Zespół Szkół nr im. Króla Jana III sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju Technikum Elektryczne nr Praca Dyplomowa Temat: Rozbudowa szkolnej sieci lan wykonał: Promotor: Marcin Gierat mgr inż. Dariusz PrzygodzkiPobieranie 0,99 Mb.
Strona1/8
Data13.06.2018
Rozmiar0,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju Technikum Elektryczne nr 4

Praca Dyplomowa

Temat: Rozbudowa szkolnej sieci LAN

Wykonał: Promotor:

Marcin Gierat mgr inż. Dariusz Przygodzki

Łukasz Strzebniok

Dariusz Wildner

Klasa VeoA

Kierunek: Elektronika ogólna

Specjalizacja: Systemy i sieci komputerowe
Jastrzębie Zdrój

Kwiecień 2003


Spis treści:

 1. Wprowadzenie 4

 2. Cel tworzenia sieci 4

 3. Cel i zakres pracy 4

 4. Klasyfikacje sieci 4

 5. Typy sieci 5

 6. Składniki sieci 6

 7. Model odniesienia OSI 6

  1. Wprowadzenie 6

  2. Model odniesienia (pojęcie modelu odniesienia) 7

  3. Warstwy sieci i ich funkcje 8

  4. Protokoły, pakiety, ramki 10

   1. Rodzaje transmisji 13

   2. Rodzaje łączy i ich właściwości. Składniki okablowania. 14

    1. Właściwości kabli metalowych 14

    2. Rodzaje kabli metalowych (miedzianych) 15

    3. Kable światłowodowe 16

    4. Połączenia bezprzewodowe 17

    5. Krosownica (Patch Panel) 18

    6. Koncentrator (Koncentrator Device) 18

    7. Huby 19

    8. Regenerator (Repeater) 20

    9. Przełącznica (Matrix switch) 21

   3. Topologia sieci lokalnych 21

    1. Topologia z magistralą liniową 21

    2. Topologia gwiazdy 22

    3. Topologia pierścienia 22

    4. Topologia drzewa 23

    5. Topologia pierścień – gwiazda 23

    6. Topologia gwiazda – magistrala 23

   4. Ethernet 23

    1. Ethernet 10Base – 5 (Tick Ethernet) 25

    2. Ethernet 10Base – 2 (Tick Ethernet) 25

    3. Ethernet 10Board 36 (Boardband Ethernet) 25

    4. Ethernet 10Base – T 26

    5. Ethernet 10Base – X i 100VG – AnyLAN (Voice Grade) 26

   5. Token Ring 27

   6. Token Bus 28

   7. Sieci FDDI 29

    1. Własności 29

    2. Warstwy FDDI i format ramki 30

    3. Tryby transmisji FDDI 30

    4. Relacje między modelem OSI a FDDI 31

    5. Obsługa błędów 31

    6. FDDI – II 32

   8. Współpraca sieci lokalnych 33

    1. Most (Bridge) 33

    2. Router 36

    3. Bramka (Gateway) 40

     1. Narzędzia i techniki diagnozowania. Pomiary w sieci. 41

 1. Tester okablowania sieci 41

 2. Analizatory protokołów 41

  1. Topologia sieci szkolnej 42

Literatura 42


 1. Wprowadzenie.

W ostatnich latach sieci komputerowe stały się niezbędnym narzędziem w przemyśle, bankowości, administracji, wojsku, nauce i innych działach gospodarki. Na rynku dostępne są różnorodne technologie sieciowe, których kierunki rozwoju określone są przez międzynarodowe organizacje standaryzacyjne i grupy robocze przy współudziale największych firm dostarczających sprzęt i oprogramowanie sieciowe.

Sieć komputerowa jest systemem komunikacyjnym służącym do przesyłania danych, łączącym co najmniej dwa komputery i urządzenia peryferyjne.


 1. Cel tworzenia sieci.

Przyczyny zakładania sieci komputerowych i ich podstawowe cechy są następujące:

 1. współużytkowanie programów i plików;

 2. współużytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd.

 3. współużytkowanie baz danych;

 4. ograniczenie wydatków na zakup stacji roboczych;

 5. tworzenie grup roboczych - ludzie z różnych miejsc mogą uczestniczyć w tym samym projekcie;

 6. poczta elektroniczna, szybkie i łatwe komunikowanie się;

 7. oprogramowanie wspomagające pracę grup roboczych i obieg dokumentów;

 8. rozwój organizacji - sieci mogą zmieniać strukturę organizacyjną firmy i sposób jej zarządzania;
 1. Cel i zakres pracy.

Celem wykonywanej pracy jest zainstalowanie przyłącza internetowego w zapleczach dydaktycznych. Przyłącze to ma umożliwiać podłączenie znajdujących się tam komputerów do sieci komputerowej LAN oraz korzystanie korzystanie internetu.


 1. Klasyfikacja sieci.

Ze względu na obszar jaki obejmują swym zasięgiem, przeznaczenie i przepustowość sieci można podzielić na następujące klasy:

 1. lokalna sieć komputerowa (LAN - Local Area Network) - jest to sieć łącząca użytkowników na niewielkim obszarze (pomieszczenie, budynek). Sieci te charakteryzują się przede wszystkim małym kosztem dołączenia stacji, prostym oprogramowaniem komunikacyjnym i łatwością rozbudowy. Typową cechą sieci lokalnej jest korzystanie ze wspólnego medium transmisyjnego przez komunikujące się stacje;

 2. sieć terytorialna, kampusowa (campus network) - sieć obejmująca swym zasięgiem kilka budynków znajdujących się np. na terenie uczelni, przedsiębiorstwa;

 3. miejska sieć komputerowa (MAN - Metropolitan Area Network) - jest to sieć o zasięgu miasta. Najczęściej są to szybkie sieci wybudowane w oparciu o łącza światłowodowe. Sieci te udostępniają różne usługi, np.: połączenia między sieciami lokalnymi, możliwość bezpośredniego dołączenia stacji roboczych lub korzystanie z mocy obliczeniowej „dużych” komputerów pracujących w sieci;

 4. rozległa sieć komputerowa (WAN - Wide Area Network) - jest to sieć, która przekracza granice miast, państw, kontynentów. Sieć taka składa się z węzłów i łączących je łączy transmisyjnych. Dostęp do sieci rozległej uzyskuje się poprzez dołączenie systemów użytkownika do węzłów sieci. W węzłach znajdują się urządzenia umożliwiające przesyłanie danych między różnymi użytkownikami. Łączność pomiędzy węzłami realizowana jest za pomocą publicznej sieci telefonicznej, specjalnie wybudowanych łączy, kanałów satelitarnych, radiowych lub innych;

 5. sieć radiowa (Radio Network) - jest to sieć bezprzewodowa, w której medium transmisyjnym jest kanał radiowy. Przy każdej stacji lub grupie stacji zainstalowane jest urządzenie nadawczo - odbiorcze zapewniające transmisję danych. Zasięg tych sieci jest uwarunkowany zasięgiem stacji nadawczo - odbiorczych;

 6. sieć satelitarna - sieć, w której sygnały ze stacji naziemnych są transmitowane do satelity, który retransmituje je do innej (innych) stacji naziemnych. Satelita pełni również rolę wzmacniacza sygnału. Zasięg takiego systemu jest znacznie większy od zasięgu sieci radiowej i zależy od mocy nadajnika satelity. Występują tutaj dość duże czasy propagacji (do 0,25 s) co może powodować problemy, gdy transmisja jest uwarunkowana czasowo. Typowym zastosowaniem takich sieci jest tworzenie alternatywnych połączeń, z których korzysta się w razie awarii połączeń naziemnych;
 1. Typy sieci.

Typ sieci opisuje sposób, w jaki przyłączone do sieci zasoby są udostępniane. Zasobami mogą być klienci, serwery lub inne urządzenia, pliki itd., które do klienta lub serwera są przyłączone. Zasoby te udostępnione są na jeden z dwuch sposobów: równorzędny i serwerowi.

 1. równorzędny (każdy z każdym, peer-to-peer) - umożliwia użytkownikom udostępnienie zasobów swojego komputera oraz dostęp do zasobów innych komputerów. Wszystkie systemy w sieci mają taki sam status - żaden z nich nie jest podporządkowany innemu. Wszystkie stacje uczestniczące w sesji komunikacyjnej mają podobny stopień kontroli nad sesją, dysponują własną mocą przetwarzania i mogą kontrolować swoje działania. Rozwiązanie takie oferuje spore możliwości, nie jest jednak chętnie stosowane przez administratorów sieci ze względu na niewielkie możliwości zarządzania i niski poziom bezpieczeństwa. Występują tutaj problemy związane z lokalizacją danych, tworzeniem kopii zapasowych oraz z zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. Tworzenie sieci typu „każdy z każdym” umożliwiają m.in. systemy: IBM LAN Server, OS/2, LANtastic, Artisoft, MS Windows NT , MS Windows 98, MS Windows 2000, MS Windows XP Proffesional.
 1. dedykowany serwer - jeden lub więcej komputerów spełnia rolę serwera i nie wykonuje innych zadań. Serwer spełnia takie zadania jak: przechowywanie i udostępnianie plików, zarządzanie współdzieleniem drukarek oraz funkcje związane z bezpieczeństwem danych. Serwery są raczej komputerami wielo dostępowymi, które regulują udostępnianie swoich zasobów szerokiej rzeszy klientów.
 1. Składniki sieci.

Sieć komputerowa składa się zarówno ze sprzętu jak i z oprogramowania. Podstawowe składniki sieci to:

 1. sieciowy system operacyjny;

 2. serwery - urządzenia lub oprogramowanie świadczące pewne usługi sieciowe, np.: serwer plików (przechowywanie i odzyskiwanie plików, włącznie z kontrolą praw dostępu i funkcjami związanymi z bezpieczeństwem), serwer poczty elektronicznej, serwer komunikacyjny (usługi połączeń z innymi systemami lub sieciami poprzez łącza sieci rozległej), serwer bazy danych, serwer archiwizujący, itd.

 3. systemy klienta - węzły lub stacje robocze przyłączone do sieci przez karty sieciowe. System operacyjny klienta może zawierać oprogramowanie (powłoka - requester) skierowujące żądania sieciowe użytkowników lub aplikacji do serwerów;

 4. karty sieciowe - adapter pozwalający na przyłączenie komputera do sieci. Stosowane są różne rodzaje kart w zależności od tego do pracy w jakiej sieci są przeznaczone;

 5. system okablowania - medium transmisyjne łączące stacje robocze i serwery. W przypadku sieci bezprzewodowych może to być podczerwień lub kanały radiowe;

 6. współdzielone zasoby i urządzenia peryferyjne - mogą to być drukarki, napędy dysków optycznych, plotery, itd.

Są to podstawowe elementy wchodzące w skład sieci (lokalnej). Składniki te oraz inne urządzenia sieciowe (np. umożliwiające łączenie sieci) zostaną opisane dalej, przy omawianiu sieci lokalnych i łączeniu sieci.


 1. Model odniesienia OSI.
 1. Wprowadzenie.

W celu ułatwienia projektowania sieci komputerowych oraz oprogramowania systemów sieciowych opracowano warstwową architekturę sieci komputerowych. Wyróżniono w niej pewną liczbę poziomów hierarchii (warstw), usługi i funkcje przypisane każdemu z nich oraz protokoły komunikacyjne i jednostki danych używane na poszczególnych poziomach.


 1. Model odniesienia (Reference Model).

System otwarty to system zgodny z zaleceniami modelu odniesienia i zdolny do wymiany informacji z innymi systemami otwartymi.
Pojęcia modelu odniesienia.

System otwarty realizuje pewne funkcje. Funkcje te dzieli się na grupy, które tworzą hierarchię. Każda grupa stanowi pewien podsystem. Jeżeli połączymy ze sobą kilka systemów otwartych, to podsystemy, w których realizowane są takie same funkcje utworzą warstwę.

W każdej warstwie może istnieć element aktywny (obiekt). Obiekty znajdujące się w tej samej warstwie (być może w różnych systemach otwartych) nazywane są  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna