Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona9/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Formy kontaktu nauczycieli rodzicami


  1. W ciągu roku szkolnego powinny się odbywać co najmniej 4 spotkania wychowawcy z rodzicami (konsultacje, wywiadówki ) wg kalendarza roku szkolnego; obecność rodziców powinna być potwierdzona podpisem na liście obecności.

  2. Rodzice mogą indywidualnie konsultować się z wychowawcą, bądź innymi nauczycielami
   w dowolnym dniu nauki i o dowolnej porze, o ile nie zakłóci to organizacji pracy nauczyciela; kontakt taki musi być udokumentowany w dzienniku w rubryce "kontakty z rodzicami" (adnotacja powinna zawierać nazwisko ucznia, temat rozmowy i podpis osoby udzielającej informacji).

  3. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami telefonicznie; fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku.

  4. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu (bądź też w zależności od potrzeb) nauczyciel może telefonicznie kontaktować się z rodzicami; kontakt musi być odnotowany w dzienniku.

  5. W przypadku braku możliwości bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z rodzicem, nauczyciel powinien wysłać pocztą poleconą pismo wzywające rodzica do szkoły czy też przekazujące stosowną informację; powyższy fakt musi być odnotowany w księdze korespondencji oraz w dzienniku lekcyjnym a ksero dokumentu powinno być dołączone do dokumentów ucznia.

  6. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia informację o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach w wyznaczonym terminie, a zwłaszcza o grożących ocenach niedostatecznych.

  7. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi należy odnotować na karteczkach z ocenami i przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniu, a w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) należy wysłać stosowną informację pocztą poleconą; fakt ten odnotowuje się w księdze korespondencji oraz w dzienniku lekcyjnym, a ksero dokumentu powinno być dołączone do dokumentów ucznia.  1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od daty rady klasyfikacyjnej.

 2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. b uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 4. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub nauczyciel zawodu,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

  1. Nauczyciel o którym mowa w punkcie d.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
   w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

  3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

  4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  5. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 4.7.h, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

  6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 4.7.b, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Rozdział V

Zasady oceniania zachowania


  1. Ocena z zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego semestru nauczania.

Ustala się ją według następującej skali: 1. wzorowe

 2. bardzo dobre

 3. dobre

 4. poprawne

 5. nieodpowiednie

 6. naganne
  1. Przy ocenie z zachowania bierze się pod uwagę następujące kryteria:

   1. Udział w życiu szkoły ( dbałość o honor i tradycje szkoły )

 1. aktywna praca w kółku zainteresowań

 2. czynny i systematyczny udział w redagowaniu gazetki szkolnej

 3. poza samorządowa, dodatkowa działalność w szkole lub klasie

 4. praca w Samorządzie Szkolnym lub Klasowym

 5. systematyczna działalność na rzecz klasy ( gazetki, imprezy okolicznościowe

 6. reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju konkursach, imprezach poza szkolnych

 7. organizowanie i udział w uroczystościach przygotowanych przez klasę, które

na trwałe wpisały się w plan pracy szkoły ( dzień otwartych drzwi, dzień wiosny,

wigilia itp. )
   1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

   2. Frekwencja

   3. Stosunek do Regulaminu Zespołu Szkół

   4. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

   5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

   6. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

   7. Okazanie szacunku innym osobom

   8. Uwzględniana jest każda uwaga pozytywna i negatywna. Jeśli uczeń ma uwagę negatywną w dzienniku nie może mieć oceny wzorowej. Jeżeli otrzymał naganę od dyrektora szkoły wówczas otrzymuje z zachowania ocenę naganną. Zgłaszane przez policję przypadki naruszania prawa będą równoznaczne z przyznaniem najniższej oceny z zachowania
   1. Tryb ustalenia oceny z zachowania:

    1. Przewidywana ocena z zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

    2. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny z zachowania.

    3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od daty rady klasyfikacyjnej.  1. Kryteria ocen z zachowania

   1. Sprawowanie wzorowe może otrzymać uczeń, który:

 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

 2. Uczestniczy w tworzeniu miłej i dobrej atmosfery w klasie i na terenie szkoły

 3. Osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości.

 4. Poszerza wiedzę w kołach zainteresowań ( w szkole lub poza szkołą )

 5. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, wzorowo pełni przydzielone mu funkcje w klasie i w organizacjach szkolnych

 6. Jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych

 7. Wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy i kolegów

 8. Wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest tolerancyjny, koleżeński
  i życzliwy wobec innych, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd

 9. Słabszym pomaga w nauce i rozwiązywaniu problemów

 10. Otrzymuje pochwały za swoją działalność i postawę

 11. Jest wzorem do naśladowani   1. Sprawowanie bardzo dobre może otrzymać uczeń, który:

  1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia bierze w nich aktywny udział, ma do
   5 godzin nieusprawiedliwionych zdarzają mu się sporadycznie spóźnienia dopuszczalna ilość spóźnień 3 w ciągu semestru, wszystkie godziny usprawiedliwione.

  2. Jest przygotowany do lekcji, ale zdarza mu się, że nie bierze w niej aktywnego udziału.

  3. Nie sprawia trudności wychowawczych.

  4. Osiąga najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości.

  5. Przestrzega regulaminu szkoły.

  6. Chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły.

  7. Dba o mienie klasy i szkoły.

  8. Wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów
   ( również z młodszych klas) i pracowników szkoły.

  9. Pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, wychowawcy, nauczycieli , pedagoga i wszystkich pracowników szkoły.

  10. Dba o estetyczny wygląd siebie samego, klasy i szkoły.
   1. Sprawowanie dobre może otrzymać uczeń, który:

 1. Ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, ma do 15 godzin
  nieusprawiedliwionych, zdarzają się sporadyczne spóźnienia ( dopuszczalna ilość 6 ).

 2. Nie sprawia trudności wychowawczych.

 3. Przestrzega regulaminu szkolnego.

 4. Ma właściwą kulturę osobistą, właściwy stosunek do nauczycieli, kolegów
  i pracowników szkoły.

 5. Nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy.

 6. Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.

 7. Szanuje mienie społeczne.

 8. Pracuje na miarę swoich możliwości.


   1. Sprawowanie poprawne może otrzymać uczeń, który:

 1. Nie zawsze ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, bez powodu spóźnia się
  na lekcje, opuścił bez usprawiedliwienia 25 godzin ma więcej niż
  6 spóźnień w ciągu semestru.

 2. Nie zawsze jest przygotowany do lekcji i nie uzupełnia braków wynikających
  z absencji

 3. Prowadzi zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymaganiami nauczycieli jednak zdarzają nieodrobione prace domowe.

 4. Podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce i zachowaniu.

 5. Jego kultura w stosunku do kolegów i pracowników szkoły budzi zastrzeżenia.

 6. Uchyla się od aktywnego udziału w życiu szkoły

 7. Ma uwagi o niewłaściwym zachowaniu ( do 3 uwag )

 8. Na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie   1. Sprawowanie nieodpowiednie może otrzymać uczeń, który:

  1. Notorycznie się spóźnia.

  2. Często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie.

  3. Opuszcza wybrane przez siebie lekcje ma do 35 godzin nieusprawiedliwionych.

  4. Nie uzupełnia zaległości w nauce.

  5. Używa wulgaryzmów, kłamie. Nie przestrzega żadnych norm współżycia w grupie.

  6. Nie wywiązuje się z powierzonych mu prac.

  7. Ma agresywny stosunek do kolegów,

  8. Niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów.

  9. W sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły.

  10. Łamie zasady dyscypliny, pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki

  11. Dopuszcza się wybryków chuligańskich.
   1. Sprawowanie naganne może otrzymać uczeń, który:

 1. Przejawia lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, często nie przygotowuje się do lekcji, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prac domowych

 2. Często utrudnia prowadzenie lekcji.

 3. Nie przestrzega uchwał zawartych w statusie szkolnym.

 4. Wagaruje, ma nieusprawiedliwionych powyżej 35 godzin.

 5. Jest arogancki i agresywny w stosunku do rówieśników.

 6. Dopuszcza się wybryków chuligańskich oraz kradzieży.

 7. Świadomie niszczy mienie społeczne.

 8. Popada w konflikt z prawem.

 9. Nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.
   1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć dydaktycznych, promocję
    do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punktów a i b:

  1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

  2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły
   1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy z uwzględnieniem uwag innych nauczycieli, uczniów i jest ona ostateczna
   1. Tryb postępowania w przypadku zastrzeżeń do oceny z zachowania
 1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

    1. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

    2. W skład komisji wchodzą:

    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

    2. wychowawca klasy,

    3. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

    4. pedagog,

    5. psycholog,

    6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

    7. przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Roczna ocena z zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


Rozdział VI
Ocena wyższa na koniec


 1. Tryb i warunki uzyskania przewidywanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

   1. Tryb i warunki uzyskania przewidywanej oceny rocznej ustalono na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. oraz Statutu Zespołu Szkół w Chocianowie nazywanego dalej statutem szkoły.

   2. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowana przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły ( )

   3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
    i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niej wyższa.

   4. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

   5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

    1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%, z wyjątkiem długotrwałej choroby;

    2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

    3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzania zawartych w przedmiotowym systemie oceniania;

    4. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna);

    5. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

   6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów
    o przewidywanych ocenach rocznych.

   7. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punkcie 6.1.5, wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu.

   8. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

   9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 6.1.5 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

   10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia na ocenę wyższą niż ocena przewidywana.

   11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, pozostaje
    w dokumentacji nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.

   12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

   13. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

Rozdział VII


Ewaluacja szkolnego systemu oceniania


  1. W procesie ewaluacji WSO biorą udział uczniowie, nauczyciele i rodzice.

  2. Ewaluacji WSO dokonuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego

Regulaminy


obowiązujące w Zespole Szkół w Chocianowie
Rozdział I


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna