Zgromadzenie plenarne 14–15 listopada 2012 R. Zestawienie przyjętych opiniiPobieranie 120,14 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar120,14 Kb.

- -


PL

Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Bruksela, 30 listopada 2012 r.
ZGROMADZENIE PLENARNE

14–15 LISTOPADA 2012 R.ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH OPINII
Dokument ten dostępny jest we wszystkich językach urzędowych
na stronie internetowej Komitetu pod poniższym adresem:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Poniższe opinie w formie elektronicznej
można znaleźć za pomocą internetowej wyszukiwarki Komitetu
: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

Spis treści:


1. INTEGRACJA EUROPEJSKA 3

2. ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE / INSTRUMENTY FINANSOWE / PODATKI 4

3. RYNEK WEWNĘTRZNY 7

4. ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO / ŚRODOWISKO 10

5. KONSUMENCI 12

6. SPRAWY SPOŁECZNE / ZATRUDNIENIE 14

7. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE 17

Podczas obrad Zgromadzenia Plenarnego w dniach 14–15 listopada 2012 r. odbyła się debata tematyczna w związku z przyjęciem opinii w sprawie art. 11 ust. 1 i 2 traktatu lizbońskiego, w której udział wzięli Isabelle DURANT, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, i Diogo PINTO, w imieniu Grupy Łącznikowej ds. Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego. Na sesji plenarnej przyjęto również rezolucję EKES-u w sprawie: „Więcej Europy” z myślą o szczycie europejskim w dniach 22–23 listopada 2012 r.


Podczas sesji plenarnej przyjęto następujące opinie:


 1. INTEGRACJA EUROPEJSKA

 • Art. 11 ust. 1 i 2 traktatu lizbońskiego


Sprawozdawca: Luca JAHIER (Inne Podmioty – IT)
Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CES766-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:

EKES uważa, że kluczowe znaczenie ma sporządzenie propozycji konkretnych działań, tak by w ramach swych kompetencji instytucje UE podjęły starania w celu opracowania odpowiednich środków wdrażania art. 11 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej.


EKES zaleca zatem, co następuje:

 • Komisja Europejska powinna przeprowadzić gruntowną analizę istniejących już procedur udziału społeczeństwa obywatelskiego w opracowywaniu polityki na szczeblu europejskim.

 • Rejestr służący przejrzystości, który jest wspólnym instrumentem Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, powinien obejmować również Radę.

 • Instytucje europejskie powinny stworzyć jeden bank danych zawierający informacje na temat kontaktów, konsultacji i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim.

 • EKES powinien przeprowadzić analizę wewnętrzną w celu ocenienia skuteczności, znaczenia i postrzegania swej własnej współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i wskazania faktycznych udoskonaleń.

 • EKES powinien stworzyć swą własną bazę danych zawierającą szczegółowe informacje na temat tego, które organizacje społeczeństwa obywatelskiego zostały zaangażowane w prace EKES-u i w jakim charakterze.

 • EKES powinien w pełni wykorzystać nowy protokół o współpracy podpisany z KE w lutym 2012 r. w celu większego zaangażowania się w wytyczanie europejskich priorytetów, a także w opracowywanie programów prac i kluczowych obszarów polityki.

 • EKES powinien ponownie rozważyć i ożywić działanie swej grupy łącznikowej z europejskim społeczeństwem obywatelskim, tak by zwiększyć udział we wdrażaniu art. 11 ust. 1 i przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników w tym względzie.

 • EKES, wspólnie ze wszystkimi innymi bezpośrednio zainteresowanymi stronami, a zwłaszcza z instytucjami UE, powinien corocznie organizować szeroko zakrojone wydarzenie w celu wniesienia wspólnego wkładu do programu priorytetów UE. Wpływ polityczny tego wydarzenia byłby większy, gdyby odbywało się ono równolegle do wspólnej konferencji parlamentów krajowych z 27 państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.


Kontakt: Pierluigi Brombo

(tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)


 1. ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE / INSTRUMENTY FINANSOWE / PODATKI

 • Pakiet na rzecz unii bankowej


Sprawozdawca: Carlos TRIAS PINTO (Inne Podmioty – ES)
Dokumenty: COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD)

COM(2012) 510 final – CES2048-12_00_00_tra_ac


Główne punkty:
EKES:


 • uważa pakiet środków przedstawiony w planie działania Komisji na rzecz unii bankowej oraz w dwóch towarzyszących mu aktach ustawodawczych za właściwy;

 • popiera wezwanie do przyjęcia wspomnianych środków przed końcem 2012 r. i ich starannego przygotowania ze względu na skutki dla banków i gospodarek narodowych;

 • wzywa w szczególności do szybkiego zawarcia porozumienia dotyczącego wejścia w życie jednolitego mechanizmu nadzorczego. Punktem wyjścia i zasadniczym celem jest ratowanie euro przy redukcji do minimum ponoszonych przez podatników kosztów ewentualnej restrukturyzacji lub likwidacji banków dzięki uprzedniemu zapewnieniu wystarczających środków i pokryciu kosztów operacji przez akcjonariuszy i wierzycieli;

 • uważa, że właściwe jest, by EBC przejął odpowiedzialność za nadzór nad wszystkimi bankami uczestniczącymi w unii bankowej, niezależnie od ich wielkości;

 • z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBC od początku wspiera rada nadzorcza, której zadaniem jest uniknięcie potencjalnych konfliktów interesów z działalnością EBC na rynku pieniężnym.

 • popiera zwiększenie roli Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) i EBC w ramach lepiej zintegrowanego systemu finansowego i wzywa Komisję do lepszego określenia wzajemnych relacji między organami krajowymi a EBC;

 • z zadowoleniem przyjmuje cel polegający na promowaniu uczestnictwa państw nienależących do strefy euro, które przyjmą klauzulę opt in, na prawach takich samych jak prawa państw strefy euro;

 • uważa za niezbędne wypracowanie dobrych stosunków między Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB) a EBC;

 • Co się tyczy podejmowania decyzji, potrzebne są dalsze rozważania i analiza, by zrównoważyć interesy państw członkowskich niebiorących udziału w jednolitym mechanizmie nadzorczym związane z usługami bankowymi na rynku wewnętrznym oraz uniknąć ryzyka sparaliżowania integracji strefy euro przez mniejszości blokujące. Istotne jest uniknięcie dwuwarstwowego rynku usług finansowych.

 • jest zdania, że Komisja powinna opracować zieloną lub białą księgę na temat sposobów zharmonizowanego finansowania unii bankowej, by móc podjąć decyzje dotyczące opłat i podatków nakładanych na działalność finansową i bankową.Kontakt: Gerald Klec (tel.: 00 32 2 546 99 09 – e-mail: gerald.klec@eesc.europa.eu)
Siegfried Jantscher (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)


 • VAT – bony na towary lub usługi


Sprawozdawca: Viliam PÁLENÍK (Inne Podmioty – SK)
Dokumenty: COM(2012) 206 final – 2012/0102(CNS) – CES1401-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
EKES przyjmuje z zadowoleniem starania o jak najprecyzyjniejsze zdefiniowanie różnych rodzajów bonów oraz o usunięcie nadmiernych obciążeń administracyjnych związanych z dystrybucją bonów różnego przeznaczenia.
Niezbędne jest, by poszczególne państwa członkowskie stosowały się do wspólnych przepisów i usunęły różne odstępstwa, które zakłócają i osłabiają konkurencję.
Inna ważną kwestią są możliwe problemy związane z istnieniem różnych limitów zwolnienia z podatku w poszczególnych państwach członkowskich w przypadku bonów rozdawanych nieodpłatnie, brakiem przepisów przejściowych i nieokreśleniem zasad dotyczących przypadków niezrealizowania bonu jednego przeznaczenia.
Kontakt: Gerald Klec (tel.: 00 32 2 546 99 09 – e-mail: gerald.klec@eesc.europa.eu)

Siegfried Jantscher (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

 • Fiscalis – Program działań


Dokumenty: COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD) – CES2164-12_00_00_tra_ac
Kontakt: Gerald Klec (tel.: 00 32 2 546 99 09 – e-mail: gerald.klec@eesc.europa.eu)

Siegfried Jantscher (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)Sprawozdawca: Viliam PÁLENÍK (Inne Podmioty – SK)
Dokumenty: COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS) – CES2139-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
EKES popiera cel wniosku oraz wyraża zadowolenie z faktu, że wniosek dotyczący dyrektywy umożliwia państwom członkowskim elastyczne reagowanie na nadużycia. Jednakże EKES wskazuje również na szereg niedociągnięć, jakie znaleźć można we wniosku.
EKES ma pewne obawy z uwagi na fakt, że proponowana procedura praktycznie nie pozwala na to, by wniosek państwa członkowskiego o odstępstwo od wspólnego systemu podatku VAT został przedyskutowany przez ekspertów na posiedzeniu komitetu.
Wprowadzenie MSR mogłoby częściowo wyeliminować istniejące jeszcze bariery dla jednolitego rynku wynikające z braku koordynacji polityki podatkowej. Jednakże EKES wskazuje, że stosowanie tego mechanizmu mogłoby także prowadzić do znacznego ubytku dochodów z podatków w niektórych państwach członkowskich.
Zaniepokojenie może budzić kwestia możliwej utraty ważnych kompetencji państw członkowskich w dziedzinie opodatkowania.
EKES zauważa, że środki zmierzające do uproszczenia procedury poboru podatku VAT nie mogą wpływać, chyba że w nieznacznym stopniu, na ogólną kwotę wpływów z podatków państwa członkowskiego pobieranych na etapie ostatecznej konsumpcji.
Proces zatwierdzania nie powinien wykluczać możliwości wniesienia przez członka komitetu o zakończenie procedury pisemnej bez osiągnięcia rezultatu,
EKES uważa również, że państwa członkowskie muszą mieć w razie potrzeby możliwość przygotowania projektu wniosku o odstępstwo, omówionego uprzednio w komitecie doradczym, tak by uniknąć możliwego postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.
Kontakt: Gerald Klec (tel.: 00 32 2 546 99 09 – e-mail: gerald.klec@eesc.europa.eu)

Siegfried Jantscher (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)


 1. RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa


Sprawozdawca: Emmanuelle BUTAUD-STUBBS (Pracodawcy – FR)
Dokumenty: COM(2012) 209 final – CES1689-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
EKES:


 • uważa, że należy poprzeć reformę zaproponowaną przez Komisję, i akceptuje trzy podstawowe cele przedstawione w komunikacie;

 • podziela wizję Komisji dotyczącą wzmocnienia pozytywnego powiązania między skuteczną pomocą państwa a celem zrównoważonego wzrostu, sprzyjającego włączeniu społecznemu;

 • uważa, że ta reforma, ambitna pod względem celów, środków i harmonogramu, wymaga jednak doprecyzowania w pewnych kwestiach;

 • podkreśla, że należy skutecznie zaradzić określonym konsekwencjom niezgodnych z prawem dotacji zagranicznych, które zagrażają konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich w stosunku do ich konkurentów światowych. Sugeruje, by Komisja potwierdziła konieczność podejścia ekonomicznego mającego na celu zapewnienie „równych reguł gry” na poziomie światowym;

 • proponuje zmianę art. 27 ust. 3 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych nr 800/2008, mającą na celu uznanie, że pomoc pozwalająca MŚP na udział w targach i wystawach podczas ograniczonego okresu trzech kolejnych lat jest zgodna ze wspólnym rynkiem.

 • proponuje podniesienie – na stałe – pułapu pomocy de minimis z 200 tys. euro do 500 tys. euro, mając na uwadze, że jest on ustalany na okres trzech kolejnych lat dla każdego przedsiębiorstwa.


Kontakt: Alice Tétu

(tel.: 00 32 2 546 82 86 – e-mail: alice.tetu@eesc.europa.eu)


 • Udział stowarzyszeń konsumentów / jednolity rynek


Sprawozdawca: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Inne Podmioty – ES)
Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CES1177-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
EKES:


 • przypomina, że konieczne jest umieszczenie konsumenta w centrum polityki gospodarczej i finansowej Unii oraz podkreśla rolę organizacji konsumentów w tym procesie;

 • wzywa Komisję do podjęcia inicjatywy na rzecz ustanowienia wspólnych minimalnych praw dla organizacji konsumentów, które należy im przyznać;

 • uważa, że Komisja powinna zachęcać państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne do propagowania przejrzystości, informacji i podejmowania decyzji, wspierając dyskusję o wchodzących w grę interesach i promując pozytywną dyskryminację organizacji reprezentujących interesy konsumentów, by uczestniczyły one na równi z podmiotami gospodarczymi w forach dyskusyjnych i jednostkach konsultacyjnych organów regulacyjnych;

 • zwraca uwagę na fakt, że konsumenci mają zazwyczaj trudności w porównywaniu usług, szczególnie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

 • sugeruje utworzenie podobnego systemu dla usług wadliwych, jak w przypadku produktów (RAPEX) tak, aby stowarzyszenia konsumentów mogły zawiadamiać konsumentów o takich usługach poprzez swoje sieci.


Kontakt: Dorota Zapatka

(tel.: 00 32 2 546 90 67 – e-mail: dorota.zapatka@eesc.europa.eu)


 • Strategia na rzecz e-zamówień


Sprawozdawca: Edgardo Maria IOZIA (Pracownicy – IT)
Dokumenty: COM(2012) 179 final – CES1715-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
EKES:


 • wyraża uznanie dla komunikatu Komisji i przykłada ogromną wagę do procesu szybkiego przejścia na ogólny system elektronicznych zamówień publicznych;

 • podkreśla znaczenie e-zamówień ze względu na korzyści, które może przynieść ich stosowanie:

 • przejrzystość; zwalczanie nadużyć finansowych;

 • efektywność rynku;

 • objęcie rynkiem e-zamówień małych i średnich przedsiębiorstw;

 • ogólne oszczędności dla administracji publicznej;

 • integracja i rozwój rynku wewnętrznego;

 • modernizacja administracji publicznej i rozwój europejskiej agendy cyfrowej;

 • nowe możliwości dla przedsiębiorstw świadczących usługi technologiczne;

 • rozwój zawodowy pracowników przedsiębiorstw i administracji publicznej;

 • uważa, iż proces przejścia w połowie 2016 r. jest słuszny i ambitny, ale jego realizacja zależy od spełnienia określonych warunków w dziedzinie standaryzacji, interoperacyjności i dostępności;

 • odnotowuje, że mimo wszystkich podjętych wysiłków, odsetek e-zamówień pozostaje niewielki;

 • zajmuje stanowisko zdecydowanie krytyczne wobec niechęci do współpracy ze strony niektórych państw członkowskich;

 • uważa, że utrzymywanie progów utrudnia rozwój wewnętrznego rynku i stanowi zagrożenie dla konkurentów działających na tym samym polu.


Kontakt: Roxana Maliti

(tel.: 00 32 2 546 87 49 – e-mail: roxana.maliti@eesc.europa.eu)


 • Równoległy system bankowy


Sprawozdawca: Juan MENDOZA CASTRO (Pracownicy – ES)
Dokumenty: COM(2012) 102 final – CES1253-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:

EKES:

 • uważa, że w zielonej księdze przedstawiono odpowiednią analizę problemów związanych z równoległym systemem bankowym;

 • uważa, że niedopuszczalna jest działalność „równoległa”, w związku z czym równoległy system bankowy powinien podlegać tym samym wymogom regulacyjnym i ostrożnościowym co cały system finansowy;

 • uważa, że regulacja równoległego systemu bankowego powinna mieć również na celu ochronę konsumentów europejskich poprzez zapewnienie przejrzystości oferowanych produktów; Komitet poparł już utworzenie europejskiej agencji ds. ochrony klientów usług finansowych;

 • opowiada się za kompleksowym podejściem do problemów równoległego systemu bankowego oraz zaproponowaniem rozwiązań politycznych;

 • proponuje, by celem zielonej księgi była odpowiedzialność społeczna sektora finansowego oraz „dopilnowanie, by wszystkie rodzaje działalności finansowej przyczyniały się do wzrostu gospodarczego”;

 • podkreśla, że Unia Europejska musi wnieść wkład do prac FSB w dziedzinie równoległego systemu bankowego i skoordynować z nią swe inicjatywy w celu zapewnienia spójności zarówno pod względem ich treści, jak i harmonogramu realizacji.


Kontakt: Eszter Balázs

(tel.: 00 32 2 546 92 02 – e-mail: eszter.balazs@eesc.europa.eu)


 1. ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO / ŚRODOWISKO

 • Środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach


Dokumenty: COM(2012) 447 final – 2012/0216 (COD) – CES2151-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
Komisja powinna zostać uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dostosowujących warunki techniczne i warunki użytkowania akustycznych urządzeń odstraszających. Analogicznie Komisja powinna zostać uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących procedury i formatu w kontekście realizacji obowiązków w zakresie sprawozdawczości przez państwa członkowskie. Komitet popiera to dostosowanie.
Kontakt: Sonia Amand

(tel.: 00 32 2 546 96 98 – e-mail: sonia.amand@eesc.europa.eu)


 • Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (przekształcenie)


Dokumenty: COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD) – CES2152-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
Wniosek w sprawie przekształcenia został sporządzony na podstawie wstępnej konsolidacji, w 22 językach urzędowych, rozporządzenia (WE) nr 338/97 i aktów je zmieniających, przygotowanej przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pomocą systemu przetwarzania danych. Komitet popiera tę konsolidację.
Kontakt: Sonia Amand

(tel.: 00 32 2 546 96 98 – e-mail: sonia.amand@eesc.europa.eu)


 • Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich


Dokumenty: COM(2012) 432 final – 2012/0208 (COD) – CES2153-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
Głównym działaniem prawnym jest określenie uprawnień przekazanych Komisji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 i sklasyfikowanie ich jako uprawnień delegowanych lub wykonawczych. Komitet popiera tę zmianę.
Kontakt: Sonia Amand

(tel.: 00 32 2 546 96 98 – e-mail: sonia.amand@eesc.europa.eu)


 • Środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego


Dokumenty: COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD) – CES2154-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
Komitet jest zdania, że Komisja powinna zostać uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu podejmowania środków w odniesieniu do znacznego spadku średnich cen rynkowych węgorzy wykorzystywanych do celów zarybieniowych w porównaniu z cenami węgorzy wykorzystywanych do innych celów.
Analogicznie Komisja powinna zostać uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych odnoszących się do zatwierdzania przez Komisję – na podstawie danych naukowych i technicznych – planów gospodarowania zasobami węgorza.
Kontakt: Sonia Amand

(tel.: 00 32 2 546 96 98 – e-mail: sonia.amand@eesc.europa.eu)


 • Środki techniczne i kontrolne w cieśninie Skagerrak (zmiany)


Dokumenty: COM(2012) 471 final – 2012/0232 (COD) – CES2156-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
Komitet popiera propozycję, która ma za zadanie poprawę środków kontrolnych i egzekwowania przepisów dotyczących połowów w cieśninie Skagerrak oraz sformułowanie zalecenia co do sposobów zharmonizowania unijnych i norweskich środków technicznych i kontrolnych w obszarze wykraczającym poza 4 mile morskie od linii podstawowych.

Kontakt: Sonia Amand

(tel.: 00 32 2 546 96 98 – e-mail: sonia.amand@eesc.europa.eu)


 • Miód (zmiana dyrektywy 2001/110/WE)


Dokumenty: COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD) – CES2304-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
Komitet popiera wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2001/110/WE odnoszącą się do miodu, która ma za zadanie wyraźne sprecyzowanie statusu pyłku jako komponentu szczególnego dla miodu a nie jako składnika miodu.
Kontakt: Sonia Amand

(tel.: 00 32 2 546 96 98 – e-mail: sonia.amand@eesc.europa.eu)


 • Wspólna polityka rolna – finansowanie, zarządzanie i monitorowanie


Dokumenty: COM(2012) 551 final – 2012/0288 (COD) – CES2305-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
Komitet zgadza się z tym, że należy przeprowadzić pewne dostosowanie w odniesieniu do wniosków w sprawie reformy WPR, aby przygotować przystąpienie Chorwacji.
Kontakt: Sonia Amand

(tel.: 00 32 2 546 96 98 – e-mail: sonia.amand@eesc.europa.eu)


 1. KONSUMENCI

 • Europejski program na rzecz konsumentów


Sprawozdawca: Reine-Claude MADER (Inne Podmioty – FR)
Dokumenty: COM(2012) 225 final – CES1765-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
EKES:


 • popiera cele wyznaczone w programie, lecz zastanawia się nad związkiem między nim a programem ochrony konsumentów oraz adekwatnością środków przewidzianych dla nowego programu, ponieważ zdaniem Komitetu są one niewystarczające w stosunku do wytyczonych zamierzeń;

 • przyjmuje z zadowoleniem fakt, że uznano rolę stowarzyszeń konsumentów, które muszą dysponować środkami odpowiadającymi przypisanym im zadaniom;

 • przywiązuje szczególną wagę do zajęcia się kwestią osób znajdujących się w trudnej sytuacji; w związku z tym popiera przewidziane w programie inicjatywy na rzecz integracji finansowej i dostępu do podstawowych usług;

 • podkreśla znaczenie wszystkich działań na rzecz rozwoju zrównoważonego (zarządzania energią, ekoprojektu, norm etycznych i ekologicznych w produkcji i dystrybucji dóbr);

 • uważa, że wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest konieczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa produktów przez całą drogę od miejsca produkcji do miejsca konsumpcji, co umożliwi zdrową i uczciwą konkurencję.

 • przypomina, że systemy alternatywnego rozstrzygania sporów powinny być niezależne od stron tychże sporów;

 • opowiada się za wdrożeniem zbiorowych środków dochodzenia roszczeń.


Kontakt: Dorota Zapatka

(tel.: 00 32 2 546 90 67 – e-mail: dorota.zapatka@eesc.europa.eu


 • Informacje dotyczące produktów inwestycyjnych


Sprawozdawca: Edgardo Maria IOZIA (Pracownicy – IT)
Dokumenty: COM(2012) 352 final 2012/0169 (COD) – CES1841-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
EKES:

 • wnosił o środki zmierzające do zapewnienia jasnych, wyczerpujących, kluczowych i przejrzystych informacji, które należy przekazać inwestorom indywidualnym, zwłaszcza na temat produktów w pakietach i produktów strukturyzowanych;

 • uważa, że wniosek Komisji jest krokiem we właściwym kierunku;

 • zgadza się, że stosowne byłoby przekazywanie informacji na temat ewentualnych zysków, do których należą podatki i opłaty związane z produktem;

 • uważa, że niezbędne jest zaostrzenie kontroli przez właściwe władze zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim;

 • wyraża poważne wątpliwości co do rozważań Komisji na temat tego, że władze europejskie nie potrzebują wzmocnienia roli przypisanej im w omawianym rozporządzeniu;

 • wzywa do szybkiego przejścia do jednego modelu broszur informacyjnych zamiast obecnych dwóch modeli;

 • ubolewa nad faktem, że nie porusza się w ogóle znaczenia produktów pochodzących z krajów trzecich, i zachęca Komisję do zastanowienia się nad koniecznością włączenia tego zagadnienia do rozporządzenia;

 • zdecydowanie zaleca Komisji monitorowanie skuteczności sankcji, które państwa członkowskie powinny wprowadzić.Kontakt: Eszter Balázs

(tel.: 00 32 2 546 92 02 – e-mail: eszter.balazs@eesc.europa.eu)


 1. SPRAWY SPOŁECZNE / ZATRUDNIENIE

 • Obywatele pochodzenia romskiego


Sprawozdawca: Ákos TOPOLANSZKY (Inne Podmioty – HU)
Dokumenty: opinia dodatkowa – CES1566-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:


 • EKES z zadowoleniem i wielką nadzieją przyjmuje środki podjęte ostatnio przez Komisję Europejską, Parlament Europejski, Radę, inne organy UE oraz państwa członkowskie w celu zapewnienia włączenia społecznego i integracji europejskich Romów.

 • Wnioski zleconej przez EKES analizy przeprowadzonej w 27 państwach członkowskich wskazują, że wśród rzeczników społeczności romskiej oraz wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich przedstawicieli panuje nie tylko poważny deficyt informacji i ogólne niezadowolenie, lecz także powszechna frustracja i nieufność. Okazuje się, że krajowe strategie integracji Romów nie spełniły rosnących oczekiwań i autentycznej nadziei Romów, że mogłyby one rzeczywiście przyczynić się do znacznej poprawy ich integracji społecznej.

 • Instrumenty i zasoby dostępne w celu realizacji celów tych krajowych strategii nie wydają się wystarczające, aby zrównoważyć trwały negatywny wpływ dyskryminacji i wykluczenia.

 • Komitet jest zdania, że planowanie i wdrażanie krajowych strategii integracji Romów zawsze powinno być oparte na prawach, tak aby zagwarantować poszanowanie praw człowieka i praw podstawowych, oraz uważa, że należy nadać priorytet zwalczaniu dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

 • EKES popiera proponowane przez Komisję Europejską utworzenie sieci krajowych punktów kontaktowych ds. Romów, wyposażonej w odpowiednie kompetencje, i podkreśla, że zorganizowane społeczeństwo obywatelskie – zwłaszcza organizacje Romów i przedstawiciele grup interesów tej społeczności – musi być w pełni włączone we wszystkie fazy procesu wdrażania krajowych strategii integracji Romów (opracowywanie, realizacja, monitorowanie i ocena).

 • Należy trwale wzmocnić monitorowanie i ocenę tych krajowych strategii, opierając te procesy na naukowych podstawach i korzystając z pomocy niezależnych podmiotów oceniających. Konieczne jest wdrożenie systemu umożliwiającego finansowanie tych procesów.


Kontakt: Valeria Atzori

(tel.: 00 32 2 546 87 74 – e-mail: valeria.atzori@eesc.europa.eu)


 • Wkład osób starszych w życie społeczne i ich udział w nim


Sprawozdawca: Maureen O'NEILL (Inne Podmioty – UK)
Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CES1526-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
W swoim przesłaniu skierowanym do decydentów na różnych szczeblach, a także do innych zainteresowanych podmiotów i stron, EKES zaleca, co następuje: • należy położyć nacisk na potencjał osób starszych i na to, co robią dla społeczeństwa, a nie na ich wiek chronologiczny; ponadto rządy, organizacje pozarządowe i media powinny przedstawiać wspomniane elementy w pozytywnym świetle;

 • należy wspierać aktywny udział wszystkich grup wiekowych w życiu społecznym, a także większą solidarność i współpracę, zarówno między pokoleniami, jak i w ramach jednego pokolenia;

 • rządy i agencje statutowe powinny wykazać pozytywne zaangażowanie na rzecz aktywnego udziału osób starszych w procesach decyzyjnych i roli, jaką odgrywają one w swoich społecznościach;

 • rządy powinny współdziałać z odpowiednimi partnerami w usuwaniu wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają osobom starszym pełny udział w życiu społecznym;

 • wszystkie zainteresowane strony powinny nadal rozwijać podejście, które kładzie nacisk na uczenie się przez całe życie odnośnie do osób starszych, pracodawców i społeczności;

 • rządy powinny zapewnić e-integrację oraz szkolenie osób starszych;

 • osoby starsze powinny kandydować w wyborach, głosować i zasiadać w radach przedsiębiorstw, władz publicznych i organizacji pozarządowych;

 • należy docenić rolę nieformalnych opiekunów i osób będących pod ich opieką oraz należycie wspierać ich prawa i obowiązki;

 • należy zachęcać osoby starsze do działalności wolontariackiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dobrych praktyk w tym zakresie;

 • należy umożliwiać osobom starszym kontynuowanie pracy zawodowej do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, a także dłużej, jeśli by sobie tego życzyły;

 • pracodawcy powinni odpowiednio dostosować środowisko pracy oraz przyjąć takie ustalenia umowne, które zaspakajałyby potrzeby starszych pracowników;

 • należy uznać, że osoby starsze są konsumentami, oraz zachęcać przedsiębiorstwa do wytwarzania dóbr i świadczenia usług uwzględniających potrzeby starzejącego się społeczeństwa.


Kontakt: Judite Berkemeier

(tel.: 00 32 2 546 98 97 – e-mail: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu)


 • Odnowa gospodarcza sprzyjająca zatrudnieniu


Sprawozdawca: Gabriele BISCHOFF (Pracownicy – DE)
Dokumenty: COM(2012) 173 final – CES1279-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:
EKES:


 • Stwierdza dramatyczny wzrost bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Europejska polityka zatrudnienia musi wspierać państwa członkowskie przy rozwiązywaniu ich problemów.

 • Uznaje, że rozbudowie infrastruktury europejskiej i dobremu jakościowo wzrostowi muszą koniecznie towarzyszyć środki w zakresie polityki zatrudnienia. Z tego względu należy mobilizować inwestycje, zarówno prywatne, jak i publiczne.

 • Domaga się solidarnej i efektywnej polityki zatrudnienia, aby odzyskać wiarygodność. Decydujące znaczenie ma tu m.in. szybkie wdrożenie gwarancji dla młodzieży w wiążącym kształcie. Ponadto w niektórych krajach dotkniętych kryzysem występuje zainteresowanie wprowadzeniem dualnego systemu kształcenia.

 • Jeśli nie uda nam się dać ludziom młodym właściwych perspektyw, grozi nam, że zaczną oni stanowić zagrożenie społeczne i polityczne.

 • Opowiada się za rozszerzeniem podaży siły roboczej dzięki wykorzystaniu – za pośrednictwem rynku pracy sprzyjającego włączeniu – potencjału siły roboczej, jaki tworzą długotrwale bezrobotni, jak również za rozszerzeniem zapotrzebowania na siłę roboczą; jest to możliwe tylko w sektorach charakteryzujących się wzrostem i dużą pracochłonnością, takich jak srebrna gospodarka.

 • Stwierdza, że polityka zatrudnienia nie może stanowić przeciwwagi dla błędów w polityce makroekonomicznej, lecz może w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności poprzez wzmacnianie zdolności do inwestycji oraz wyrównywanie popytu i podaży.

 • Jest zdania, że w procesie kształtowania i wdrażania polityki zatrudnienia należy uwzględnić szczególną rolę partnerów społecznych i ją wzmocnić w ramach nowego systemu sprawowania rządów.


Kontakt: Erik MadsenGerald Klec

(tel.: 00 32 2 546 90 39 – e-mail: erik.madsen@eesc.europa.eu)

 1. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

 • Wymiar zewnętrzny unijnej koordynacji zabezpieczenia społecznego


Sprawozdawca: José María ZUFIAUR NARVAIZA (Pracownicy – ES)
Dokumenty: COM(2012) 153 final – CES930-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:


 • W opinii wyrażono poparcie dla propozycji zawartych w komunikacie Komisji oraz dla komplementarności podejścia krajowego i unijnego.

 • Całościowe podejście wspólnotowe z jednoczesnym poszanowaniem kompetencji krajowych jest najlepszym sposobem zagwarantowania:

  • wzajemnej ochrony obywateli UE i państw trzecich

  • obrony pozycji negocjacyjnej wszystkich państw członkowskich wobec presji ze strony państw trzecich.

 • W opinii zaapelowano o zawieranie przez UE umów z innymi państwami i organizacjami regionalnymi.

 • EKES wzywa Radę, by upoważniła Komisję do poczynienia postępów w negocjacjach ze wschodzącymi potęgami, tzw. krajami BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), krajami bałkańskimi i sąsiadami wschodnioeuropejskimi, a także innymi krajami, których liczni obywatele pracują na terytorium UE, w celu ostatecznego zawarcia międzynarodowych umów dotyczących zabezpieczenia społecznego.

 • Istniejące i przyszłe umowy o stowarzyszeniu, umowy handlowe i o stowarzyszeniu gospodarczym powinny zawierać dwustronne klauzule dotyczące zabezpieczenia społecznego odnoszące się zwłaszcza do kwestii równego traktowania, przenoszenia emerytur i unikania podwójnego opłacania składek.

 • Dzięki większej koordynacji można by uniknąć, zwłaszcza w przypadku pracowników delegowanych, podwójnego opłacania składek socjalnych w państwie zatrudnienia i w państwie pochodzenia.

 • Wyeliminowanie podwójnego opłacania składek wpłynęłoby korzystnie na mobilność pracowników, konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich za granicą oraz możliwości prowadzenia działalności na obszarze Unii przez przedsiębiorstwa z innych krajów.

 • EKES popiera utworzenie mechanizmu współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w celu wymiany informacji i sprawdzonych rozwiązań, zastanowienia się nad sposobami połączenia polityki krajowej i unijnej, a także opracowania przyszłych działań w odniesieniu do państw trzecich.


Kontakt: Alexandre Giráldez Soage

(tel.: 00 32 2 546 93 54 e-mail: alexandre.giraldez@eesc.europa.eu)Sprawozdawca generalny: Ionuţ SIBIAN (Inne Podmioty – RO)
Dokumenty: COM(2011) 838 final – 2011/0404 (COD)

COM(2011) 839 final – 2011/0405 (COD) – CES2069-12_00_00_tra_ac


Główne punkty:
EKES pozytywnie ocenia oba wnioski dotyczące rozporządzeń oraz przedstawia szereg konkretnych zaleceń:
Zalecenia dotyczące Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II):


 • EKES popiera większą elastyczność nowego instrumentu i pozytywnie ocenia równe traktowanie krajów beneficjentów poprzez zniesienie rozróżnienia na kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące przy udzielaniu wsparcia.

 • EKES wyraża zastrzeżenia w kwestii przyjęcia sektorowego podejścia do alokacji pomocy finansowej UE. Powinno ono być stosowane tylko wtedy, jeśli w państwach partnerskich zostaną wdrożone odpowiednie przepisy i procedury.

 • EKES zwraca się do Komisji Europejskiej, by ustanowiła odpowiednie platformy na rzecz zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich etapach tego procesu: przygotowań, wdrażania, monitorowania i oceny.

 • Komitet zwraca się do Komisji Europejskiej o lepsze rozpoznanie potrzeb partnerów społecznych podczas udzielania pomocy społeczeństwu obywatelskiemu w regionie.

Zalecenia dotyczące Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI):
 • EKES z zadowoleniem przyjmuje podejście „więcej za więcej”, które zachęca kraje objęte instrumentem do dokonywania ciągłych postępów w zakresie demokratyzacji oraz poszanowania praw człowieka i prawa międzynarodowego.

 • EKES zaleca, by ustanowić platformy dialogu pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a władzami w sąsiednich krajach, i jest gotów wesprzeć Komisję Europejską oraz Europejską Służbę Działań Zewnętrznych w podejmowanych w tym celu staraniach.

 • EKES zaleca, by przedstawicielstwa UE przeprowadziły dogłębne rozpoznanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w regionie, co mogłoby pomóc wszystkim instytucjom UE w zacieśnieniu stosunków z powstającym dopiero sektorem społeczeństwa obywatelskiego.

 • Komitet zaleca, by UE bardziej skupiła się na potencjale instytucji w krajach partnerskich, które są odpowiedzialne za przekazywanie pomocy, aby zapewnić dobry poziom absorpcji i wysoki stopień przejrzystości wykorzystywania funduszy.


Kontakt: Aurélien Juliard

(tel.: 00 32 2 546 99 69 – e-mail: aurelien.juliard@eesc.europa.eu)

 • Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie


Sprawozdawca generalny: Giuseppe Antonio Maria IULIANO (Pracownicy – IT)
Dokumenty: COM(2011) 844 final – 2011/0412 (COD) – CES2262-12_00_00_tra_ac
Główne punkty:

 • EKES popiera proponowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie.

 • EKES docenia szeroki zakres praw ujętych w poprawkach Parlamentu Europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki równego statusu płci, praw migrantów, potrzeby zapewnienia włączenia społecznego osób niepełnosprawnych i praw mniejszości.

 • EKES popiera odwołanie do całościowego podejścia, jakie Unia powinna przyjąć w kwestii praw człowieka i podstawowych wolności, w tym ich niepodzielności. W związku z tym apeluje o nadanie większego znaczenia prawom gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Ochrona norm pracy zapisanych w konwencjach MOP jest obecnie bardziej niż kiedykolwiek podstawą rozwoju demokracji.

 • Należy zachęcać do tworzenia związków zawodowych i przyłączania się do nich, co wiąże się z propagowaniem podstawowych norm pracy oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Co się tyczy ostatniego zagadnienia, należy wyraźnie nawiązać do wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. EKES popiera również popularyzację prawa do swobody przedsiębiorczości.

 • Ponadto konieczna jest wzmianka o wolności zrzeszania się i rokowaniach zbiorowych, a także o wsparciu dla partnerów społecznych i dialogu społecznego z myślą o wdrożeniu międzynarodowych norm pracy

 • EKES przyjmuje z zadowoleniem fakt, że większe znaczenie przypisuje się powstaniu niezależnego społeczeństwa obywatelskiego, które przyczyni się do procesów demokratyzacji i dobrych rządów, w tym do odpowiedzialności krajowej. Dlatego też w rozporządzeniu pierwszoplanowe znaczenie należy nadać roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ją umocnić (na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym), pamiętając przy tym o bezpośrednim udziale tych organizacji w dialogu politycznym podczas okresu programowania.


 • Konieczne jest umocnienie potencjału delegacji UE, gdyż wymagają one w coraz większym stopniu odpowiedniej wiedzy fachowej w zakresie wspierania praw człowieka i demokracji, a także znajomości rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 • Komitet podkreśla potrzebę stworzenia spójniejszych ram dla programów wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ramach różnych unijnych instrumentów finansowania działań zewnętrznych oraz wzywa do wzmocnienia wewnętrznych mechanizmów koordynacji między zainteresowanymi podmiotami, takimi jak ESDZ, DEVCO i same państwa członkowskie. Należy też wprowadzić elastyczniejsze procedury, które powinny być wystarczająco dostępne dla beneficjentów i doprowadzić do zmniejszenia obciążeń administracyjnych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

 • Wreszcie, EKES podkreśla, że powinien zaangażować się w proces programowania instrumentu, zwłaszcza w programowanie strategii rocznej i wieloletniej oraz w przeprowadzanie przeglądu śródokresowego i ocen, a także sugeruje, by w ramach komitetu monitorującego ds. Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw Człowieka, utworzyć bardziej ustrukturyzowany podkomitet EKES-u w celu współdziałania z różnymi programami wsparcia dostępnymi dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego.


Kontakt: María José López Grancha

(tel.: 00 32 2 546 92 93 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
_____________

CES2327-2012_00_00_TRA_TCD EN,FR,DE,ES – ab(JT,HO)/akb .../...
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna