Znak: 2/ZP. Ks zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”Pobieranie 176,47 Kb.
Data01.12.2017
Rozmiar176,47 Kb.

Dominów, dn. 30.10.2017 r.

Znak: 2/ZP.KS

Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00033-6935-UM0310089/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”,

Siedziba: ul. Rynek 1, Dominów 20-388 Lublin,

Województwo lubelskie, powiat lubelski, gmina Głusk

NIP: 713-290-48-60,

REGON: 060056347,

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000239188.


Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest p. Karol Salagierski e-mail: karol.salagierski@glusk.pl, nr tel.: 817518770. oraz p. Bogusław Kukuryk, e-mail: boguslaw.kukuryk@glusk.pl, nr tel.: 817518771.


 1. Tryb udzielenia zamówienia

 1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 106).

 3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj.: www.portalogloszen.arimr.gov.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Głusk tj.: www.glusk.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń”:www.kubus-przedszkole.pl


Uwaga!

Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 2 w/w Rozporządzenia zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.


 1. Opis przedmiotu zamówienia

W zakres robót wchodzą:

 • Wykonanie placu zabaw o nawierzchni żwirowej o pow. 139 m²

 • Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w ilości- 5 szt.

 • Wykonanie siłowni zewnętrznej o nawierzchni żwirowej o pow. 80 m²

 • Wyposażenie siłowni zewnętrznej w urządzenia fitness w ilości- 3 szt.

 • Wykonanie toru rolkowego o nawierzchni asfaltowej o pow. 139 m²

 • Wykonanie dojścia do elementów zagospodarowania terenu z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. 50,50 m²

 • Wyposażenie terenu w małą architekturę: ławki i kosze na śmieci

 • Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

 • Wyposażenie terenu w oświetlenie solarne w ilości 3 szt.

 • Wykonanie nasadzeń w postaci drzew, krzewów, traw i bylin

 • Wykonanie trawników z siewu na pozostałej powierzchni działki o pow. ok. 950 m²

 • Monitoring

UWAGA


Różnice w powierzchni nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej pomiędzy projektem i przedmiarem wynikają z etapowania inwestycji. Do wyceny należy przyjąć wartości ujęte w przedmiarze robót.
IV. PLAC ZABAW

Elementy wyposażenia terenu stanowią urządzenia zabawowe dla dzieci, urządzenia fitness oraz mała architektura. Zaprojektowano urządzenia zabawowe o konstrukcji stalowej, ocynkowanej (malowanych proszkowo lub ogniowo – farba strukturalna, 2 warstwy). Podesty wykonane z wodoodpornych płyt antypoślizgowych HDPE, bujaki wykonane z płyt HDPE. Nie dopuszcza się zastosowania sklejki zamiennie za płyty HDPE. Ślizgi wykonane z blachy nierdzewnej, polerowanej. W przypadku oferowania wyposażenia terenu innego niż projektowane Oferent zobowiązany jest udokumentować ich równoważność poprzez załączenie kart katalogowych i opisów proponowanych rozwiązań wraz z ich rozmieszczeniem na niezmiennych wymiarach płyty placów zabaw i placu fitness z zachowaniem normy PN-EN 1176 – Wyposażenie placów zabaw. Dopuszcza się urządzenia równoważne, jednak z zastosowaniem tych samych materiałów. Urządzenia równoważne mogą mieć różnice wymiarów +/- 5 % od projektowanych. Przed wbudowaniem elementów równoważnych należy uzyskać akceptacje Inwestora. Wszystkie elementy wyposażenia należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

URZĄDZENIA PLACU ZABAW:

   1. ZESTAW ZABAWOWY – 1 kpl

Opis techniczny:

Urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176

Długość x szerokość 850 x 413 cm

Wysokość 300 cm

Wysokość swobodnego upadku 120 cm

Powierzchnia zderzenia 1250x713 cm

Maksymalna ilość osób 17

Przedział wiekowy 3 -15

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej (malowanej proszkowo lub ogniowo – farba strukturalna, 2 warstwy), z profilu 60x60 mm. Ślizg ze stali nierdzewnej – grubość min. 2 mm, zabezpieczenia boczne oraz daszki urządzenia wykonane z płyty HDPE – grubość min. 12 mm, podesty ze antypoślizgowej płyty HDPE – grubość min. 12 mm. Montaż zestawu należy wykonać poza strefami bezpieczeństwa innych urządzeń, mocowanie bezpośrednio w betonowych fundamentach, betonu klasy B20 lub B25.

Elementy składowe:

Drabinka na podest h=0,6m

3 x podest h=0,6m, 0,9 m, 1,2m

3 x pomost: łukowy, stały, z belką ruchomą

Rura strażacka h=1,2m

3 x wieża: z dachem 1-spadowym h=1,2m

2-spadowym h=1,2m

4-spadowym h=1,2m

Zjeżdżalnia h=1,2m

Podest


   1. TABLICA DO RYSOWANIA – 1 kpl

Opis techniczny:

Urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176

2 x Długość x szerokość x grubość 120x120x0,18

Wysokość 120 cm

Maksymalna ilość osób 8

Przedział wiekowy 3 -15

Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej, malowanej podwójnie farbą strukturalną, sklejka wodoodporna, gładka - grubość min. 20 mm, w kolorze czarnym. Konstrukcja tablicy wykonana z profilu zamkniętego malowanego proszkowo, farbą ocynk. Montaż tablicy należy wykonać poza strefami bezpieczeństwa innych urządzeń, mocowanie bezpośrednio w betonowych fundamentach, betonu klasy B20 lub B25.


   1. BUJAK PRZESTRZENNY SŁONIK- 1 kpl

Opis techniczny:

Urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176

Długość x szerokość 80 x 50 cm

Wysokość 86 cm

Wysokość swobodnego upadku 47 cm

Powierzchnia zderzenia 410x361 cm

Maksymalna ilość osób 1

Przedział wiekowy 3 -15

Elementy konstrukcyjne z płyty HDPE - grubość min. 12 mm. Sprężyna stalowa, ocynkowana i malowana podwójnie farba proszkową, zabezpieczona przed zakleszczeniem. Uchwyt dla rąk, średnica 45 mm – rurka z tworzywa sztucznego. Podparcie dla stóp, średnica 45 mm – rurka z tworzywa sztucznego. Urządzenie montowane w stopie betonowej, bezpośrednio w gruncie.


   1. PIASKOWNICA kwadratowa z desek bezsęcznych – 1 kpl

Opis techniczny:

Urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176

Długość x szerokość 300 x 300 cm

Wysokość 31,5 cm

Wysokość swobodnego upadku 30 cm

Powierzchnia zderzenia 600x600 cm

Maksymalna ilość osób 6

Przedział wiekowy 3 -15

Elementy piaskownicy z desek sosnowych bezsęcznych o odpowiedniej wilgotności - o gr. 40 mm, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych kolorowymi impregnatami – kolor uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji. Piaskownica osadzona w gruncie.


   1. HUŚTAWKA WAŻKA- 1 szt.

Opis techniczny:

Urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176

Długość x szerokość 28 x 300 cm

Wysokość 64,8 cm

Wysokość swobodnego upadku 90 cm

Powierzchnia zderzenia 250x500 cm

Maksymalna ilość osób 2

Przedział wiekowy 3 -15

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej (malowanej proszkowo lub ogniowo – farba strukturalna, 2 warstwy) o wymiarach 80x80 cm. Wykończenie z płyty HDPE – o grubości min. 15 mm. Uchwyt dla rąk, średnica 45 mm – rurka z tworzywa sztucznego. Urządzenie betonowane w gruncie. Montaż huśtawki należy wykonać poza strefami bezpieczeństwa innych urządzeń, mocowanie bezpośrednio w betonowych fundamentach, betonu klasy B20 lub B25.

V. SIŁOWNIA ZEWNETRZNA

Projektuje się urządzenia fitness wykonane z rur stalowych ocynkowanych, (malowanych proszkowo lub ogniowo – farba strukturalna, 2 warstwy). Uchwyty i rączki są wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym. Wszystkie złączki, podkładki i śruby są wykonane ze stali nierdzewnej. Łożyska urządzeń bezobsługowe. Część ćwiczeniowa montowana do pylonu. Kolorystyka urządzeń ciemny i jasny szary – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Montaż zgodnie z instrukcją producenta. Montaż urządzeń należy wykonać poza strefami bezpieczeństwa innych urządzeń, mocowanie bezpośrednio w betonowych fundamentach, betonu klasy B20 lub B25. Na każdym urządzeniu zamieszczana musi być instrukcja użytkowania.URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

 1. ROWEREK/JEŹDZIEC – 1 kpl.

Urządzenie podwójne

Wymiary każdego urządzenia:

- długość: 980 mm,

- szerokość: 630 mm,

- wysokość: 1000 mm.

- maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

- urządzenie wykonane z rur stalowych ocynkowanych, dwukrotnie malowane proszkowo lub ogniowo farbami strukturalnymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, uzgodniona z zamawiającym na etapie realizacji.


 1. WYCIĄG I KRZESŁO – 1 kpl

Urządzenie podwójne

Wymiary całego urządzenia:

- długość: 1968 mm,

- szerokość: 652 mm,

- wysokość: 1750 mm.

- maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

- urządzenie wykonane z rur stalowych ocynkowanych, dwukrotnie malowane proszkowo lub ogniowo farbami strukturalnymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, uzgodniona z zamawiającym na etapie realizacji.


 1. ORBITREK/WIOŚLARZ – 1 kpl

Urządzenie podwójne

Wymiary każdego urządzenia:

- długość: 1322 mm,

- szerokość: 540 mm,

- maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

- urządzenie wykonane z rur stalowych ocynkowanych, dwukrotnie malowane proszkowo lub ogniowo farbami strukturalnymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. Wysokość: 1550 mm. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, uzgodniona z zamawiającym na etapie realizacji.

Urządzenia siłowni powinny posiadać atesty i/lub certyfikaty dopuszczające je do użytkowania.

VI. MAŁA ATRCHITEKTURA

Na terenie projektuje się ławki metalowe (malowanych proszkowo lub ogniowo – farba strukturalna, 2 warstwy) z oparciem - 8 szt. z rur stalowych fi 48 mm. Deski sosnowe (suche i bezsęczne), zabezpieczone odpowiednimi preparatami zabezpieczającymi przez negatywnym wpływem warunków atmosferycznych o gr. min. 40 mm i szer. 90 mm, dł. siedziska 1,47 m i dł. Oparcia 1,40 m. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie, beton klasy B20 lub B25. Kolory farb (desek i części metalowych) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Projektuje się kosze na śmieci – 3 szt. stalowe malowane proszkowo (malowanych proszkowo lub ogniowo – farba strukturalna, 2 warstwy), o poj. min. 30 l. Projektuje się regulamin placu zabaw - 1 szt – treść uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie, beton klasy B20 lub B25. Kolory farb (desek i części metalowych) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej zawierającej regulamin korzystania z ogólnodostępnego obiektu oraz informacje o uzyskanym dofinansowaniu.VII. OŚWIETLENIE
Lampa solarna wyposażona w energooszczędną żarówkę LED o mocy min 7 W. Lampy solarne wyposażone są w automatyczny układ włączający oświetlenie po zapadnięciu zmroku.

Dane techniczne:

- akumulator żelowy min. 1 x 12Ah/12V AGM/GEL

- źródło światła min. 1 x E27 7W LED

- panel słoneczny min. 30 WAT

- strumień świetlny min. 1100 lm

- wysokość montażu oprawy 4 m

- autonomia pracy do 38 h (przy pełni naładowanych akumulatorach)


VIII. Obowiązki wykonawcy robót:

 1. Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem budowy, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym: normami technicznymi i przepisami Prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury.

 2. Protokolarne przekazanie placu budowy następuje z dniem zawarcia umowy.

 3. Rozpoczęcie robót w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia podpisania umowy .

 4. Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy.

 5. Zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia budowy.

 6. Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

 7. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy.

 8. Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca na ustawienie zaplecza socjalno – magazynowego oraz ponoszenie wszelkich kosztów związanych z jego utrzymaniem.

 9. Dbałość o środowisko naturalne, w tym, aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.

 10. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

 11. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej:
  protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły badań i sprawdzeń oraz atesty i certyfikaty dotyczące użytych materiałów.

 12. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

 13. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego/ Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odwierty niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

 14. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia Podwykonawców.

 15. Od daty odbioru końcowego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:

 1. wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;

 2. wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.

IX. Informacje ogólne

 1. Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty oraz określeniem jej ceny zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót, oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i wartości robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy teren robót na czas prowadzenia prac.

 3. Zamawiający informuje, iż przedmiary robót dołączone do opisu przedmiotu zamówienia stanowią jedynie materiał pomocniczy. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej a także ogólnie rozumianej sztuki budowlanej.

 4. Zamawiający żąda udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na minimalny okres 36 miesięcy. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy ocenie ofert na przedmiotowe zadanie.

 5. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarze i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać i przedstawić inspektorowi nadzoru, w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje techniczne producenta, świadectwa jakości).

 6. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości oraz jakości wyspecjalizowanych urządzeń i materiałów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 7. W sytuacji, gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia, na własny koszt, do dokonania zmiany (za zgoda Zamawiającego) tej dokumentacji, niniejsze nie może wpłynąć na termin realizacji zamówienia.

 8. Wszystkie montowane urządzenia na placu zabaw, siłowni wewnętrznej/zewnętrznej, boisku wielofunkcyjnym muszą posiadać aktualne certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na terenach użyteczności publicznej. Każdy z dostarczonych urządzeń musi posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz odpowiadać wymaganiom normy PNEN1176, PN-EN 1177 (place zabaw) oraz normy PN-EN 16630 (siłownie zewnętrzne).

 9. Do formularza ofertowego należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych w których ceny jednostkowe oraz wartość poszczególnych elementów będą wyrażone w „zł” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 10. Projekty budowlane w wersji papierowej są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

X. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
XI. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 21 maja 2018 r.

XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o charakterze podobnym co do przedmiotu niniejszego zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 ogólnodostępne obiekty o wartości robót min. 100 000 zł każdy.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz zrealizowanych robót zawierający: miejsce wykonania, wskazanie podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, termin realizacji robót, rodzaj robót. Wzór wykazu zrealizowanych robót stanowi załącznik do Zapytania ofertowego. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dokumentami tymi mogą być referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenie – wykazu wykonanych robót.
XIII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.), tj.:

- przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.


Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań, stanowiące załącznik do Zapytania ofertowego.
XIV. Przesłanki odrzucenia oferty.

Oferta podlegać będzie odrzuceniu w przypadku gdy: 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 2. została złożona przez podmiot:

 1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. VI niniejszego Zapytania ofertowego,

 2. powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.),

 1. Została złożona po terminie składania ofert określonym w pkt X.XV. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


  1. Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierską lub osobiście w Urzędzie Gminy Głusk adres: Dominów, ul. Rynek 1, 20 - 388 Lublin do dnia 15.11.2017 r. do godz. 15.00. Pokój nr 110 - Sekretariat. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej złożenia, czy wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem.

  3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

  4. Oferta składana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Cena oferty to cena brutto.

 2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania całości zamówienia. Przedmiary robót dołączone do zapytania stanowią jedynie materiał pomocniczy.

 4. Cena podana w sposób określony w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową oferty należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

 5. Wykonawca określi w ofercie cenę całkowitą brutto dla przedmiotu zamówienia (obejmującą rzeczywistą stawkę podatku od towaru i usług VAT, stosowaną w obrocie gospodarczym dla danego przedmiotu zamówienia), cenę netto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.

 6. Zamawiający nie określa stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do jej określenia w formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, co prowadzi do odrzucenia oferty.

 7. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). Wykonawcy, którego walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.


XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz wagi punktowe przypisane do kryteriów oceny oferty.


 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował wyłącznie następującymi kryteriami oceny ofert:

 1. Cena oferty – znaczenie kryterium 60 pkt.

 2. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji – znaczenie kryterium 40 pkt.

 1. Kryterium I: Cena

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie niniejszego wzoru:

C = (Cn/Co) x 60 pkt

gdzie Cn – cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto oferty ocenianej 1. Kryterium II: okres gwarancji jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji.

Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów (max 40), według poniższej zasady:

- Wykonawca otrzyma 0 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 36 miesiąc,

- Wykonawca otrzyma 20 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 48 miesięcy,

- Wykonawca otrzyma 40 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 60 miesięcy.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 36 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym tabelę dotyczącą kryterium: okres gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy żadnego pola z terminem gwarancji Zamawiający odrzuci jego ofertę. 1. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru LP = C + Cz , gdzie:

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I - cenaCz – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II – okres gwarancji

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera (jeżeli jest to możliwe) ofertę z najniższą ceną.

 2. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

 3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, wszelkie rozliczenia będą w walucie polskiej.

 4. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów.


XIX. Warunki zmiany umowy

 1. Umowa zawarta z wybranym wykonawca może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

 2. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

 3. Zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

 1. tych prac jako nowego zadani spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub:

 2. danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadani w całości.

 1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:

 1. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;

 2. w sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie
  w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie;

 3. gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;

 4. dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

 5. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;

 6. dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,

 7. dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy

 8. zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań;

 9. rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy – tzw. roboty zaniechane, wówczas zmianie ulega również wynagrodzenie wykonawcy,

 10. innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;

 11. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w projekcie budowlanym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub ich wadliwym wykonaniem – zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;

 12. Zamawiający może zmniejszyć zakres zadania - w przypadku wystąpienia konieczności zmniejszenia zakresu robót rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o stawki określone w ofercie Wykonawcy oraz ilości robót faktycznie wykonanych

 13. dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach:

- działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, śniegu, niskich temperatur albo innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności;

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy,

- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- konieczności dokonania zmiany w dokumentacji projektowej, w tym wstąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie lub dokonania zmian w dokumentacji projektowej;

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku możliwości realizacji robót zgodnie z projektem;

- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

- w sytuacji, o której mowa w pkt 12).

14) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:


 1. stawki podatku od towarów i usług - wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

 2. w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 12).

 1. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany:

a) danych teleadresowych;

b) danych rejestrowych;

c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.

4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.


XX. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ:

1. Załącznik nr 1– formularz ofertowy,

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

3. Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych robót budowlanych

4. Załącznik nr 4 – projekt zagospodarowania

5. Załącznik nr 5 – przedmiar robót

6. Załącznik nr 7 – specyfikacja techniczna monitoringu.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna