Zgłoszenie roszczenia z polisy oc zarządcy drogiPobieranie 130,58 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar130,58 Kb.

………………….., dnia .....................

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z POLISY OC ZARZĄDCY DROGI


(Wypełnia poszkodowany)
Nr polisy OC Zarządcy Drogi …………………………………
1. Właściciel pojazdu /imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon/
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. telefon............................... e-mail: ……………………………… PESEL …..……………

2. Kierujący w chwili szkody /imię i nazwisko, adres/ ……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
3. Dokładna lokalizacja miejsca zdarzenia /miejscowość, nazwa ulicy, km drogi itp. /
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Czas zdarzenia / data , godzina / ............................................................................................
5. Przedmiot szkody

POJAZD


Rodzaj pojazdu .................................................. Marka, model, typ .......................................................

Nr rejestracyjny .............................. nr nadwozia (VIN) .............................................................

Nr silnika ............................................. Rok produkcji ................... Kolor nadwozia ............................

Nr dowodu rejestracyjnego ...................................... Badania techniczne ważne do ...............................

Przebieg (km) .................................. Pojemność silnika (cm³) ..................... Moc silnika (kW) ……..

Nr polisy ubezpieczenia OC .............................. wydana przez ..................................................

Przeznaczenie pojazdu ..............................................................................................................................

(użytek własny, transport zarobkowy, działalność gospodarcza, inne – opisać)


Szkoda poza pojazdem TAK NIE

6. Okoliczności ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Prędkość pojazdu w chwili zdarzenia ……………………………………………………

8. Warunki atmosferyczne / deszcz, śnieg, oblodzenie, bez opadów, noc, dzień/ ......................................................................................................................................................


ZAKRES USZKODZEŃ POJAZDU

P
Przód
rosimy o zaznaczenie znakiem X uszkodzonych części
Opis uszkodzeń powstałych w wyniku ww. zdarzenia

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Czy wypadek zgłoszono Policji lub Straży Miejskiej bądź Pogotowiu Ratunkowemu? Czy służby te interweniowały na miejscu zdarzenia ?Jeśli tak podać nazwę jednostki oraz jej adres:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................10. Domniemana przyczyna zdarzenia / zdaniem poszkodowanego/
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Świadkowie /nazwiska, adresy zamieszkania, telefony, oświadczenia /
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

12. Czy droga była znana poszkodowanemu ? / np. z dojazdu do pracy, miejsca

zamieszkania / .......................................................................................................................................................................................................................................................................


SZKIC SYTUACYJNY ZDARZENIA (prosimy o możliwie wierne odzwierciedlenie sytuacji, w której doszło do zdarzenia, usytuowanie pojazdów po zdarzeniu, sytuacje na drodze, znaki drogowe, kierunki jazdy pojazdów itp.)
13. Wysokość roszczenia w złotych .........................................................................................

Do druku załączam kserokopię następujących dokumentów (zaznaczyć):

- dowodu rejestracyjnego pojazdu

- prawa jazdy kierowcy

- dowodu osobistego

- ………………………….

14. Forma wypłaty odszkodowania:

- na konto ( nazwa banku, nr konta )

……………………………………..…………………………………………………..,15. Poszkodowany jest płatnikiem podatku VAT - TAK □ NIE □

16. Poszkodowany ma możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT -TAK □ NIE 17. Odszkodowanie należy przekazać:  

Posiadacz rachunku …………………………………………………………………………


Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………

Zgoda właściciela/współwłaściciela pojazdu na wypłatę odszkodowania na w/w rachunek (czytelny podpis):  

................................................................................................................................................
Oświadczam, że dane w punktach 1 – 17 oraz na szkicu są zgodne z prawdą i zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy.

……………………………………………….. ……………………………………

miejsce i data zgłoszenia podpis zgłaszającego

Załączniki:Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia z odpowiedzialności cywilnej


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S. A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa ("Warta"). Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu:
1) likwidacji szkody, w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz kodeksu cywilnego, do momentu wydania przez Wartę decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, przez okres 90 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, a następnie w celach archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, przez okres przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń, tj. najczęściej przez 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa - dla szkód powstałych w wyniku przestępstwa lub przez 3 lata od dnia, w którym Pani/Pan dowiedział/a się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia - dla pozostałych szkód. W tym celu przetwarzane będą dane zawarte w zgłoszeniu szkody, dokumentacji szkody, jak również informacje i dokumentacja pozyskana podczas procesu likwidacji szkody.
2) zapobiegania i wykrywania przestępczości - na podstawie uzasadnionego interesu Warty, przez 5 lat a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przez 10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń.
3) dochodzenia roszczeń regresowych przez Wartę od sprawcy zdarzenia – na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, przez okres 3 lat od dnia następnego po wypłacie Pani/Panu odszkodowania przez Wartę.
4) rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji szkody i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku, skargi lub reklamacji, a po tym okresie w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, przez okres 3 lat. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola prawidłowości prowadzenia tych postępowań.
5) wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym dla celów statystycznych, na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres likwidacji szkody oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzonym przez Panią/Pana roszczeniem.
6) rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z likwidowaną szkodą zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
"W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych lub agentem. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to likwidacji szkody lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych (o ile Warta przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody);
b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę;
c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od Warty potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Wartę, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Realizując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Warty w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył/a Warcie.
Ponadto, ma Pani/Pan prawo zażądać, aby Warta przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.
Realizując prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Warty sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
Realizując prawo do usunięcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Warty usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Warty ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Warcie zweryfikować zasadność żądania.
Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
Przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Warty wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji kontaktując się z Wartą przez jej agenta, infolinię lub wysyłając wiadomość na adres email IOD@warta.pl.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, o ile została udzielona zgoda, Rzecznik Finansowy, urzędy skarbowe, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Warta zbiera dane od podmiotów zewnętrznych tj.: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie historii szkodowości, Centralna Ewidencja Pojazdów w zakresie historii pojazdu, inne zakłady ubezpieczeń w zakresie zgłoszonych zdarzeń, placówki medyczne w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda, dostawcy usług assistance w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego roszczenia.

……………………………………………….. ……………………………………miejsce i data zgłoszenia podpis zgłaszającego
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna