Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona8/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Postanowienia końcowe .


§ 15  1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.

  3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu powinny mieć u góry nazwę zespołu a u dołu nazwę szkoły.
  1. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

  2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

  3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Powyższy Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej


w dniu 23 listopada 1992r.

W związku z likwidacją internatu Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 5.12.1994r. dokonała nowelizacji Statutu.

Rada Pedagogiczna Uchwałą nr 2/99/2000 z dnia 25.11.1999r. w związku ze zmianą organu prowadzącego oraz zmian w prawie oświatowym dokonała stosownych zmian w tekście statutu.

W celu dostosowania do nowego systemu kształcenia oraz obowiązujących przepisów Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 6.11.2003r. dokonała nowelizacji Statutu Szkoły.

W związku ze zmianami w prawie oświatowym oraz zmianami w systemie kształcenia szkoły Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 25.11.2004r. dokonała nowelizacji Statutu Szkoły.

W związku ze zmianami w systemie kształcenia oraz dostosowaniem do przepisów ustawy o finansach publicznych w dniu 16.02.2006 Rada Pedagogiczna dokonała zmian Statutu Szkoły.

W związku ze zmianami w prawie oświatowym oraz dostosowaniem do przepisów ustawy o finansach publicznych w dniu 2.10.2006 Rada Pedagogiczna dokonała zmian Statutu Szkoły.

W związku ze zmianami w prawie oświatowym oraz dostosowaniem w dniu 16.11.2007 Rada Pedagogiczna dokonała zmian Statutu Szkoły.

W związku ze zmianami w prawie oświatowym oraz dostosowaniem w dniu 16.10.2008 Rada Pedagogiczna dokonała zmian Statutu Szkoły.

Niniejszy tekst jest tekstem ujednoliconym zawierającym wniesione poprawki.


Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Zespole Szkół w ChocianowiePodstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r ( z późniejszymi zmianami ) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych .


Rozdział I

ZAŁOŻENIA OGÓLNE.  1. Podstawowe cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

 1. motywowanie ucznia do samodzielnego rozwoju i aktywności pozwalającej poznać mu jego własny potencjał intelektualny i zdolności;

 2. wdrażanie ucznia do systematyczności i samokontroli;

 3. pomoc w kształtowaniu pozytywnej samooceny poprzez docenianie jego wysiłku ;

 4. kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowania się nimi we własnym działaniu;

 5. dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
  o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów;

 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wycho­wawczej;

 7. planowanie procesu nauczania i jego ewaluacja;

 8. wypracowanie przedmiotowych systemów oceniania, będących integralną częścią wewnątrz­ szkolnego systemu oceniania.

  1. Zakres wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o ich treści uczniów i ich rodziców;

 2. bieżące ocenianie, śródroczne i końcoworoczne klasyfikowanie według przyjętej skali ocen;

 3. ocenianie zachowania ucznia;

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 5. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 6. przeprowadzanie egzaminów poprawkowych;

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

  1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne - ustalane są w stopniach według skali określonej
   w Statu­cie szkoły.

  2. Oceny z zachowania śródroczną i końcoworoczną - ustala się według skali określonej
   w WSO.

Rozdział IIWymagania edukacyjne na poszczególne stopnie.  1. Nauczyciele opracowują szczegółowe wymagania edukacyjne na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych
   i dla danego etapu kształcenia.

  2. Opracowując wymagania edukacyjne należy przyjąć następujące kryteria:

   1. wymagania podstawowe (na stopień dostateczny) obejmują treści:

 1. najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;

 2. łatwe do opanowania nawet przez ucznia mało zdolnego;

 3. często powtarzające się w procesie nauczania;

 4. określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych
  w podstawach programowych

 5. proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości;   1. wymagania ponadpodstawowe ( rozszerzające - na stopień dobry; dopełniające -
    na stopień bardzo dobry ) obejmują treści:

 1. złożone, mniej przystępne niż zaliczone do wymagań podstawowych; - wymagające korzystania z rożnych źródeł;

 2. umożliwiające rozwiązywanie problemów;

 3. pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym;

 4. pozwalające łączyć wiedzę z rożnych przedmiotów i dziedzin.   1. wymagania na stopień celujący powinny obejmować treści

  1. znacznie wykraczające poza program nauczania;

  2. stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

  3. wynikające z indywidualnych zainteresowań;

  4. zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych;
   1. na stopień niedostateczny powinien być oceniony uczeń który nie spełnia wymagań
    z poziomu podstawowego, a na stopień dopuszczający - nie spełniający wymagań tego poziomu w niewielkim zakresie.
  1. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - peda­gogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
   w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojo­we uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu na­uczania.

  2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

  3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
  1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
  1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
   ( praw­nych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów
   i kryteriach ocen:

 1. uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu (fakt ten potwierdza się zapisem w dzienniku lekcyjnym oraz nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia imiennej listy uczniów na której w/w składają podpisy );

 2. rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą uzyskać informację bezpośrednio
  u nauczyciela przedmiotu

  1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oraz plastyki nauczyciel bierze
   w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
   z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

  2. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na czas określony - na podsta­wie opinii wydanej przez lekarza lub specjalistyczna poradnię - za zgodą dyrektora szkoły.

  3. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 2.9 jest obowiązany być obecny na lekcji.
   W wyjątkowych sytuacjach (lekcje pierwsze i ostatnie) dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach. Rodzice ucznia występują wówczas z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczają, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

  4. Uczeń dostarcza dyrektorowi szkoły długoterminowe zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego w ciągu 14 dni od daty wystawienia go przez lekarza. Jeżeli uczeń nie dostarczy zwolnienia lekarskiego w wyznaczonym czasie będzie traktowany jak uczeń bez zwolnienia lekarskiego i będzie podlegał ocenie zgodnie z WSO. Uczeń, który przedstawi zwolnienie lekarskie na okres krótszy niż połowa semestru, będzie podlegał ocenianiu śródrocznemu lub rocznemu zgodnie z WSO.

Rozdział III


Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów  1. Formy sprawdzania i oceniania.

   1. odpowiedzi ustne;

   2. prace pisemne w klasie:

 1. kartkówka: dotyczy ostatniego tematu, bez zapowiedzi; czas trwania do 15 min;

 2. sprawdzian: obejmuje 3-5 ostatnich tematów, zapowiedziany tydzień wcześniej, poprzedzony i potwierdzony wpisem w dzienniku; czas trwania do
  45 min;

 3. praca klasowa: obejmuje dział programowy, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedze­niem, poprzedzona lekcją powtórzeniową i wpisem w dzienniku, czas trwania do 90 min;

 4. dyktando: poprzedzone powtórzeniem zasad pisowni ; czas trwania do 45 min;

 5. zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzony wpisem w dzienniku, czas trwania 1-2 godziny lekcyjne;   1. prace domowe:

  1. ćwiczenia;

  2. notatki

  3. własna twórczość ( wytwory literackie, plastyczne );

  4. referaty : czas przygotowania od jednego tygodnia do miesiąca;

  5. wypracowanie: czas napisania co najmniej tydzień;

  6. projekty: czas opracowania co najmniej tydzień   1. aktywność na lekcji.

  1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów.

   1. ocenie podlegają wiadomości, umiejętności i wkład pracy ucznia, aktywność podczas zajęć szkolnych oraz zachowanie,

   2. celem oceniania jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, ale także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się w celu ich wyeliminowania;

   3. podczas oceniania należy uwzględniać różnice rozwojowe i rytm pracy poszczególnych ucz­niów,

   4. nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasady jawności oceniania, obiektywizmu i systematyczności;

   5. przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego uczniom klas pierwszych nie stawia się ocen niedostatecznych,

   6. każdej formie oceniania przedmiotowego odpowiadać powinna przynajmniej jedna ocena cząstkowa umieszczona w opisanej rubryce w dzienniku, a w przypadku nie poddania się przez ucznia danej formie sprawdzania -puste miejsce w tej rubryce;

   7. każdy dział programowy kończy się lekcją powtórzeniową i pomiarem sumatywnym
    ( test, praca klasowa, sprawdzian );

   8. termin sprawdzenia prac pisemnych do 14 dni;

   9. uczeń może być w semestrze raz nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzia­nych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową,

   10. uczeń może być zwolniony z pytania, jeżeli w danym dniu jego numer w dzienniku jest "szczęśliwym numerkiem";

   11. zgłoszone przez ucznia nie przygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga
    za sobą wpisanie oceny niedostatecznej;

   12. prawo do ulg w pytaniu zawiesza się w styczniu i w czerwcu;

   13. jednego dnia może odbyć się jedna praca pisemna typu: praca klasowa, test, sprawdzian;

   14. tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie trzy prace kontrolne typu : praca klasowa, sprawdzian lub test, w tym maksymalnie dwie prace klasowe. Termin należy zarezerwować poprzez wcześniejszy wpis w dzienniku;

   15. jeżeli na prośbę uczniów nauczyciel przesunie termin przeprowadzenia wcześniej zapowie­dzianej pracy kontrolnej na inny tydzień, wówczas przestaje obowiązywać zasada trzech prac kontrolnych w tygodniu;

   16. w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu, pracy klasowej lub testu, następny termin należy ponownie uzgodnić z klasą na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły, przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie;

   17. jeżeli przedmiot realizowany jest w czasie 1 godz. / tyg. ocenę semestralną należy wystawić co najmniej z trzech ocen cząstkowych

   18. jeżeli przedmiot realizowany jest w czasie dłuższym niż 1 godz. / tyg. ocenę semestralną należy wystawić co najmniej z czterech ocen cząstkowych;

   19. najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych, testów i sprawdzianów.  2. Zasady i formy poprawiania niekorzystnych wyników i uzupełniania braków

   1. w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z określonej formy sprawdzania osiągnięć lub w przypadku nie uczestniczenia w którejś z form, uczeń ma obowiązek poprawienia oceny w trybie określonym przez nauczyciela, jednak w czasie zajęć szkolnych z danego przedmiotu nauczania lub w czasie wolnym w godzinach pracy szkoły;

   2. w sytuacji nie przystąpienia przez ucznia do zaliczenia określonej formy sprawdzania osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, ma on prawo
    w trybie dowolnym (jed­nak wyłącznie w toku zajęć szkolnych) sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nau­czania i umiejętności;   1. w przypadku nieobecności z powodu kursu doskonalenia zawodowego uczniowie zobowią­zani są do uzupełnienia zaległości w ciągu 2 tygodni;
   1. nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczające połowę czasu przezna­czonego na nie w szkolnym planie nauczania i nie poddanie się przez niego co najmniej jednej z form sprawdzania osiągnięć stanowią podstawę do nie sklasyfikowania ucznia z danego przedmiotu;

   2. uczeń, który z poszczególnych zajęć edukacyjnych otrzymał za pierwszy semestr ocenę niedostateczną, ma obowiązek w trakcie II semestru (ale nie później niż do końca marca) uzupełnić te treści programowe, które będą niezbędne do realizacji programu. Zakres tych treści i formę sprawdzania wiadomości i umiejętności ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych. Przy ustalaniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych należy wziąć pod uwagę ocenę z pierwszego semestru. Uczeń otrzymuje pozytywną ocenę roczną w przypadku uzupełnienia treści programowych niezbędnych do realizacji programu oraz uzyskania co najmniej oceny dopuszczającej na II semestr. Fakt zaliczenia pierwszego semestru odnotowuje się w dzienniku, w rubryce ocen z II semestru, wpisując ustaloną ocenę zaraz za oceną semestralną.  1. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów

   1. szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny,

   2. oceny z sumatywnych prac pisemnych wpisuje się w dzienniku kolorem czerwonym, oceny z innych prac sprawdzających - kolorem zielonym, a pozostałe oceny - kolorem niebieskim lub czarnym;

   3. nagrody i wyróżnienia, kary i nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym;

   4. dla każdego ucznia jest zakładany arkusz ocen w którym dokumentuje się osiągnięcia
    i postępy ucznia w całym cyklu kształcenia;

   5. w arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację o promocji do następnej klasy, ukończeniu szkoły lub powtarzaniu roku,

   6. na świadectwie szkolnym odnotowuje się uczestnictwo ucznia w zajęciach nadobowiązko­wych, udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe
    i arty­styczne.
  1. Zasady i terminy klasyfikowania

   1. postanowienia ogólne:

 1. klasyfikowanie śródroczne ( za I semestr) przeprowadzane jest w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi i polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
  z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfika­cyjnych oraz oceny z zachowania według skali ocen i kryteriów zawartych w WSO klasyfikowanie końcoworoczne przeprowadzane jest w ostatnim tygodniu przed zakończe­niem zajęć edukacyjnych i polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w da­nym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i usta­leniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania wg skali i kryteriów określonych
  w WSO
 1. oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów na tydzień przed planowanym terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej,
 1. oceny klasyfikacyjne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych

 2. ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,

 3. ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i organizowanych w prywatnych zakładach ustala pracodawca w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne, natomiast z zajęć praktycznych prowadzonych na zasadach warsztatów szkolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej na­uki zawodu;

 4. ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych organizowanych w zakładach produkcyjnych ustala wskazany przez pracodawcę opiekun praktyk zawodowych.

 5. na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej uczeń i uczeń - młodociany pracownik jest zobowiązany na piśmie dostarczyć do szkoły ocenę z zajęć praktycznych ustaloną przez pracodawcę.

 6. na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej i nieklasyfikowaniach oraz odnotowują przewidywaną ocenę ołówkiem w dzienniku.

 7. wyniki klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej zatwierdza Rada Pedagogiczna na swoim posiedzeniu klasyfikacyjnym

 8. ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzanego na zasadach określonych w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004 ( z późniejszymi zmianami) egzaminy klasyfikacyjne

 9. uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony

 10. w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się "zwolniony";

 11. ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem trybu odwoławczego.
   1. Egzaminy klasyfikacyjne

 1. uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej;

 2. uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może zdawać egzamin klasyfikacyjny;

 3. uczeń nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego tylko za zgodą Rady Pedagogicznej wyrażoną na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) złożoną do dyrektora szkoły przed klasy­fikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
 1. egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń realizujący indywidualny tok lub program nau­ki, spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, zmieniający typ szkoły lub profil klasy ­
  w przypadku różnic programowych

 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycie­lem ( nauczycielami) przedmiotów , a także z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opieku­nami) na zasadach określonych w punkcie 4.6 rozdział IV WSO;

 3. W skład komisji wchodzą:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko, kierownicze - jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel Rady rodziców.

 1. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,

 2. czas trwania części pisemnej egzaminu z języka polskiego i matematyki powinien wynosić 90 minut, a w odniesieniu do innych przedmiotów – 45 minut

 3. czas przygotowania się ucznia do odpowiedzi ustnej powinien wynosić 20 minut,
  a czas na samą odpowiedź - również 20 minut;

 4. układ zestawu zadań egzaminacyjnych dla danego przedmiotu ustala nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z członkami powołanej komisji egzaminacyjnej, uwzględniając wiedzę i umiejętności ze wszystkich poziomów wymagań edukacyjnych;

 5. uczeń losuje jeden zestaw pytań ( co najmniej z trzech) na część pisemną i część ustną egzaminu

 6. z przeprowadzonego egzaminu należy sporządzić protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komi­sję. Do protokołu należy załączyć pisemne odpowiedzi ucznia i krótką informację o jego ustnych odpowiedziach.

 7. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 8. uczniowi, który nie zgłosił się na egzamin klasyfikacyjny i nie przedstawił usprawiedliwienia najpóźniej na dzień przed podjęciem uchwały o zatwierdzeniu wyników klasyfikacji, w dokumentacji podtrzymuje się zapis „nieklasyfikowany”. Uczeń nie otrzymuje promocji.


 1. dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła umożliwia przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego w porozumieniu z pracodawcą.
   1. Egzaminy poprawkowe
 1. uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy w terminie określonym przez dyrektora szkoły przypadającym w ostatnim tygodniu wakacji;

 2. w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin popraw­kowy z dwóch zajęć edukacyjnych ( wypadki losowe, długotrwała choroba, itp. );

 3. uczniowie, którzy spełniają w/w warunki powinni złożyć (najpóźniej
  w ostatnim dniu zajęć szkolnych) podania o dopuszczenie do egzaminów poprawkowych i wyznaczenie terminu ich przeprowadzenia

 4. dyrekcja szkoły powinna ( najpóźniej na 2 tygodnie przed egzaminem) pisemnie powiado­mić ucznia i jego rodziców o terminie egzaminu poprawkowego;

 5. nauczyciel przedmiotu z którego uczeń uzyskał roczną ocenę niedostateczną określa zakres umiejętności podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu poprawkowego oraz wyznacza uczniowi na piśmie ( żądając potwierdzenia ) terminy konsultacji. Konsultacje mogą się odbyć po radzie klasyfikacyjnej.

 6. tryb przeprowadzenia egzaminu poprawkowego określony jest
  w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004

 7. pytania egzaminacyjne powinny zawierać treści nauczania zgodne
  z podstawowym stopniem wymagań egzaminacyjnych dla danego. etapu kształcenia;

 8. zestawy pytań egzaminacyjnych ( w przypadku jednego ucznia - trzy,
  a w przypadku więk­szej liczby egzaminowanych - o dwa więcej niż zdających ), przygotowuje egzaminator, a za­twierdza dyrektor szkoły

 9. uczeń losuje jeden zestaw pytań na część pisemną i na część ustną egzaminu;

 10. część pisemna egzaminu z języka polskiego i matematyki powinna trwać
  90 minut, a w od­niesieniu do innych przedmiotów - 45 minut;

 11. czas na przygotowanie się do części ustnej egzaminu powinien wynosić 20 minut

 12. czas na ustną odpowiedź - 20 minut;

 13. uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
  i powtarza klasę.

 14. uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie ma obowiązek poinformować w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu egzaminu poprawkowego dyrektora szkoły o przyczynach swojej nieobecności i przedłożyć stosowne usprawiedliwienie.

 15. uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Rozdział IV
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna