Znak sprawy: tz. 372. 75. 2017 zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPobieranie 19,01 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar19,01 Kb.


Zielona Góra, dn. 30.11.2017 r.

Znak sprawy: TZ.372.75.2017
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną w dalszym ciągu „ustawą” informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej w roku 2017 w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 – Mobilny aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych (nr referencyjny TZ.372.75.2017), Zamawiający - Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie propozycji Komisji Przetargowej dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez niżej wymienionego Wykonawcę:
MIRO Sp. z o.o.

ul. Floriańska 6 lok. 9

64-100-620 Warszawa

  • cena ofertowa: 849 894,00 zł/brutto

  • okres gwarancji: 24 miesiące

W oparciu o kryteria wyboru oferty (cena ofertowa - 80 pkt, ocena techniczna – 10 pkt, okres gwarancji – 10 pkt) oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza). W związku z powyższym na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający - Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów.

Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:


Numer oferty

Nazwa firmy

Siedziba i adres Wykonawcy

Oferta nr 1

MIRO Sp. z o.o.


ul. Floriańska 6 lok. 9

64-100-620 Warszawa


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:Nr oferty

Kryteria oceny ofert:

liczba pkt w kryterium

Łączna ilość punktów

Cena ofertowa – 80 pkt

Ocena techniczna – 10 pkt

Okres gwarancji – 10 pkt

1

80 pkt

10 pkt

1 pkt

91 pkt


………………………………

/zatwierdzam/
Otrzymuje:

1. Wykonawca

Publikacja:

1. www.bip.szpital.zgo.pl2. a/a TZ.372.75.2017

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Rachunek bankowy: 55 1500 1810 1218 1004 2711 0000, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna