Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona7/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Zasady rekrutacji uczniów.


§ 12


  1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej gimnazjum.

  2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów

  3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują:

 1. wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymieniane w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, co stanowi 10% punktów rekrutacyjnych

 2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych co stanowi 40% punktów rekrutacyjnych

 3. liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego

 4. w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu co stanowi 50% punktów rekrutacyjnych
  1. Dla kandydatów do liceów może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych
   na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

  2. Kryteria, o których mowa w pkt.12.3 podaje do wiadomości kandydatom dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, nie później niż na 3 miesiące przed terminem rekrutacji

  3. Przepisu w pkt.12.3 nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.

  4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt.12.3

  5. Przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej mogą ubiegać się absolwenci szkoły zasadniczej.

  6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  7. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

  8. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie , do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia

  9. Ucznia który przebywał za granicą przyjmuje się na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

  10. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyjmuje w pierwszej kolejności

 1. finalistów oraz laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego

 2. kandydatów z orzeczeniem poradni wychowawczo-zawodowej lub psychologiczno-pedagogicznej;

 3. w przypadku równorzędnych wyników sieroty, wychowanków domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oraz wykazujących wyjątkowe zdolności, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki;  1. Od decyzji w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę w trybie ustalonym przez ten organ.

  2. W trakcie roku szkolnego w zasadzie nie przenosi się ucznia z jednego typu szkoły do drugiego. Wyjątkiem jest sytuacja gdy:

 1. uczeń zmienia miejsce zamieszkania i nie ma możliwości by kontynuował naukę w tym samym typie szkoły;

 2. w trakcie nauki w wyniku problemów zdrowotnych pojawiły się przeciwwskazania uniemożliwiające naukę w wybranym zawodzie.

  1. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z pedagogiem szkolnym i nauczycielami przedmiotów, których uczeń nie miał w poprzednim typie szkoły (w przypadku przeniesienia do zasadniczej szkoły zawodowej kierownikiem szkolenia praktycznego).

  2. Dyrektor wydaje pisemną decyzję, którą umieszcza się w arkuszu ocen ucznia.

  3. Wyrównywanie różnic programowych następuje w formie:

 1. egzaminu klasyfikacyjnego, z którego sporządza się protokół i umieszcza w arkuszu ocen ucznia;

 2. uczęszczania na zajęcia wyrównawcze (organizowane w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły) po zakończeniu których sporządza się protokół z oceną z zajęć i umieszcza go w arkuszu ocen ucznia.

  1. W przypadku przeniesienia ucznia do zasadniczej szkoły zawodowej sporządza się trójstronną umowę określającą zasady nadrobienia zaległości z zajęć praktycznych realizowanych w formie praktycznej nauki zawodu. Umowę podpisują dyrektor szkoły, pracodawca i rodzice ucznia.

Rozdział XIII


Prawa i obowiązki ucznia.


§ 13


  1. Do ZS w Chocianowie uczęszczają w zasadzie uczniowie od 15 roku życia, po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

  2. Prawa i obowiązki ucznia zostały szczegółowe opisane w Regulaminie Zespołu Szkół.


Rozdział XIV


Kryteria i zasady oceniania .


§ 14


  1. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkol­nych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

  2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy nie później niż na trzy dni przed klasyfika­cyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wg kryteriów zawartych w WSO
  1. Skala ocen

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.1999 r. przyjęto następujące zasady wewnątrzszkolnego oceniania:

 1. klasyfikowanie śródroczne (semestralne) przeprowadza się raz w roku w styczniu przed feriami zimowymi; w ostatnich klasach poszczególnych typów szkół może ono odbyć się w innym terminie określonym w kalendarzu roku szkolnego;

 2. nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
  w formie pisemnej informacji a o grożącej ocenie niedostatecznej na ostatnich przed klasyfikacją konsultacjach z rodzicami;

 3. w trakcie semestru obowiązują oceny:

 • celujący – 6

 • bardzo dobry – 5

 • dobry – 4

 • dostateczny – 3

 • dopuszczający – 2

 • niedostateczny – 1

z możliwością:

  • stosowania przy ocenie znaków „ + ” i „ - ”, które mają wartość 0,5 oceny

  • oznaczenia zerem „0” w rubryce ocen nieobecności ucznia na sprawdzianie

wpisywania daty nieprzygotowania.

 1. na koniec semestru i roku szkolnego obowiązują te same oceny bez możliwości stosowania „ + ” i „ - ”,

 2. egzaminy klasyfikacyjne odbywają się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.09.2004r. w terminach:

  1. śródroczne: do 2 miesięcy od dnia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej po uzgodnieniu
   z uczniem i jego rodzicami;

  2. końcoworoczne: w ostatnim tygodniu wakacji

Rozdział XV
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna