Zestawienie uwag do projektuPobieranie 1,24 Mb.
Strona1/15
Data11.01.2018
Rozmiar1,24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU

Konsultacje publiczne i opiniowanie
Zgłaszający uwagę

przepis/

część proj.

Treść uwagi

Stanowisko MZ


Związek Zawodowy Anestezjologów

zm. ust 2 art. 136

u.ś.o.z.


Na podstawie nowego zapisu ustawy przewiduje się wprowadzenie zmian w obecnym modelu finansowania szpitali polegającym na ,,odejścia finansowania pojedynczych procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu obejmującym całość opieki w danym okresie”. W ocenie ZG ZZA to rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne dla finansowania świadczeń pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Obecnie wysokość finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii uzależniona jest od ciężkości stanu pacjenta i od zrealizowanych poszczególnych procedur medycznych (skala TISS 28), świadczenia te traktowane są jako procedury ratujące życie i w praktyce nie są objęte limitem finansowania w ramach umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne. Finansowanie leczenia szpitalnego w ramach rocznego ryczałtu i brak możliwości rozliczania świadczeń ratujących życie jako świadczeń nielimitowanych może spowodować ograniczenie dostępności do świadczeń udzielanych w oddziałach intensywnej terapii jako wysoko kosztochłonnych. To rozwiązanie może w skrajnych przypadkach skutkować ograniczeniem liczby stanowisk intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii powodując obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Wnioskuje jako obligatoryjnego warunku dla świadczeniodawców I poziomu zabezpieczenia w tym aspekcie podobnie jak dla szpitali II i III stopnia.Uwaga niezasadna

Brak jest na tym etapie szczegółowych rozwiązań dot. sposobu finansowania podmiotów działających w ramach sieci. Jednak zasadniczo przewiduje się, że poziom finansowania będzie oparty na rzeczywistym wykonaniu świadczeń w przyjętym okresie referencyjnym (finansowanie w roku 2017 będzie oparte na danych za rok 2015). W związku z tym nieuzasadnione są obawy dot. obniżenia finansowania OAiIT dla podmiotów, które znalazłyby się w sieci.

Wymóg posiadania umowy w zakresie AiIT dla szpitali I stopnia byłby nadmiernie restrykcyjny.Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych

uwaga ogólna

W przypadku szpitali powiatowych nie zakwalifikowanych do II poziomu oddziały specjalistyczne będą miałby zagrożony byt. Budżetowaniem będą bowiem objęte tylko odziały podstawkowe, natomiast świadczenia specjalistyczne na oddziałach z poziomu II i III zabezpieczenia będą kontraktowane w trybie konkursowym i odrębnie rozliczane. Taki podział sposobu kontraktowania świadczeń doprowadzi do chaosu. Zawieranie umów w tym trybie wydaje się nierealne. Realizacja projektu doprowadzi do niezapewnienia finansowania świadczeń specjalistycznych z poziomu II i III przy pozostawaniu szpitala w I poziomie.

Uwaga niezasadna

W odniesieniu do profili nie objętych siecią pozostawia się możliwość zawierania umów w dotychczasowym trybie.
Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych

uwaga ogólna

Uważamy, że kategoryzacja szpitala powinna być jedynie instruktarzowa, wskazująca przyszłe kierunki rozwoju szpitala. Oczekujemy, że wszystkie komórki organizacyjne szpitali zostaną utrzymane i objęte jednym budżetem dla szpitala. Dyrektor powinien mieć zapewnione elastyczne możliwości zarządzania powierzonymi środkami finansowymi w celu efektywnego zapewnia świadczeń zdrowotnych dla lokalnej społeczności.

Uwaga niezasadnaZwiązek Pracodawców Szpitali Powiatowych
Różne uwagi i postulaty:

 • Konieczność określenia czytelnych zasad budżetowania szpitali.

 • Określenie zasad przekazywania pacjentów pomiędzy poszczególnymi poziomami szpitali.

 • SOR jako jeden z trzech oddziałów z II poziomu systemu zabezpieczenia.

 • Uwzględnienie przy kategoryzowaniu szpitali oddziałów stacjonarnych nie należących do rodzaju leczenie szpitalne (np. oddziały rehabilitacyjne, psychiatryczne, długoterminowe, hospicja, zakłady opiekuńczo - lecznicze i zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze).

 • System budżetowania szpitali może być demotywujący.

 • Okresowa korekta budżetu po ocenie sprawozdawczości

 • Możliwość rozliczania świadczeń nielimitowanych i nadwykonań.

 • Określenie sposobu zabezpieczenia opieki szpitalnej i jej finasowania począwszy od poziomu I do poziomu VI.

 • Umożliwienie zakwalifikowania świadczeń z profili z poziomu wyższego do profilu z poziomu
  niższego.


 • Wnioskujemy, że kategoryzacja powinna dotyczyć podmiotu leczniczego, a nie szpitala, w przypadkach gdy podmiot posiada więcej niż jeden szpital.

 • Uwzględnienie w ustalaniu poziomu szpitala i kontraktowaniu konieczności zachowania trwałości projektów unijnych.

Uwagi niezasadne

Uwagi zbyt ogólnikowe i nie poparte żadną argumentacją.

Nie ma możliwości zagwarantowania utrzymania trwałości projektów poprzez wydłużenie czasu, na jaki zawierana jest umowa w ramach sieci. Trwałość liczona jest bowiem od zakończenia projektu, a projekty mogą kończyć się równie dobrze w 1 co i w np. 4 roku od wejścia szpitala do sieci.PZH

zm. art. 55 ust. 1 u.ś.o.z.

Z treści przepisu wynika konieczność prowadzenia przez zakład leczniczy „świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” – w innym niż dotychczas realizowanym systemie.

Uwaga niezasadna

Nie jest jasny cel tej uwagi.
PZH

art. 95 l. ust. 3 u.ś.o.z.

Wyodrębnienie 6 poziomów systemu zabezpieczenia, wymaga bardziej szczegółowego opisania – proponowany podział nie ma swoich odpowiedników w innych krajowych systemach, nie odpowiada funkcjonalnie tzw. poziomom referencyjnym opieki specjalistycznej np. ginekologii i położnictwa, neonatologii, intensywnej terapii, itp. W podziale tym nie „mieszczą” się np. tzw. „szpitale chirurgii jednodniowej”, szpitale „monospecjalistyczne” (okulistyka, chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, itp.). Nie zostały również opisane merytoryczne podstawy wyodrębnienia np. szpitali pulmonologicznych. Należy także przypomnieć o konieczności „skorelowania” z przepisami prawnymi odnoszącymi się do szpitali m.in.: ustawy o działalności leczniczej; ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia; rozporządzenia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych (prawdopodobnie trzeba będzie przygotować odrębne standardy akredytacyjne dla wyodrębnionych poziomów zabezpieczenia), itd.

Uwaga niezasadna

Projektowana ustawa zawiera uregulowania równoległe do innych obowiązujących regulacji w obszarze opieki zdrowotnej. Przedmiot regulacji tego projektu nie dotyczy zagadnień regulowanych w przepisach dot. poziomów referencyjnych czy akredytacji.

PZH

art. 95 n. ust. 3 pkt. 1 lit. a. u.ś.o.z.

Spełnienie wymogów posiadania Izby Przyjęć, czy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, może „wykluczyć” zakłady lecznicze wykonując wyłącznie zabiegi planowe np. szpitale jednodniowe. Ponadto, wymóg posiadania przez ostanie 2 lata umowy z NFZ na wykonywanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, ”wyklucza” nowe szpitale.

Uwagi niezasadne

Projektowane przepisy mają na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitali o najistotniejszym znaczeniu dla zapewnienia dostępu do świadczeń.
PZH

art. 95 n. ust. 6

u.ś.o.z.


Ustawowe przypisanie decydujących uprawnień do kwalifikacji do poszczególnych poziomów zabezpieczenia Dyrektorowi OW NFZ, wprowadza nową regulację prawną, pozostającą w trudnej do oceny relacją
z dotychczasowymi kompetencjami wojewody, prowadzącego rejestr zakładów leczniczych (zwłaszcza, iż dotychczasowych przepisów w tym zakresie ustawa nie uchyla). Należy także nadmienić, iż w odniesieniu do tych nowych zadań, Dyrektorzy OWNFZ nie są zupełnie przygotowani, nie posiadają też odpowiadających merytorycznie struktur organizacyjnych. Ad. art. 95 n. ust. 9 – treść tego ustępu może budzić wątpliwości formalno-prawne, decyzje Dyrektora OW NFZ, jeżeli nie będą możliwe do zastosowania przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, będą ostateczne i nie podlegające procedurze odwoławczej, co wymaga merytorycznego uzasadnienia, którego w przesłanym projekcie brakuje.

Uwagi niezasadne

Kwalifikacja do sieci jest czymś zasadniczo różnym od rejestracji przez Wojewodę w RPL.

Dyrektorzy OW NFZ mają wszelkie narzędzia niezbędne dla zweryfikowania, czy dany podmiot spełnia kryteria kwalifikacji. Weryfikacja taka nie będzie miała charakteru uznaniowego.Fundacja Alivia

Art. 95m ust. 1

Proponujemy wprowadzenie następującej poprawki do projektu: do art. 95m ust. 1. dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „w odniesieniu do ośrodków wskazanych w art. 951 ust. 2 pkt 4 minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia zakres danych gromadzonych, agregowanych i publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczących jakości opieki oraz uzyskiwanych efektów terapeutycznych". Fundacja od wielu lat sygnalizuje konieczność wdrożenia systemu publicznie dostępnych informacji dotyczących jakości opieki nad pacjentami onkologicznymi. W szczególności apelujemy o wprowadzenie narzędzi,
które pozwolą monitorować m.in. opinię pacjentów z uzyskanej opieki, skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów chirurgicznych oraz farmakoterapii, jak również systemu monitorowania uzyskiwanych efektów leczenia na podstawie 1-rocznych, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich oraz 5-letnich wskaźników przeżyć w różnych obszarach terapeutycznych.


Uwaga niezasadna

Treść uwagi wykracza poza zakres procedowanego projektu.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych/ Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

art. 95n

Należy zagwarantować aby medyczne laboratorium diagnostyczne stanowiło obligatoryjnie jednostkę organizacyjną podmiotu zakwalifikowanego do danego poziomu systemu zabezpieczenia, tym samym podmiotu, który będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z NFZ. Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych proponuje zmianę projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez dodanie: w art. 95n ust. 2a w brzmieniu: „2a. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest posiadać w swojej strukturze organizacyjnej medyczne laboratorium diagnostyczne stanowiące jego zakład leczniczy lub jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego.

Uwaga niezasadna

Świadczeniodawcy mogą korzystać z usług laboratoriów diagnostycznych na zasadzie podwykonawstwa. Zobowiązanie każdego szpitala zakwalifikowanego do sieci do posiadania własnego laboratorium byłoby nadmiernym i nieracjonalnym obciążeniem.
Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Szpitali Powiatowych

Uwagi ogólne

Po analizie proponowanej ustawy widzimy ogromne zagrożenie przyszłości funkcjonowania szpitali powiatowych. Projekt ten w naszej ocenie doprowadzi do zdecydowanego ograniczenia dostępności i jakości usług w szpitalach powiatowych. Konsekwencją będzie również upadek finansowy części tych szpitali  oraz ogromna skala marnotrawstwa środków finansowych jakie pochłonęła infrastruktura jednostek. Projekt ten niestety nie zauważa, że w ramach tworzonego systemu szpitale I stopnia to często skrajnie różne szpitale chociażby w zakresie udzielanych świadczeń, ich roli  często nie tylko na obszarze lokalnego rynku zdrowotnego, ale również w zakresie stanu i  posiadanej infrastruktury medycznej. Projekt wrzuca do "jednego worka" szpitale powiatowe, które prowadzą działalność niezabiegową lub w ograniczonym zakresie zabiegową i posiadają ogółem 2 - 5 oddziałów szpitalnych ze szpitalami powiatowymi, które wykonują 1500 - 2000 zabiegów rocznie posiadają 10 -12 oddziałów szpitalnych z SOR. Mówimy o szpitalach, które posiadają poza wymienionymi w rozporządzeniu (projekt z dnia 26.09.2016) 5 profilami podstawowymi profile dodatkowe często w liczbie większej niż niezbędna do zakwalifikowania do II stopnia lecz są to profile niekiedy inne niż te zarezerwowane dla szpitali II poziomu (mamy tu na myśli: sor, nefrologia, stacja dializ, rehabilitacja, geriatria, ZOL itp). Gdyby rozporządzenie to zawierało te profile w wykazie to byłoby możliwe i celowe wydzielenie jeszcze jednego stopnia pomiędzy I a II. Należy zdawać sobie sprawę, że część szpitali powiatowych historycznie (nie mówimy o ostatnich latach ale często o 25 latach) rozwinęła swój zakres działalności. Działanie takie nie było efektem rozdętych ambicji lokalnych, a jedynie odpowiedzią na potrzeby regionu. Musimy mówić o regionie, a nie obszarze powiatu ponieważ w wielu przypadkach oddziały specjalistyczne powstawały w sposób uzupełniający obejmując swym zakresem często trzy powiaty (w jednym jedne specjalizacje w kolejnym inne). Projekt niestety nie zauważa tej specyfiki lokalnej komplementarności, która jest przykładem na oddolne dostosowywanie podaży do potrzeb rynku.

Kolejnym elementem jakiego nie uwzględnia się przy takim kształcie ustawy to wzajemne powiązanie organizacyjne poszczególnych profili. Jako przykład można tu podać szpital posiadający poza profilami podstawowymi oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, rehabilitacji i SOR. Jest nie do wyobrażenia funkcjonowanie pozostałych wyżej wspomnianych oddziałów bez ortopedii. Trzeba zdawać sobie sprawę, że większość szpitali powiatowych otwierało oddziały urazowo – ortopedyczne odpowiadając na zapotrzebowanie lokalnych społeczności, a to właśnie jest nasze statutowe działanie. Wiele spośród tych oddziałów wykonuje zalecone przez konsultanta krajowego endoprotezy zarówno stawu biodrowego jak i kolanowego. Rezygnacja z tej części kontraktu, niemożliwej z oczywistych względów do włączenia w zakres chirurgii ogólnej, spowoduje znaczne ograniczenie dostępności pacjentów do zabiegów endoprotezoplastyki i jeszcze bardziej wydłuży czas oczekiwania na zabieg w ośrodkach referencyjnych. Część szpitali powiatowych posiada nowoczesne wielosalowe bloki operacyjne, lądowiska dla helikopterów, bogatą bazę sprzętową oraz co najważniejsze wykwalifikowany personel.

Mając na względzie powyższe argumenty wnosimy o:

1. Wprowadzenie jeszcze jednego poziomu systemu zabezpieczenia, który byłby umiejscowiony pomiędzy I a II i obejmowałby szpitale posiadające poza podstawowymi profilami również oddziały specjalistyczne (nie tylko wymienione w II grupie profili) w tym SOR-y. Taki profil odpowiada większości szpitali powiatowych. Czyli proponowana przez nas II poziom to np. 3 lub nawet 4 oddziały z I grupy, OIT, SOR lub Izba Przyjęć, oraz minimum 1 profil z II grupy.

2. Wprowadzenie zapisu gwarantującego utrzymanie wszystkich zakresów świadczeń jakie są wykonywane w poszczególnych jednostkach przez minimum ostatnie 2 lata.

3. Zagwarantowanie finansowania szpitali wchodzących w skład Systemu Zabezpieczenia na poziomie nie mniejszym niż obecnie wykonywane, a nie kontraktowane.

4. Ponownego stworzenia rozporządzenia o minimalnym wynagrodzeniu ponieważ zapisy obecnego projektu są niezgodne między innymi z obowiązującym kodeksem pracy (na tych samych stanowiskach te same obowiązki a różne wynagrodzenia)

5. W przypadku wprowadzenia rozporządzenia o minimalnym wynagrodzeniu zagwarantowania mechanizmu finansowania realizacji tych podwyżek z jasnym wskazaniem źródeł finansowaniaUwagi niezasadne

W odniesieniu do profili nie objętych siecią pozostawia się możliwość zawierania umów w dotychczasowym trybie.

Uwagi wykraczają poza zakres projektu.


Fundacja 1 czerwcaUwagi ogólne

Z przedstawionych do konsultacji społecznych propozycji tworzenia sieci szpitali i sposobu ich finansowania wynika, że Minister Zdrowia dąży do stworzenia "ideału" systemu ochrony zdrowia, w którym funkcjonowanie było by łatwiejsze i prostsze, gdyby udało się z niego wyeliminować pacjenta. Przedstawiony projekt reformy opartej na ryczałtowym finansowaniu szpitali to naszym zdaniem droga do tego "ideału" w którym pacjent nie będzie potrzebny. Aby łatwiej zrozumieć jakie mechanizmy zadziałają po wprowadzeniu reformy pozwolę sobie w sposób obrazowy przedstawić - co będzie czekać nas pacjentów po „reformie” w proponowanym kształcie. "Prowadzisz "punkt usługowy" (szpital), dostajesz na niego środki ryczałtem z góry - w zasadzie dostajesz z państwa pieniądze za to, że Twój "punkt" jest otwarty.
Niestety w prowadzeniu placówki przeszkadza Ci "klient". Zwłaszcza ten "klient-pacjent", który wymaga większej uwagi i zaangażowania, a co gorsze poniesienia zwiększonych kosztów leczenia. Najprościej jest go spławić czym prędzej - i to bez ponoszenia konsekwencji, bo konkurencja została wyeliminowana. Zresztą pozostali w sieci działają na tej samej zasadzie co ty. Jedynym zmartwieniem będzie kreatywna sprawozdawczość, czyli pamiętaj, że raz na jakiś czas będziesz musiał napisać raport o tym jak bardzo jesteś potrzebny. Ale, to tylko statystyka."
Pełni obaw pacjenci skupieni wokół Fundacji 1 Czerwca, apelują do Pani Premier i Pana Ministra o zwrócenie uwagi na to, że jakość i dostępność są dla człowieka chorego najważniejsze gdy występują jednocześnie. Dążenie do jakości kosztem dostępności i tworzenie dostępności bez jakości doprowadza do patologii i nadużyć.  Niestety egoizm, chciwość, wyrachowanie, bezwzględność - to cechy które w ochronie zdrowia tak jak i innych elementach życia mają i będą miały miejsce. Tworzenie systemu który potęguje, wzmacnia i wręcz zachęca do nadużyć doprowadzi wcześniej czy później do tragedii.

Uwagi niezasadne

Świadczeniodawcy finansowani w formie ryczałtu będą zobowiązani do prowadzenie sprawozdawczości z wykonanych świadczeń, która będzie również podstawą wyliczenia kwot ryczałtu na kolejne okresy.
Polska Unia Szpitali Klinicznych

Uwagi ogólne

Podstawowe założenia i zapisy w ocenie opiniującego nie gwarantują wprowadzenia mechanizmów zapewnienia dostępności, kryteriów dotyczących pożądanej jakości na poszczególnych poziomach zabezpieczenia, kryteriów różnicowania poziomów pod kątem posiadanych zasobów, sposobu organizacji udzielania świadczeń, czy też umiejętności personelu wykonującego dane świadczenia, co potwierdza brak w załączonym projekcie propozycji finansowania, czy też zróżnicowania finansowania dla poszczególnych poziomów, czy też profili. Kluczowym bowiem jest zarówno zmiana, jak i doprecyzowanie zasad finansowania poszczególnych poziomów zabezpieczenia przez Ustawodawcę określająca np. minimalny poziom finansowania dla poszczególnego poziomu, czy profilu przez Płatnika, jakim jest NFZ. Pamiętając, że podmiot tworzący jakim jest uczelnia nie dysponuje środkami umożliwiającymi wyodrębnienie środków finansowych na sfinansowanie świadczeń gwarantowanych i aby móc na równych prawach wspierać kluczowe dla systemu zabezpieczenia podmioty - szpitale kliniczne,
proponuje się rozszerzenie w projektowanej ustawie zmian uwzględniających możliwość sfinansowania świadczeń przez Ministerstwo Zdrowia również z możliwością pominięcia zasad konkursowych, jeśli zadanie jakie Ministerstwo zleca, może być wykonane przez szpital kliniczny, a w przypadku możliwości wykonania przez kilka szpitali klinicznych, stworzenie konkursu wyłącznie dla tych podmiotów, tj. dla szpitali ogólnopolskich.

Uwaga niezasadna

Wykracza poza zakres projektowanych przepisów.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna