Zgoda na przetwarzanie danychPobieranie 22,41 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar22,41 Kb.

załącznik nr 2

*zgodę podpisuje uczestnik, jeśli ukończył 16 rok życia


Białystok, dnia ……………………………
Zgoda na przetwarzanie danych
Ja niżej podpisany ……………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki „Miłość niejedno ma imię” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego poprzez publikację wyników konkursu oraz zdjęć zrobionych podczas konkursu na stronie internetowej oraz facebook-u VII Liceum Ogólnokształcącego.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

……………………………………………

(podpis ucznia)Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest osobowych Pani/Pana dziecka jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu organizowanego przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania Białymstoku i będą udostępniane innym odbiorcom: mediom, sponsorom nagród.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Pana/ Pani danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu;

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału w konkursie

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Zapoznałem się z treścią (data i podpis)

………………………………………………..

załącznik nr 2a


*zgodę podpisuje opiekun uczestnika , jeśli uczestnik nie ukończył 16 roku życia

Białystok, dnia ……………………………


Zgoda na przetwarzanie danych
Jako opiekun prawny małoletniej/ego ……………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………. ……… przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki „Miłość niejedno ma imię” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych poprzez publikację wyników przeglądu oraz zdjęć zrobionych podczas przeglądu na stronie internetowej oraz facebook-u

VII Liceum Ogólnokształcącego.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

……………………………


(podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest , VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Pani/ Pana dziecka.

 2. Dane kontaktowa do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-explico.com. 1. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu organizowanego przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania Białymstoku i będą udostępniane innym odbiorcom: mediom, sponsorom nagród.

 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu.

 4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne do wzięcia udziału Pana/Pani dziecka w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału w konkursie przez Pana/Pani dziecko.

 5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Zapoznałem się z treścią (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)……………………………………………….. .
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna