Zestawienie przyjętych opiniiPobieranie 160,47 Kb.
Strona1/6
Data25.12.2017
Rozmiar160,47 Kb.
  1   2   3   4   5   6

- -


PL

Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Bruksela, 14 listopada 2011 r.
ZGROMADZENIE PLENARNE

Z DN. 26–27 PAŹDZIERNIKA 2011 R.


ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH OPINII

Niniejszy dokument dostępny jest we wszystkich językach urzędowych na stronie internetowej Komitetu:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Poniższe opinie w formie elektronicznej można znaleźć za pomocą
internetowej wyszukiwarki Komitetu:http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

Spis treści:


1. TRANSPORT I ENERGIA 3

2. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE 6

3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 7

4. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE 11

5. ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 12

6. RYNEK WEWNĘTRZNY 18

7. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 19

8. PODATKI 21

9. POLITYKA PRZEMYSŁOWA 23

10. POLITYKA REGIONALNA 27

11. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE 29

12. OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 32


Podczas sesji plenarnej w dniach 26–27 października 2011 r. odbyły się dwie debaty tematyczne. W środę 26 października odbyła się debata poświęcona prezentacji nowej białej księgi w sprawie transportu, w której uczestniczył Siim KALLAS, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport. W czwartek 27 października odbyła się debata poświęcona prezentacji pakietu reform WPR, w której uczestniczył Dacian CIOLOŞ, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.Podczas sesji plenarnej przyjęto następujące opinie:

  1. TRANSPORT I ENERGIA

  • Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu (biała księga)


Sprawozdawca: Pierre Jean COULON (Pracownicy – FR)

Współsprawozdawca: Stefan BACK (Pracodawcy – SE)
Dokumenty: COM(2011) 144 wersja ostateczna – CESE 1607/2011
Główne punkty:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyznaje, że cel dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu o 60% do 2050 r. jest bardzo ambitny, ale zgodny z ogólnym stanowiskiem UE w sprawie ochrony klimatu, i że pozwala na zapewnienie równowagi między koniecznością szybkiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych a czasem potrzebnym na optymalizację efektywności energetycznej w jednolitym europejskim obszarze transportu oraz uzyskania nowych, zrównoważonych paliw i systemów napędu celem ograniczenia uzależnienia od paliw kopalnych.
EKES stwierdza znaczny rozziew między celami, sposobami dążenia do nich i finansowaniem niezbędnym do ich osiągnięcia. Komitet zaleca spójniejsze połączenie strategicznych założeń planu (do 2050 r.) z bardziej praktycznymi i bezpośrednimi środkami (do 2020 i 2030 r.).
Przyszłe projekty wymagają lepszej koordynacji między państwami członkowskimi a instytucjami UE, jeśli chodzi o kryteria planowania i określania priorytetów. Muszą one obejmować także modernizację istniejącej infrastruktury.
EKES popiera rozwijanie strategii na rzecz skutecznego i rzeczywiście zrównoważonego transportu europejskiego, w której uwzględnione zostaną wyzwania gospodarcze i ekologiczne, a także społeczne.
Kontakt: Ágota Bazsik

(tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu)Sprawozdawca: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Różne podmioty – ES)
Dokument: Wniosek o opinię ze strony Parlamentu – CESE 1609/2011
Główne punkty:
EKES uważa za niezbędne zebranie w jednym tekście wszystkich praw pasażerów linii lotniczych, zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony pasażerów i zadbanie o to, by zostali oni jasno poinformowani o ich prawach.
Przewoźnicy lotniczy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków określonych przepisami prawa w przypadkach odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub znacznego opóźnienia lotu. W pewnych sytuacjach mogą jednak dochodzić odszkodowania od stron trzecich.
Komitet wzywa do zwiększenia przejrzystości procedur odszkodowawczych, które powinny być zharmonizowane, dostępne, bardziej skuteczne i ograniczone w czasie, a w ich wyniku powinny zapadać wiążące decyzje. Jeśli chodzi o opłatę za bilet lotniczy, końcowa cena i jej różne składniki powinny być zawsze czytelnie wyszczególnione.
W odniesieniu do możliwego przeglądu rozporządzenia w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą, EKES twierdzi, że problemy z niektórymi definicjami utrudniają obecnie skuteczne egzekwowanie rozporządzenia. Komisja Europejska powinna, we współpracy z krajowymi organami wykonawczymi oraz organizacjami zrzeszającymi zainteresowane strony, opracować wytyczne dotyczące interpretowania definicji zawartych w rozporządzeniu. Jeśli takie wytyczne nie zapewnią skutecznego egzekwowania praw pasażerów, Komitet zalecałby natychmiastowy przegląd tego rozporządzenia.
Kontakt: Martin Schneider

(tel.: 00 32 2 546 82 70 – e-mail: martin.schneider@eesc.europa.eu)
Sprawozdawca: André MORDANT (Pracownicy – BE)

Współsprawozdawca: Thierry LIBAERT (Różne podmioty – FR)
Dokumenty: COM(2011) 370 wersja ostateczna - 2011/0172 (COD) – CESE 1610/2011
Główne punkty:
EKES zaleca Radzie i Parlamentowi, by Komisja jak najszybciej oceniła, czy prawdopodobne jest osiągnięcie przez Unię celu 20% oszczędności energii oraz by w przypadku negatywnej oceny przewidzieć ustalenie nowych celów dla poszczególnych państw.
Komitet zwraca się do Komisji o to, by pilnie przeanalizowała powody słabego wykorzystania dostępnych środków i w razie konieczności przeprowadziła przegląd zasad finansowania oraz by zbadała, jak zwiększyć rolę niedawno utworzonego funduszu efektywności energetycznej. Podobnie EKES zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości rozszerzenia propozycji „obligacji projektowych w ramach strategii «Europa 2020»” na projekty służące realizacji celów określonych w omawianej dyrektywie.
Komitet zaleca zaostrzenie warunków ewentualnego wdrażania inteligentnych liczników, w poszanowaniu zasad powszechności i dostępności energii dla konsumentów oraz ochrony danych osobowych. Komitet żąda, by omawiany wniosek dotyczący dyrektywy przewidywał, że państwa członkowskie ograniczą przenoszenie kosztów rozwiązań na rachunki płacone przez odbiorców końcowych, zwłaszcza w przypadku kosztów inteligentnych liczników, oraz że zagwarantują nieodpłatność wszystkich tych środków dla gospodarstw o niskich dochodach, zgodnie z zasadami określanymi przez państwa członkowskie.
EKES żąda, by Komisja przyczyniła się do rozszerzenia zakresu kompetencji europejskich rad i komitetów zakładowych o efektywność energetyczną, w celu umożliwienia osiągnięcia celów dyrektywy.
Komitet zwraca się do Komisji o to, by zażądała od państw członkowskich, by rozważyły wdrożenie wzmocnionych i w miarę możliwości wiążących środków wobec całości ich zasobów budowlanych, i wzywa do ustanowienia konkretnego celu ilościowego, wraz z odpowiednimi środkami finansowania, zachętami i działaniami towarzyszącymi.
EKES zwraca się do Komisji o udział w koordynacji na szczeblu europejskim koniecznej dla poprawy szkolnych i uniwersyteckich programów nauczania, programów szkoleń i B+R.
EKES uważa, że konsumenci odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu zużycia energii. Komisja Europejska musi gwarantować opracowanie krajowych strategii, dzięki którym konsumenci zaangażują się na rzecz takich działań i zmobilizują się do ich przeprowadzenia. Politykę mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej należy wspierać poprzez odpowiednie, interesujące dla konsumentów zachęty (finansowe). Wszystkie strategie polityczne w zakresie efektywności energetycznej muszą uwzględniać potrzeby konsumentów należących do grup w najtrudniejszym położeniu.
Kontakt: Sébastien Occhipenti

(tel.: 00 32 2 546 84 24 – e-mail: sebastien.occhipenti@eesc.europa.eu)
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna