Zgłoszenie kandydata (wypełnia zgłaszający kandydata na członka Komisji)Pobieranie 21,93 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar21,93 Kb.

Zał. 1

Formularz zgłoszeniowy do Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Muzykogranty organizowanego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystynę Bochenek.

 1. ZGŁOSZENIE KANDYDATA

(wypełnia zgłaszający kandydata na członka Komisji)

Podmiot zgłaszający kandydata


Nazwa podmiotu:


Adres podmiotu:


Osoba do kontaktu (telefon, e-mail):Kandydat zgłaszany przez podmiot

Imię i nazwisko kandydata:

Adres do korespondencji:

E-mail:

Nr telefonu:Opis doświadczeń kandydata w ocenie projektów/wniosków w ramach przedsięwzięć kulturalnych
Opis kwalifikacji/doświadczeń kandydata w dziedzinie kultury
Imię i nazwisko wraz z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego kandydaturę
Klauzula zgody podmiotu zgłaszającego kandydata


Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgłoszenia kandydata na członka komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu „Muzykogranty”.

……………………………………….……………..

(wyrażam zgodę, czytelny podpis)
2. ZGODA KANDYDATA

(wypełnia kandydat na członka komisji)

Wyrażam zgodę na udział w pracach Komisji oceniającej formalnie oraz merytorycznie oferty składane w ramach projektu Muzykogranty, organizowanego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucje kultury im. Krystyny Bochenek.

……………………………………….……………..

(wyrażam zgodę, czytelny podpis)

Klauzula zgody kandydata na członka komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu „Muzykogranty”
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 2,
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Muzykogranty”.

……………………………………….……………..

(wyrażam zgodę, czytelny podpis)

Katowice,………………………………..


Klauzula informacyjna –

udział w komisji programu „Muzykogranty”
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO” informuję że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
  im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

 • Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice;

 • e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału, w roli członka komisji oceniającego wnioski, w programie „Muzykogranty” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu wzięcia udziału, w roli członka komisji oceniającego wnioski, w programie „Muzykogranty”; w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja w/w celu.

 4. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

 • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

 • usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

……….………………………………………………..(czytelny podpis osoby informowanej)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna