Znak sprawy : WPobieranie 324,2 Kb.
Strona1/7
Data30.05.2018
Rozmiar324,2 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 28 / 09

Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pobraniowa – 11,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 206 000 Euro)

Procedura otwartaDostawa

Pakiet I – doposażenia narzędzi chirurgicznych i drobnego sprzętu medycznego sukcesywnie przez okres 12 miesięcy .

Pakiet II – sprzętu artroskopowego przez okres 12 miesięcy.

Pakiet III - oprzyrządowania do diatermii i sprzętu medycznego firmy ERBE Polska Sp. z. o. o. – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy.

Kod CPV 33000000-0

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. ŚląskieKRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPIS TREŚCI:I. Opis przedmiotu zamówienia 3

II. Termin wykonania zamówienia 3

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 4

IV. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 5

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 6

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z  Wykonawcami 7

VII. Termin związania ofertą 7

VIII. Wymagania dotyczące wadium 7

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert .Wymagania i zalecenia ogólne: 7

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 8

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 9

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 9

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego 11

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 11

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 12

XVI. Pozostałe informacje 12

Załącznik nr 1 do SIWZ 14

Załącznik nr 2 do SIWZ 22

OFERTA 22

O Ś W I A D C Z E N I E 24 1. Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

Pakiet I – doposażenie narzędzi chirurgicznych i drobnego sprzętu medycznego .

Pakiet II – sprzęt artroskopowy .

Pakiet III - oprzyrządowanie do diatermii i sprzętu medycznego firmy ERBE Polska Sp. z. o. o.

Kod CPV 33000000-0


1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 Pakiet I – III do niniejszej SIWZ.

2. Warunki wykonania zamówienia:

2.1.Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

2.2. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych dopuszczających do używania przedmiot zamówienia w służbie zdrowia.

3. Termin realizacji zamówienia :

- sukcesywnie przez okres 12 miesięcy - Pakiet I i II , licząc od daty podpisania umowy.

- sukcesywnie przez okres 24 miesięcy - Pakiet III , licząc od daty podpisania umowy.

4.Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom , z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

7.Miejsce wykonania zamówienia : magazyn główny w siedzibie Zamawiającego.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9 Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 7 w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

10. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wg Pakietu I – III .

11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

 1. Termin wykonania zamówienia


Wymagany termin realizacji zamówienia :

- sukcesywnie przez okres 12 miesięcy - Pakiet I, II , licząc od daty podpisania umowy.

- sukcesywnie przez okres 24 miesięcy - Pakiet III , licząc od daty podpisania umowy


 1. : old -> ogloszenia
  ogloszenia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
  ogloszenia -> Dostawa endoprotez, zestawów I wszczepóW, implantów ortopedycznych dla oddziału chirurgii urazowo ortopedycznej
  ogloszenia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
  ogloszenia -> Znak sprawy : W
  ogloszenia -> Dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań (śruby, płyty, gwoździe, druty) I implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz materiału do plastyki pokrywy czaszki
  ogloszenia -> Nazwa, adresy I punkty kontaktowe
  ogloszenia -> Supra brokers ® F178 Wrocław, dnia 09. 07. 2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im
  ogloszenia -> Odpowiedzi na pytania do siwz oraz dodatkowe informacje do siwz nr 34/04/08/2009/NO/Częstochowa
  ogloszenia -> Częstochowa, dn
  ogloszenia -> Nazwa przetargu


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna