawnych. „Prze­gląd Tyflologiczny" 1985 nr 1-2

Sękowska Z. Pedagogika specjalna. Zarys. Warszawa 1985(a)

Sękowska Z. Rewalidacja dzieci niedowidzących w nauczaniu początkowym. Warszawa 1985(b) Sękowska Z. Systemy kształcenia specjalnego. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 1988, t. XHI/XIV

Sękowska Z. Pedagogika specjalna na UMCS w Lublinie, [w:] J. Pańczyk (red.) Współczesne pro­blemy pedagogiki specjalnej. Warszawa 1991

Sękowska Z. Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej. Warszawa 1991 (a)

Sękowska Z. Rozwój i dorobek psychologii w regionie lubelskim, [w:] A. Bielą, Cz. Walesa (red.) Problemy współczesnej psychologii. Lublin 1992Sękowska Z. Kształcenie kadry do pracy z dziećmi odchylonymi od normy, [w:] Encyklopedia pe­dagogiczna „Innowacje". Warszawa 1993

Sękowska Z. Rewalidacja dzieci i młodzieży z uszkodzeniem wzroku, [w:] Encyklopedia pedagogi­czna „Innowacje". Warszawa 1993(a)

Sękowska Z. Znaczenie rodziny w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego, [w:] R. Ossowski (red.) Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Bydgoszcz 1993(b)Sękowski A. Untersuchungen tiber Ersatzvorstellungen bei Blinden. „Zeitschrift fur Heilpadagogik" 1989, 10, 717-722

Sękowski A. Problems of the education of gifted children in the countries of middle east Europę. [w:] F.J. Monks, W. Katzko, H.W. van Boxtel (red.) Education of the gifted in Europę. Theo-retical and research issues. Amsterdam: Swets and Zeitlinger 1992

Sękowski A. Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin 1994

Sękowski A. Niepublikowany głos w dyskusji okrągłego stołu nt. „Giftedness and exceptional achie-vements: the role of individual differences". The Seventh Meeting of the International Society for the Study of Individual Differences. Warszawa 1995

Sękowski A. Wybrane formy pracy z uczniami zdolnymi w Europie. „Acta Universitas Nicolai Copernici" 1997, z. 3/4

Sękowski T., Sękowska Z. Rehabilitacja zawodowa inwalidów wzroku w Polsce. Lublin 1991

Selye H. Stres życia. Warszawa 1972

Sidney D. Adjustment testing personality factors of the blind. „Journal Consult. Psychological" 1957Siedlanowska-Brzesko H., Stawowy-Wojnarowska I. Wykorzystanie aparatów w nauczaniu dzieci z wadami słuchu. Warszawa 1975

Siemaszko A. Zachowania dewiacyjne młodzieży. Rozmiar, struktura, uwarunkowania. Warszawa 1987

Siguan M. La personalidaddel deficiente mental. „Anuario de la Psychologia" 1970/71 nr 2

Siwkiewicz J., Zakrzewska B. Znaczenie percepcji wzrokowej i słuchowej w procesie nauki czyta­nia i pisania na podstawie badań własnych. „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychicz­ne" 1973 nr 6

Skalski Z. Niewidomy przed wyborem pracy. Warszawa 1975 Skalski Z. Niewidomi w zakładzie pracy. Warszawa 1977 Skiner Ch. Psychologia wychowawcza. Warszawa 1971

Bibliografia

Skórny Z. Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się. Warszawa 1968

Skórny Z. Psychiczne mechanizmy zachowania się. Warszawa 1972

Słobodzian Z. Twórcza praca dziecka. Warszawa 1961

Sokołów E.N. Wosprijatije w świetle uczenija I.P. Pawiowa o wriemiennych. „Sowietskaja Pieda-

gogika" 1951 nr 7 Sołncewa I.L. Rozwitie sliepogo riebionka. [w:] Naszyje sliepyje dieti. Berlin 1978

Sołowiewa J. Swoistość procesów poznawczych u dzieci umysłowo niedorozwiniętych. Warszawa 1955

Smoleńska J., Zaorska K. Badania nad rozwojem dzieci głuchych w wieku 4-7 lat. V Kongres ŚFG. Warszawa 1967

Spionek H. Trudności wychowawcze i przestępczość nieletnich. Wrocław 1956

Spionek H. Trudności w nauce czytania i pisania u dzieci a poziom funkcjonalny sprawności ich analizatorów. „Psychologia Wychowawcza" 1963 nr 3

Spionek H. Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka. Warszawa 1969

Spionek H. Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa 1970

Spionek H. Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Wyd. IV. Warszawa 1985

Stajnowska W., Strzembosz A. O nowe zasady organizacji i postępowania przed sądem rodzinnym. „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego" 1978 nr 10

Stanik J.M. Psychologiczne problemy agresji młodocianych w warunkach dyscyplinarnej izolacji. Katowice 1976

Stanula T. Zaburzenia emocjonalności dziewcząt niedowidzących i ich przyczyny, [w:] Z. Sękowska (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki upośledzonych. Lublin 1976

Stanula T. Percepcja siebie a poziom przystosowania społecznego niewidomych, [w:] S. Popek (red.) Z badań nad różnicami indywidualnymi procesów nauczania i wychowania. Lublin 1984

Stawowy I. Wykorzystanie aparatów wzmacniających głos w PZW dla dzieci głuchych w Michalinie. „Szkoła Specjalna" 1963 nr 1

Steinberg W. Hauptprobleme der Bildenpsychologie. Miinchen 1927 Steinberg W. Von Innenleben blinder Menschen. Miinchen 1955

Stern W. Inteligencja dzieci i młodzieży. Warszawa 1927 (!

Sternberg R.J. Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New York 1985
Sternberg R.J., Davidson J.E. (red.) Conceptions of giftedness. London, New York 1986
Straburzyńska T.
Ogólna reedukacja dzieci dyslektycznych. „Życie Szkoły" 1974 nr 2
Straburzyńska T. Problemy dzieci dyslektycznych w szkole. „Życie Szkoły" 1974 nr 1 ,„ • >

Stratford B. Zespół Downa. Przeszłość. Warszawa 1993 Styczek I. Logopedia. Warszawa 1983Suchan P. Resocjalizacja w zakładach dla osób społecznie niedostosowanych. Warszawa 1965
Suchariewa G.E. Psychiatria wieku dziecięcego. Klinika oligofrenii. Warszawa 1969 -;

Suchodolski B. Zarys pedagogiki. Warszawa 1955

Suhrweier H. Die sprachliche Entwicklung des sehenden und blinden Schulkindes Beitrage zur Blin-denpddagogik und Psychologie. Leipzig 1963Swierłow W. Orientacja niewidomych w przestrzeni. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców w szkołach dla niewidomych. Warszawa 1957

Szabalin S.N., Chwatcew M.E. Osobiennosti psichologii głuchogo szkolnika. Moskwa 1961

41b Bibliografia

Szaflik B. Wychowanie resocjalizujące w zakładzie poprawczym. Warszawa 1975 »" '"■'•

Szałański J. Resocjalizacja nieletnich. Warszawa 1978

Szałański J. Resocjalizacja w zakładzie poprawczym. Warszawa 1978(a)

Szałański J. Samoocena młodzieży niedostosowanej społecznie. Łódź 1991 ' ' ";Szczepaniak-Maleszka W. Podstawy prawne funkcjonowania systemu kształcenia specjalnego

w Polsce, [w:] J. Pańczyk (red.) Kształcenie specjalne w nowej sytuacji prawnej i ekonomicznej.

Warszawa 1995Szczepankowski B. Oczy pomagają słyszeć. Warszawa 1973 Szecówka A. Pozazakładowe formy oddziaływań resocjalizacyjnych na nieletnich, [w:] K. Pospiszyl

(red.) Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcja. Warszawa 1990

Szkolnictwo specjalne. Materiały z Konferencji Sekcji Szkolnictwa Specjalnego ZNP dla Dzieci Niedowidzących. Tom II. Warszawa 1955

Szuman S. Rozwój pytań dziecka. Warszawa-Wilno-Lublin 1939

Szuman S. Rozwój treści słownika dzieci. „Studia Pedagogiczne" 1955, t. II

Szuman S. Znaczenie opanowania mowy ojczystej dla rozwoju umysłowego dziecka. „Nowa Szkoła" 1958 nr 11Szuman W. Wychowanie niewidomego dziecka. Warszawa 1961

Szuman W. Walenty Haiiy, twórca pierwszej na świecie szkoły dla niewidomych, [w:] C. Gawrysiak (red.) Wypisy tyflologiczne, cz. I. Warszawa 1977Szymańska Z. Dziecko trudne. Warszawa 1955

Szymańska Z. Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego. Warszawa 1967

Szymański T. Zapobieganie przestępczości młodzieży. Warszawa 1973

Slenzak J. Znaczenie postaw rodziców w procesie usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju psy­choruchowego. Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk 1979 Światowy Biuletyn UNESCO 1974 Swięcicki A. Niepowodzenia szkolne. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1971 nr 7

Temerson H. Zagadnienia metodyczne w nauczaniu geografii w szkole dla niewidomych. Warszawa 1954

Termen L.M. Genetic studies of genius. Mental and physical traits of a thousand gifted children. Stanford University Press (brw)

Tomasik E. Pomoc specjalna w szkole powszechnej. Warszawa 1989

Tułodziecka I., Tułodziecki W. Kształcenie i rozwój mowy dziecka głuchego w szkole podstawowej. Warszawa 1967

Tułodziecki W. Mowa dźwiękowa i jej wartość rewalidacyjna w wychowaniu dzieci głuchych. „Szko­ła Specjalna" 1957 nr 1Turlej S. Młodzież społecznie niedostosowana. Warszawa 1982

Tyszka Z. Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich przestępców. Poznań 1963 Tyszkowa M. Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych. Warszawa 1972 Tyszkowa M. Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka. Warszawa 1975Ukrainskaja E.M. Owladienij sposobami raboty nad tiekstom kak sriedstwo rozwitija myslitielnoj diejatielnosti słabowidjaszczich mładszich szkolnikow. [w:] Osobiennosti poznawatielnoj dieja-"■■•'- tielnosti sliepych i słabowidjaszczich szkolnikow. Moskwa 1975

BibliografiaUnderberg R. The relationship between parental understanding and child adjustment in the visuall) disabled adolescent (unpublished doctoral dissertation). University of Rochester, New York 1958

Underberg R. Bateman B.D. Dzieci niewidome i niedowidzące, [w:] N.G. Haring, R.L. Schiefel-bush (red.) Metody pedagogiki specjalnej. Warszawa 1973

Urban K.K., Sękowski A. Programs and practices for identifying and nurturing giftedness and ta­lent in Europę, [w:] K.A. Haller, F.J. Monks, Passow (red.) International handbook of research and development of giftedness and talent. Oxford: Pergamon Press 1993

Urbańska B. Losy absolwentów zasadniczych szkól zawodowych specjalnych dla upośledzonych umysłowo. Warszawa 1974

Vei]lard-Cybulsky M.H. Nieletni przestępcy w świecie. Warszawa 1968 "'■•

Villey P. La pedagogie des aveugles. Paris 1995 '

Wald I. Przyczyny niepełnosprawności. „Oświata i Wychowanie" 1976 nr 30

Wald I., Stoma D. Epidemiologia głębszego upośledzenia umysłowego w Polsce, [w:] Z zagadnień psychologii dziecka upośledzonego umysłowo. (Wybór i opracowanie — J. Kostrzewski). War­szawa 1978

Wald I. Epidemiologia upośledzenia umysłowego, [w:] K. Kirejczyk (red.) Upośledzenie umysłowe Pedagogika. Warszawa 1981

Wald I. O integrację społeczną młodocianych i dorosłych upośledzonych umysłowo. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (1987). Kraków 1991

Walenta B. Kształcenie uczuć wyższych w szkole dla dzieci głuchych. „Szkoła Specjalna" 1962 nr 1

Wasyluk-Kuś H. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Poradnik nauczyciela-reedukatora. Warszawa 1984

Wawrzynowski M. Opieka wychowawcza nad dziećmi upośledzonymi umysłowo. Warszawa 1931

Węgliński A. Poziom empatii a zachowanie nieletnich w zakładzie poprawczym. „Psychologia Wychowawcza" 1983 nr 3

Węgliński A. Resocjalizacja nieletnich w warunkach wolności dozorowanej oraz izolacji zakłado­wej. Lublin 1993

Więckowski R. Nauczanie zróżnicowane. Warszawa 1975

Wilgocka-Okoń B. Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko. Warszawa 1972 -,:/.

Witkowski T. Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. „Rocz­niki Filozoficzne KUL" 1967, z. 4

Witkowski T. Metody PAC i PAS w społecznej rewalidacji upośledzonych umysłowo. Warszawa

1988


Witkowski T. Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. Lublin 1993 •*■'

Wlasowa T.A. Problemy predolienija otkłonienia w rozwitje dietiej. „Diefektołogia" 1972 nr 1 Włodarek J. System wychowawczy zakładu poprawczego. Warszawa 1977 Wodward M. The application of Piaget's theory to research in mental deficiency. [w:] N.R. Elis

(red.) Handbook of mental deficiency. „Proc. Lind. Conf. Scient. Stud. Men. Defic." 1960 nr 2 Wojciechowski A. Twórczość w życiu ludzi upośledzonych. „Szkoła Specjalna" 1985 nr 2 Wojnarska A. Obraz choroby zęzowej i jej konsekwencje psychopedagogiczne. „Przegląd Tyflolo-

giczny" 1994/11Wołoszynowa L. Młodszy wiek szkolny, [w:] M. Żebrowska (red.) Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa 1973

Wołotkina M.N. Uczniowie klasy pierwszej. Szkice psychologiczne. Warszawa 1955 Wójcik D. Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Analiza psychologiczno-kryminologiczna. Wro­cław 1984

Wójcik D. Praca kuratora dla nieletnich w opinii sędziów sądów rodzinnych i kuratorów społecz­nych. „Archiwum Kryminologii" T. XV, 1988

Wright B. Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa. Warszawa 1965

Wrochno-Stanko K. Niepełnosprawni o swojej sytuacji, [w:] M. Sokolowska, A. Rychard (red.)

Studia z socjologii niepełnej sprawności. Wrocław 1983

Wychner W. Badania nad inwalidami w Polsce. „Zdrowie Publiczne" 1957 nr 6 Wyczesany J. Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki. Kraków 1981 Wygotski L.S. Rozwitje wysszich psychiczeskich funkcji. Moskwa 1960

Wyniki kształcenia specjalnego upośledzonych umysłowo. Materiały z konferencji naukowej, zor­ganizowanej przez Zakład Pedagogiki Specjalnej WSPS (pod red. J. Pańczyka). Warszawa 1987

Wyszyńska A. Psychologia defektologiczna. Kraków 1980 Zaczyński W. Praca badawcza nauczyciela. Wyd. V popr. Warszawa 1997 Zakrzewska B. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa 1976 Zakrzewska B. Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. Warszawa 1996

Zastempowski J. Koszty kształcenia specjalnego w zależności od systemu (izolacyjny i integracyjny) — RPBP III. 32.6.2. Raport z badań za lata 1984-1980. Warszawa

Zeigarnik T. Patologia myślenia. Warszawa 1969

Zeszyty Naukowe WSPS — Z zagadnień oligofrenopedagogiki (pod red. J. Pańczyka), t. I i II. Warszawa 1988

Zeutchen L. Kórperbildung und Beweguns-erziehung. [w:] Unser blindnes Kind. Berlin 1978

Ziemcowa M. Puti kompensacji sliepoty w processie poznawatielnoj i trudowo diejatielnosti. Mo­skwa 1956

Ziemcowa M.L., Kapłan A. Dieti z głubokimi naruszeniami zrienija. Moskwa 1967 Zięcina M.. Z zagadnień tyflopedagogiki zawodowej. Warszawa 1986

Zięcina-Banek M. Z historii i współczesności rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo, [w:] U. Eckert, K. Poznański (red.) Pedagogika specjalna w Polsce. Wybrane zagadnienia z prze­szłości i współczesności oraz tendencje rozwoju. Warszawa 1992

Zigler E. Research on personality structure in the retarded. „International Review of Research in Mental Retardation" 1966 nr 1

Zykow S.A. Obuczenie głuchich dietiej jazyku po principu formirowania rieczewogo obszczenija. Moskwa 1961Zykow S.A., Rau F.F., Slezinoj N.F. Obuczenie i wospitanie głuchich dietiej. Moskwa 1963 Żabczyńska E. Przestępczość dzieci. Etiologia i rozwój. Warszawa 1983

Zachowska-Walczak S. Systemy postępowania z nieletnimi w państwach europejskich. Warszawa 1988

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna