Zestaw wzorów oświadczeń wymaganych przez iz poiiŚPobieranie 52,56 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar52,56 Kb.


Oświadczenie Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach
Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (typ projektu C: transport intermodalny)
W związku z ubieganiem się przez [nazwa Wnioskodawcy] (zwanego/ą dalej Wnioskodawcą) o przyznanie dofinansowania realizacji projektu pn. [tytuł projektu] (zwanego dalej Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Wnioskodawca oświadcza że*:


 1. Zakres rzeczowy projektu jest zgodny z przewidzianym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz programem pomocowym.

 2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie
  z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 217), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, w tym:

 • Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na czyny zabronione pod groźbą kary
  (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.);

 • projekt nie jest projektem zakończonym w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMiR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 zwanego dalej „rozporządzeniem
  nr 1303/2013;

 • Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się
  w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014/C 249/01)1).

 1. Zostały zabezpieczone środki finansowe niezbędne do realizacji projektu, w tym zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego2 w wysokości [..…….] PLN, stanowiące [……] % kosztów kwalifikowalnych3 Projektu, oraz całości kosztów niekwalifikowalnych4 w wysokości [….….] PLN5:

 • w celu potwierdzenia zabezpieczenia finansowego projektu dołączono dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości […………] PLN6;

 • w celu potwierdzenia zabezpieczenia finansowego projektu dołączono dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na wydatki niekwalifikowalne projektu w wysokości […………] PLN7.

 1. Zostały zabezpieczone środki finansowe niezbędne do utrzymania rezultatów projektu8.

 2. W projekcie występuje pomoc publiczna9. Skumulowana pomoc publiczna nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy określonej w programie pomocowym albo decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy indywidualnej.

 3. Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez Radę Ministrów strategią ponadregionalną oraz jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące się wartością dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach wykraczających poza obszar województwa, istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze*:

 • przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030);

 • projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa objętego strategią ponadregionalną. Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146);

 • projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa, przy czym co najmniej jedno z województw objęte jest strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z celami strategii ponadregionalnej;

 • projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej.

 1. Projekt zgodny jest ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)*:

 • ma status flagowego projektu w ramach SUE RMB,

 • przyczynia się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych.

 1. Dla zakresu objętego Projektem nie było współfinansowania z publicznych środków krajowych
  lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu w przypadku używanych środków trwałych, lub 10 lat w przypadku nieruchomości co naruszałoby zakaz podwójnego finansowania.10

 2. Zakupione środki trwałe w ramach projektu będą wykorzystywane tylko dla celów związanych z Projektem.

 3. Zakupione środki trwałe na stałe zainstalowane w projekcie stanowiące część wydatków inwestycyjnych będą włączone w rejestr środków trwałych Wnioskodawcy zgodnie
  z zasadami rachunkowości.

 4. Żaden element projektu zadeklarowany jako wydatek kwalifikowalny11 nie był, nie jest i nie będzie współfinansowany z innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej lub źródeł krajowych w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu oraz Wnioskodawca ani inny podmiot nie ubiega się o bezzwrotną pomoc finansową dla zakresu (w ramach wydatków kwalifikowalnych) objętego projektem, z innych źródeł w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub jego części, np. w ramach innych projektów w POIiŚ lub innych programów operacyjnych.

 5. Wydatki poniesione i planowane do poniesienia przez […podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków…] zostały/ną poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków
  i Wnioskodawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ich prawidłowość12.

 6. Realizując powyższy projekt Wnioskodawca nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie, w jakim we wniosku o dofinansowanie został wskazany jako kwalifikowalny. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej
  w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Wnioskodawcę13;

 7. W okresie:

 • 5 lat od płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy14:

 • Wnioskodawca nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem;

 • nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

 • nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

 • 10 lat od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie
  w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej, nie dojdzie do przeniesienia działalności produkcyjnej, której dotyczy dofinansowanie, poza obszar UE.15

 1. Treść i struktura papierowej wersji wniosku o dofinansowanie i załączników do tego wniosku są tożsame z treścią i strukturą elektronicznej wersji tych dokumentów.

 2. Przekazane w wersji elektronicznej załączniki do wniosku o dofinansowanie są zgodne z oryginałem.

 3. Analiza Kosztów i Korzyści została przygotowana zgodnie z wytycznymi wskazanymi
  w Załączniku III do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. oraz Instrukcji sektorowej do wniosku o dofinansowanie.

 4. Posiada następujące dokumenty (poniższe oświadczenia dotyczą projektów zakupowych/części zakupowych projektów mieszanych):

  1. Specyfikacje techniczne obejmujące zakres całego projektu (a dla podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP – opis przedmiotu zamówienia dla przeprowadzenia poszczególnych postępowań),

  2. Warunki przystąpienia do przetargu, aukcji obejmujące zakres całego projektu – w przypadku podmiotów nie stosujących PZP, lub

  3. SIWZ obejmujące zakres całego projektu dla przeprowadzenia poszczególnych postępowań – w przypadku podmiotów ustawowo zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Posiada następujące dokumenty*:

  1. Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane uregulowane w 100%,

  2. Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane uregulowane w zakresie obejmującym uzyskanie pierwszego pozwolenia na budowę – dotyczy projektów realizowanych w systemie „buduj”/ uregulowane w co najmniej 50% - dotyczy projektów realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

  3. Projekty budowlane obejmujące swoim zakresem całość inwestycji,

  4. Projekty budowlane co najmniej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pierwszego pozwolenia na budowę,

  5. Program funkcjonalno – użytkowy.

  6. Decyzję o pozwoleniu na budowę dla całego zakresu rzeczowego projektu,

  7. Dokumentację przetargową (pełną dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia posiadaną w zakresie określonym współczynnikiem szacunkowej wartości zamówienia w stosunku do całkowitej wartości wszystkich zamówień w ramach projektu:

 1. ≥ 50%

 2. 50% > współczynnik ≥ 30 %

 3. 30% > współczynnik ≥ 20 %.

 1. Wnioskodawca posiada udokumentowaną strukturę organizacyjną uwzględniającą realizację zadań związanych z zarządzaniem Projektem.

 2. Wnioskodawca posiada i stosuje procedury dotyczące:

  • zawierania umów dla zadań objętych projektem, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych i/lub

  • zawierania umów dla zadań objętych projektem, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych;

  • weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową;

  • przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w „Wytycznych
   w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
   i Środowisko na lata 2014-2020
   ” wydanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;

  • przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzeniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013,
   tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków
   do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w tym:

 • w przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna albo pomoc de minimis przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej oraz przez okres 10 lat
  od końca okresu obowiązywania aktu powierzenia świadczenia usług publicznych
  w przypadku pomocy publicznej przyznanej w formie rekompensaty;

 • w przypadku dokumentów dotyczących zachowania trwałości Projektu przez 5 lat
  od daty płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną;

 • w przypadku dokumentów dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT z uwzględnieniem okresu wskazanego w rozporządzeniu nr 1303/2013 (wskazanym powyżej).

 1. Wnioskodawca posiada odrębny system księgowy lub stosuje odpowiedni kod księgowy dla wszystkich operacji finansowych związanych z Projektem.

 2. Wnioskodawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli w zakresie i na zasadach określonych
  w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko 2014-2020
  16Wydatki poniesione w ramach projektu do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wynoszą [……………. PLN] i stanowią [……………]% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

 3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przekazany w wersji elektronicznej stanowi kopię raportu będącego załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ………………………………… (data i sygnatura wniosku oraz data i sygnatura decyzji, której raport dotyczy).

 4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  przekazany w wersji elektronicznej stanowi kopię raportu będącego załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ………………………………… (data i sygnatura wniosku oraz data i sygnatura decyzji, której raport dotyczy).

 5. Zakres projektu na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, mieści się w ramach określonych w art. 93 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z późn. zm.) i nie wykracza poza zakres określony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.…………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………

(podpis i pieczątka)


Oświadczenie podmiotu kontrolującego Wnioskodawcę17

W związku z ubieganiem się przez [nazwa Wnioskodawcy] (zwanego/ą dalej Wnioskodawcą) o przyznanie dofinansowania realizacji projektu pn. [tytuł projektu] (zwanego dalej Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podmiot kontrolujący Wnioskodawcę oświadcza, że*:   1. W okresie:

 • 5 lat od płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy18:

 • Wnioskodawca nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem;

 • nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

 • nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

 • 10 lat od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie
  w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej, nie dojdzie do przeniesienia działalności produkcyjnej, której dotyczy dofinansowanie, poza obszar UE.19
…………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………

(podpis i pieczątka)Uwaga: Instytucja Pośrednicząca (CUPT) zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów objętych oświadczeniem na każdym etapie oceny.
* niepotrzebne skreślić

1 Wykreślić jeśli w projekcie nie występuje pomoc publiczna. Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji określono w Komunikacie Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.Urz. UE 2014 C 249/01).

2 Za wkład własny należy rozumieć środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania planowaną do przekazania Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla Projektu).

3 Za koszt kwalifikowalny należy rozumieć wydatek lub koszt poniesiony/planowany do poniesienia w związku z realizacją Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020
, który kwalifikuje się do refundacji lub rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) ze środków przeznaczonych ma realizację PO IiŚ.

4 Łącznie z podatkiem VAT, który w projekcie stanowi wydatek niekwalifikowalny.

5 Potwierdzone, wiarygodne źródła określające sytuację finansową Beneficjenta w okresie realizacji projektu.

6 Nie dotyczy PKP PLK.

7 Jw.

8 Potwierdzone, wiarygodne źródła określające sytuację finansową Beneficjenta co najmniej w okresie trwałości projektu.

9 Pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Pomoc udzielona w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega zsumowaniu z każdą inna pomocą, w tym z pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej udzieloną Beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej źródła i formy.

10 Zgodnie z wydanymi przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

11 Koszt kwalifikowalny rzeczywiście poniesiony lub planowany do poniesienia w ramach projektu.

12 Dotyczy sytuacji, w której inny niż Beneficjent podmiot poniósł część wydatków (które Beneficjent planuje zadeklarować jako kwalifikowalne) związanych z realizacją projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a jednocześnie Beneficjent nie wskazuje tego podmiotu jako upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

13 Dotyczy projektów, w których VAT został uznany za wydatek kwalifikowalny. Jeżeli Beneficjent upoważnił inny podmiot/ inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, oświadczenie należy złożyć w odniesieniu do każdego podmiotu.

14 Zgodnie z artykułem 71 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

15 Dotyczy operacji obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne prowadzonych przez wnioskodawcę nie będącym małym lub średnim przedsiębiorstwem

16 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

17 Podmiot kontrolujący Wnioskodawcę – właściciel/właściciele Wnioskodawcy

18 Zgodnie z artykułem 71 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

19 Dotyczy operacji obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne prowadzonych przez wnioskodawcę nie będącym małym lub średnim przedsiębiorstwem


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna