Zestawienie uwag zgłoszonych przez resortyPobieranie 126,39 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar126,39 Kb.

Zestawienie uwag zgłoszonych przez resorty w ramach uzgodnień międzyresortowych do projektu „Informacji o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010” - stan na dzień 20 lipca 2011 r.


Ministerstwo Gospodarki
Treść uwagi

Stanowisko MRR

str 18, ostatni akapit strony rozpoczynający się słowami: 1. Upraszczania regulacji prawnych dla przedsiębiorców i obywateli. 23… Dodanie zdania informującego o dacie przyjęcia ustawy oraz jej wejścia w życie

uwaga uwzględniona

str 19, pkt 3 zaczynający się słowami: Szkolnictwa wyższego. Na końcu ww. akapitu resort proponuje dodanie zdania informującego o dacie przyjęcia ustawy oraz jej wejścia w życie

uwaga uwzględniona

str 19, pkt 4 zaczynający się słowami: Działań w zakresie ochrony środowiska. Na końcu ww. akapitu resort proponuje dodanie zdania informującego o dacie przyjęcia ustawy oraz jej wejścia w życie

uwaga uwzględniona

str 20, ostatni akapit rozpoczynający się słowami: Narzędziem realizacji strategii w poszczególnych państwach…- przeformułowanie zdania

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MG

str 21, ostatni akapit rozpoczynający się słowami: Wstępne projekty KPR-ów… Przeformułowanie akapitu oraz dodanie 3 głównych obszarów na których KPR się koncentruje.

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MG.

str 25, piąty akapit rozpoczynający się od słów: W 2010 r. kontynuowane były… Resort Przeredagował akapit.

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MG

str 44-45 komentarz do akapitu zaczynającego się od słów: Prace badawcze i rozwojowe nad innowacyjnymi technologiami wytwarzania energii, technologiami wysokosprawnymi oraz niskoemisyjnymi. W tym punkcie zostały opisane wyłącznie zagadnienia energetyki jądrowej i jako takie powinny być połączone z punktem wcześniejszym. Nie ma natomiast mowy o pracach badawczych czy innowacyjnych technologiach.

uwaga uwzględniona - punkt dot. energetyki jądrowej zapisano oddzielnie.

str 68, 3 akapit rozpoczynający się od słów: Powołanie (w 2009 roku) Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności… Przeredagowanie fragmentu dot. Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MG

uwagi zgłoszone w trybie rejestruj zmiany

uwagi uwzględnione
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Treść uwagi

Stanowisko MRR

na stronach 19 (ostatnie wyliczenie), 29 (wers 4), 54 (ostatni wers wprowadzenia do wyliczenia) projektu, proponuję zastąpić wyrażenia „włączenie społeczne” na „integracja społeczna”. Wyrażenie to jest używane w projekcie na stronie 73;

uwaga częściowo uwzględniona – wzrost sprzyjający integracji społecznej jest jednym z obszarów Europy 2020, dlatego nie wydaje się zasadne zamienianie tego określenia na integrację społeczną.

proponuję wykreślić na stronie 59 projektu zdanie: „Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, które notują najgorsze rezultaty w zakresie wdrażania flexicurity.”. Zdanie to stawia w bardzo negatywnym świetle całą politykę zatrudnienia realizowana przez Polskę, co wydaje się nieuprawnione. Przypomnę, że implementacja modelu flexicurity pozostaje stałym priorytetem polityki zatrudnienia w Polsce. Istotne zmiany jakie dokonały się w aktywnej polityce rynku pracy za sprawą nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizacji KPDZ oraz „Programu Solidarność pokoleń”, połączone z działaniami na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego – opisanymi w projekcie – wskazywałyby na tezę wręcz odwrotną. Przedstawiona w przedmiotowym zdaniu teza wymaga wiarygodnego uzasadnienia;

uwzględnione zgodnie z sugestią - zdanie wykreślono i przeformułowano fragment.

na stronie 60 (akapit 4 wers 1) projektu, proponuję zastąpić wyraz „programów” na „projektów”;

uwaga uwzględniona

na stronie 65 projektu, po zdaniu pierwszym, proponuję dodać zdanie w brzmieniu: „W ramach prac Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych prowadzony był monitoring wykonania ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców”;

uwaga uwzględniona

na stronie 66 (akapit 2 ostatni wers) projektu, proponuję zastąpić wyraz „poważana” na „poważna”;

uwaga uwzględniona

na stronie 66 (akapit 5 zdanie drugie) projektu, zamiast „250” powinno być „211” oraz zamiast „9” powinno być „8”;

uwaga uwzględniona

na stronie 66 (wyliczenie drugie) projektu, po wyrazach: „kontynuowano realizację projektu” proponuje dodać wyrazy: „systemowego współfinansowanego ze środków PO KL”;

uwaga uwzględniona

na stronie 67 (akapit 6 wers 2) projektu, po wyrazach: „wyniki projektu” proponuję dodać wyrazy: „systemowego współfinansowanego ze środków PO KL”;

uwaga uwzględniona

9) na stronie 71 (lit. b wyliczenie pierwsze) projektu, proponuję zamienić wyrazy „podjęto dwa projekty systemowe” na „kontynuowano realizację dwóch projektów systemowych”;

uwaga uwzględniona

w załączniku nr 1 (strony 119 i 120) projektu, proponuję uzupełnić działania legislacyjne 2010 r. o następujące pozycje: (pierwsza rubryka) Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości:
(druga rubryka) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 643); (trzecia rubryka) Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 38) - w zakresie art. 1, 2, 3 (częściowo), 4-7, 8 (częściowo).

uwaga uwzględniona
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Treść uwagi

Stanowisko MRR

1,2) Przeformułowanie pierwszego podpunktu w Cele strategiczne i operacyjne strategii realizowane były m.in. poprzez - korekta kwot oraz przeformułowanie zdania dot. budowy stadionu narodowego

uwaga uwzględniona

3) Zbyt skrótowo i nieprecyzyjnie zostały przedstawione informacje o realizacji w 2010 zadań, wynikających z "Kierunków rozwoju turystyki do roku 2015"

uwaga uwzględniona - wykorzystano wkład MSiT

4) str 57, akapit pierwszy rozpoczynający się słowami: W zakresie poprawy dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i jej stanu… Przeformułowano większość akapitu.

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MSiT
Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść uwagi

Stanowisko MRR

Przeformułowanie ostatniego akapitu pod punktu: Restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych i prywatyzacja. (str. 35)

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MSP

Skorygowanie liczby spółek wykreślonych z KRS (str. 35)

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MSP
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Treść uwagi

Stanowisko MRR

korekta kwot wydatkowanych na: wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu oraz poprawę jakości pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

uwaga uwzględniona

Na str. 20 w pkt 6, w zdaniu rozpoczynającym się od wyrazów „Odbywało się to m.in. poprzez..." należy usunąć wyrazy „tworzenie ram prawnych i instytucjonalnych dla rozwoju kształcenia ustawicznego oraz".

uwaga uwzględniona

w odniesieniu do projektu „System wsparcia szkół i placówek..." w zapisie dotyczącym liczby przeprowadzonych konferencji zamiast 10 należy podać 13

uwaga uwzględniona

usunięcie w całości zapisu dotyczącego realizacji Strategii rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, który cytuje bezpośrednio działania ujęte w Strategii, a nie te podejmowane w roku 2010

uwaga uwzględniona
Ministerstwo Obrony Narodowej
Treść uwagi

Stanowisko MRR

w części „Planowanie strategiczne” w drugim znaczniku wyraz „rządowych” zastąpienie wyrazem „publicznej"

uwaga uwzględniona

w części „Programowanie obronne” w drugim akapicie - zastąpienie wyrażenia „w regionie autonomicznym Kosowo” wyrazami „w Republice Kosowo"

uwaga uwzględniona

W podpunkcie "podniesiono poziom wyszkolenia wojsk" (str. 80) dodanie innych misji, w których polskie siły zbrojne brały udział - „misji NATO nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich (Air Policing), operacji antyterrorystycznej Active Endeavour oraz misji szkoleniowej NATO w Iraku (NTM-I)”.

uwaga uwzględniona

Przeformułowanie trzeciego akapitu w "podniesiono poziom wyszkolenia wojsk" (str. 80)

uwaga uwzględniona

Dodanie zdania na końcu akapitu 6 w "podniesiono poziom wyszkolenia wojsk" dot. kontyngentu liczący 17 żołnierzy uczestniczących w ramach zespołu doradczo-szkoleniowego w misji szkoleniowej NATO w Iraku – NTM-I”.

uwaga uwzględniona
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Treść uwagi

Stanowisko MRR

str. 18 – jest „… W skład pakietu wchodzi 5 ustaw …”, powinno być „W skład pakietu wchodzi 6 ustaw: przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, ustawa
o Narodowym Centrum Nauki, ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o instytutach badawczych, ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawa o Polskiej Akademii Nauk;

uwaga uwzględniona

str. 21, ostatni akapit – jest „Niezadowalająco ….. w stosunku do zakładanego 1,5%”, proponujemy zapis – „Zakładany udział nakładów ogółem na działalność B+R w relacji do PKB dla 2010 roku wynosił 1,5%. Według dostępnych danych dla 2010 roku, pochodzących z 2009 roku, GERD wynosił 0,68%”

uwaga uwzględniona
Ministerstwo Środowiska
Treść uwagi

Stanowisko MRR

Uwagi do rozdziału 2 SRK: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, pkt e) Infrastruktura ochrony środowiska. Dodanie fragmentu o informacji dot. zatwierdzenia planów gospodarowania wodami.

Uwaga uwzględniona zgodnie z wytycznymi MŚ

Uwagi do rozdziału 2 SRK: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, pkt e) Infrastruktura ochrony środowiska. Sugeruje się dodanie zapisu o realizowanej przez MŚ kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. odpadów oraz kampanii dot. różnorodności biologicznej.

Uwaga uwzględniona zgodnie z wytycznymi MŚ

str 46, przeformułowanie akapitu dot. strategii gospodarki wodnej

Uwaga uwzględniona zgodnie z wytycznymi MŚ

str 47, akapit rozpoczynający się od słów: W okresie sprawozdawczym wdrażany był Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK)… Resort sugeruje wyjaśnienie zapisów, w szczególności dot. danych o liczbie km wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury kanalizacyjnej. Zdaniem resortu podane dane w projekcie dokumentów są niższe od rzeczywistych. W związku z powyższym resort proponuje inne brzmienie akapitu z zaktualizowanymi danymi.

Uwaga uwzględniona zgodnie z wytycznymi MŚ

str 48, pierwszy akapit zaczynający się słowami: Realizując Politykę ekologiczną państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem… proponuje korektę danych oraz poprawę nazwy dokumentu, którego dotyczą. Oraz zaleca nowe brzmienie akapitu. Ponadto wykreślenie jednego zdania.

Uwaga uwzględniona zgodnie z wytycznymi MŚ

str 49, drugi akapit rozpoczynający się słowami: Wdrażając V priorytet POIiŚ „Ochrona przyrody…Resort proponuje przeredagowanie akapitu w taki sposób aby nie sugerował, że działania wymienione były rezultatem V osi POIŚ. Jednak nie proponuje brzmienia akapitu.

Uwaga uwzględniona zgodnie z wytycznymi MŚ

str 49, pierwszy akapit rozpoczynający się słowami: Realizując Krajową strategię ochrony i zrównoważonego… Resort proponuje nadać akapitowi nowe brzmienie.

Uwaga uwzględniona zgodnie z wytycznymi MŚ

str 49. MŚ zaleca dodanie akapitu na końcu rozdziału. Proponowany fragment dotyczy realizacji projektu pn. Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu i sieci teleinformatycznych w ramach POIŚ.

Uwaga uwzględniona zgodnie z wytycznymi MŚ
Ministerstwo Zdrowia
Treść uwagi

Stanowisko MRR

Propozycja zamieszczenia w dokumencie, w opisie stanu realizacji celów SRK w zakresie ochrony zdrowia, informacji dot. realizacji programu pn. "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia.

uwaga uwzględniona dodano akapit dot. realizacji tego programu w oparciu o sprawozdanie MZ z realizacji tego programu w roku 2010

Korekta nazwy używanego w SRK dokumentu "Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013" w celu wykazania właściwego okresu obowiązywania ww. strategii.

uwaga uwzględniona
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść uwagi

Stanowisko MRR

w tekście priorytetu 2 SRK: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej – Infrastruktura transportowa (s. 35) winien zostać uzupełniony o informację dotyczącą realizacji programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MSWiA (zaproponowany tekst został nieznacznie skrócony)

s. 78 wykreślenie zdania: „Po ubiegłorocznej aktualizacji Programu związanej ze zmianami, które dokonały się po wejściu Polski do strefy Schengen można ocenić, iż dokument ten jest wystarczająco aktualny.”

uwaga uwzględniona

zastąpienie zapisu zaczynającego się od „W Programie wyodrębnione zostało 20 zadań. W 2010 roku zakończono realizację trzech zadań….fragmentem zaproponowanym przez MSWiA z uwzględnieniem 3 zrealizowanego zadania.

uwaga uwzględniona

w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca 2011 Krajowego Planu działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2011-2012 przeformułowanie akapitu dot. tego planu

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MSWiA

w tabeli na str. 103 dokonanie zmiany wskaźnika wykrywalności sprawców przestępstw za rok 2010 z wartości 68,3% na 67,9%.

uwaga uwzględniona

uwzględnienie w projekcie średniookresowej strategii rozwoju kraju zagadnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. (rozwinięcie w piśmie nadesłanym mailem Sarnecka Julia 2011-07-07)

uwaga nieuwzględniona gdyż dotyczy projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju, a nie projektu przedmiotowej Informacji…
Ministerstwo Finansów
Treść uwagi

Stanowisko MRR

1) na str. 22 w ostatnim wierszu pierwszego akapitu po wyrażeniu „co z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej stanowiło” należy wykreślić słowo „to”;

uwaga uwzględniona

2) w drugim akapicie na str. 22 (w wer.05072011 str 23) proponujemy uaktualnienie źródła danych odnośnie do danych w zakresie wykonania budżetu państwa w roku 2010

uwaga uwzględniona zgodnie z sugestią resortu

zmiana sformułowania w zakresie czynników wpływających na niższy niż planowano deficyt budżetu państwa. Niższy od planowanego deficyt budżetu państwa wynikał z jednej strony z wyższych niż planowano dochodów, z drugiej zaś niższych od planowanych wydatków;

uwaga uwzględniona - przeformułowano zdanie

3) pierwsze zdanie czwartego akapitu na str. 22 warto przeformułować, gdyż nawiązywanie do procedury nadmiernego deficytu w kontekście długu nie wydaje się mieć istotnego znaczenia; ponadto Ministerstwo Finansów proponuje, zastąpienie tekstu od akapitu 4 na stronie 22 do akapitu 3 włącznie na stronie 23, następującą treścią:

uwaga uwzględniona - dodano fragment zaproponowany przez MF

4) przeformułowanie pierwszego zdania 5 akapitu na stronie 24 (wer. 05072011)

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MF

5) Przeformułowanie drugiego zdania 5 akapitu na stronie 24 (wer. 05072011)

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MF

6) korekta danych dotyczących wydatków poniesionych w związku z realizacją programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012

uwaga uwzględniona - kwoty w mld zł.

7) Uwagi do tabeli na stronach 99-101 (naszej wersji). Szczegółowe uwagi w tabeli excelowskiej przesłanej w wersji elektronicznej

 

a). przyporządkowanie zadań dot. informatyzacji i budowy społeczeństwa informacyjnego

uwaga uwzględniona

b). - Weryfikacja przyporządkowania zadań podzadań Funkcji 4

uwaga uwzględniona

b). - niezasadność przyporządkowania zadań 17.3 oraz 17.4

uwaga uwzględniona

b). - ponowne przeanalizowanie zadań w zakresie funkcji 13 i ich przyporządkowania

uwaga uwzględniona

c). Korekta konstrukcji tabeli

uwaga uwzględniona
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść uwagi

Stanowisko MRR

str 87, drugi akapit zaczynający się słowami: W ramach ww. działania do końca 2010 r… W kolejnych zdaniach podkreślono, że wyliczenia dotyczą końca 2010 r. oraz dodano kwoty wypłacone beneficjentom.

uwaga uwzględniona

str 87, czwarty akapit, przeformułowanie końcowej części ww. akapitu.

uwaga uwzględniona

pkt a) Rozwój przedsiębiorczości i aktywności pozarolniczej, piąty akapit - przeformułowano ostanie zdanie

uwaga uwzględniona

str 87, ostatni akapit rozpoczynający się słowami: Kierunek ten realizowany jest zwłaszcza poprzez szereg działań PROW 2007-2013.. Na końcu dodano kwotę wyrażającą wartość wypłaconych środków

uwaga uwzględniona

pkt b). Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, drugi akapit rozpoczynający się słowami: Działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” polega… Przeformułowano drugą część akapitu oraz zaktualizowano dane

uwaga uwzględniona

priorytet V, pkt b). 3 akapit, na końcu tegoż akapitu dodano wielkości wypłaconych kwot

uwaga uwzględniona

str 88, usunięto cały akapit zaczynający się od słów: Projekty realizowane w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury… i zastąpiono go propozycją MRiRW

uwaga uwzględniona

str 88, usunięto ostatni akapit (kontynuowany na następnej stronie) zaczynający się słowami: Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem…

uwaga uwzględniona

str 89, drugi akapit rozpoczynający się słowami: W ramach działania złożono 373 wnioski na łączną kwotę 1 645 mln… został usunięty.

uwaga uwzględniona

str 89, 6-ty akapit rozpoczynający się słowami: Z kolei realizacja działania „Odnowa i rozwój wsi” przyczyniała się do poprawy… Przeformułowano dolną część tegoż akapitu

uwaga uwzględniona

str 90, trzeci akapit zaczynający się słowami: W ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób… Dodano zdanie na końcu ww. akapitu określające liczbę podpisanych umów oraz kwoty na które je podpisano.

uwaga uwzględniona

str 90, siódmy akapit rozpoczynający się słowami: W 2010 r. prowadzone były nabory wniosków… zaktualizowano dane dot. Liczby beneficjentów i kwot

uwaga uwzględniona

str 90, ostatni akapit rozpoczynający się słowami: W działaniu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania… zaktualizowano dane dot. Wartości złożonych wniosków

uwaga uwzględniona

Uwagi do tabeli finansowej do priorytetu 5 (oparcie środków przeznaczonych na priorytet V SRK wyłącznie o sprawozdanie z realizacji PROW 2007-2013 w roku 2010)

Uwaga nieuwzględniona - źródłem dla tabeli finansowej jest informacja o wykonaniu budżetu za rok 2010 w układzie zadaniowym przygotowana przez MF. Do priorytetu 5 SRK przyporządkowano następujące zadania opisane w budżecie zadaniowym: 21.1 -21.7 (bez 21.6) oraz 3.1 i 3.5 gdzie dysponentem jest MRiRW. Zatem obejmują one też inne środki poza środkami PROW.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Treść uwagi

Stanowisko MRR

Uzupełnienie akapitu poświęconego "Porozumieniu w sprawie utworzenia programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych" - priorytet 1, pkt. d)

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MKiDN

Dopisanie w priorytecie II, (Infrastruktura społeczna), pkt. C). akapitu o szkoleniach z zakresu digitalizacji

uwaga uwzględniona zgodnie z propozycją MKiDN
Główny Urząd Statystyczny
Treść uwagi

Stanowisko MRR

Str. 14, uwaga do drugiego akapitu do kwoty 575,9 mld: Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat w dniu 21.06.2011 r. kwota ta wynosi 581,6 mld. Jednakże odnosi się ona do poprzedniego szacunku PKB za 2010 r., który wyniósł 1412,7 mld zł.; oraz do odnośnika 5 przy słowie "Hiszpanią": Odnośnie notki – sugerujemy zamienić słowo „wcześniej” na konkretny rok bądź okres.

uwagi uwzględnione

przypis nr 3 - sugeruję się podawanie źródeł danych, gdyż nie zawsze źródłem jest GUS.

uwaga uwzględniona – są podane także inne źródła danych

Str 17. uwaga do akapitu pierwszego do słów "bardzo wysoko rozwiniętych": Ponieważ w wersji angielskiej zastosowano określenie Very High Human Development, być może właściwsze byłoby określenie „o bardzo wysokim rozwoju społecznym”.

uwaga uwzględniona

str 14, drugi kwadracik: zastąpienie "w zasobach pracy" liczbą pracujących

uwaga uwzględniona

str 15, piąty akapit (Poziom nakładów inwestycyjnych zbliżony był..) "0,1%" zastąpiono 0,2%

uwaga uwzględniona

str 16, drobne poprawki GUS-u dot. procentów

uwaga uwzględniona

str 22, drugi myślnik aktualizacja wartości wskaźnika dot. liczby patentów dla roku 2010

uwaga uwzględniona

str 22, trzeci myślnik, zmiana 9,9 mld USD na 9,1. oraz w związku z aktualizacją zmiana kontekstu zdania"

uwaga uwzględniona

str 23, pierwszy akapit, zastąpienie kwoty "575,9 mld" na 581,6

uwaga uwzględniona

Propozycja dodania źródła do danych z wykonania budżetu za rok 2010.

uwaga uwzględniona

propozycja zmian w 4 i 5 akapicie - priorytet I, pkt. a). Tworzenie stabilnych

uwaga nieuwzględniona, gdyż te akapity zostały zmienione zgodnie z uwaga zgłoszoną przez MF

str 32, pkt g), pierwszy akapit, zamiana 1 p.p. przez 1,0%

uwaga uwzględniona

str 33. zmiana procentów z 11,5 na 11,6

uwaga uwzględniona

str 36, akapit drugi, zmiana wielkości liczby jednostek rybackich oraz propozycja podania źródła w postaci Morskiego Instytutu Rybackiego

uwaga uwzględniona

str 36, przedostatni akapit, brak źródła danych

 

str 37, trzeci akapit: uaktualnienie danych

uwaga uwzględniona

str 37, czwarty akapit: uaktualnienie danych

uwaga uwzględniona

str 48, ostatni kwadracik: usunięto: powiększono obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego o 322 ha. I zaproponowano zapis, jakoby obszar tego parku został pomniejszony.

uwaga uwzględniona - usunięto ten punkt

str. 49, a) infrastruktura edukacyjna, drugi kwadracik, aktualizacja danych

uwaga uwzględniona

str 59, drugi akapit, zmiana danych w ostatnim zdaniu oraz propozycja by zmienić brzmienie tego zdania, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata w 2010 r. wyniósł 20,5%, a nie 24,0.

uwaga uwzględniona - przeformułowano zdanie

str 59, trzeci akapit: aktualizacja danych oraz propozycja dodania źródła w postaci BAEL

uwaga uwzględniona

koniec str 62/początek 63, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata, komentarz do wskaźnika: Wskaźnik ten w 2010 r. wyniósł 34,0%, a w I kwartale 2010 r. 32,6% - ponieważ zdanie przedstawia wskaźniki do I połowy 2010 r., należy zaznaczyć jakiego okresu dotyczą dane lub przeredagować zdanie analizując poprawę wskaźników dla całego 2010 r.

uwaga uwzględniona - podane zostały dane dla całego 2010 r.

str 73, drugi akapit, zastąpienie roku 2002 rokiem 2000

uwaga uwzględniona

str 86, drugi akapit, uaktualnienie danych dot. populacji mieszkańców wsi osiągnęła

uwaga uwzględniona

str 86, trzeci akapit, uaktualnienie i przeformułowanie danych dot. powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w Polsce

uwaga uwzględniona

str 92, akapit zaczynający się od słów: Ogólna poprawa sytuacji gospodarczej nie przełożyła się jednak… Komentarz: Konieczne jest dopisanie źródła danych, ponieważ w tym akapicie naprzemiennie występują dane BAEL i bezrobocia rejestrowanego oraz przeformułowanie i uaktualnienie danych

 uwaga uwzględniona

str 92, akapit zaczynający się od słów: Można natomiast zaobserwować korzystne zmiany w strukturze pracujących… przeformułowanie i uaktualnienie danych. Oraz komentarz do 4 linijki od dołu: W tych dwóch województwach nastąpił wzrost tego udziału, jednak w świetle wyników reprezentacyjnego badania, jakim jest BAEL, można tu raczej mówić o pozostaniu na tym samym poziomie. Proponujemy usunięcie tego fragmentu.

uwaga uwzględniona - zdanie usunięto

str 93, pierwszy akapit, komentarz: Analizując dane w okresie realizacji SRK, tj. w latach 2007-2010, należy zauważyć, że w zasadzie w województwie lubelskim jest widoczna tendencja spadkowa, a w 2010 r. powinniśmy raczej mówić o pozostaniu na tym samym poziomie (wzrost tylko o 0,1 pkt proc.) w świetle wyników reprezentacyjnego badania BAEL

uwaga uwzględniona - woj.. Lubelskie zostało usunięte z akapitu.

str 93, akapit zaczynający się od słów: W okresie sprawozdawczym korzystne zmiany można było zaobserwować… komentarz do przypisu znajdującego się na końcu tego akapitu: W związku z tym, że w tym akapicie nie ma żadnych wartości proponujemy usunięcie przypisu; dużym uproszczeniem jest przyjęcie założenia, że przeciętna długość życia oraz zgony niemowląt na 1000 urodzeń wskazują na poprawę poziomu opieki zdrowotnej w regionach.

uwaga uwzględniona

podstawowe wskaźniki realizacji SRK: uaktualnienie danych

uwaga uwzględniona w odniesieniu do lat 2008-2010

w projekcie brak jest wyjaśnień niektórych skrótów

uwaga uwzględniona - dodano przypisy wyjaśniające

ujednolicenie pisowni stosowanych nazw walut

uwaga uwzględniona

dot. wartości w roku 2005 dla wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach społecznych (% ludności), który w SRK ma wartość z 2003 - GUS sugeruje uaktualnienie tej wartości

uwaga uwzględniona – uaktualniono wszystkie wskaźniki zgodnie z propozycją GUS. Dodano przypis, że dla wartości bazowych dane zostały uaktualnione przez GUS.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna