Znak sprawy: zp/O/uci/731/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej zwana „specyfikacją”Pobieranie 247,47 Kb.
Strona1/2
Data23.10.2017
Rozmiar247,47 Kb.
  1   2

Znak sprawy: ZP/O/UCI/731/2011SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dalej zwana „specyfikacją”


Zakup sprzętu sieciowego i licencji:

 • przełącznik sieciowy (zadanie Nr 1),

 • platforma serwerowa wraz z macierzą dyskową

(zadanie Nr 2)

 • pięć licencji serwerowych (zad. Nr 3)

CPV: 48.82.10.00-9, 4882.50.00-7, 30.23.31.41-1, 37.45.33.00-1, 48.21.00.00-3Pełna nazwa Zamawiającego:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie

REGON: 320588161

NIP: 852-254-50-56Szczecin, dnia 03 sierpnia 2011 r.
I. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 7161,poz1078 i nr 182, poz.1228 tekst jednolity) – dalej „PZP”
  - oraz wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami specyfikacji, zastosowanie bezpośrednie ma PZP, jej przepisy wykonawcze oraz inne właściwe przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego), na rygorach PZP dla wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 193 000 euro (zamówienie nie wymagające przekazania ogłoszenia
  o zamówieniu do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich).

 3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji mowa jest o:

  1. Wykonawcy zagranicznym” – należy przez to rozumieć wykonawcę, o którym mowa
   w art. 2 pkt. 11 PZP, mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie” lub „ofercie wspólnej” - należy przez
   to rozumieć wykonawców - lub odpowiednio ofertę wykonawców - którzy, działając na podstawie art. 23 PZP, wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, w szczególności jako wykonawcy działający w formie konsorcjum ustanowionego w celu założenia oferty w niniejszym postępowaniu. Ilekroć w dalszej części specyfikacji mowa będzie o wykonawcy bez bliższego określenia należy przez to rozumieć wszystkich wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie;

  3. Złożeniu oferty lub innego wymaganego specyfikacją oświadczenia „na piśmie”,
   czy też „z zachowaniem formy pisemnej” – należy przez to rozumieć obowiązek złożenia przez wymaganą osobę oświadczenia w sposób określony w art. 78 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – zwanym dalej „kodeksem cywilnym”
   (z wyłączeniem formy elektronicznej, tj. wyłącznie sposób polegający na złożeniu własnoręcznego podpisu minimum na ostatniej stronie dokumentu zawierającego oświadczenie). Podpis powinien
   być złożony przez osobę umocowaną do składania oświadczeń w imieniu i na rzecz wykonawcy,
   co najmniej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, w sposób umożliwiający jej identyfikację (podpis z czytelnie napisanym przynajmniej nazwiskiem składającego oświadczenie, jeżeli podpis składany jest nieczytelnie, np. jako tzw. „parafa”, musi dodatkowo zawierać czytelne oznaczenie składającego, Np. poprzez odciśnięcie pieczęci z oznaczeniem przynajmniej nazwiska składającego oświadczenie);

  4. Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów” – należy przez to rozumieć wydane
   na podstawie art. 25 ust. 2 PZP rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
   z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
   od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 4. Pracownikiem zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania
  Zdzisław Maniakowski, fax : 091 449 4690, e-mail: zmaniakowski@zut.edu.pl

 5. Postępowanie niniejsze prowadzone jest z prawem do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługującej na zasadach określonych w dziale VI (art. 179 i n.) PZP (kolejno: odwołanie i skarga),
  z tym, że przepisy dotyczące odwołania (a w konsekwencji ewentualnej skargi do sądu) stosuje
  się wyłącznie od dokonanego przez zamawiającego rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

  2. wykluczenia odwołującego się wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia;

  3. odrzucenia oferty odwołującego się wykonawcy.

 6. W zakresie w jakim wykonawcy nie przysługuje prawo odwołania stosownie do postanowień
  ust. 5, wykonawca może skorzystać z prawa zgłaszania zamawiającemu informacji o podjętych przez zamawiającego czynnościach niezgodnie z PZP lub zaniechaniu podjęcia przez zamawiającego czynności, do których podjęcia był on zobowiązany na podstawie PZP.

 7. Tryb (sposób), w tym termin wnoszenia przez wykonawców, informacji, o których mowa w ust. 6,
  a także zasady ich rozpatrywania przez zamawiającego określa art. 181 PZP.

 8. Przekazywane w związku z niniejszym postępowaniem oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiającego i wykonawcy – dalej zwane łącznie jako „oświadczenia” - będą przekazywane za pomocą poczty elektronicznej (e -mail) lub faksu. Ze strony zamawiającego adres poczty elektronicznej, faks oraz osobę uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami określa ust. 4 niniejszego działu.
  W odniesieniu do wykonawcy przyjmuje się, iż dane w zakresie jego poczty elektronicznej oraz faksu podawać będzie którykolwiek z adresów wskazanych w jego ofercie lub innych dokumentach składanych zamawiającemu przez wykonawcę w związku z niniejszym postępowaniem.

 9. Przekazanie oświadczeń mających związek z niniejszym postępowaniem i pochodzących
  od zamawiającego, a dotyczących etapu postępowania przed złożeniem ofert nastąpi poprzez
  ich zamieszczenie (z możliwością pobrania) na stronie internetowej zamawiającego www.zut.edu.pl
  (menu: zamówienia publiczne - dostawy).

 10. Postanowienie ust. 9 niniejszego działu nie wyklucza możliwości przekazania oświadczenia faksem
  lub pocztą elektroniczną jednak pod warunkiem, że wykonawca złoży zamawiającemu wniosek
  o takie przekazanie z podaniem danych w zakresie numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej,
  bądź też obowiązek takiego przekazania wynikać będzie z PZP.

 11. Postanowienia ust 8 – 10 niniejszego działu nie naruszają prawa do przekazywania oświadczeń na piśmie,
  tj. z zachowaniem formy pisemnej.

 12. Miejscem doręczenia zamawiającemu oświadczeń na piśmie jest adres: 70-310 Szczecin,
  al. Piastów 17, Kancelaria Główna (powołać się na oznaczenie niniejszego postępowania). Kancelaria Główna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00 (z wyjątkiem sytuacji,
  gdy dni te stanowią dni ustawowo wolne od pracy).

 13. Postanowienia ust. 6 – 10 nie mają zastosowania do składania oferty w niniejszym postępowaniu. Sposób przygotowania i złożenia zamawiającemu oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów wymaganych
  w niniejszym postępowaniu do złożenia wraz z ofertą, jak też wymagany termin
  do ich złożenia określają postanowienia działu X i XI specyfikacji.

 14. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

 15. W zakresie w jakim niniejsza specyfikacja nie stanowi inaczej, postępowanie niniejsze prowadzone
  jest w języku polskim.

II Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) przełącznika sieciowego, platformy serwerowej wraz z macierzą dyskową i pięciu licencji serwerowych dla Uczelnianego Centrum Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 70-311 Szczecin, al. Piastów 48,
   IV p.

  2. Wyszczególnienie rodzaju sprzętu sieciowego: Zadanie Nr 1 – przełącznik sieciowy –1 szt., Zadanie Nr 2 – platforma serwerowa z macierzą dyskową – 1 kpl, Zadanie Nr 3 – 5 szt. licencji serwerowych, a w ramach danego zadania jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne określa załącznik nr 1 specyfikacji.

  3. Wskazane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia (wyjątkowe) odwołanie się do marek konkretnych producentów dokonane zostało na podstawie, w sposób i w granicach uprawnienia zamawiającego wynikającego z treści art. 29 ust. 3 PZP i oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego sprzętu sieciowego. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt sieciowy innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 specyfikacji). Podane w załączniku nr 1 wymagania wynikają z potrzeby zachowania jednolitości urządzeń i winny być  dokładnie spełnione. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompatybilność sprzętu w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 specyfikacji. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sprzętu sieciowego specyfikacja nie będzie stanowiła inaczej używany w jej treści „sprzęt sieciowy”, lub „sprzęt” bez bliższego określenia rozumieć całość sprzętu sieciowego i innego wyposażenia wyszczególnionego w załączniku nr 1 specyfikacji (w odniesieniu do danego zadania), w tym oprogramowania, jeżeli w zakres niniejszego zamówienia zawarty w załączniku nr 1 specyfikacji wchodzi również dostawa oprogramowania.

  4. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności sprzętu sieciowego oraz dostarczenie go zamawiającemu. W odniesieniu do oprogramowania (licencje serwerowe – zad. Nr 3) należy rozumieć zapewnienie licencji na korzystanie z oprogramowania przez zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie określonym dla oprogramowania w załączniku nr 1 specyfikacji, jeżeli zakres ten został określony w załączniku nr 1 specyfikacji.

  5. Miejscem dostarczenia zamawiającemu sprzętu sieciowego i licencji są wskazane przez zamawiającego pomieszczenia na zlokalizowane w Szczecinie - zwane dalej również „miejscem dostarczenia sprzętu sieciowego” (wymagane jest wniesienie sprzętu do pomieszczeń).

  6. Na żądanie odbiorcy sprzętu sieciowego, jego dostawa, oprócz czynności wskazanych
   w ust. 5 niniejszego działu, obejmuje również wykonanie czynności jego montażu (zainstalowania)
   oraz pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności instalacji oraz próbnego uruchomienia podlegają wykonaniu w miejscu dostarczenia sprzętu sieciowego.

  7. W zakres zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanego sprzętu sieciowego
   i świadczenie usług z tym związanych, w tym usług serwisu sprzętu.

  8. W zakres zamówienia wchodzi obowiązek dostarczenia zamawiającemu dokumentów związanych
   z użytkowaniem sprzętu sieciowego (z prawem do korzystania z tych dokumentów), do których zalicza się minimum następujące dokumenty:

  1. W wersji drukowanej i elektronicznej, w języku polskim, dokumenty zawierające instrukcję
   w zakresie sposobu korzystania ze sprzętu sieciowego zwaną w dalszej części specyfikacji „instrukcją obsługi”;

  2. W wersji drukowanej dokumenty uprawniające zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych oraz dodatkowych świadczeń, stosownie do postanowień działu XV ust. 13-15 specyfikacji, w przypadku, gdy będzie to uzależnione od posiadania przez zamawiającego takich dokumentów.

  1. Przez dokumenty, o których mowa w ust. 11 niniejszego działu rozumie się również nośniki oprogramowania oraz oznakowania sprzętu sieciowego w zakresie, w jakim są wymagane dla danego sprzętu w załączniku nr 1 specyfikacji.

  2. Sposób i warunki wykonania czynności w ramach ust. 1 – 10 niniejszego działu określać będzie umowa
   o zamówienie publiczne zawarta między zamawiającym i wykonawcą, której istotne postanowienia określa dział XV specyfikacji.

III. Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełnienia
wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia

W niniejszym postępowaniu przedłożenie wskazanych dokumentów potwierdzających nie jest wymaganeIV. Termin wykonania zamówienia

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia (czynności wymaganych na podstawie działu II specyfikacji) nastąpi
  w terminie do 42 dni (słownie: czterdzieści dwa dni) od daty podpisania umowy o zamówienie publiczne (termin wymagany), z zastrzeżeniem ust.2 niniejszego działu.

 2. W zawiązku z zastrzeżeniem zamawiającego, o którym mowa w dziale XIV ust. 3 specyfikacji, dotyczącym ubiegania się o zastosowanie preferencyjnej (zerowej) zerowej stawki podatku VAT
  w zakresie w jakim niniejsze zamówienie obejmować będzie dostawę sprzętu sieciowego,
  o którym mowa w załączniku nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług
  (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej zwaną „ustawą o podatku VAT” - o podatku VAT,
  w dwudziestym dniu biegu terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego działu ulega on automatycznie zawieszeniu na okres do dnia w którym zamawiający przekaże wykonawcy potwierdzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umożliwiające mu wykonanie czynności, o których mowa w dziale XV ust. 5 specyfikacji.

V. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się wykonawca, który łącznie spełnia warunki, dotyczące:

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  4. braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP.

 1. Konkretyzację warunku, wskazanego w ust. 1 pkt 4) niniejszego działu specyfikacji, poprzez opis sposobu spełnienia wskazanego warunku, określa dział VI specyfikacji.

VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale V specyfikacji zostanie dokonana na zasadzie ustalenia przez zamawiającego istnienia jednego z dwóch alternatywnych zdań: „spełnia/nie spełnia warunek”.

  2. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek wskazany w dziale V ust. 4, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki, tj.:

      1. Wykonawca wykaże (potwierdzi) zamawiającemu, iż nie zachodzą wobec niego podstawy
       do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 PZP;

      2. Potwierdzenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu
       z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 PZP nastąpi poprzez przedłożenie zamawiającemu wymaganych w tym celu dokumentów, o których mowa w dziale VII specyfikacji;

      3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) niniejszego ustępu zostaną złożone zamawiającemu
       w terminie wyznaczonym na złożenie oferty w niniejszym postępowaniu lub, w przypadkach wskazanych w art. 26 ust. 3 PZP, dokumenty zostaną złożone zamawiającemu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

      4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustępu zostaną złożone zamawiającemu
       w sposób, w języku oraz formie wymaganej Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów;

      5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2) – 4) nie będą zawierać okoliczności skutkujących koniecznością wykluczenia wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie
       art. 24 ust. 1 PZP;

      6. W postępowaniu, w ramach wykazania spełnienia warunku, wykonawca nie złoży zamawiającemu nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 1. Przywołane w treści ust. 2 niniejszego działu specyfikacji odwołanie się do przepisów PZP
  lub Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jako przepisów regulujących sposób przedłożenia zamawiającemu dokumentów w celu wykazania (potwierdzenia) spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu, określa również dział VII specyfikacji.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia (wykazania) spełniania warunków udziału w postępowaniu

  1. Na okoliczność spełniania warunków, o których mowa w dziale V ust 1 pkt 1 – 3) specyfikacji, wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu tych warunków, którego treść stanowi załącznik
   nr 2 specyfikacji.

  2. W celu wykazania (potwierdzenia) zamawiającemu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu wskazanego w dziale V ust. 1 pkt 4) specyfikacji wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego treść stanowi załącznik nr 3 specyfikacji.

  3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego działu specyfikacji składa się w oryginale lub odpisie notarialnym, przy czym dokument, o którym mowa w 2 niniejszego działu specyfikacji, złożyć można również jako kopię. Na dokumencie przedkładanym jako kopia wykonawca składa na piśmie
   oświadczenie o treści według następującego wzoru „za zgodność z oryginałem stwierdzono”. Oświadczenie o zgodności z oryginałem musi odnosić się do każdej strony przedkładanej kserokopii.

  4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego działu specyfikacji muszą być przedłożone w języku polskim. Wymogu języka polskiego nie będą naruszać podane w dokumentach nazwy własne. Jeżeli wskazane dokumenty sporządzone są w języku innym niż polski, należy do nich dołączyć
   ich tłumaczenie na język polski.

VIII. Wadium

W postępowaniu niniejszym wniesienie wadium nie jest wymagane.IX. Obliczenie ceny oferty

 1. Ceną należy skalkulować (obliczyć) odrębnie dla każdego zadania i podać w ofercie stosownie
  do wymagań wskazówek minimum zawartych w ust. 2 – 6 niniejszego działu.

 2. Cenę oferty za dane zadanie – zwaną dalej „ceną oferty w zadaniu” lub „ceną za zadanie” - należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania w ramach zamówienia objętego zadaniem po stronie wykonawcy zgodnie z wymogami specyfikacji, w tym jej działu II oraz XV, a także ofertą wykonawcy.
  W cenie oferty za zadanie uwzględnić wszelkie należności celno podatkowe, w tym podatek
  od towarów i usług (podatek VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o podatku VAT, czynności wchodzące w zakres zadania podlegają, w odniesieniu
  do wykonawcy, obciążeniu tymi podatkami. Cena oferty w zadaniu jest ceną, o której mowa
  w art. 2 pkt 1 PZP.

 3. W cenie za zadanie wymagane jest również uwzględnienie podstawowej stawki podatku,
  tj. stawki w wysokości 23%, chyba, że czynności wchodzące w zakres zadania nie podlegają w odniesieniu do wykonawcy zagranicznego, obciążeniu podatkiem VAT z przyczyn wskazanych
  w dziale XIII ust. 8 specyfikacji).

 4. Niezależnie od ceny za zadanie, należy również wyszczególnić zawartą w tej cenie kwotę netto
  (kwota ta stanowi różnicę pomiędzy ceną za zadanie a kwotą należnego podatku VAT w wysokości wymagane na podstawie ust. 3 niniejszego działu)

 5. Podany w ust 3 i 4 niniejszego działu sposób przedstawienia ceny w ofercie jest niezbędny do wykonania przez zamawiającego czynności, o których mowa w dziale XIV ust. 3 i 4 specyfikacji związanych
  z ubieganiem się zamawiającego jako placówki oświatowej o zastosowanie preferencyjnej (zerowej) zerowej stawki podatku VAT, przy zachowaniu zasady nienaruszalności ceny przedstawionej w ofercie.

 6. Ceny i inne wartości pieniężne wyrażone w ofercie kwotowo skalkulować należy w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza (jednej setnej złotego).

 7. Mając na względzie postanowienia działu XIV ust. 5 i 6 specyfikacji, wykonawca nie ma obowiązku kalkulowania w ofercie cen za podzadania.

X. Informacje dotyczące przygotowania oferty

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 PZP. Na ofertę częściową składa się wyłącznie przedmiot zamówienia (odpowiednio) wyszczególniony w ramach danego zadania stosownie do postanowień działu II ust. 2 specyfikacji (wyszczególnienie sprzętu sieciowego wchodzącego w zakres danego zadania określa załącznik nr 1 specyfikacji). Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wyłącznie na część zadania (np. jedno lub niektóre podzadania w zadaniu). Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, co do ilości zadań, na które można złożyć ofertę, przy czym na dane zadanie można złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu
  art. 2 pkt 7 PZP.

 3. Ofertę w niniejszym postępowaniu stanowią oświadczenia wykonawcy dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia oraz oświadczenia wykonawcy dotyczące istotnych postanowień przyszłej umowy
  o wykonanie tego zamówienia. Obowiązkową treść oferty stanowią oświadczenia wykonawcy wymagane
  do złożenia na podstawie ust. 4 - 7 niniejszego działu. Brak w treści oferty oświadczeń
  w pozostałym zakresie traktowany będzie jako oświadczenie wykonawcy stanowiące jego zobowiązanie
  do wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w dziale XV i XVI specyfikacji. Z zastrzeżeniem postanowień art. 87 PZP, wszelkie oświadczenia wykonawcy zawarte w ofercie nie mogą, pod rygorem odrzucenia oferty, naruszać postanowień zawartych w dziale XV i XVI specyfikacji.

 4. Oferta musi zawierać oświadczenie wykonawcy w przedmiocie ceny za zadanie oraz pozostałych elementów wymaganych do podania wraz z ceną za zadanie, stosownie do postanowień działu IX specyfikacji.
  Cenę za poszczególne oferowane zadania oraz podzadania zaleca się przygotować i złożyć zamawiającemu na formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 4 specyfikacji.

 5. Ponadto oferta musi zawierać skonkretyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wyszczególnienie oferowanego sprzętu sieciowego w ramach zadania (a jeżeli zadanie zawiera podzadania,
  to wyszczególnienie wymagane również w ramach podzadań). Konkretyzację zaoferowanego sprzętu zaleca się podać na załączniku nr 1 specyfikacji w kolumnie pod nazwą: „Podanie producenta i modelu oferowanego sprzętu /wypełnia wykonawca”

 6. Przez obowiązek wyszczególnienia oferowanego sprzętu sieciowego, o którym mowa
  w ust. 5 niniejszego działu rozumiane jest podanie stosowanej przez producenta nazwy własnej
  (np. marki, symbolu) w takim zakresie, w jakim pozwoli to na ustalenie, na podstawie powszechnie dostępnych materiałów producenta (np. informacji zamieszczonej na stronach internetowych), zgodności oferowanego produktu z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia postawionymi dla każdego zadania w załączniku nr1 specyfikacji.

 7. W treści oferty zaleca się złożenia oświadczenia o terminie udzielonej gwarancji jakości za każde oferowane zadanie. Minimalny termin udzielonej gwarancji jakości, jak też minimalne warunki jej wykonywania określa dział XV ust. 13 – 15 specyfikacji. Wymogi dotyczące minimalnego terminu udzielonej gwarancji, jak też minimalnych warunków jej wykonywania nie mają zastosowania do stanowiącego przedmiot zamówienia oprogramowania. Złożone w ramach oferty oświadczenie o terminie udzielonej gwarancji podlega ocenie z uwzględnieniem postanowień działu XIII ust. 2 i 3 specyfikacji.

 8. Niezależnie od postanowień ust. 5 – 7 niniejszego działu, zaleca się przedstawienie w treści oferty opisu parametrów oferowanego sprzętu sieciowego tak, aby w toku oceny ofert możliwe było bezpośrednie porównanie tych parametrów z parametrami wymaganymi w załączniku nr 1 specyfikacji.

 9. Jako opis oferowanego sprzętu sieciowego w zakresie określonym w ust. 8 niniejszego działu, uznane będą również prospekty, katalogi i inne materiały producenta (np. karty producenckie) opisujące oferowany sprzęt sieciowy, jeżeli zostaną złożone wraz z ofertą. Będą one traktowane jako załączniki do oferty.

 10. Jeżeli wykonawca przewiduje powierzenie części oferowanego zamówienia podwykonawcy, do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy o wskazaniu części zamówienia, którą wykonawca przewiduje powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń, co do części zamówienia, które nie mogą być wykonane przez podwykonawców. Za działania i zaniechania ewentualnego podwykonawcy związane z wykonywaniem niniejszego zamówienia wykonawca odpowiada względem zamawiającego jak za własne.

 11. Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie podaje informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
  w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  (Dz. U Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) – dalej „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” - i wyraża wolę, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, powinien co do tych informacji złożyć oświadczenie o ich zastrzeżeniu jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie wykonawcy nie może dotyczyć informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
  w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak też dotyczyć nazwy wykonawcy (firmy), jego adresu, oraz ceny oferty w zadaniu.

 12. Ofertę złożyć należy, pod rygorem nieważności, na piśmie w rozumieniu działu I ust. 3 pkt 3) specyfikacji. Ofertę składa (podpisuje) wykonawca lub osoba przez niego umocowana.

 13. W celu identyfikacji danych osoby podpisującej ofertę zaleca się (nie ma obowiązku) przedłożyć
  wraz z ofertą odrębny dokument wskazujący na umocowanie do złożenia oferty, w szczególności zaświadczenia o wpisie wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców.

 14. Do oferty należy załączyć:

 1. Dokumenty wymagane dla danego wykonawcy na podstawie działu VII specyfikacji;

 2. Pełnomocnictwo, z którego wynika przynajmniej upoważnienie do złożenia (podpisania)
  oferty i oświadczeń wymaganych do złożenia przez wykonawcę i składanych wraz z ofertą
  - jeżeli umocowanie do złożenia (podpisania) oferty lub oświadczeń na innych dokumentach nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, w tym dokumentów złożonych przez wykonawcę w trybie określonym w ust. 13 niniejszego działu;

 3. Odrębne pełnomocnictwo wskazujące osobę reprezentującą wykonawców w postępowaniu
  o udzielenie niniejszego zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia
  publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną w rozumieniu działu I ust. 3 pkt 2) specyfikacji (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie).

 1. Oferta, inne oświadczenia wykonawcy składane wraz z ofertą, a także dokumenty, o których mowa
  w ust. 14 niniejszego działu muszą być przedłożone w języku polskim. Wymogu języka polskiego
  nie będą naruszać podane w ofercie i dokumentach nazwy własne. Jeżeli wskazane dokumenty sporządzone są w języku innym niż polski, należy do nich dołączyć ich tłumaczenie na język
  polski z poświadczeniem tłumaczenia przez biegłego tłumacza. Dokumenty, o których mowa
  w ust. 9 niniejszego działu będą mogły być również przedłożone w języku angielskim, bez konieczności
  ich tłumaczenia na język polski. W odniesieniu do dokumentów zalecanych do złożenia wraz z ofertą na podstawie ust. 13 niniejszego działu, wystarczające jest ich przedłożenie w formie kopii, przy czym zaleca się, aby na dokumencie przedkładanym jako kopia wykonawca lub osoba przez niego umocowana (pełnomocnik) złożyła na piśmie oświadczenie o treści według następującego wzoru „za zgodność z oryginałem stwierdzono”.

 2. Dział VII specyfikacji określa sposób, w tym formę złożenia dokumentów, o których mowa
  w ust. 14 pkt 1) niniejszego działu specyfikacji.

 3. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 14 pkt 3 i 4) niniejszego działu składa się w oryginale lub odpisie notarialnym.

 4. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być napisane czytelnie, pismem utrwalonym
  na papierze w sposób trudnościeralny.

 5. Zaleca się, aby oferta i składane wraz z nią dokumenty były zszyte lub spięte w sposób trwały
  (np. zbindowana), a te jej strony, które są zapisane treścią, ponumerowane.

 6. Zaleca się, aby oferta i składane wraz z nią dokumenty umieszczone zostały w opakowaniu (kopercie)
  z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy.

 7. Jeżeli oferta, stosownie do postanowień ust. 11 niniejszego działu, zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, zaleca się, aby informację te zostały umieszczone w osobnym opakowaniu (kopercie) zatytułowanej „Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”.

 8. Opakowania wraz z zawartością, o której mowa w ust. 21 - 22 niniejszego działu zaleca się umieścić
  w odrębnym opakowaniu (koperta zewnętrzna). Kopertę zewnętrzną należy zamknąć poprzez zaklejenie.

 9. Kopertę zewnętrzną zaleca się oznaczyć w następujący sposób:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-311 Szczecin


Al. Piastów 48

z dopiskiemOferta na dostawę przełącznika sieciowego, platformy serwerowej wraz z macierzą dyskową
i licencji serwerowych”


dla Uczelnianego Centrum Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

nie otwierać przed dn. 16.08.2011 r. godz. 13:15

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dokumentów załączonych
  do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają art. 93 ust. 4 PZP.

XI. Termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 16.08.2011r o godz. 13.00. Niniejszy termin uznaje
  się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta zostanie złożona w miejscu wskazanym
  w ust. 3 niniejszego działu. Wyznaczony w niniejszym ustępie termin składania ofert, zamawiający może zmienić w trybie i na warunkach określonych w art. 12a. oraz art. 38 PZP.

 2. Termin wyznaczony na podstawie ust. 1 niniejszego działu specyfikacji odnosi się również do dokumentów, które stosownie do postanowień działu X specyfikacji są składane wraz z ofertą, w tym dokumentów,
  o których mowa w dziale VII specyfikacji. Postanowienie nie narusza art. 26 ust. 3 PZP.

 3. Ofertę, dokumenty składane wraz z ofertą, złożyć należy w złożyć należy w Dziale Zamówień Publicznych, al. Piastów 48, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, 70-311 Szczecin, IV piętro, pok. 404- 406.

 4. Na wniosek składającego ofertę wydane zostanie pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z datą
  i numerem, jakim została oznakowana oferta.

 5. Dopuszczalność wycofania lub zmiany złożonej oferty, a także konsekwencje złożenia oferty po terminie wyznaczonym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu określa art. 84 PZP. Postanowienie
  działu X ust. 25 specyfikacji stosuje się również do wszelkich kosztów związane ze złożeniem oferty
  oraz dokumentów składanych wraz z ofertą.

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2011r. o godz. 13:15 w pomieszczeniach zamawiającego: Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Szczecin, al. Piastów 48, IV piętro, sala konferencyjna 430.

XII. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.

 2. Termin związania ofertą wskazany w ust. 1 może ulec przedłużeniu na czas niezbędny do zawarcia umowy
  o zamówienie publiczne, w trybie i na warunkach określonych w art. 85 ust. 2 – 4 PZP.

XIII. Ocena ofert

 1. Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 PZP. Dla oceny w przedmiocie istnienia przesłanek do odrzucenia ofert, w pierwszej kolejności znaczenie będą miały oświadczenia wykonawcy zawarte w treści oferty oraz w dokumentach składanych wraz z ofertą.

 2. Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia wykonawcy, co do terminu udzielonej gwarancji jakości
  w zadaniu, zamawiający, zgodnie z działem X ust. 3 specyfikacji, uzna, iż zaoferowano minimalny wymagany termin gwarancji jakości określony w dziale XV ust. 13 specyfikacji. Zaoferowanie
  (podanie w ofercie) na dane zadanie terminu gwarancji jakości krótszego niż wymagany na podstawie działu XV ust. 13 specyfikacji, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. Złożone
  w ramach oferty oświadczenie o terminie udzielonej gwarancji, jest jednoznaczne z zaoferowaniem wykonania w tym terminie usług o rodzaju i zakresie wymaganym w dziele XV ust. 14 - 15 specyfikacji (oświadczenie odmiennej treści w ofercie skutkuje odrzuceniem oferty).

 3. Jeżeli termin udzielonej gwarancji jakości zostanie określony w dniach lub latach (1 rok, 2 lata, itd.), zamawiający dokona oceny oferty w kwestii odpowiadania treści działu XV ust. 13 specyfikacji przyjmując za podstawę, że jeden miesiąc wynosi 30 dni, a jeden rok ma 12 miesięcy.

 4. Przy ocenie ofert zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w rozumieniu art. 91 a) i nast. PZP.

 5. Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdego zadania.

 6. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione wyłącznie kryterium „Cena oferty w zadaniu” – waga kryterium: maksymalnie 100 %, gdzie podana waga procentowa jest wagą punktową według zasady: jeden % = jeden pkt.

 7. W ramach kryterium „Cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną w zadaniu, skalkulowaną stosownie do postanowień rozdziału IX niniejszej specyfikacji (lub jej korektą dokonaną
  w trybie i na warunkach określonych w art. 87 ust. 2 PZP) uzyska 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena oferty w zadaniuC = ------------------------------------------------------------ x 100

Cena za zadanie w oferty badanej
 1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę zagranicznego, którego, na mocy ustawy
  o podatku VAT (w szczególności ze względu na przepisy w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), nie dotyczy obowiązek zapłaty w Polsce podatku VAT z tytułu wykonania czynności składających się na przedmiot zamówienia (a tym samym obowiązek skalkulowania tego podatku w cenie) - zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen stosownie do ust. 9 niniejszego
  działu, doliczy do ceny oferty wykonawcy zagranicznego podatek VAT, który w tym przypadku zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miałby obowiązek zapłacić z tytułu wykonania zamówienia przez wykonawcę zagranicznego.

 2. Jeżeli dwie lub więcej ofert w danym zadaniu będzie miało taką samą najniższą cenę oferty zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Przy kalkulacji cen w ofertach dodatkowych zastosowanie będą miały zasady określone
  w dziale IX niniejszej specyfikacji.

XIV. Warunki zawarcia umowy o zamówienie publiczne

 1. Zamawiający wezwie do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą stosownie do postanowień działu XII specyfikacji. Jeżeli
  za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawców złożona jako oferta wspólna zamawiający zastrzega sobie prawo wezwać tych wykonawców do przedłożenia umowy regulującej współpracę między nimi, związaną ze wspólnym ubieganiem się o niniejsze zamówienie publiczne.

 2. Wstępny projekt umowy o wykonanie zamówienia przygotuje zamawiający, uwzględniając postanowienia specyfikacji, w tym postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego działu, postanowienia działu XV oraz ofertę wykonawcy. Umowa zostanie zawarta w języku polskim.

 3. W odniesieniu do oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa o wykonanie niniejszego zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia w trybie art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy
  o podatku VAT do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uzyskanie potwierdzenia (zaświadczenia) wymaganego dla możliwości objęcia wskazanego w ofercie sprzętu sieciowego zerową stawką podatku VAT.


 4. Wystąpienie o wydanie potwierdzenia, stosownie do ust. 3 niniejszego działu odnosić się będzie wyłącznie do objętego ofertą wykonawcy sprzętu sieciowego, o którym mowa w załączniku nr 8 do ustawy
  o podatku VAT.

 5. Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, wykonawca, z którym umowa ma być zawarta przedstawi zamawiającemu dokument z wyszczególnieniem przynajmniej cen sprzętu sieciowego
  w ramach każdego z podzadań objętych zawieraną umową (wyszczególnienie cen składowych).
  Ceny za poszczególne podzadania wykonawca poda jako kwotę netto (bez podatku VAT) oraz kwotę brutto). Suma cen za poszczególne podzadania składające się na zadanie objęte przewidzianą do zawarcia umową musi odpowiadać podanej w ofercie cenie netto i brutto za zadania (w przypadku, gdy cena netto lub brutto została w toku postępowania poprawiona w trybie i na zasadach określonych
  w art. 87 ust. 2 PZP, suma cen za poszczególne podzadania musi odpowiadać cenie netto i brutto
  za zadanie uzyskanym w wyniku poprawienia).

 6. Dokument z wyszczególnieniem cen składowych, o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu nie może naruszać zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie. Dokument stanowić będzie załącznik do umowy
  o zamówienie publiczne.

 7. Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące wykonawcę inne niż osoby podpisujące ofertę, bądź tez osoby, których upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów załączonych
  do oferty, wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem przekaże zamawiającemu na piśmie stosowne upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy.

 8. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu będzie się uchylał od zawarcia umowy,
  a nie zachodzą określone w PZP przesłanki do unieważnienia niniejszego postępowania, zamawiający wezwie do zawarcia umowy wykonawcę, którego oferta zawiera, stosownie do postanowień
  działu XIII specyfikacji, drugą w kolejności ofertę najkorzystniejszą. W razie wątpliwości przyjmuje
  się, iż jako przypadki uchylania się od zawarcia umowy zamawiający może uznać w szczególności:

  1. Nie przedłożenie w wyznaczonym przez zmawiającego terminie umowy regulującej współpracę podmiotów, którzy złożyli ofertę wspólną lub upoważnienia do zawarcia umowy,
   o którym mowa w ust. 7 niniejszego działu;

  2. Nie przedłożenie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie dokumentu z wyszczególnieniem
   cen za podzadania, stosownie do wymagań określonych w ust. 5 i 6 niniejszego działu;

  3. Uzależnienie zawarcia umowy od zmiany warunków jej wykonania określonych
   przez zamawiającego w specyfikacji lub ofercie wykonawcy.

 1. Zawarcie umowy o wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania nie będzie uzależnione od złożenia przez wykonawcę zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 PZP.

XV. Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia

Zobowiązania Stron w przyszłej umowie o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego uwzględniać muszą następujące istotne postanowienia: 1. Przedmiot umowy (zakres świadczeń wykonawcy, w tym miejsce spełnienia świadczenia) – zgodnie
  z ofertą, według postanowień zawartych w dziale II specyfikacji. Oferta, jak też dokumenty wymagane
  na podstawie działu XIV specyfikacji stanowić będą załączniki do umowy.

 2. Dostarczenie sprzętu sieciowego objętego umową na ryzyko wykonawcy. Wykonawcę obciążać będą poniesione koszty wydania sprzętu sieciowego, w szczególności ewentualne koszty opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu, koszty przesłania (w tym transportu lub wniesienia do miejsca dostarczenia sprzętu sieciowego).

 3. Termin wykonania umowy – zgodnie z treścią działu IV niniejszej specyfikacji (oferta może przewidywać termin krótszy, przy czym skrócenie terminu nie może naruszać postanowień działu IV ust. 2 specyfikacji).

 4. Podstawą wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1 – 3 niniejszego działu będzie podpisany przez zamawiającego protokół odbioru sprzętu sieciowego– zwany w dalszej części specyfikacji „protokołem odbioru”. Jeżeli umowa z jednym wykonawcą będzie obejmować więcej
  niż jedno zadanie dopuszczone będzie podpisanie protokołu odbioru odrębnie dla każdego zadania. Moment podpisania protokołu odbioru będzie chwilą wydania rzeczy w rozumieniu art. 548 § 1 kodeksu cywilnego. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru zamówienia wykonawca wyda zamawiającemu dokumenty, o których mowa w dziale II ust. 9 specyfikacji.

 5. W zakresie, o którym mowa w dziale XIV ust. 3 i 4 specyfikacji wykonawca, niezwłocznie po uzyskaniu od zamawiającego potwierdzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zwanego dalej „potwierdzeniem MNiSW” – dokona, w zakresie, w jakim jest to konieczne, stosownych czynności umożliwiających zastosowanie przy sprzedaży sprzętu sieciowego zerowej stawki podatku VAT.

 6. Z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego działu, zapłatę za wykonanie umowy stanowić będzie cena oferty
  za zadania objęte umową (w przypadku, gdy cena ta została w toku postępowania poprawiona w trybie
  i na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 kwotę zapłaty z tytułu wykonania umowy stanowić będzie
  cena uzyskana w wyniku poprawienia).

 7. Termin i warunki zapłaty za wykonanie zamówienia – 100% zapłaty po podpisaniu protokołu odbioru zgodnie z ust. 4 niniejszego działu, płatne w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury.

 8. W odniesieniu do objętego umową sprzętu sieciowego i licencji, o którym mowa
  w dziale XIV ust. 4 specyfikacji zapłatę za wykonanie umowy stanowić będzie kwota uwzględniająca stawkę podatku VAT możliwą do zastosowania w następstwie wykonania czynności, o których mowa
  w ust. 5 niniejszego działu (kwota zapłaty w umowie będzie wyrażona oświadczeniem według następującego wzoru: „cena netto + należny podatek VAT”).

 9. W zakresie określonym w ust. 8 niniejszego działu wykonawca wystawi i doręczy zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż po otrzymaniu od zamawiającego potwierdzenia MNiSW. Wykonawca uwzględni
  w fakturze stawkę podatku VAT wynikającą z wykonania czynności, o których mowa w ust. 5 niniejszego działu.

 10. Postanowienia ust. 8 i 9 niniejszego działu nie będą miały zastosowania w przypadku poinformowania wykonawcy o odmowie wydania potwierdzenia MNiSW. Informację przekaże zamawiający.

 11. Zapłata, jak też inne rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w walucie polskiej.

 12. Za dzień dokonania zapłaty z umowy wykonawca uzna datę obciążenia rachunku zamawiającego. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze.

 13. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na sprzęt sieciowy w zadaniu przez okres wskazany w ofercie, lecz nie krótszy niż okres wskazany, dla sprzętu w danym zadaniu, w załączniku nr 1 specyfikacji. Uwaga tam gdzie w poszczególnych zadaniach w załączniku nr 1 niniejszej specyfikacji gwarancja nie została określona minimalny termin gwarancji wynosi :

  1. 36 miesięcy – w przypadku platformy serwerowej wraz z macierzą;

  2. gwarancja wieczysta (bezterminowa) – przełącznik sieciowy

  3. 60 dni – nośniki oprogramowania

 1. W terminie udzielonej gwarancji, stosownie do postanowień ust. 13 niniejszego działu, wykonawca zapewni względem sprzętu sieciowego objętego umową świadczenie usług, w zakres których wchodzić będzie (obok usług związanych z udzielona gwarancją i polegających - stosownie do kodeksu cywilnego - na obowiązku wymiany lub usunięcia wad ujawnionych w sprzęcie sieciowym) wykonywanie dodatkowych świadczeń przewidzianych do wykonania w instrukcji obsługi, dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie pochodzącym od producenta sprzętu.

 2. Wymogi odnośnie terminu udzielonej gwarancji, jak też wymogi odnośnie wykonania usług wskazanych
  w ust. 14 niniejszego działu – zwanych dalej łącznie
  „usługami w ramach gwarancji i serwisu”
  będą uwzględniały następujące postanowienia:


  1. Zostaną wykonane przez wykwalifikowany personel serwisowy;

  2. Komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem usług w ramach gwarancji i serwisu będzie odbywało się w języku polskim lub angielskim;

  3. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie będzie wliczany czas wykonywania usług w ramach gwarancji i serwisu;

  4. Usługi w ramach gwarancji i serwisu będą wykonywane w miejscu dostarczenia sprzętu sieciowego. W przypadku konieczności wykonania tych usług poza miejscem dostarczenia sprzętu sieciowego, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z transportem i ryzykiem utraty podczas transportu sprzętu sieciowego do miejsca ich wykonania oraz transportem powrotnym;

  5. Wykonawca przystąpi w ciągu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godzin licząc od godziny,
   w której nastąpiło przekazanie wezwania zamawiającego do wykonania usług w ramach gwarancji
   i serwisu (reakcja serwisu). W treści umowy wykonawca poda dane kontaktowe, w tym osobę, której zamawiający składać będzie wezwania do wykonania usług w ramach gwarancji i serwisu;

  6. Usługi w ramach gwarancji i serwisu, w odniesieniu do serwerów wykonawca wykona w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w każdym z dni tygodnia, jeżeli nie podano inaczej w opisie zamieszczonym w załączniku Nr 1.

  7. Terminy wskazane w pkt 6) niniejszego ustępu rozpoczynają bieg od upływy terminu wskazanego
   w pkt 5) niniejszego ustępu.

  8. Do terminu wykonania wskazanych usług poza miejscem dostarczenia sprzętu sieciowego wlicza się czas trwania transportu (tam i z powrotem) oraz czas przygotowania się wykonawcy do wykonania wskazanych usług;

  9. Terminy wskazane w pkt 5 - 7) niniejszego ustępu biegną również w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 3. Postanowienia ust. 13 – 15 niniejszego działu nie będą miały zastosowania do objętego umową oprogramowania.

 4. W treści umowy wykonawca złoży oświadczenie, iż sprzęt sieciowy objęty przedmiotem umowy wolny jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

 5. Jeżeli świadczenie usług w ramach gwarancji i serwisu będzie uzależnione od posiadania
  przez zamawiającego dokumentu gwarancyjnego lub innych dokumentów otrzymanych od wykonawcy, dokumenty takie nie będą regulowały zasad świadczenia tych usług w takim zakresie, w jakim
  będzie to mniej korzystne dla zamawiającego w stosunku do postanowień ust. 13- 17 niniejszego działu.

 6. W umowie zastrzeżona zostanie możliwość dochodzenia od wykonawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących wypadkach i na następujących zasadach:

   1. Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do zaoferowanego lub wyznaczonego na podstawie
    ust. 3 terminu wykonania umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną
    w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki;

   2. Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do terminów wyznaczonych na podstawie
    ust. 15 pkt. 5 - 8) niniejszego działu wykonujący zamówienie zapłaci zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki.

 1. Umowna odpowiedzialność zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może dotyczyć zwłoki w zapłacie, stosownie do terminu określonego w ust. 7 (z uwzględnieniem ust. 9) niniejszego działu – odpowiedzialność zamawiającego za zwłokę maksymalnie do wysokości odsetek ustawowych.

 2. Zamawiającemu i wykonawcy przysługiwać będzie prawo zastrzeżenia w umowie możliwości dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania umowy.

 3. Ewentualne spory wynikające z zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

XVI. Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy

 1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o niniejsze zamówienie publiczne. Zmiana nastąpi wyłącznie w przypadkach i na warunkach wskazanych w ust. 2 – 10 niniejszego działu.

 2. Ustalony w umowie na podstawie działu XV ust. 3 specyfikacji termin może ulec wydłużeniu
  w następujących przypadkach:

 1. Zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez wykonawcę
  lub zamawiającego na etapie po złożeniu ofert w niniejszym postępowaniu i w wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową;

 2. Niezawinionych przez wykonawcę opóźnień zamawiającego w przekazaniu pomieszczeń,
  w których ma być zainstalowany sprzęt sieciowy lub wykonania innych czynności,
  od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych umową
  na wykonawcę;

 1. Ustalony w umowie na podstawie działu XV ust. 15 lit. 6) specyfikacji termin wykonania usług w ramach gwarancji i serwisu może ulec przedłużeniu, jeżeli jego zachowanie będzie niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

 2. Wydłużenie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego działu będzie również dopuszczalne
  z powodu Siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą zamawiającego i wykonawcy i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nie­uniknione, nawet po przedsięwzięciu przez zamawiającego lub wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, pro­mieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

 3. Dopuszczona będzie możliwość uchylenia w umowie postanowień, o których mowa
  w dziale XV ust. 5, 8 i 9 specyfikacji, jeżeli zamawiający nie otrzyma potwierdzenia MNiSW warunkującego wykonanie przez wykonawcę czynności, o których mowa w dziale XV ust. 5 specyfikacji.

 4. Dopuszczona będzie możliwość pomniejszenia ilości lub rodzaju sprzętu sieciowego określonego umową (połączona z pomniejszeniem wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie zgodnie
  z działem XV ust. 6 i 8 specyfikacji. Pomniejszenie wynagrodzenia nastąpi w takim przypadku
  w szczególności w oparciu o ceny składowe wynikające z dokumentu, o którym mowa
  w dziale XIV ust. 5 i 6 specyfikacji.

 5. W przypadku braku dostępności na rynku (w konsekwencji postępu technicznego) objęty przedmiotem umowy sprzęt sieciowy lub jego podzespoły będą mogły zostać zastąpione przez inny tego samego rodzaju o parametrach technicznych i innych właściwościach nie gorszych niż stanowiący przedmiot umowy oraz odpowiadający wymaganiom ustalonym w załączniku nr 1 – 5 specyfikacji (zmiana w umowie nie może jednak prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia określonego w umowie).

 6. Niezależnie od postanowień ust. 2 - 7 przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy
  w przypadku, gdy:

  1. Nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje umowy;

  2. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
   a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie
   z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę
   i zamawiającego;

 1. Dopuszczona zostanie również zmiana oznaczeń zmawiającego lub wykonawcy oraz zmiana tekstu umowy w zakresie niewskazanym w ust. 1 – 8, jeżeli zmiany nie będą miały wpływu na treść ustalonych
  w umowie zobowiązań lub też nie będą dotyczyć istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku
  do oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

 2. Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania umowy, o których mowa w ust. 2 – 9 wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez zamawiającego i wykonawcę w formie pisemnej aneksu do umowy.

XVII. Zastrzeżenie zamówień uzupełniających

Zamawiający zastrzega sobie prawo (nie obowiązek) udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, oraz jeżeli spełnione zostaną pozostałe warunki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.XVIII. Załączniki specyfikacji

Integralną część specyfikacji stanowią następujące dokumenty:
 • Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

 • Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 PZP;

 • Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z przyczyn (okoliczności) wskazanych w art. 24 ust. 1 PZP

 • Załącznik nr 4 – Formularz cenowy.


A K C E P T U J Ę

………………………………….podpis osoby upoważnionej

Załacznik Nr 1 do SIWZ

ZP-O-UCI-731-2011
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna