Zofia Sękowska wprowadzenie do pedagogiki specjalnej wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa 1998Pobieranie 4,34 Mb.
Strona34/44
Data14.02.2018
Rozmiar4,34 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   44
Zasada indywidualizacji. Dobieramy ćwiczenia na podstawie diagnozy,
dostosowane do możliwości dziecka i rodzaju oraz stopnia zaburzeń. W poradni
większość zajęć prowadzi się indywidualnie. Oprócz zajęć indywidualnych pro­
wadzone są również ćwiczenia grupowe. Podczas tych zajęć niewskazane jest
współzawodnictwo, gdyż dzieci, które nie są w stanie nadążyć za innymi, znie­
chęcają się do pracy. Ponadto nadmierna mobilizacja nie zawsze korzystnie
wpływa na efekty pracy.

 • Zasada celowości. Wiąże się z poprzednią zasadą. Układ ćwiczeń powinien
  być skonstruowany w taki sposób, aby nawet najdrobniejszy element zajęć był
  podporządkowany określonemu celowi, a wprowadzenie zmian wynikało z kon­
  kretnych potrzeb. Kierując się w pracy z dzieckiem zasadą celowości, szybciej
  osiągniemy zamierzone efekty. Uświadomienie celu ćwiczeń motywuje dzieci do
  wysiłku.

 • Zasada wszechstronności. Starając się pomóc dziecku w przezwyciężeniu
  trudności w nauce, należy stosować wszechstronnie, szerokozakresowe ćwiczenia.
  Usprawniamy nie tylko funkcje zaburzone, ale także nie zaburzone, aby dziecko
  mogło kompensować swoje braki. Przy stosowaniu zasady wszechstronności na­
  leży mieć na uwadze nie tylko pomoc psychologiczno-pedagogiczną, lecz w mia­
  rę potrzeby inną pomoc specjalistyczną. Zależnie od potrzeby kierujemy dziecko
  do lekarza, logopedy bądź innego specjalisty.

  Aby zrealizować zasadę wszechstronności, należy ścisłe współpracować z ro­dzicami dziecka. Wskazujemy rodzicom potrzebę tych zajęć, omawiamy ćwicze­nia i sposoby pracy z dzieckiem oraz przedstawiamy czynniki warunkujące sku­teczność tej pracy. Częste kontakty z rodzicami umożliwią stosowanie niektórych ćwiczeń w domu. Czasem potrzebna jest praca z rodzicami nad zmianą sytuacji domowej i stosunku rodziców do dziecka. Wszechstronność oddziaływań to też współpraca z nauczycielami w szkole.

  Zasada życzliwości. Zdarza się, że dziecko nie osiąga sukcesów w nauce,


  gdyż nie ma wokół siebie osób życzliwie ustosunkowanych, które razem z nim
  cieszą się jego postępami i sukcesami. W klasie dzieci z trudnościami w nauce
  bywają przez nauczycieli nie akceptowane, a przez kolegów wyśmiewane. Ich
  trudności wywołują także niezadowolenie w domu.

  Zasady działań korekcyjnych 327

  Życzliwy stosunek do dziecka mobilizuje je do pracy. Przyjemna, swobodna atmosfera na ćwiczeniach oddziałuje terapeutycznie na dziecko, sprzyja odrea­gowaniu napięć. Dzieci wtedy chętnie uczęszczają na zajęcia, zmniejsza się ich lęk i napięcia związane z trudnościami w nauce.

  Z zasadą życzliwości wiąże się ściśle zasada terapii. Oprócz funkcji dydaktycz­nej zajęcia powinny spełniać funkcję terapeutyczną.

  Wprowadzenie elementów terapii zabawowej i zajęciowej uspokajającej wpły­wa na kształtowanie właściwych postaw do nauki, zmniejsza lęki związane z na­uką szkolną. Dobieramy takie ćwiczenia, aby umożliwić dziecku osiąganie sukce­su, co będzie miało także oddziaływanie terapeutyczne. Sukces mobilizuje dziecko do nauki.  Szczególnie we wstępnym okresie pracy korekcyjno-wyrównawczej wiele miejsca poświęca się aspektowi psychoterapeutycznemu. Zajęcia o charakterze odprężeniowym, zabawowym przechodzą stopniowo w ukierunkowane.

  Zasada optymizmu pedagogicznego. To wiara nauczyciela w dziecko, w jego możliwości, w przezwyciężenie trudności. Nauczyciel powinien być opty­mistycznie ustosunkowany do dziecka. W pracy korekcyjno-wyrównawczej waż­ne jest przywrócenie dziecku wiary we własne siły. Powtarzające się trudności dziecka w nauce powodują, że przestaje ono wierzyć w swoje możliwości i znie­chęca się do pracy. Nie zaspokojona potrzeba sukcesu powoduje wiele napięć.

  Dobieramy ćwiczenia do możliwości dziecka, a właściwe ich wykonanie po­winno dać dziecku satysfakcję oraz poczucie sukcesu. A zatem nie należy ćwi­czyć na zbyt skomplikowanych tekstach, ponaglać dziecko do pracy. Poczucie odniesionego sukcesu jest istotnym czynnikiem pozytywnej motywacji podejmo­wanych przez dziecko wysiłków. Dlatego każda praca dziecka powinna być sprawdzana i nagradzana. Mogą tu być inne, umowne oceny (ale nie szkolne), np. kwiatki.

  Niezbędne jest także dostrzeganie wszelkich, nawet najdrobniejszych sukce­sów dziecka, wyrażanie aprobaty, nieokazywanie zniecierpliwienia w przypadku niepowodzeń.

  14. ZADANIA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO PRACĘ KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZĄ

  W rejonie poradni psychologiczno-pedagogicznej istnieją zespoły korekcyjno--wyrównawcze w szkołach. Poradnia opracowuje diagnozę oraz udziela instrukcji nauczycielom.

  Zadania nauczyciela prowadzącego reedukację w szkołach ujęte są w czterech aspektach:

  328 VII. Korekcja fragmentarycznych deficytów rozwojowych...

  • praca z rodzicami,

  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

  Szczegółowe zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-wyrów-nawcze przedstawiają się następująco:

  1. Organizacja i prowadzenie zajęć korekcyjno-wyrównawczych:

  1. przeprowadzanie wstępnego sprawdzianu czytania i pisania wśród wszyst­
   kich uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w II półroczu roku szkolnego;

  2. zbieranie danych o dzieciach wyselekcjonowanych na podstawie spraw­
   dzianu do badań w poradni (wywiad z rodzicami, opinia wychowawcy klasy,
   badania lekarskie);

  3. prowadzenie zajęć w grupach 4-6 uczniów w wymiarze sześciu godzin
   tygodniowo według opracowanego programu, z uwzględnieniem zasady indywi­
   dualizacji;

  4. prowadzenie obserwacji dzieci podczas zajęć i gromadzenie dokumenta­
   cji o przebiegu reedukacji dla każdego dziecka;

  5. przeprowadzenie kontrolnego badania sprawdzającego efekty pracy.

  2. Współpraca z wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną:

  1. zapoznanie dyrekcji szkoły i całej rady pedagogicznej z problematyką
   dysleksji, wad wymowy, zagadnieniem terapii i reedukacji, szerzenie wiedzy
   z tego zakresu na terenie szkoły;

  2. utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami klas dzieci poddawa­
   nych reedukacji w celu utrwalenia osiągnięć dziecka w procesie lekcyjnym i w ce­
   lu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym w okresie reedukacji;

  3. instruktaż dla nauczycieli wychowawców dotyczący wprowadzenia ele­
   mentów terapii do procesu lekcyjnego w klasach początkowych;

  4. pomoc w wykrywaniu zaburzeń mowy i kierowanie dzieci do poradni
   logopedycznej.

  3. Współpraca z rodzicami:

  1. odbycie wstępnego, informacyjnego spotkania z rodzicami dzieci, które
   poddane są zajęciom korekcyjnym;

  2. utrzymywanie częstych kontaktów z rodzicami, instruktaż dotyczący
   stosowania w domu niektórych ćwiczeń.

  4. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną:

  1. nawiązanie kontaktu z psychologiem poradni, omówienie wyników ba­
   dań dzieci i wynikających stąd wskazań do reedukacji;

  2. odbywanie konsultacji z pedagogiem specjalnym w sprawach dotyczą­
   cych metodyki i organizacji zajęć w szkole;

  3. udział zespołu nauczycieli w zebraniach szkoleniowych organizowanych
   w poradni.

  Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych z dziećmi wykazu­jącymi trudności w nauce czytania i pisania nie została dotychczas dokładnie opracowana. Jesteśmy na etapie poszukiwań najlepszych rozwiązań organizacyj­nych i metod pracy w tym zakresie.

  z,aaama nauczyciela piuwauiijcego

  Systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami stosowania jej w praktyce, jak również rozwija zdolności i umiejętności.

  W pracy korekcyjno-wyrównawczej wielu praktyków wskazuje na koniecz­ność poszukiwania optymalnych sposobów nauczania czytania i pisania. Specyfi­ka zajęć z dziećmi wykazującymi trudności w nauce czytania wymaga stosowa­nia odmiennych niż w dydaktyce metod pracy.

  Postępując zgodnie z opisanymi poprzednio zasadami, dążymy do umożliwie­nia dziecku opanowania techniki czytania i pisania. Należy tu zwracać szczegól­ną uwagę na usprawnianie słuchu fonematycznego, który leży u podstaw pisania i czytania.

  Następny etap pracy to kojarzenie dźwięku z obrazem graficznym litery. Zna­czna większość dzieci z trudnościami w czytaniu miała trudności z globalnym odczytywaniem sylab, łączeniem ich w wyrazy. Czytanie ich polegało na głosko-waniu, literowaniu. Dlatego punktem wyjścia jest sylaba. Jest ona przecież natu­ralną, fonetyczną jednostką mowy.

  Stosowanie sylabowej metody nauki czytania, analiza i synteza wyrazów, usprawnianie funkcji poznawczych, psychoterapeutyczne oddziaływanie na dziec­ko, współpraca z domem oraz szkołą — to warunki uzyskania pomyślnych wyni­ków w pracy korekcyjno-wyrównawczej w zakresie nauki czytania i pisania.

  Szczególne zadania w pracy z dziećmi wykazującymi trudności w nauce czy­tania i pisania przypadają nauczycielowi klas początkowych. Konieczne więc wydaje się omówienie wskazań pod adresem nauczycieli, którzy mogą poprawić sytuację dziecka. Są one następujące:  • zapoznanie się z etiologią trudności i niepowodzeń szkolnych dziecka;

  • wprowadzenie do procesu lekcyjnego elementów pracy korekcyjno-wyrów­
   nawczej;

  • podkreślanie pozytywnych, chociaż drobnych osiągnięć dziecka;

  • rekompensowanie niepowodzeń dziecka poprzez włączenie go do prac na
   terenie klasy, zgodnych z jego zainteresowaniami i zdolnościami;

  • ocenianie postępów w nauce z uwzględnieniem możliwości i wysiłku
   dziecka;

  • nieodpytywanie dziecka z czytania przy całej klasie, niewłączanie do kon­
   kursów czytania, nieośmieszanie dziecka.

  Naczelną zasadą postępowania z dzieckiem w szkole jest, aby mu nie szko­dzić, a w miarę możliwości pomóc. Wskazane sposoby postępowania z dziećmi wykazującymi trudności w nauce mogą stanowić pewną pomoc dla tych dzieci, nie zaspokajają jednak w zasadniczy sposób ich potrzeb związanych z uczeniem się. Konieczna jest fachowa praca korekcyjno-wyrównawcza prowadzona przez pedagoga specjalnego.

  Praca korekcyjno-wyrównawcza z dziećmi z trudnościami w uczeniu się pro­wadzona jest w ogólnodostępnych szkołach publicznych x w poradniach logo-

  330 VII. Korekcja fragmentarycznych deficytów rozwojowych...

  pedycznych albo psychologiczno-pedagogicznych. W szkołach specjalnych prze­widziane są w „programach nauczania" 4 godziny dla każdego ucznia na „reha­bilitację indywidualną", podczas której prowadzone są ćwiczenia ogólnorozwojo­we, stymulujące, korekcyjne, wyrównawcze i logopedyczne. Ma to poważne znaczenie terapeutyczne i rehabilitacyjne.

  Rozwój teorii i praktyki pedagogiki korekcyjnej w odniesieniu do dzieci z trud­nościami w uczeniu się dokonuje się na podstawie badań naukowych, ekspery­mentów psychopedagogicznych i publikacji. Początkowo główne zasługi położyły tu Halina Spionek i Barbara Zakrzewska, działające w latach 1970-1979. W latach osiemdziesiątych postęp w tej dziedzinie zawdzięczamy Marcie Bogdanowicz, Jadwidze Jastrząb, Hannie Nartowskiej, Ewie Tomasik, Edycie Gruszczyk-Kol-czyńskiej i innym pedagogom.

  Rozdział VIII

  POMOC LOGOPEDYCZNA W PROCESIE REHABILITACJI  1. KONCEPCJA LOGOPEDII I JEJ SPECJALIZACJE ZAWODOWE

  Udzielaniem pomocy przy nieprawidłowo kształtującej się mowie dziecka za­jmuje się logopedia. Logopedia jest dyscypliną naukową, zajmującą się wszyst­kimi aspektami mowy (embrionologicznym, patologicznym, społecznym i artysty­cznym). Nazwa jej pochodzi od języka greckiego od dwóch słów: logos — słowo i paideia — wychowanie, a więc oznacza wychowanie słowa, mowy. Istnieją trzy rodzaje określeń logopedii mające swoich zwolenników, a mianowicie:

  1. logopedia jako dyscyplina samodzielna,

  2. logopedia jako dział medycyny,

  3. logopedia jako dział pedagogiki specjalnej.

  Jako dyscyplina samodzielna — zajmuje się wymienionymi na wstępie aspek­tami mowy (za tą koncepcją jako pierwszy opowiedział się ośrodek lubelski), jako dział medycyny — zaburzeniami mowy, ich leczeniem i korekcją, jako zaś dział pedagogiki specjalnej — również kształtowaniem mowy i jej korekcją, a także kształtowaniem mowy u niesłyszących i porozumiewaniem się ich oraz głuchoniemych (surdologia) [Kaczmarek 1964].

  Logopedia według Malej encyklopedii rehabilitacji [1988] jest to dziedzina zajmująca się problematyką usuwania zaburzeń i wad mowy, zapobieganiem opóźnieniom w rozwoju mowy i wyrównywaniem tych opóźnień, nauczaniem mowy dzieci niesłyszących; wykorzystuje istniejące dyscypliny naukowe, a mia­nowicie językoznawstwo, psychologię, pedagogikę, audiologię, foniatrię, akusty­kę i inne. Logopedzi do tej pory kształcili się w naszym kraju w ośrodkach uni­wersyteckich w ramach studiów podyplomowych; obecnie również na studiach dziennych. Kształcenie to jest organizowane przez językoznawców interesujących się zagadnieniami odchyleń od normy w procesie porozumiewania się. Logope­dia blisko współpracuje z neuropsychologią, pedagogiką specjalną, psycholin-gwistyką, czerpiąc z tych dyscyplin wiele koncepcji i wzbogacając swój warsztat badawczy. Istnieje wiele rozmaitych metod służących do diagnozy i opisu wystę­pujących u dzieci i dorosłych nieprawidłowości w mowie, które są stosowane w praktyce logopedycznej. Szczególnie duże zapotrzebowanie na usługi logope­dyczne przejawiają ośrodki kształcenia i rehabilitacji zajmujące się dziećmi upo­śledzonymi umysłowo, niesłyszącymi i słabosłyszącymi.  Rehabilitacja stanowi obszerny dział stale rozszerzający zakres swoich oddzia­ływań i doskonalący metody postępowania terapeutycznego i korekcyjnego.

  Viii. fomoc logopeayczna w procesie renaDimacji  Logopedia jest specjalnością wielodyscyplinarną. Jej zainteresowania wiążą się z kulturą żywego słowa, zagadnieniami mowy scenicznej z jednej strony, a z patologicznymi uwarunkowaniami zaburzeń i wad mowy z drugiej. W ostat­nich latach, dzięki postępom w dziedzinie teorii informacji, logopedia uzyskała nowe podstawy teoretyczne. Logopedia bywa też nazywana ortofonią (Francja). Stanowi subdyscyplinę pedagogiki specjalnej, będąc odrębną interdyscyplinarną dziedziną, a równocześnie elementem oddziaływania rehabilitacyjnego na dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwoju psychicznego i przystosowania społecznego.

  Przedmiotem logopedii jest szeroko pojęte wychowanie mówienia w akcie po­rozumiewania się [Kaczmarek 1964]. Takie ujęcie określa jasno zadania przypa­dające logopedii w badaniach naukowych i praktyce.

  Szczególne znaczenie dla logopedii wychowawczej ma jej wczesne zastosowa­nie. Im wcześniej otoczy się dziecko opieką logopedyczną, tym lepsze uzyska się rezultaty w zakresie prawidłowej wymowy dziecka. Przedszkole jest pierw­szym nowym środowiskiem, w którym dziecko spędza bardzo ważny dla jego rozwoju okres życia. Jest pierwszym szczeblem zorganizowanego wychowania i nauczania oraz podstawową instytucją kształcenia mowy. Jedną z głównych ról przedszkola jest przygotowanie dziecka do startu szkolnego.

  Podstawowy zasób słów zdobytych w przedszkolu, domu rodzinnym czy usta­lony i rozszerzony w szkole, ułatwi dziecku start życiowy. Kilkuletni pobyt dziec­ka w przedszkolu i praca z nim powinny doprowadzić do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Aby to osiągnąć, dzieci powinny być otoczone dobrze zorganizowaną opieką logopedyczną i tu właśnie tkwi podstawowe zadanie logopedii wycho­wawczej.

  Dzieci z uszkodzonym słuchem stanowią grupę, która przede wszystkim po­winna korzystać ze zorganizowanego wychowania przedszkolnego zarówno ze względów rewalidacyjnych, jak i ze względu na zapewnienie pomocy ich rodzi­com, którzy nie zawsze są w stanie otoczyć ich właściwą opieką wychowawczą.

  2. ROZWÓJ LOGOPEDII W POLSCE  Działalność logopedyczna w Polsce ma swoje wieloletnie tradycje. Poczesne miejsce w historii logopedii należy przyznać działającemu w pierwszej połowie XIX w. — Janowi Siestrzyńskiemu, twórcy pierwszych w Polsce teoretycznych podstaw leczenia wad wymowy, który swoje spostrzeżenia (aktualne do dzisiaj) zawarł w dziele pt. Teoria i mechanizmy mowy. W 1892 r. z inicjatywy dr. Wła­dysława Ołtuszewskiego — pioniera foniatrii w Polsce, twórcy medycznych pod­staw logopedii — powstał Zakład Leczenia Zaburzeń Mowy, w którym zajmo­wano się leczeniem jąkających się. Zakład był wówczas nie tylko jedyną tego typu placówką w Warszawie, ale w całym zaborze rosyjskim. Ołtuszewski po­przez swe prace badawcze postawił logopedię na wysokim poziomie w polskim środowisku naukowym, tak lekarskim, jak i pedagogicznym, dzięki czemu stała

  kozwoj logopedii w roisce

  się ona sprawą publiczną. Kładąc podwaliny pod nowoczesną naukę o mowie w jej aspekcie fizjologicznym i patologicznym oraz wypracowując metodykę ko­rekcji zaburzeń mowy, stał się Ołtuszewski twórcą logopedii wychowawczej i te­rapeutycznej w Polsce. Opracowane przez niego „prawidła higieniczne" są aktua­lne do dnia dzisiejszego.

  Rozpoczęte przez Ołtuszewskiego dzieło podjęła w 1921 r. w Warszawie Poradnia Ortofoniczna zorganizowana z inicjatywy dyrektora Instytutu Fonety­cznego, prof. Tytusa Benniego. Poradnia ta zajmowała się leczeniem jąkania u dzieci i dorosłych, a także szkoleniem nauczycieli w zakresie patologii mowy.

  W latach 1930-1935 badaniem mowy i głosu dzieci wileńskich zajmował się Benedykt Dylewski, który był również organizatorem kursów dla lekarzy i nau­czycieli szkolnych z zakresu logopedii. Zorganizował on pierwsze w Polsce klasy dla dzieci z wadami mowy i głosu oraz prowadził szeroko zakrojoną skalę ko­rekcji wymowy. Ta bardzo pożyteczna akcja Dylewskiego została przerwana wy­buchem wojny. W czasie ostatniej wojny na terenie kraju nie była czynna żadna placówka, w której zajmowano by się problemami zwalczania wad wymowy, nic więc dziwnego, że zaraz po wojnie liczba wadliwie mówiących była ogromna i wciąż wzrastała.  Obecnie na terenie kraju nie ma jednolitej organizacyjnie opieki logopedycz­nej. Placówki zajmujące się leczeniem i rehabilitacją osób z wadami wymowy podlegają zarówno resortowi zdrowia, jak i resortowi oświaty. Aktualnie istnieją w Polsce placówki logopedyczne przy poradniach higieny szkolnej, a także przy wojewódzkich poradniach specjalistycznych, wchodzących w skład wojewódz­kich szpitali zespolonych.

  Dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi zajmują się poradnie dla matek dzieci z wadami słuchu, organizowane przez Polski Związek Głuchych przy dele­gaturach okręgowych PZG.

  Centralna Poradnia Rehabilitacji Dzieci z Wadami Słuchu znajduje się w War­szawie przy Instytucie Matki i Dziecka. Dzieci z zaburzeniami typu afatycznego znajdują opiekę w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Afatycznych w Krakowie. Reedukację afatyków dorosłych prowadzi Zespół Terapii Mowy Od­działu Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie. Wady wymowy są również przedmiotem badań foniatrii, a w ostatnich czasach także językoznawstwa, neuro­chirurgii, psychologii, audiologii, psychopatologii, nauki o śpiewie i innych dzie­dzin nauki.

  Zagadnienie wad wymowy od szeregu lat pozostawało w centrum zaintereso­


  wania specjalistów, zarówno z zakresu medycyny jak i pedagogiki. Stąd też lo­
  gopedia powstała na pograniczu tych dwóch dyscyplin naukowych, z czasem wy­
  odrębniając się jako dyscyplina samodzielna, która jednak nie utraciła kontaktu
  z innymi dyscyplinami naukowymi. Z punktu widzenia zaspokajania społecznych
  potrzeb L. Kaczmarek w logopedii wyróżnia cztery, specjalizacje zawodowe
  [Kaczmarek 1964]:

  VIII. Fomoc logopedyczna w procesie renaonitacji  • logopedię wychowawczą, zajmującą się profilaktyką zaburzeń mowy i przy­
   szłych trudności w szkole, poprzez właściwe kształtowanie mowy u dzieci z jej
   miejscem działania w placówkach służby zdrowia, takich jak: poradnie świadome­
   go macierzyństwa oraz dla matki i dziecka, żłobki, dziecince, domy małego dziec­
   ka, a także w placówkach oświaty, tj. w przedszkolach;

  • surdologopedię, zajmującą się kształtowaniem mowy niesłyszących, słabo-
   słyszących i głuchoniemych, której miejscem działania są poradnie dla dzieci
   z uszkodzonym narządem słuchu, pozostające w gestii resortu zdrowia, i szkoły
   dla niesłyszących — w gestii resortu oświaty;

  • logopedię korekcyjną (logoterapię), zajmującą się likwidowaniem zabu­
   rzeń mowy, głosu i trudności w czytaniu i pisaniu, której miejsce działania stano­


 • 1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   44


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna