Zofia Sękowska wprowadzenie do pedagogiki specjalnej wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa 1998Pobieranie 4,34 Mb.
Strona42/44
Data14.02.2018
Rozmiar4,34 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
[w:] Commu-

nication Symposium, Meryland School for the Deaf. Meryland 1970 Dobrołowicz W. Psy chody daktyka kreatywności. Warszawa 1995 Dobrowolska D. Praca w życiu człowieka. Warszawa 1982 Dobrzańska-Socha B. Wpływ inwalidztwa wzroku na rozwój fizyczny i psychiczny niewidomego

dziecka. „Przegląd Tyflologiczny" 1975 nr 1/2

Dolański W. Czy istnieje zmysł przeszkód u niewidomych? Warszawa 1954 Doli E. Vineland Social Maturity Scalę, (bmw) 1947Donnel D. mac For students attending a school for the blind. „Journal Educ. Psych." 1955 Doroszewska J. Terapia wychowawcza. Wrocław 1957

Doroszewska J. Sprawozdanie z VII Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Opieki nad Kale­kami w Londynie. „Szkoła Specjalna" 1957 nr 3 (a)

Doroszewska J. Frustracja w życiu dziecka z uszkodzeniami narządów ruchu, [w:] A. Hulek, H. Larkowa (red.) Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów. Warszawa 1961

Doroszewska J. Zagadnienia adaptacji w świetle pedagogiki specjalnej. „Szkoła Specjalna" 1962 nr 2

Doroszewska J. Nauczyciel wychowawca w zakładzie leczniczym. Warszawa 1963 Doroszewska J. Pedagogika specjalna. Wrocław 1981 Drath A. Dysleksja. „Szkoła Specjalna" 1960 nr 1Drath A. Uwagi na temat rehabilitacji dysleksji. [w:] Higiena psychiczna i nerwice dziecięce. Wro­cław - Kraków 1965

Drwal Ł.R. Osobowość wychowanków zakładów poprawczych. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981Dukaczewski EJ. Szkoły i zakłady specjalne dla dzieci trudnych w XIX i na początku XX wieku. [w:] S. Mauersberg (red.) Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. Warszawa 1990

Dziedzic J. Rola szkicu punktowego w kształceniu orientacji przestrzennej niewidomych. Poznań 1963

Dziedzic J. Usprawnienie fizyczne niewidomych na turnusach rehabilitacyjno-leczniczych. Poznań 1969

Dziedzic J., Remplewicz J. Kultura fizyczna w szkole i zakładach dla niewidomych. Warszawa 1980Dziedzic S. Potrzeby zróżnicowania szkolnictwa specjalnego dla dzieci upośledzonych umysłowo. „Szkoła Specjalna" 1967 nr 2

Dziedzic S. Rewalidacja upośledzonych umysłowo. Warszawa 1970

Eckert U. Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej. Warszawa 1986

Eckert U., Poznański K. (red.) Pedagogika specjalna w Polsce. Wybrane zagadnienia z przeszłości i współczesności oraz tendencje rozwoju. Warszawa 1992

Ekel J. Motywacyjne składniki, [w:] L. Wołoszynowa (red.) Materiały do nauczania psychologii, seria 1, t. I. Warszawa 1964

Bibliografia tui

Ewing I.R. O odczytywaniu z ust i aparatach słuchowych. Warszawa 1974

Felhorska F., Urbańska B., Wojtaszek Z. Losy absolwentów szkół specjalnych dla dzieci upośledzo­nych umysłowo. Warszawa 1964Fleming E. Unowocześnienie systemu dydaktycznego. Warszawa 1974 Francis-Williams J. Dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce. Warszawa 1975 Freeman J., Span P. Why Europę? Why ECHA? „ECHA News" 1988, 2(2/3)

Frisina D.R. Zaburzenia słuchu, [w:] N.G. Haring, R.L. Schiefelbusch (red.) Metody pedagogiki specjalnej. Warszawa 1973Galewska Z. Poradnia dla słabowidzących jako ośrodek rehabilitacji wzrokowej, [w:] A. Hulek (red.) Rehabilitacja inwalidów w PRL. Warszawa 1973

Galewska Z. Rewalidacja okulistyczna dzieci z uszkodzonym wzrokiem, [w:] E. Bendych (red.) Re­walidacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem. Warszawa 1984

Gałkowski T., Smoleńska J. Psychologia dziecka głuchego. Warszawa 1930

Gałkowski T. Dzieci specjalnej troski. Psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci opóźnionych umysłowo. Warszawa 1972

Gałkowski T. Rehabilitacja dziecka głuchego w wieku przedszkolnym. Warszawa 1973 i

Gałkowski T. Dzieci autystyczne i ich rodzice. Warszawa 1984

Gałkowski T., Kiwerski J. (red.) Encyklopedyczny słownik rehabilitacji. Warszawa 1986

Gardner H. Frames ofmind: The theory of multiple intelligences. New York 1983

Garrett J.F., Levine E.S. Praktyka psychologiczna w rehabilitacji inwalidów. Warszawa 1972

Gasik W. Rozwój praktyki i teorii pedagogiki specjalnej w Polsce w latach 1816-1945. [\y;J
U. Eckert, K. Poznański (red.) Pedagogika specjalna w Polsce. Wybrane zagadnienia z prze­
szłości i współczesności oraz tendencje rozwoju. Warszawa 1992 '*

Geppertowa L. Czy głuchoniemi mogą mówić. „Wiedza i Życie" 1958 nr 5

Geppertowa L. Elementy psychologii i pedagogiki dzieci głuchych, [w:] L. Wołoszynowa (redf.) Materiały do nauczania psychologii. T. 4. Warszawa 1960

Geppertowa L. Rozumienie stosunków określonych niektórymi przyimkami u uczniów głuchonie­mych. „Psychologia Wychowawcza" 1963 nr 1

Geppertowa L. Wpływ składni zdania mowy migowej na rozumienie zdania językowego, [w:] Roz­wój i wychowanie. Warszawa 1963(a)

Geppertowa L. Badania nad myślowym ujmowaniem stosunków przez dzieci i młodzież głuchoniemą. Kraków 1964

Geppertowa L. Źródła trudności w przyswajaniu języka przez dzieci głuche. Warszawa 1968 Gerstman S. Rozmowa i wywiad w psychologii wychowawczej. Warszawa 1976Giryński A. Funkcjonowanie młodzieży upośledzonej umysłowo w sytuacjach społecznych. Warsza­wa 1989

Giryński A. Zachowania prospołeczne młodzieży upośledzonej umysłowo. Warszawa 1989(a)

Giryński A. Funkcjonowanie młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim w rolach spo­łecznych. Warszawa 1989(b)

Giryński A. Kształcenie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w Polsce stan aktualny. War­szawa 1992

Giryński A., Przybylski S. Integracja społeczna osób upośledzonych umysłowo w świetle ujawnia­nych do nich nastawień społecznych. Warszawa 1993

402 ŁSibliogratia

Gliszczyńska X. Psychologia pracy. Warszawa 1977

Glossary and list of principial terms used in the rehabilitation of disabled persons. Council of Europę, Strasbourg 1981

Głogowski K. Ewolucja poglądów na głuchoniemych w ciągu wieków. „Szkoła Specjalna" 1933/34 nr 1

Głogowski K. Badania nad myśleniem dzieci głuchoniemych. „Szkoła Specjalna" 1933/34 nr 4

Głogowski K. Głuchoniemota. „Życie Inwalidy" 1951 nr 5

Głogowski K. Środowisko warunkuje rozwój mowy dziecka głuchoniemego. „Szkoła Specjalna" t. XXII, Warszawa 1961

Gołąb W. Prawo w rewalidacji zawodowej inwalidów. „Niewidomy Spółdzielca" 1991 nr 6

Gołąb W. Spójność i sprzeczności przepisów prawnych w Polsce w odniesieniu do inwalidów i in­nych osób niepełnosprawnych, [w:] A. Hulek (red.) Spójny system służb socjalnych dla inwali­dów i innych osób niepełnosprawnych. Warszawa 1991 (a)

Gondzik E. Kształcenie wybitnych uczniów w szkole zawodowej. Warszawa 1970

Góralówna M. Co robić? Moje dziecko nie słyszy... Warszawa 1962

Góralówna M. W sprawie reformy metod rewalidacji głuchych. „Szkoła Specjalna" 1963 nr 4

Góralówna M. Dziecko z trwałym kalectwem słuchu. Warszawa 1970

Góralówna M. Listy o wychowaniu dziecka głuchego. Warszawa 1982

Góralówna M., Hołyńska B. Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa 1984

Góralówna M., Siwecka T. Listy do rodziców dzieci z wadami słuchu. Warszawa 1987

Górecki B. Wartość kształcenia zawodowego upośledzonych umysłowo. Warszawa 1972

Grabias S. Język w zachowaniach społecznych. Lublin 1994

Grabias S. (red.) Głuchota a język. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. VII. Lublin 1994(a)

Greenberg H.M. The personality of junior high school students attending a residentiał school for the blind. „Journal Psychology" 1957

Grochowski L. Początki nauczania dzieci upośledzonych i zorganizowanej opieki nad moralnie za­niedbanymi, [w:] S. Mauersberg (red.) Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. Warszawa 1990

Gruszczyk-Kolczyńska E. Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych diagnoza i terapia. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" 1985 nr 553

Gruszczyk-Kolczyńska E. Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki? Warszawa 1989

Gruszczyk-Kolczyńska E. Pomoc dzieciom w pokonywaniu trudności w uczeniu się. [w:] U. Eckert, K. Poznański (red.) Pedagogika specjalna w Polsce. Wybrane zagadnienia z przeszłości i współ­czesności oraz tendencje rozwoju. Warszawa 1992

Gryczyńska M. Zastosowanie pomiarów progu odruchu mięśnia strzemiączkowego jako obiektywnej metody określania progu słuchu. „Otolaryngologia Polska" 1979, z. 2

Grzegorzewska M. Psychologia niewidomych. T. 1. Warszawa 1924 Grzegorzewska M. Głuchoniemi. „Szkoła Specjalna" 1927/28 nr 2Grzegorzewska M. Struktura wyobrażeń surogatowych u niewidomych i głuchych. „Polskie Archi­wum Psychologii" 1927 nr 4

Grzegorzewska M. Nowe drogi w nauczaniu głuchoniemych. „Szkoła Specjalna" 1932/33 nr 1 Grzegorzewska M. Schematy dotykowe u niewidomych. „Szkoła Specjalna" 1932/33 nr 4

Bibliografia

Grzegorzewska M. Uzasadnienie w świetle nauki Pawiowa wartości rewalidacyjnych metod pracy w szkole specjalnej. „Studia Pedagogiczne", Wrocław 1955

Grzegorzewska M. Zagadnienia higieny w wychowaniu zakładowym niewidomych i głuchych, [w:] M. Kacprzak (red.) Higiena szkolna. Warszawa 1958

Grzegorzewska M. Kompensacja zmysłów u niewidomych i głuchych. „Zeszyty Problemowe Nauki

Polskiej" 1959 nr 16Grzegorzewska M. Wybór pism. Warszawa 1964

Grzegorzewska M. Pedagogika specjalna. Skrypt wykładów. Warszawa 1964(a) Grzegorzewska M.: Pedagogika specjalna. Skrypt wykładów. Warszawa 1968

Grzegorzewska M. Kształcenie nauczycieli i wychowawców szkolnictwa specjalnego w Polsce. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1993, z. 2

Hakkinem E. Przygotowanie niewidomych dzieci do życia, [w:] Referaty Międzynarodowej Konfe­rencji Wychowawców Niewidomych Dzieci i Młodzieży w Oslo. Warszawa 1959Haring N.G., Schiefelbusch R.L. (red.) Metody pedagogiki specjalnej. Warszawa 1973

Haring N.G., Lovitt T.C. Metoda instrumentalna i technika nauczania w szkolnictwie specjalnym. [w:] N.G. Haring, R.L. Schiefelbusch (red.) Metody pedagogiki specjalnej. Warszawa 1973

Haring N.G., Schiefelbusch R.L. Nauczanie specjalne. Warszawa 1982 ■Hausmanowa-Petrusewicz I. Choroby mięśni. Warszawa 1967

Heller T. Studien zur Blindenpsychologie. Leipzig 1904 ._, .Helman J. VI Międzynarodowy Kongres Wychowania Głuchoniemych w Londynie. „Szkoła Specjal­na" 1929/30

Henri P. La vie et l'oeuvre de Louis Braille. Paris 1952

Henri P. Les aveugles et la societe. Paris 1958

Hertl M. Pediatryczna diagnostyka dziecięca. Warszawa 1983

Hildreth G. Introduction to the gifted. New York 1966

Hilgard E.R., Marąuis D.G. Procesy warunkowania i uczenia się. Warszawa 1968

Hołyst B. Problemy młodego pokolenia. Studium z zakresu profilaktyki społecznej. Warszawa 1991Hornowski B. Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych. Warszawa 1978

Hulek A. Podstawy rehabilitacji zawodowej inwalidów. Warszawa 1961

Hulek A. Problemy i kierunki rozwoju psychologii w rehabilitacji inwalidów, [w:] Pamiętnik Kon­ferencji w Poznaniu poświęconej problemom psychologicznym w rehabilitacji inwalidów. War­szawa 1961 (a)

Hulek A., Larkowa H. (red.) Problemy psychologiczne w rehabilitacji inwalidów. Warszawa 1961 (b)

Hulek A. Teoria i praktyka w rehabilitacji inwalidów. Warszawa 1969

Hulek A. (red.) Rehabilitacja osób z zaburzoną sprawnością. Biuletyn TWWP „Człowiek w Pracy

i w Osiedlu" 1972 nr 3Hulek A. (red.) Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie. Warszawa 1986
Hulek A.
Stan obecny i kierunki przebudowy kształcenia w Polsce. Warszawa-Kraków 1989
Hulek A. Świat ludziom niepełnosprawnym. Warszawa 1992 ,

Hulek A. Szkoła masowa wobec uczniów niepełnosprawnych. „Kultura i Edukacja" 1993 nr 1 , % Hulek A. Edukacja osób niepełnosprawnych. Warszawa 1993(a)4U4 łsibiiograria

Hummel A. Rehabilitacja wzroku słabowidzących. [w:] U. Eckert, K. Poznański (red.) Pedagogika specjalna w Polsce. Wybrane zagadnienia z przeszłości i współczesności oraz tendencje rozwo­ju. Warszawa 1992

Hummel-Adamowicz A. Skuteczność kształcenia nauczycieli widzenia w świetle kompetencji i sku­teczności zawodowej absolwentów Studium Podyplomowego. (Maszynopis WSPS im M. Grze-gorzewskiej 1995)

Ignatowicz R. Postawy rodzicielskie matek wobec dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Poznań 1976

Imamura S. Mother and blind child. New York 1963

Informacja statystyczna dotycząca rozmiarów i przejawów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w roku 1985. MEN Warszawa 1986

Ingram T. Pediatrie aspects of cerebral palsy. Livingstone, Edynburg, London 1964

International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. World Health Organisa-tion, Geneve 1980

Iwaniuk T., Wójcik J. Informacja o sytuacji w zakładach dla nieletnich. Maszynopis w posiadaniu Departamentu Sądów i Notariatów Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 1991

Jaklewicz H. Jak podnieść sprawność czytania. „Nowa Szkoła" 1958 nr 4 Janeczko R. Problemy rewalidacji w pedagogice terapeutycznej. Warszawa 1979 Janeczko R. Kształcenie dzieci w zakładach leczniczych. Warszawa 1991

Januszkiewicz-Gołaszewska W. Głuchoniemota jako zagadnienie społeczne. „Polski Tygodnik Le­karski" 1954 nr 11

Jarosz M. Elementy psychologii lekarskiej i psychopatologii ogólnej. Warszawa 1973

Jasiński A. (red.) Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce. Wrocław--Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978

Jaślarowa B. Ze studiów nad teoriami osobowości. „Chowanna" 1966 nr 1 Jedlewski S. Młodzież i przestępstwo. Warszawa 1962Jedlewski S. Analiza pedagogiczna systemu dyscyplinarno-izolacyjnego w resocjalizacji nieletnich. Warszawa 1966

Jedlewski S. Odnowa zakładów dla nieletnich. Warszawa 1978

Jelska W., Szczepaniak-Maleszka W. Organizacja indywidualnej pomocy udzielanej dzieciom i mło­dzieży zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego, uczącym się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. [w:] J. Pańczyk (red.) Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. War­szawa 1987Jervis F., Hasleruund G. Quantitative and qualitative difference in frustration between blind and sighted adolescents. „Journal Psychology" 1950 nr 29

Jirasek J., Matejćek Z., Żlab Z. Poruchy ćteni a psani Vyvojca dyslexie. Praha 1966

Jurewicz-Tuz G., Klimasiński K. (red.) Wybrane problemy tyflopsychologii. Warszawa 1979

Jurkowski A. Ontogeneza mowy i myślenia. Warszawa 1975

Kaczmarek L.(red.) Listy o wychowaniu dziecka głuchego. Warszawa 1964

Kaczmarek L. Cybernetyczne podstawy kształcenia mowy u głuchych. „Logopedia" 1969 nr 8/9

Kaczmarek L. Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin 1970

Kaczmarek L. Rewalidacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. [w:] A. Hulek (red.) Pedago­gika rewalidacyjna. Warszawa 1977

Bibliografia 4U5

Kalinowski M. Społeczno-zawodowa adaptacja młodzieży społecznie nieprzystosowanej zwalnianej z zakładów poprawczych (doniesienie z badań). Warszawa 1989

Kalinowski M. Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. Warszawa 1991

Kania J.T. Wykorzystanie zasad ortofonii w korekcji wymowy. „Prace Filozoficzne" 1976 nr 20 *■:>)-

Kania J.T. Szkice logopedyczne. Warszawa 1982

Kapłan A.J., Ziemcowa M.J., Puizner M.G. Dieti z głubokimi naruszenijami zrienija. Moskwa 1967Kapłan A.J. Podstawowe zasady opracowania sposobów ochrony i wykorzystania resztek widzenia w szkołach dla niedowidzących. „Klinika Oczna" 1968 nr 3

Kapłan A.J. Dietskaja ślepota. Moskwa 1979

Kellet, Ward S. Language disordered of or deafl „British Journal of Disorders of Communication" vol. 15, nr 1

Kephart N.C. Dziecko opóźnione w nauce szkolnej. Warszawa 1970

Kim Y.H. The community of the blind applying the theory of community formation. American Foundation for the Blind. New York 1970Kirejczyk K., Łubkowska K., Kostancki L. (red.) Dzieci opóźnione w rozwoju umysłowym. War­szawa 1960

Kirejczyk K. Głusi. Warszawa 1962

Kirejczyk K. Nauczanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Warszawa 1964 Kirejczyk K. Ewolucja systemów kształcenia dzieci głuchych. Warszawa 1967 Kirejczyk K. (red.) Z zagadnień oligofrenii dziecięcej. Warszawa 1967(a) Kirejczyk K. Z zagadnień surdopedagogiki. Warszawa 1970

Kirejczyk K. Szkolnictwo specjalne wczoraj, dziś i jutro, [w:] Z problematyki kształcenia specjalne­go. Warszawa 1975

Kirejczyk K. Istota procesu nauczania, dobór treści kształcenia specjalnego, [w:] K. Kirejczyk (red.) Upośledzenie umysłowe Pedagogika. Warszawa 1981

Kirejczyk K. (red.) Upośledzenie umysłowe Pedagogika. Warszawa 1981(a) - \\-

Kirejczyk K. Oligofrenopedagogika. Warszawa 1985 ; v

Kirejczyk K. O kształtowaniu perspektywicznego systemu kształcenia specjalnego dzieci odchylo­nych od normy i z zaburzeniami rozwojowymi, [w:] J. Pańczyk (red.) Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Warszawa 1987

Klimasiński K. Wybrane problemy psychologii głuchych, [w:] L. Wołoszynowa (red.) Materiały do nauczania psychologii. T. 4. Warszawa 1969

Klimasiński K. Rola wyobrażeń przestrzennych w rozwoju myślenia dzieci niewidomych. Warszawa 1977Klimasiński K. Próba badania osobowości niewidomych testem WISKAD. Kraków (brw)

Klimasiński K. Poglądowe pomoce dydaktyczne w szkole dla dzieci niewidomych. „Zeszyty Nauko­we UJ — Prace psychologiczno-pedagogiczne" 1981, z. 33

Kocowski T. Rozwiązywanie zadań przy różnych poziomach lęku. „Psychologia Wychowawcza" 1964 nr 1

Kocowski T. Diagnostyczna rola stresu emocjonalnego w badaniach psychologicznych. „Przegląd Psychologiczny" 1965 nr 9

Kodejszko J. Rehabilitacja zawodowa inwalidów I i II grupy, [w:] A. Hulek (red.) Rehabilitacja inwalidów w PRL. Warszawa 1973

406 Bibliografia

Kołakowska H. Nieletni recydywiści. „Archiwum Kryminologii" II. Wrocław 1960

Kołakowska-Przełomiec H. Przestępczość i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie prze­stępczości dorosłych. Wrocław-Warszawa-Kraków 1977

Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D. Selekcja nieletnich przestępców w sądach rodzinnych. Wro­cław 1990

Konopnicki J. Zaburzenia w zachowaniu się dzieci szkolnych i środowisko. Warszawa 1957

Konopnicki J. Problem opóźnienia w nauce szkolnej. Warszawa 1961

Konopnicki J. Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Warszawa 1966

Kopeć-Chrościcka M. Kurator sądowy zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Warszawa1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna