Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie ulPobieranie 15,98 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar15,98 Kb.

Dyrektor Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy w wymiarze 1 etatu  1. Wymagania niezbędne:

   1. wykształcenie wyższe magisterskie - ekonomiczne, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letni staż w księgowości ,

   2. wykształcenie ekonomiczne średnie policealne lub pomaturalne i co najmniej 6-letni staż w księgowości .
  1. Wymagania dodatkowe:

   1. Doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych,

   2. Biegła obsługa programów z pakietu VULCAN.

  2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej ;

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły;

 3. zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę;

 4. zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

 5. kontrola operacji gospodarczych , wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;

 6. opracowywanie rocznych planów finansowych i nadzór nad ich wykonaniem;

 7. prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;

 8. prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;

 9. nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;

 10. terminowe , prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej;

 11. należyte gospodarowanie , przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego;

 12. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;

 13. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 14. dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów;

 15. ewidencjonowanie operacji finansowych z budżetu i funduszy specjalnych;

 16. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności , celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w szkole;

 17. przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki;

 18. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora i dotyczących prowadzenia rachunkowości , w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji kasowej i inwentarzowej;

 19. zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;

 20. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych;
  1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające

kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

 1. oświadczenie o niekaralności;

 2. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z

dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114). 1. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym

stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;

 1. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)..

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie ZSO-3 lub przesłać w terminie do dnia 30.11.2011r., na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie”

Aplikacje, które wpłyną do ZSO-3 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 89 542-88-90

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.olsztyn.eu.) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie przez okres co najmniej 3 miesięcy

dr Jadwiga BaczewskaDyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna