Zespół Szkół Chocianów 31 maja 2000Pobieranie 0,58 Mb.
Strona6/16
Data14.02.2018
Rozmiar0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Zadania Pedagoga Szkolnego


§ 9  1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

 2. udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

 3. prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

 4. kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

 5. inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,

 6. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

 7. udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy
  z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

  1. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

  2. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

  3. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  4. W ramach realizacji swoich zadań Pedagog Szkolny, w szczególności:

 1. może przeprowadzać wywiady środowiskowe,

 2. może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły,

 3. współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją
  i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami.

Rozdział X


Pomieszczenia szkoły.


§ 10  1. Dla realizacji swych statutowych celów szkoła posiada następujące pomieszczenia:

 1. sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;

 2. bibliotekę;

 3. czytelnię wraz z multimedialnym centrum informacji;

 4. siłownię;

 5. gabinet lekarski;

 6. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

 7. archiwum;

 8. szatnię.

 9. halę sportową

Rozdział XI

Zadania nauczycieli.


§ 11  1. W szkole zatrudnia się nauczycieli na zasadach które określają odrębne przepisy.

  2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. Odpowiada również za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

  3. Zadania nauczycieli:

 1. związane z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:

  1. nauczyciel w każdym punkcie procesu dydaktyczno-wychowawczego

  2. i opiekuńczego odpowiada za powierzonych mu uczniów;

  3. w trakcie zajęć nauczycielowi nie wolno wyprosić ucznia z pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia jeśli nie zapewni opieki nad nim;

  4. szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela związanych z tym zagadnieniem znajduje się w § 4 niniejszego statutu określającym "Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły”.
 1. związane z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego

  1. jednym z podstawowych obowiązków nauczyciela jest organizacja procesu dydaktycznego w taki sposób aby nie budził zastrzeżeń zarówno pod względem rzeczowym jak i metodycznym;

  2. podstawowym kryterium doboru treści programowych winno być dobro ucznia, przydatność przekazywanej wiedzy zarówno w jego życiu zawodowym jak też właściwym rozwoju intelektualnym;

  3. nauczyciel ma obowiązek prowadzenia zajęć w sposób który pobudzałby uczniów do aktywności w czasie lekcji;

  4. treści programowe zawarte w programie nauczania i rozkładzie materiału winny być realizowane w sposób harmonijny i rytmiczny;

  5. sposób i tempo realizacji założeń programowych wino być dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów z uwzględnieniem ucznia wybitnie zdolnego
   i ucznia mającego trudności w nauce;

  6. organizacja jednostki lekcyjnej powinna stwarzać uczniowi możliwość swobodnego wypowiadania się i zadawania pytań w zakresie omawianego problemu;
 1. związane z dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny:

  1. sala lekcyjna wraz ze znajdującymi się tam pomocami jest warsztatem pracy nauczyciela znajdującym się pod jego opieką i w związku z tym nauczyciel zobowiązany jest do szczególnej opieki nad nią;

  2. nauczyciel winien dbać o ciągłe udoskonalanie pomocy naukowych;

  3. nauczyciel w swej pracy wychowawczej uczula uczniów na poszanowanie mienia szkolnego jako wspólnego dobra;

  4. w wypadku zniszczenia bądź uszkodzenia sprzętu znajdującego się w klasie powierzonej nauczycielowi ten zgłasza powyższy fakt referentowi administracyjnemu; 1. związane ze wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań:

  1. nauczyciel w trakcie zajęć prowadzi obserwację uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia z danego przedmiotu;

  2. z uczniem zdolnym prowadzi indywidualną pracę zmierzającą
   do wszechstronnego rozwoju jego uzdolnień;

  3. aby w pełni rozwinąć wybitne zdolności ucznia nauczyciel proponuje mu indywidualną lekturę, zachęca do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz
   w zajęciach kół zainteresowań;

  4. w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień
   i zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości nauczyciel względnie jego rodzice mogą występować do dyrektora szkoły o zgodę na indywidualny program lub tok nauki;
 1. związane z bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów:

  1. nauczyciel oceniając ucznia stosuje kryteria ocen zawarte w „Zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
   i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych” oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

  2. ocena którą otrzymuje uczeń powinna być obiektywna i bezstronna, żadne inne względy prócz dydaktycznych nie mogą wpływać na ocenę z danego przedmiotu;

  3. przy ocenianiu należy ściśle przestrzegać rozgraniczenia między oceną postępów
   w nauce a oceną z zachowania;

  4. przy każdorazowym ocenianiu nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o ocenie jaką otrzymał a na jego prośbę krótko ją uzasadnić;

  5. przy ocenianiu prac pisemnych ocena powinna być uwidoczniona pod pracą;

  6. jeśli nauczyciel przeprowadza sprawdzian w formie testu bądź zestawu pytań, zadań jest zobowiązany przed jego rozpoczęciem poinformować uczniów o kryteriach jakie przyjął do jego oceny;

 2. związane z udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych:

  1. nauczyciel w trakcie lekcji poświęca szczególną uwagę uczniom mającym trudności ze zrozumieniem omawianych zagadnień, kieruje tempem pracy zespołu tak aby ci uczniowie mieli szansę na przyswojenie sobie omawianej partii materiału;

  2. w klasach pierwszych należy możliwie jak najszybciej odnaleźć uczniów mających braki w wiadomościach i umiejętnościach oraz umożliwić im nadrobienie zaległości poprzez udzielanie wskazówek do samodzielnej pracy;

  3. w przypadku pojawienia się serii niepowodzeń szkolnych nauczyciel wraz
   z wychowawcą zobowiązany jest do jak najszybszego ustalenia ich przyczyn poprzez indywidualne rozmowy z uczniem i jego rodzicami, umożliwia również uczniowi nadrobienie zaległego materiału;

 3. związane z doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej

  1. nauczyciel ma obowiązek ustawicznego doskonalenia swojej pracy i wzbogacania swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w konferencjach metodycznych, różnego typu formach doskonalenia a także lekturę wydawnictw oświatowych;

  2. nauczyciel ma prawo i obowiązek poszukiwać takich metod i form pracy z uczniami, które uczynią jego lekcje ciekawszymi i pozwolą w lepszy sposób osiągnąć zamierzone efekty dydaktyczne i wychowawcze;

 4. nauczyciel powinien posiadać następującą dokumentację:

  1. aktualny program nauczania z danego przedmiotu;

  2. aktualny plan wynikowy lub rozkład materiału albo inny dokument uwidaczniający sposób planowania zajęć przez nauczyciela i umożliwiający kontrolę realizacji treści programowych

  3. wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych
   i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

  4. wszystkie prace klasowe i sprawdziany z danego roku szkolnego
  1. Cele i zadania zespołów przedmiotowych.

   1. w szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe: zespół przedmiotów humanistycznych, zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zespół przedmiotów zawodowych;

   2. pracą zespołów kierują powołani przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołów;

   3. cele i zadania zespołów:

  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

  3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

  4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

  5. wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
  1. Zadania i formy pracy wychowawcy klasy.

  1. zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
   w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

  1. aby zrealizować powyższe cele posługuje się następującymi formami pracy:

  1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, zna jego warunki domowe, stan zdrowia, warunki materialne;

  2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

  1. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski takie jak wycieczki klasowe, imprezy kulturalno-rozrywkowe itp.

  2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

  1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
   i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (uczniów szczególnie uzdolnionych
   i mających różnego typu trudności i niepowodzenia);

  2. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu

  1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;

  2. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;

  3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
  1. wychowawca organizuje spotkanie z ogółem rodziców przynajmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego a ponadto udziela informacji rodzicom przybyłym do szkoły z własnej inicjatywy lub wzywa ich w przypadku pogorszenia ocen, złego zachowania i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na rozwój ich dziecka;

  2. współpracuje z pedagogiem, lekarzem szkolnym i poradnią wychowawczo-zawodową;

  3. sprawuje opiekę nad pracą samorządu klasowego;

  4. kontroluje stan czytelnictwa w klasie;

  5. dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, bada przyczyny absencji;

  6. w klasach programowo wyższych udziela porad dotyczących możliwości dalszej nauki;

  7. stara się wpływać na zachowanie uczniów w szkole i poza nią;

  8. prowadzi dziennik lekcyjny swojej klasy a ponadto ma obowiązek posiadać
   w dokumentacji wychowawcy klasy:

  1. Regulamin szkoły,

  2. Wewnątrzszkolny System Oceniania

  3. Kryteria ocen z zachowania

  4. Kalendarz roku szkolnego

  5. Plan pracy wychowawcy klasowego

  6. Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy (z uwzględnieniem programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły )

  7. Comiesięczny wykaz uczniów słabo uczęszczających do szkoły wraz
   z wykazem podjętych działań

  8. Plan zebrań rodziców z uwzględnieniem tematyki pedagogizacji

  9. Lista obecności rodziców na zebraniach (zapis w dzienniku)

  10. Wykaz rodziców, którym wysłano pocztą zawiadomienia o wynikach nauczania z datą wysłania; (zapis w dzienniku w dziale kontakty z rodzicami)

  11. Kontakty wychowawcy z pedagogiem szkolnym

  12. Dokumentacja diagnozowania uczniów ( diagnozy na wejściu, bieżące, diagnozy na wyjściu )

  13. Dokumentacja związana z egzaminami zewnętrznymi.

  14. Pełną dokumentację wycieczek klasowych;

Rozdział XII
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna