Zofia Sękowska wprowadzenie do pedagogiki specjalnej wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa 1998Pobieranie 4,34 Mb.
Strona43/44
Data14.02.2018
Rozmiar4,34 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
1984

Korzeniowski L. Zarys psychiatrii. Warszawa 1969

Korzeniowski L. (red.) Encyklopedyczny słownik psychiatrii. Warszawa 1978

Kosewski M. Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia. Warszawa 1981

Kostrzewski J. Wprowadzenie do skali inteligencji D. Wechslera dla dzieci od 5 do 15 lat. Warsza­wa - Łódź 1970

Kostrzewski J. Problem struktury inteligencji i niektórych uzdolnień u dzieci upośledzonych umys­łowo i normalnych o takim samym globalnym ilorazie inteligencji w skali WISKAD. [w:] Doro­bek i perspektywy rozwojowe polskiej psychologii. XXII Zjazd Naukowy PTP. Warszawa 1974

Kostrzewski J. Diagnostyka odchyleń od normy u dzieci, młodzieży i dorosłych, [w:] A. Hulek (red.) Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa 1977

Kostrzewski J,. Wald I. Podstawowe wiadomości o upośledzeniu umysłowym, [w:] K. Kirejczyk (red.) Upośledzenie umysłowe Pedagogika. Warszawa 1981

Kościelak R. Integracja społeczna niepełnosprawnych umysłowo. Gdańsk 1995

Kościelska M. Rozwój osobowości a upośledzenie umysłowe, [w:] T. Gałkowski (red.) Zaburzenia osobowości dzieci i młodzieży. Warszawa 1981

Kościelska M. Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny: badania uczniów szkół specjalnych. Warszawa 1984

Kościełska M. Oblicza upośledzenia. Warszawa 1995

Kowalik S. Rehabilitacja upośledzonych umysłowo. Warszawa 1984

Kowalik S. Upośledzenie umysłowe: teoria i praktyka rehabilitacji. Warszawa 1989

Kowalski S. Rozwój mowy i myślenia dziecka. Warszawa 1962

Krakowiak K. Ramowy program indywidualnej rehabilitacji mowy dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem z zastosowaniem metody fonogestów. „Audiofonologia" 1993

Krakowiak K., Panasiuk M. Stereotypy myślowe i mity społeczne a perspektywy kształcenia języko­wego głuchych, [w:] S. Grabias (red.) Głuchota a język. Komunikacja językowa i jej zaburze­nia. Lublin 1994Krakowiak K. Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem, [w:] S. Grabias (red.) Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. IX. Lublin 1995

Krakowiak K., Sękowska J. Mówimy z fonogestami. Przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci

i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Warszawa 1996 Kratochwil S. Psychoterapia. Warszawa 1974

Kucera O. Z zagadnień etiologii dysleksji. [w:] Higiena psychiczna i nerwice dziecięce rozwojowe. Wrocław-Kraków 1965

Kunicki W.L. Mechanizmy fizjologiczne zjawisk kompensacyjnych u człowieka. „Zeszyty Problemo­we Nauki Polskiej" 1955

BiDliograna

Kupisiewicz Cz. O efektywności nauczania problemowego. Warszawa 1960 , i,Kupisiewicz Cz. Niepowodzenia dydaktyczne. Warszawa 1963

Kur W. O sukces szkolny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. „Nowa Szkoła" 1974 nr 5

Kurant G. Program grupowej reedukacji pisania u dzieci z parcjalnymi deficytami rozwojowymi. „Życie Szkoły" 1976 nr 7/8

Kwapisz J., Kwapisz J. Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych w przestrzeni. War­szawa 1990Kwapisz J. Efektywność kształcenia młodzieży niewidomej i słabowidzącej w zakresie orientacji przestrzennej i poruszania się. Warszawa 1994

Lange O zależności pomiędzy inteligencją a postępami szkolnymi. „Chowanna" 1961, z. 3 Larkowa H. Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne. Warszawa 1987Lasocka W. Zastosowanie 14-czynnikowego kwestionariusza R.B. Catella i R.B. Portrera do bada­nia osobowości niewidomych. Lublin 1964

Lausch-Żuk J. Specyficzne problemy sytuacji życiowej i rewalidacji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, [w:] R. Ossowski (red.) Sytuacja życiowa dzieci niepełnosprawnych w rodzinie. Bydgoszcz 1993

Lech K. Rozwijanie myślenia uczniów poprzez łączenie teorii i praktyki. Warszawa 1963 Lewicki A. (red.) Psychologia kliniczna. Warszawa 1972

Lewo wieki T. Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa 1977 Lewowicki T. Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa 1986

Limont W. Cudowne dzieci i savant. Próba analizy rozwoju zdolności w kontekście modelu Davida H. Feldmana. „Roczniki Pedagogiki Specjalnej" T. 5. Warszawa 1994

Lingren H.C. Psychologia wychowawcza w szkole. Warszawa 1968

Lipkowski O. Stan i potrzeby szkolnictwa specjalnego i opieki nad dziećmi w Polsce. „Szkoła Spe­cjalna" 1960

Lipkowski O. Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja. Warszawa 1971
Lipkowski O.
Problem integracji. „Szkoła Specjalna" 1976 nr I "■'''

Lipkowski O. Pedagogika specjalna. Wyd. III. Warszawa 1981 ' ''*Lipkowski O. Resocjalizacja. Wyd. III. Warszawa 1987

Lipska O.: Uwarunkowanie pedagogiki specjalnej postępem nauki i przemianami społeczno-poli-tycznymi. „Studia Pedagogiczne" 1979, XLLitvak A.G. Teoreticieskije voprosy tiflopsichologii. Leningrad 1973

Lorek Z. Nieletni ze wsi i z miast w zakładzie poprawczym oraz ich adaptacja społeczna. Warsza­wa 1988

Lowenfeld B. Psychological aspects of blindness. „Abstracts Psychological" 1947 nr 2125 Lowenfeld B. Our blind children. Growing and learning with them. Ilinois 1956 Łęczycka J., Skrzetuska E. XX-lecie Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej w UMCS w Lublinie

(1970-1990). [w:] M. Chodkowska (red.) Człowiek niepełnosprawny. Lublin 1994 Łobocki M. Mechanizmy obronne a trudności wychowawcze. „Szkoła Specjalna" 1968 nr 2

Łosiewski Z., Serejski J. (red.) Mózgowe porażenie dziecięce aspekty medyczne, pedagogiczne i socjalne. Warszawa 1985

Łubkowska K. Badania nad odczytywaniem mowy z ust przez głuchych, [w:] K. Kirejczyk (red.) Z zagadnień surdopedagogiki. Warszawa 1970

Łuszczyński C. Cechy dynamiczne w niedorozwoju umysłowym. „Szkoła Specjalna" 1965 nr 26

Maciarz A. Warunki skuteczności integracyjnego systemu kształcenia specjałnego. „Ruch Pedagogi­czny" 1986 nr 1-2

Mackiewicz B. Wskazówki do nauki prawidłowego połykania w wadach zgryzu i wymowy u dzieci. Warszawa 1986

Maćkowiakowa J. Trudności w nauce czytania i pisania. Poznań 1958 ,;Majewski T. Rehabilitacja psychiczna ociemniałych. Warszawa 1971

Majewski T. Psychologia niewidomych. Warszawa 1972

Majewski T. Zagadnienia rehabilitacji głuchoniewidomych. Warszawa 1979

Majewski T. Psychologia niewidomych i niedowidzących. Warszawa 1983

Majewski T. Słabowzroczność w świetle Międzynarodowej Klasyfikacji Uszkodzeń, Niepełnospraw­ności i Upośledzeń. „Przegląd Tyflologiczny" 1993 nr 1-2

Majewski T. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa 1995 Majewski T. Integracja czy segregacja? „Nasze Dzieci" 1996 nr 3

Markiewicz J. Reedukacja psychomotoryczna dzieci nerwicowych i dyslektycznych. [w:] Problemy psychoterapii. Warszawa 1965

Markiewicz J., Zakrzewska B. Dwutorowa reedukacja dysleksji. „Zagadnienia Wychowawcze w Aspekcie Zdrowia Psychicznego" 1970 nr 3

Maruszewski M., Reykowski J., Tomaszewski T. Psychologia jako nauka o człowieku. Warszawa 1966

Maslow A.H. Teoria hierarchii potrzeb, [w:] J. Reykowski (red.) Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Warszawa 1964

Materiały informacyjno-dydaktyczne. Wyd. Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Za­rządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z. 22

Matuszczyk A. Wykrywanie i likwidowanie niepowodzeń szkolnych. „Nowa Szkoła" 1973 nr 7/8 Mauersberg S. (red.) Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. Warszawa 1990 Melanowski W.H. Okulistyka. Warszawa 1951Mendruń J. Wybrane zagadnienia z problematyki niewidomych, [w:] T. Gałkowski (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii. Warszawa 1973

Merry P.K. Judging personality adjustments of blind kindergarten children through play activities. Teach Forum Blind 1933Metera H. Rola analizy słuchowej w nauce czytania i pisania. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1971 nr 3

Metera H. Integracja matematyki z początkową nauką czytania i pisania. „Życie Szkoły" 1973 nr 3

Michałowicz R. Usprawnienie czynności psychoruchowych małego dziecka z uszkodzeniem ośrod­kowego układu nerwowego. Warszawa 1973Michałowicz R., Ślenzak J. Choroby układu nerwowego. Warszawa 1985 Michałowicz R. Mózgowe porażenie dziecięce: wskazówki dla rodziców. Warszawa 1989 Michałowicz R. (red.) Mózgowe porażenie dziecięce. Warszawa 1993 Miller R. Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia. Warszawa 1981

Minczakiewicz E.M. Wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarko­wanym i znacznym. Kraków 1986

BIDllograim

Minczakiewicz E.M. Gdy u dziecka rozpoznano zespól Downa. Poradnik dla rodziców i wychowa­wców. Kraków 1994Mitrinowicz-Modrzejewska A. Głuchota wieku dziecięcego. Warszawa 1968 Morisey A.B. Pielęgniarstwo rehabilitacyjne. Warszawa 1965 Mościcka L. Przestępczość nieletnich. Podłoże, geneza, motywy. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970

Muszyńska I., Pańczyk J. Funkcjonowanie metody ośrodków pracy w szkołach podstawowych dla lekko upośledzonych umysłowo. Warszawa 1991

Myklebust H., Brutten M. A study of visual perception of deaf children. Stockholm 1953

Myklebust H. The psychology of deafiiess. New York 1964

Mystkowska H. Właściwości mowy dziecka sześcio- i siedmioletniego. Warszawa 1970

Nartowska H. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Zaburzenia w zachowaniu i trudności w jjzfe*-le. Warszawa 1972

Nartowska H. Wychowanie dziecka nadpobudliwego. Warszawa 1972(a) 'Nartowska H. Opóźnienie i dysharmonie rozwoju dziecka. Warszawa 1980

Nartowska H. Różnice indywidualne, czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. Warszawa 1980(a)

Nartowska H. Małe dziecko chce się bawić. Warszawa 1986

Nazarenko A.I., Swiridiuk T.P. (red.) Korrekcjonno wospitatielnaja rabota so słabowidiaszczimi dietmi doszkolnogo wozrasta. Mietodiczeskije rekomiendacji. Kijów 1981

Nęcka E. Inteligencja i procesy poznawcze. Kraków 1994 Niemierko B. (red.) ABC testów szkolnych. Warszawa 1975

Nihira K., Foster R., Shellhaas M., Leland H. Skala Zachowania Przystosowawczego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych wg Adaptive Behavior Scalę for Children and Adults. 1974 Revision. Przekład i modyfikacja — J. Kostrzewski. Warszawa 1975Niemcewicz B. O metodach nauczania głuchych. „Chowanna" 1963 nr 3

Norris M., Spaulding P.J., Brodie H. Blindness in children. Chicago 1957

Nowacki T. Samopoczucie dziecka przewlekle chorego. Łódź 1948 ; ; *

Nurowski E. Surdopedagogika polska. Warszawa 1983

Nowotny J., Krauze M. Rehabilitacja lecznicza dzieci z chorobami układu nerwowego. Warszawka 1981

Obuchowska I., Krawczyński M. Chore dziecko. Warszawa 1993 '

Odpowiedź z Japonii, [w:] Referaty Międzynarodowej Konferencji Wychowawców Niewidomych

Dzieci i Młodzieży w Oslo. Warszawa 1959 Okoń W. Zarys dydaktyki. Warszawa 1959 Okoń W. U podstaw problemowego uczenia się. Warszawa 1964

Okoń W. Nowa metoda nauki czytania. „Życie Szkoły" 1967 nr 1 =■

Okoń W. Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1975. Warszawa 1978

Olechnowicz H. (red.) Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa 1979 Orkan-Łęcka M. Nieprawidłowe postawy otoczenia jako czynniki utrudniające procesy wychowania

i rewalidacji niewidomego dziecka. „Przegląd Tyflologiczny" 1977 nr 2

Osińska H. Emocjonalność dzieci wybitnie zdolnych na podstawie metody Rorschacha. „Zdrowie Psychiczne" 1968 nr 4

41U BibliografiaOsińska H., Gajewski Z. Trudności czytania i pisania u dzieci. „Zagadnienia Wychowawcze" 1971 nr 3-4

Osoba upośledzona umysłowo a oddziaływanie środowiskowe. Materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji z zakresu defektologii. Katowice 1990

Ossowski R. Kształtowanie obrazu własnej sytuacji i siebie u inwalidów wzroku w procesie rehabi­litacji. Bydgoszcz 1982Ostrahańska K. Psychologiczne determinanty niedostosowania społecznego i przestępczości, [w:] A. Jasiński (red.) Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce. Wroc-ław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978

Ostrowska A. (wybór i opracowanie) Badania nad niepełnosprawnością w Polsce 1993. Warszawa

1994 Ostrowska K. Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych. Analiza kryminologiczna.

Warszawa 1981

Palak Z. Właściwości samooceny uczniów niewidomych, [w:] M. Chodkowska (red.) Człowiek nie­pełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania. Lublin 1994

Palak Z. Integracja szkolna uczniów niewidomych i słabowidzących w świetle badań empirycznych. „Przegląd Tyflologiczny" 1994/II(a)

Pańczyk J. Kształcenie zawodowe młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim (zarys). War­szawa 1987

Pańczyk J. (red.) Z zagadnień oligofrenopedagogiki II. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedago­giki Specjalnej" 1989Pańczyk J. Potrzeby zawodowe absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla lekko upośledzo­nych umysłowo na przykładzie początkowych lat pracy. Warszawa 1989(a)

Pańczyk J. Metody dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących

w szkołach podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Warszawa 1990 Pańczyk J. Potrzeby zawodowe nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej. Warszawa 1991

Pańczyk J. (red.) Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Materiały z sesji organizowanych w latach 1988-1989. Warszawa 1991 (a)

Pańczyk J. (red.) Pedagogika specjalna. Psychopedagogiczne i medyczne studium terminologiczne. Warszawa 1991(b)

Pańczyk J. Poziom umiejętności praktycznych uczniów kończących szkołę zawodową dla upośledzo­nych umysłowo w stopniu umiarkowanych i znacznym. Warszawa 1992Pańczyk J. Poziom rozwoju cech motorycznych uczniów. Warszawa 1992(a)

Pańczyk J. Przydatność zawodowa osób lekko upośledzonych umysłowo w świetle taryfikatorów zawodowych wymagań na stanowiskach pracy. Cz. I. Warszawa 1992(b)

Pańczyk J. (red.) Kształcenie specjalne w nowej sytuacji prawnej i ekonomicznej. Materiały z kon­ferencji zorganizowanej w dniach 18-19 listopada 1994. Warszawa 1995

Pańczyk J. Pedagogika specjalna na progu XXI wieku. „Roczniki Pedagogiki Specjalnej", t. VII. 1996

Pawełczyńska A. Przestępczość grup nieletnich. Warszawa 1964

Pawłów I.P. Pawłowskije sriedy. T. III. Moskwa 1949

Pawłów I.P. Wybór pism. Warszawa 1951

Parsons T. (i in.) Working papers in the theory ofactions. Glenocoe 1953

Pasternak E. Materiały z metodyki kształcenia upośledzonych umysłowo. Lublin 1994

Bibliografia 41J

Perier O. Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa 1992

Piaget J. Mowa i myślenie dziecka. Lwów-Warszawa 1929

Pięter J. Osobowość ucznia i metody jej badania. Encyklopedia wychowania, t. III. Warszawa 1937

Pięter J. Nauka o osobowości. „Chowanna" 1966 nr 1

Pietrasiński Z. Myślenie twórcze. Warszawa 1969

Pietrzak W. Współczesne formy kształcenia osób z wadą słuchu, [w:] U. Eckert, K. Poznański (red.) Pedagogika specjalna w Polsce. Wybrane zagadnienia z przeszłości i współczesności oraz tendencje rozwoju. Warszawa 1992

Pietrzak W. Psychostymulacyjna metoda kształtowania mowy i myślenia dzieci z wadą słuchu. Za­rys ogólny. „Audiofonologia" 1993

Pilikiewicz M. Socjometryczna Skala Akceptacji jako technika badania pozycji jednostki w niefor­malnej strukturze grupy, [w:] L. Wołoszynowa (red.) Materiały do nauczania psychologii. Seria III. Metody badań psychologicznych, t. 2. Warszawa 1973Piotrowska A. (red.) Zbiór materiałów i opracowań zajęć reedukacyjnych z dziećmi wykazującymi trudności w nauce czytania i pisania. Lublin 1973

Piotrowska A. (red.) Wskazówki metodyczne do pracy korekcyjno-wyrównawczej z dziećmi wykazują­cymi zaburzenia percepcyjno-motoryczne. Lublin 1974

Piotrowska A. O zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym w kl. I-IV. „Zbiorcza Szkoła Gminna" 1975 nr 1

Płużek Z. Psychologia kliniczna. „Roczniki Filozoficzne" 1954, z. 4

Podgórecki A. Patologia instytucji, [w:] A. Podgórecki (red.) Zagadnienia patologii społecznej. Warszawa 1976

Pospiszyl K. Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży. Warszawa 1973 Pospiszyl K., Żabczyńska E. Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. Warszawa 1980 ,.

Pospiszyl K. Różnicowanie oddziaływań we współczesnej praktyce resocjalizacyjnej. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1988 nr 2

Pospiszyl K. (red.) Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcja. Warszawa 1990

Pospiszyl K. Teoretyczne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej, [w:] U. Eckert, K. Poznański (red.) Pedagogika specjalna w Polsce. Wybrane zagadnienia z przeszłości i współczesności oraz tendencje rozwoju. Warszawa 1992

Prawdina O.W. Logopedia. Moskwa 1973

Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Tom 12/92

Presber W. Zadania i metody pracy asystenta społecznego w leczniczej rehabilitacji inwalidów. [w:] Problemy socjalne w rehabilitacji inwalidów. Warszawa 1962

Problemy osób slabowidzących. Materiały dla instruktorów i okulistów. „Materiały Tyflologiczne" 1987 nr 3

Program szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Klasy I-VIII. Warszawa 1985

Przetacznikowa M. Niektóre problemy rozwoju mowy dziecka, [w:] L. Wołoszynowa (red.). Mate­riały do nauczania psychologii, t. 3. Warszawa 1969

Przetacznikowa M. Rozwój struktury i funkcji zdań w mowie dziecka, [w:] L. Wołoszynowa (red.). Materiały do nauczania psychologii, t. 3. Warszawa 1969(a)

Przetacznikowa M. Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Warszawa 1973

412 Bibliografia

Przetacznikowa M., Sulowska M. Dzieci dyslektyczne. [w:] A. Lewicki (red.) Psychologia kliniczna. Warszawa 1972

Przezwański R. Zjawiska dotykowe i wibracyjne. Warszawa 1959

Pytka L. Odporność młodzieży na wykolejenie społeczne w warunkach silnego skumulowania czyn­ników kryminogennych. Prace IPSiR UW, t. 3. Warszawa 1979Pytka L. Zakłady naprawdę poprawcze. „Gazeta Prawnicza" 1982 nr 3 (429)

Pytka L. Skala Nieprzystosowania Społecznego. Podręcznik. Centralny Ośrodek Metodyczny Porad­nictwa Wychowawczo-Zawodowego, Warszawa 1984

Pytka L. Struktura i dynamika procesu resocjalizacji instytucjonalnej. Raport z badań KCPB 08-03. IPSiR UW, Warszawa 1986

Pytka L. Sukces i porażka w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna wypowiedzi wychowa­wców. „Szkoła Specjalna" 1986 nr l(a)Pytka L. Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym. Warszawa 1986(b)

Pytka L. Efektywność resocjalizacji. Wątpliwości i dylematy pedagogiczne. Prace IPSiR UW, t. 10. Warszawa 1988Pytka L. Teaching Family Program. „Opieka - Wychowanie - Terapia" 1989 nr 1

Pytka L. Uznawanie wartości a typ środowiska wychowawczego. Analiza porównawcza wyników badań polsko-francuskich, [w:] J. Pańczyk. (red.) Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Warszawa 1991

Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa 1993

Radwan W. O Marii Grzegorzewskiej wspomnienie. Wstęp do pamiętników Ignacego Daszyńskiego. Warszawa 1980

Radwiłowiczowa M. Początkowa nauka pisania. Warszawa 1972

Radwiłowiczowa M. Reedukacja dzieci dyslektycznych. „Życie Szkoły" 1971 nr 10

Rainer J.D., Altschuler K.Z. Comprehensive mental health services for the deaf. New York 1966

Rainer J.D. Rola porozumiewania się w emocjonalnym i społecznym rozwoju głuchych, [w:] Mate­riały na V Kongres Światowej Federacji Głuchych. Warszawa 1967

Raport „Polska Młodzież" 1986. Red. J. Bogusz. Warszawa 1987

Raskin N.J. Niedowidzenie i ślepota, [w:] J.F. Garrett i E.S. Lewine (red.) Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. Warszawa 1972

Reutt J., Reutt N. Badania osobowości metodą TAT Murraya. Warszawa 1960

Reykowski J. Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychicznego. Warszawa 1966

Reykowski T. Eksperymentalna psychologia emocji. Warszawa 1968

Romagnoli E. Pedagogika delia scuola ler ciechi educazione all orientamento come coefficiente di svilluppe delia immaginazione. „Luce con Luce" 1963 nr 2

Rosenzweig S. An outline of frustration theory. [w.] W. Hunt Mc V (red.) Personality and the be-havior disorders. New York 1944

Rostkowski L. Zapobieganie chorobom oczu. Warszawa 1958

Rostkowski W. Projekt zmian systemowych. (Maszynopis powielony) Wydział Zakładów dla Nie­letnich i Ośrodków Diagnostycznych Min. Sprawiedliwości, Warszawa 1991

Roy F. van Uenfant infirme, son handicap, son drame, son guerison. Actualites pedagogiąues et psychologiąues. Delachaux et Nestle. Neuchatel-Paris 1954

Bibliografia1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna